Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.10.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.676

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 7.§)
Vīzu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 3.punktu, 13. panta trešo un ceturto daļu
un 17. panta 2.1 daļu
(Grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iesniedz dokumentus vīzas pieprasīšanai;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, reģistrē, pagarina, anulē un atceļ vīzu;

1.3. vīzu derīguma termiņus;

1.4. nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (turpmāk – nacionālā vīzu sistēma) iekļaujamās informācijas apjomu;

1.5. Vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – ES vīzu sistēma) un nacionālās vīzu sistēmas izmantošanas kārtību;

1.6. robežšķērsošanas vietas, kurās var izsniegt vīzu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (turpmāk – Vīzu kodekss);

1.7. veidlapas paraugu lēmumam par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

2. Vīzas uzlīmi aizpilda datorrakstā, izmantojot nacionālajā vīzu sistēmā ievadīto informāciju.

3. Vīzas uzlīmi neparaksta. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja vīzas uzlīmi aizpilda rokrakstā.

4. (Svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

2. Vīzas izsniegšana

5. Vīzas izsniedz:

5.1. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) amatpersonas – visu veidu un kategoriju vīzas, tai skaitā vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" un "Dienesta vīza";

5.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) amatpersonas – visu veidu vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un ilgtermiņa vīzas. Pārvaldes amatpersonas vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniedz tikai pēc Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (turpmāk – Konsulārais departaments) pieprasījuma;

5.3. Konsulārā departamenta amatpersonas – visu veidu vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un ilgtermiņa vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza";

5.4. Valsts robežsardzes amatpersonas šo noteikumu 1.pielikumā minētajās robežšķērsošanas vietās – vienreizējās vienotās vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. Valsts robežsardzes amatpersonas vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniedz tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

6. Šo noteikumu 5.punktā minēto iestāžu amatpersonas, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kā arī uz informāciju, kas iegūta papildu pārbaudēs un pārrunās ar vīzas pieprasītāju, pieņem lēmumu par vīzas izsniegšanu un nosaka izsniedzamās vīzas veidu, kategoriju, derīguma termiņu un atļauto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā vai Latvijas Republikas un vienas vai vairāku citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. Ja ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķis Latvijas Republikā ir saistīts ar nodarbinātību, vīzas derīguma termiņš un vīzā noteiktais ārzemniekam atļautais uzturēšanās laiks Latvijas Republikā nepārsniedz ielūgumā noteikto.

(Grozīts ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103)

7. Ja ārzemnieka bērnam nav sava ceļošanas dokumenta, bet šā bērna dati un fotogrāfija ir iekļauta pilngadīgā ārzemnieka ceļošanas dokumentā, katram līdzi ceļojošajam ārzemnieka bērnam individuālo vīzu izsniedz, ielīmējot to pilngadīgā ārzemnieka ceļošanas dokumentā. Šo nosacījumu piemēro, ja visi minētie ārzemnieki ieceļo Latvijas Republikā vai Latvijas Republikas un vienas vai vairāku citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, uzturas un izceļo no tās vai šķērso šo teritoriju tranzītā kopā.

8. Ārzemniekam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu un ceļo patstāvīgi vai kopā ar citu personu, kura par viņu ir atbildīga, vīzu izsniedz, ja tiek iesniegta vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta atļauja bērna ceļošanai uz Latvijas Republiku vai uz Latvijas Republiku un uz vienu vai vairākām citām Šengenas līguma dalībvalstīm. Notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja vecāks vai aizbildnis atļauju pārstāvniecībā vai pārvaldē iesniedz personīgi. Atļaujā iekļauj norādi par to, kura persona ir atbildīga par bērnu vīzas derīguma termiņa laikā.

9. Dokumentus, kuri nepieciešami, lai pieprasītu tādu vienoto vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kurā iekļaujama atzīme par ārzemnieka tiesībām uz nodarbinātību Latvijas Republikā, ārzemnieks nevar iesniegt tajās Šengenas līguma dalībvalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās, ar kurām noslēgtas vienošanās par pārstāvību.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.13)

10. (Svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

11. Ja ārzemnieks veselības stāvokļa dēļ dokumentus vīzas pagarināšanai pārvaldē nevar iesniegt personīgi, dokumentus iesniedz:

11.1. ārzemnieka pilnvarotā persona, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un notariāli apliecinātu pilnvaru;

11.2. ārzemnieka radinieks, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un uzrādot radniecību apliecinošus dokumentus.

12. Ielūgums vīzas pieprasīšanai ir derīgs tikai tajā norādītajam ārzemniekam, lai pieprasītu vīzu vienu reizi.

13. Ja vienā ielūgumā norādīti vairāki ārzemnieki, viņi var pieprasīt vīzu atsevišķi, izmantojot to pašu ielūgumu, – katrs vienu reizi un tikai vienā pārstāvniecībā.

14. Ja pieņemts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu, vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un valsts nodevu neatmaksā.

15. Attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas glabā vienu gadu un pēc šā termiņa beigām nodod glabāšanā pārvaldei. Ja saskaņā ar Vīzu kodeksa 25. panta 2. punktu izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas ir derīga vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā, pievieno dokumentus, kas apliecina katras šīs dalībvalsts piekrišanu. Vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas pārvalde glabā piecus gadus, skaitot no galīgā lēmuma par vīzas izsniegšanu pieņemšanas dienas, un pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

16. Ja pieņemts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu, vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas, kā arī Vīzu kodeksa VI pielikumā vai šo noteikumu 4. pielikumā noteiktās veidlapas kopiju attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde glabā piecus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, un pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

2.1. Ilgtermiņa vīzas izsniegšana

17. Ilgtermiņa vīzas pieteikumu ārzemnieks iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus pirms plānotās ieceļošanas dienas.

18. Pieņemot izskatīšanai ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus, vīzas pieprasītāja ceļošanas dokumentā izdara atzīmi, izmantojot spiedogu. Spiedogā norāda Latvijas Republikas kodu (LV), datumu, kad vīza ir pieprasīta, vīzas izsniedzējiestādes nosaukumu, kā arī pieprasītās vīzas kategorijas kodu (D). Atzīmi ceļošanas dokumentā neizdara, ja ārzemnieks ceļošanai izmanto diplomātisko, dienesta, oficiālo vai speciālo pasi.

19. Pieprasot ilgtermiņa vīzu, ārzemnieks iesniedz:

19.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu un kurā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai;

19.2. aizpildītu vīzas pieteikuma anketu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

19.3. pieteikuma iesniegšanas laikā fotografētu vai skenētu fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

19.4. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka viņam ir Imigrācijas likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā apdrošināšanas polise, ja tāda nepieciešama;

19.5. dokumentus, kas pamato nepieciešamību saņemt vīzu saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai saistībā ar nepārvaramu varu, humāniem apsvērumiem vai būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem;

19.6. dokumentus, kas pamato uzturēšanās vietu;

19.7. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz citu valsti;

19.8. (svītrots ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103);

19.9. dokumentus, kas pamato, ka viņa ieceļošanas mērķis atbilst šo noteikumu 20.1. apakšpunktā vai 21.2 punktā minētajam gadījumam.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

20. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza un viņa ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijas Republikā, pārstāvniecība pieņem lēmumu par ilgtermiņa vīzas izsniegšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz vīzu ar šādiem uzturēšanās termiņiem:

20.1. 90 dienas – ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.2. 30 dienas – ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

21. Ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izsniedz ārzemniekam ne agrāk kā 10 dienas pirms uzturēšanās atļaujas derīguma sākuma datuma, ja pārvaldes lēmumā tāds norādīts.

21.1 Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā saistībā ar sezonas darba veikšanu ilgāk par 90 dienām, viņam izsniedz ilgtermiņa vīzu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

21.2 Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā saistībā ar brīvprātīgā darba veikšanu kā Eiropas Komisijas vai starptautiskas organizācijas finansētas brīvprātīgā darba programmas dalībnieks, viņam izsniedz ilgtermiņa vīzu uz laiku līdz vienam gadam.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103)

23. Pieprasot ilgtermiņa vīzu, uz ārzemnieku neattiecas:

23.1. šo noteikumu 19.5., 19.6. un 19.7. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieks pieprasa vīzu šo noteikumu 20.2. apakšpunktā un 24. punktā minētajā gadījumā;

23.2. šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieks pieprasa vīzu šo noteikumu 20.1. apakšpunktā vai 21.1 un 21.2 punktā minētajā gadījumā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

24. Ja ārzemniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, uzturoties ārvalstīs, uzturēšanās atļauja ir zudusi, pārstāvniecība izsniedz ilgtermiņa vīzu atbilstoši šo noteikumu 20.2. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

25. Ārzemniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ilgtermiņa vīzu izsniedz, ja viņš pārvaldē iesniedz šo noteikumu 19.punktā minētos dokumentus.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā nepieciešamos dokumentus ārzemnieks iesniedz ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumu, ja tas nav bijis iespējams nepārvaramas varas dēļ.

27. Vīzas uzlīmes aizpilda rokrakstā tikai tad, ja ir nepārvarami tehniski iemesli, kuru dēļ ierakstus uzlīmē nevar drukāt. Vīzas uzlīmē neizdara nekādas izmaiņas.

28. Vīzas uzlīmē, kuru aizpilda rokrakstā, veic analoģiskus ierakstus, kā aizpildot to datorrakstā. Papildu atzīmes neizdara.

29. Izsniedzot ilgtermiņa vīzu, vīzas uzlīmes ailē "Derīga" raksta vārdu "LATVIJA".

30. Izsniedzot ilgtermiņa vīzu, vīzas uzlīmes ailē "Uzturēšanās ilgums … dienas" raksta kopējo Latvijas Republikā atļauto uzturēšanās dienu skaitu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

31. Vīzas uzlīmi ielīmē ceļošanas dokumenta lappusē, kurā ir šo noteikumu 18.punktā minētā atzīme, un apstiprina ar vīzu izsniedzējiestādes zīmogu.

31.1 Ja pieņemts lēmums atteikt ilgtermiņa vīzas izsniegšanu, ārzemniekam izsniedz šo noteikumu 4. pielikumā minēto veidlapu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

2.2. Vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniegšana

32. Vīza ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" var būt visu veidu vienotā vīza, vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, lidostas tranzītvīza un ilgtermiņa vīza.

33. Vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" izsniedz:

33.1. ārzemniekam, kuram saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem noteiktas diplomātiskās vai konsulārās un tām pielīdzināmās privilēģijas un imunitātes un kurš oficiālā uzdevumā ierodas Latvijas Republikā vai šķērso tās teritoriju tranzītā;

33.2. ārvalsts valsts vadītājam, viņa ģimenes locekļiem un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

33.3. ārvalsts valdības vadītājam, ārvalsts valdības loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

33.4. ārvalsts parlamenta vadītājam, ārvalsts parlamenta loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

33.5. ārvalsts un starptautiskās organizācijas diplomātiskajam aģentam (pārstāvim), kurš dodas uz diplomātisko posteni vai atstāj to, un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

33.6. ārvalsts konsulārajai amatpersonai, kura dodas uz konsulāro posteni vai atstāj to, un minētās amatpersonas ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

33.7. ārvalsts diplomātam, ja viņš dodas darba vizītē uz Latvijas Republiku;

33.8. oficiāli uzaicinātam ārvalsts un starptautiskās organizācijas delegātam un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu, – ja Ārlietu ministrija ir akceptējusi attiecīgo oficiālo apmeklējumu;

33.9. ārvalsts diplomātiskajam un konsulārajam kurjeram;

33.10. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

34. Vīzu ar atzīmi "Dienesta vīza" izsniedz:

34.1. šo noteikumu 33.2., 33.3. un 33.4.apakšpunktā minētās delegācijas administratīvi tehniskajam personālam;

34.2. ārvalsts diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un starptautiskās organizācijas diplomātiskās pārstāvniecības administratīvi tehniskajam un apkalpojošam personālam un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņiem;

34.3. ārzemniekam, kurš atbilst šo noteikumu 33.punktā minētajām prasībām, bet kuram nav tiesību saņemt vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza";

34.4. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

34.5. ārzemniekam, kurš ierodas Latvijas Republikā citu valstiski svarīgu uzdevumu veikšanai, – tikai Konsulārajā departamentā vai iepriekš saskaņojot ar Konsulārā departamenta direktoru;

34.6. akreditētajiem ārvalstu žurnālistiem un korespondentiem.

(Grozīts ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103)

35. Lai pieprasītu vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza", ārzemnieks iesniedz diplomātisko pasi, dienesta pasi vai citu ceļošanas dokumentu, savu fotogrāfiju un attiecīgās ārvalsts ārlietu resora, kompetentās institūcijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai attiecīgās starptautiskās organizācijas vai tās diplomātiskās pārstāvniecības rakstisku pieprasījumu (notu), kurā ir norādītas šādas ziņas:

35.1. personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un pilsonība (pavalstniecība);

35.2. ceļošanas dokumenta izdevējvalsts vai starptautiskās organizācijas nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

35.3. ieceļošanas mērķis un paredzētais uzturēšanās laiks.

3. Vienotās vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu pagarināšana

36. Vīzu kodeksa 33.pantā noteiktajos gadījumos vīzu pagarina:

36.1. pārvaldes amatpersonas – vienotās vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. Pārvaldes amatpersonas vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" pagarina tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma;

36.2. Konsulārā departamenta amatpersonas – vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza".

37. Pieprasot pārvaldē pagarināt vienoto vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, ārzemnieks iesniedz:

37.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kas atbilst Vīzu kodeksa 12.pantā noteiktajiem kritērijiem;

37.2. aizpildītu vīzas pieteikuma anketu atbilstoši Vīzu kodeksa I pielikumam;

37.3. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši Vīzu kodeksa 13.pantā noteiktajām prasībām;

37.4. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka viņam ir apdrošināšanas polise, kas atbilst Vīzu kodeksa 15.pantā noteiktajām prasībām;

37.5. dokumentus, kas pierāda vienu no šādiem iemesliem:

37.5.1. nepārvaramus apstākļus (force majeure) vai humānus iemeslus, kas viņam neļauj atstāt Latvijas Republikas teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa vai vīzā atļautā uzturēšanās ilguma beigām;

37.5.2. nopietnus personīgus iemeslus, kas pamato vīzas derīguma termiņa vai uzturēšanās ilguma pagarinājuma nepieciešamību;

37.5.3. sezonas vai brīvprātīgā darba līguma termiņa pagarinājumu, ko apliecina pārvaldē apstiprināts ielūgums;

37.6. dokumentus, kas pamato uzturēšanās vietu;

37.7. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz citu valsti;

37.8. (svītrots ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103).

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

38. Vīzu pagarina, ja ārzemnieks iesniedz šo noteikumu 37.punktā minētos dokumentus un atbilst šādiem kritērijiem:

38.1. viņš nav persona, par kuru Šengenas informācijas sistēmā iekļauts ziņojums par to, ka šim ārzemniekam ir liegta iespēja ieceļot un uzturēties Šengenas līguma dalībvalstīs;

38.2. viņu neuzskata par apdraudējumu kādas Šengenas līguma dalībvalsts politikai, iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai vai starptautiskām attiecībām, un – jo īpaši – Imigrācijas likuma 1.panta 5.1 punktā noteiktās kompetentās valsts iestādes nav sniegušas informāciju, kas ir par pamatu, lai ārzemniekam aizliegtu ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā.

39. Ja ārzemnieks nevar iesniegt šo noteikumu 37.1. vai 37.7.apakšpunktā minēto dokumentu vai viņš neatbilst kādam no šo noteikumu 38.punktā minētajiem kritērijiem, pārvaldes priekšnieks vai Konsulārā departamenta direktors, vai viņu pilnvarota amatpersona šo noteikumu 37.5.1.apakšpunktā minētajos gadījumos var pieņemt lēmumu pagarināt šim ārzemniekam vīzu, izsniedzot jaunu vīzu, kas ir derīga tikai Latvijas Republikā.

40. Pagarinot vīzu, kopējais atļautais uzturēšanās ilgums Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas 180 dienu laikposmā. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja pieņem lēmumu izsniegt ierobežota teritoriālā derīguma vīzu saskaņā ar Vīzu kodeksa 25.panta 1.punkta "b" apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.13)

41. (Svītrots ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr.103)

42. Ja pieņemts lēmums pagarināt vīzu, vīzas pieteikuma anketu un citus vīzas pagarināšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas attiecīgi pārvalde un Konsulārais departaments glabā piecus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, bet pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

4. Vīzas anulēšana un atcelšana

43. Vīzu anulē un atceļ:

43.1. pārstāvniecību amatpersonas;

43.2. pārvaldes amatpersonas;

43.3. Konsulārā departamenta amatpersonas;

43.4. Valsts robežsardzes amatpersonas Latvijas Republikas valsts robežšķērsošanas vietās un valsts teritorijā.

44. Pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonas anulē un atceļ vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

45. Ja anulē vai atceļ ilgtermiņa vīzu, tai uzliek spiedogu attiecīgi "ANULĒTA – ANNULLED" vai "ATCELTA – REVOKED" un padara nederīgu (piemēram, izmantojot asu priekšmetu vai pārsvītrojot) vīzas uzlīmes optiski mainīgo elementu, drošības elementu "latentā attēla efekts" un vārdu "vīza".

46. Ja anulē vai atceļ vīzu, kas izsniegta saskaņā ar Vīzu kodeksu, piemēro Vīzu kodeksa attiecīgā panta punktu, bet, ja anulē vai atceļ ilgtermiņa vīzu, – Imigrācijas likuma 16.panta pirmās daļas attiecīgo punktu un ārzemniekam izsniedz šo noteikumu 4. pielikumā minēto veidlapu.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

46.1 Ja anulē vai atceļ citas Latvijas Republikas vīzu izsniedzējiestādes izsniegtu vīzu, tā iestāde, kura vīzu anulējusi vai atcēlusi, vienas darbdienas laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, par to elektroniski informē pārvaldi, nosūtot šādu informāciju:

46.1 1. vīzas turētāja vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un valstiskā piederība;

46.1 2. vīzas uzlīmes numurs;

46.1 3. vīzas anulēšanas vai atcelšanas iemesls.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.103 redakcijā)

47. Ja anulē vai atceļ citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtu vīzu, iestāde, kura vīzu anulējusi vai atcēlusi, vienas darbdienas laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, par to elektroniski informē pārvaldi. Pārvalde informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kura izsniegusi vīzu, nosūtot šādu informāciju:

47.1. vīzas turētāja vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un valstiskā piederība;

47.2. vīzas turētāja ceļošanas dokumenta veids un numurs;

47.3. vīzas uzlīmes numurs, vīzas kategorija;

47.4. vīzas izsniegšanas vieta un datums;

47.5. vīzas anulēšanas vai atcelšanas vieta un datums;

47.6. vīzas anulēšanas vai atcelšanas iemesls.

48. Ja no citas Šengenas līguma dalībvalsts saņemta informācija par Latvijas Republikas vīzu izsniedzējiestādes izsniegtas vīzas anulēšanu vai atcelšanu, pārvalde veic nepieciešamās izmaiņas nacionālajā vīzu sistēmā un informē to iestādi, kura vīzu izsniegusi.

49. Ja pieņemts lēmums anulēt vai atcelt vīzu, pamatojuma dokumentus vai to kopijas, kā arī Vīzu kodeksa VI pielikumā vai šo noteikumu 4. pielikumā minētās veidlapas kopiju attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde glabā piecus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, bet pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

5. Vīzu reģistrēšana un informācijas sistēmās iekļaujamās informācijas apjoms un šo sistēmu izmantošanas kārtība

50. Vīzu pieteikumus un izsniegtās, atteiktās, pagarinātās, anulētās un atceltās vīzas, kā arī konkrētajai vīzu izsniedzējiestādei izsniegtās vīzu uzlīmes reģistrē nacionālajā vīzu sistēmā.

51. Informāciju nacionālajā vīzu sistēmā atbilstoši kompetencei ievada un aktualizē pārstāvniecību, pārvaldes, Konsulārā departamenta, Valsts robežsardzes, Satversmes aizsardzības biroja un Drošības policijas amatpersonas. Minētās amatpersonas atbild par datu atbilstību un savlaicīgu informācijas ievadi nacionālajā vīzu sistēmā.

52. Nacionālajā vīzu sistēmā iekļauto informāciju par vienotajām vīzām un vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu pārsūta uz ES vīzu sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulu Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (turpmāk – VIS regula).

53. Nacionālajā vīzu sistēmā iekļauj šādu informāciju:

53.1. par ārzemnieku:

53.1.1. vārds (vārdi);

53.1.2. uzvārds;

53.1.3. iepriekšējais uzvārds (uzvārdi);

53.1.4. valstiskā piederība un tās veids;

53.1.5. dzimšanas datums;

53.1.6. dzimums;

53.1.7. dzimšanas vieta;

53.1.8. dzīvesvietas adrese;

53.1.9. digitāla vai skenēta fotogrāfija;

53.2. par ārzemnieka ceļošanas dokumentu:

53.2.1. veids;

53.2.2. numurs;

53.2.3. izdevējvalsts vai organizācija;

53.2.4. izsniegšanas datums;

53.2.5. derīguma termiņš;

53.3. par ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķi:

53.3.1. ieceļošanas un uzturēšanās galvenais mērķis un citi mērķi;

53.3.2. iesniegtie un uzrādītie mērķi apliecinošie dokumenti;

53.4. nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra apliecinājuma veids;

53.5. par apdrošināšanas polisi (ja vīza izsniegta, nepieprasot apdrošināšanas polisi, pamatojumu norāda piezīmju laukā);

53.6. par ārzemnieka paredzēto uzturēšanās vietu;

53.7. par valsts nodevas samaksu (apmērs, valūta, tarifs un pamatojums, ja vīza izsniegta bez maksas vai piemērota samazināta likme);

53.8. dokumentu pieņemšanas datums vīzu izsniedzējiestādē;

53.9. par veiktajām pārbaudēm un konsultācijām, izmantojot informācijas sistēmas:

53.9.1. Šengenas informācijas sistēmā – vai par ārzemnieku Šengenas informācijas sistēmā nav iekļauts ziņojums, lai liegtu iespēju ieceļot un uzturēties Šengenas līguma dalībvalstīs;

53.9.2. ieceļošanas aizliegumu reģistrā – vai ārzemnieks nav iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;

53.9.3. vai vīzas pieprasītājs nav reģistrēts integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Personu meklēšana";

53.9.4. saskaņā ar Vīzu kodeksa 22.pantā noteikto kārtību (VIS pasta konsultācijas);

53.9.5. saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta astotajā daļā noteikto kārtību;

53.9.6. nederīgo dokumentu reģistrā;

53.9.7. Šengenas līguma dalībvalstīs atzīto ceļošanas dokumentu sarakstā;

53.10. par pieņemto lēmumu:

53.10.1. vīza izsniegta, piešķirtās uzlīmes numurs;

53.10.2. vīzas uzlīmēšanai paredzētās veidlapas numurs (ja vīzas izsniegšanai izmantota veidlapa vīzas uzlīmēšanai);

53.10.3. vīza pagarināta, pagarināšanas iemesls, pagarinātās vīzas un jaunās vīzas numurs;

53.10.4. vīzas pieteikuma izskatīšana atteikta, atteikuma iemesls;

53.10.5. vīza atteikta, atteikuma iemesls;

53.10.6. lēmuma pieņemšana atlikta, atlikšanas iemesls;

53.10.7. noteikts ieceļošanas aizliegums;

53.10.8. vīza atcelta, atcelšanas iemesls;

53.10.9. ilgtermiņa vīzas atlikušais termiņš atcelts, atcelšanas iemesls;

53.10.10. vīza anulēta, anulēšanas iemesls;

53.10.11. lēmuma pieņemšanas datums un vieta;

53.10.12. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu (vārds un uzvārds);

53.11. par vīzu:

53.11.1. vīzas uzlīmes numurs;

53.11.2. vīzas kategorija:

53.11.2.1. A – lidostas tranzītvīza;

53.11.2.2. C – vienotā vīza;

53.11.2.3. C (ITD) – vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

53.11.2.4. D – ilgtermiņa vīza;

53.11.3. vīzas veids:

53.11.3.1. vienreizēja vīza;

53.11.3.2. divreizēja vīza;

53.11.3.3. daudzkārtēja vīza;

53.11.4. vīzas derīguma termiņš;

53.11.5. atļautais uzturēšanās laiks;

53.11.6. vīzas teritoriālais derīgums;

53.11.7. vīzas uzlīmes piezīmju lauka 1.rindā izdarītās atzīmes:

53.11.7.1. "R/[pārstāvētās dalībvalsts kods saskaņā ar Vīzu kodeksa VII pielikuma 1.1.apakšpunkta "b" apakšpunktā noteikto]" – ja vīza izsniegta citas Šengenas līguma dalībvalsts vārdā;

53.11.7.2. "Airport transit" – ja izsniegta lidostas tranzītvīza;

53.11.7.3. "transit" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta tranzīta nolūkā. Jūrniekam, kurš ceļo tranzītā, vīzā veic ierakstu "transit/Seaman in transit";

53.11.7.4. "Long-stay visa" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza;

53.11.7.5. "For residence permit" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu;

53.11.7.6. (svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524);

53.11.7.7. "Diplomatic" vai "Official";

53.11.7.8. (svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524);

53.11.8. vīzas uzlīmes piezīmju lauka 2. vai 3.rindā izdarītās atzīmes:

53.11.8.1. "EU/EEA/ch family member" – ja vīza izsniegta Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes loceklim;

53.11.8.2. "No insurance required" – ja apdrošināšanas polise nav nepieciešama;

53.11.8.3. "International road carrier" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautisko pasažieru vai kravas satiksmi;

53.11.8.4. "Railroad carrier" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautiskos pasažieru vai kravas pārvadājumus pa dzelzceļu;

53.11.8.5. "business" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam, kurš ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona;

53.11.8.6. "THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā pie noteikta darba devēja;

53.11.8.7. "Humanitarian reasons" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 16.panta ceturto daļu;

53.11.8.8. "SEASONAL WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza sezonas darba veikšanai;

53.11.8.9. "VOLUNTARY WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza brīvprātīgā darba veikšanai;

53.11.8.10. "THE RIGHT TO WORK 20H PER WEEK" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam sakarā ar pilna laika studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai sakarā ar studentu apmaiņu.

(Grozīts ar MK 26.02.2013. noteikumiem Nr. 103; MK 07.01.2014. noteikumiem Nr. 13; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

54. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

55. Nacionālajā vīzu sistēmā papildus iekļauj informāciju, ja:

55.1. vīza aizpildīta rokrakstā;

55.2. veiktas pārbaudes citās pieejamās informācijas sistēmās (piemēram, Iedzīvotāju reģistrā, integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas", integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas", Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā).

56. (Svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

57. Nacionālās vīzu sistēmas pārzinis un turētājs ir pārvalde.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

58. Nacionālajā vīzu sistēmā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārstāvniecības, pārvalde, Konsulārais departaments, Valsts robežsardze, Drošības policija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs. Citas valsts iestādes, kuru uzdevumu veikšanai nepieciešama šī informācija, slēdz vienošanos ar pārvaldi.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524; MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 623)

59. Pārvalde nodrošina pārstāvniecību, pārvaldes, Konsulārā departamenta, Valsts robežsardzes un šo noteikumu 61.punktā minēto iestāžu piekļuvi ES vīzu sistēmai saskaņā ar VIS regulas noteikumiem.

60. Piekļuve ES vīzu sistēmai, lai aplūkotu, ievadītu, grozītu vai dzēstu datus, ir pārstāvniecību, pārvaldes, Konsulārā departamenta un Valsts robežsardzes vadītāju pilnvarotajām amatpersonām.

61. Piekļuve ES vīzu sistēmā iekļautajiem datiem saskaņā ar VIS regulas 3.panta noteikumiem un atbilstoši iestāžu kompetencei ir šādu iestāžu pilnvarotajām amatpersonām:

61.1. Drošības policija;

61.2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

61.3. Militārās izlūkošanas un drošības dienests;

61.4. Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija;

61.5. Latvijas Republikas Prokuratūra;

61.6. Satversmes aizsardzības birojs;

61.7. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policija;

61.8. Valsts policija;

61.9. Valsts robežsardze.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr. 103 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

61.1 VIS regulas 3.panta 2.punktā minētie centrālie piekļuves punkti Latvijas Republikā ir Drošības policija, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Valsts policija un Valsts robežsardze.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.103 redakcijā)

61.2 Šo noteikumu 61.punktā minēto iestāžu pilnvarotās amatpersonas ES vīzu sistēmā iekļautajiem datiem piekļūst šādā veidā:

61.2 1. Drošības policija, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Valsts policija un Valsts robežsardze – izmantojot centrālos piekļuves punktus;

61.2 2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs – ar Drošības policijas starpniecību;

61.2 3. Latvijas Republikas Prokuratūra – ar Valsts policijas starpniecību;

61.2 4. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policija – ar Valsts robežsardzes starpniecību.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr. 103 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

61.3 Šo noteikumu 61.1 punktā minētās iestādes izveido, uztur un aktualizē šo noteikumu 61.punktā minēto iestāžu pilnvaroto amatpersonu sarakstu, kurā norādīts attiecīgās amatpersonas vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.103 redakcijā)

62. VIS regulas 24.pantā un 25.panta 3.punktā noteiktajos gadījumos ES vīzu sistēmā iekļautos datus labo un dzēš tā iestāde, kuras amatpersona izveidojusi attiecīgo pieteikuma datni, bet VIS regulas 25.panta 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos – pārvalde.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.103 redakcijā)

63. Informāciju nacionālajā vīzu sistēmā glabā piecus gadus un pēc šī termiņa beigām pieteikuma datni un saites, kas ar šo datni izveidotas saskaņā ar VIS regulas 8. panta 3. un 4. punktā noteikto, automātiski dzēš, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu. Piecu gadu glabāšanas termiņš sākas:

63.1. dienā, kad beidzas vīzas derīguma termiņš, – ja vīza ir izsniegta;

63.2. dienā, kad beidzas vīzas jaunais derīguma termiņš, – ja vīza ir pagarināta;

63.3. dienā, kad informācijas sistēmā izveidota vīzas pieteikuma datne, – ja pieteikums ir bijis atsaukts, slēgts vai pārtraukts;

63.4. dienā, kad pieņemts galīgais lēmums par vīzas pieteikumu, – ja vīza ir atteikta, anulēta vai atcelta.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

64. Informāciju, kas no citām Šengenas līguma dalībvalstīm saņemta Vīzu kodeksa 31. pantā noteiktajā kārtībā, nacionālajā vīzu sistēmā glabā vienu gadu, skaitot no informācijas saņemšanas dienas, un pēc tam automātiski dzēš, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

64.1 Sistēmas pierakstus nacionālajā vīzu sistēmā glabā vienu gadu pēc šo noteikumu 63. punktā noteiktā termiņa beigām, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās, un pēc tam automātiski dzēš, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

65. (Svītrots ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 524)

6. Noslēguma jautājums

66. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumus Nr.958 "Vīzu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 164.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.676
Latvijas Republikas valsts robežšķērsošanas vietas, kurās Valsts robežsardze var izsniegt vīzas

1. Autoceļu robežšķērsošanas vietas:

1.1. Grebņeva;

1.2. Pāternieki;

1.3. Silene;

1.4. Terehova;

1.5. Vientuļi.

2. Lidostu robežšķērsošanas vietas:

2.1. Liepāja;

2.2. Rīga;

2.3. Ventspils.

3. Dzelzceļa robežšķērsošanas vietas:

3.1. Indra;

3.2. Kārsava;

3.3. Zilupe.

4. Ostu robežšķērsošanas vietas:

4.1. Liepāja;

4.2. Mērsrags;

4.3. Pāvilosta;

4.4. Rīga;

4.5. Roja;

4.6. Salacgrīva;

4.7. Skulte;

4.8. Ventspils.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.676

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 441)

Ilgtermiņa vīzas pieteikuma anketa

1. Teksts ilgtermiņa vīzas pieteikuma anketā (turpmāk – anketa) līdztekus latviešu valodai var būt angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

2. Anketā ir vieta vīzas pieprasītāja fotogrāfijai un izsniegtās vīzas numuram.

3. Anketas nosaukums ir "Latvijas Republikas ilgtermiņa vīzas pieteikuma anketa".

4. Anketas saturs:

* 1. UzvārdsAIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJIESTĀDE

Pieteikuma iesniegšanas datums
____________________

Vīzas pieteikuma numurs
____________________

Pieteikums iesniegts
vēstniecībā/konsulātā
PMLP nodaļā
ĀM KD

Nosaukums
____________________

Ar dokumentiem strādāja
____________________

Apliecinošie dokumenti
ceļošanas dokuments
  iztikas līdzekļi
  ielūgums
  transportlīdzekļi
  ceļojuma medicīniskā apdrošināšana
  citi _______________
____________________

 

* 2. Uzvārds dzimšanas brīdī (iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i))
* 3. Vārds(-i)
4. Dzimšanas datums (diena – mēnesis – gads)5. Dzimšanas vieta
6. Dzimšanas valsts
7. Pašreizējā valstspiederība8. Valstspiederība dzimšanas brīdī, ja atšķirīga
9. Dzimums10. Ģimenes stāvoklis
Vīrietis Neprecējies (-usies) Precējies (-usies) Dzīvo šķirti
Sieviete Šķīries (-usies) Atraitnis (-e) Cits (lūdzu precizēt)
11. Ja vīzas pieprasītājs ir nepilngadīga persona, – personas ar vecāku pilnvarām/juridiskā aizbildņa uzvārds, vārds, adrese (ja tā ir citāda nekā pieteikuma iesniedzējam) un valstspiederība
12. Valsts piešķirtais identifikācijas numurs, ja tāds irLēmums par vīzu
izsniegta
atteikta
izsniegšana atlikta (papildu pārbaude vai saskaņošana)
D vīza
(vīzas uzlīmes Nr.________)

Derīga
no ________________
līdz ________________

Ieceļošanas reižu skaits
1 2 vairākkārt

Uzturēšanās dienu
skaits __________

Veiktas pārbaudes
_____________________
_____________________
_____________________

13. Ceļošanas dokumenta veids
Parastā (pilsoņa) pase Diplomātiskā pase Dienesta pase
Oficiālā pase Speciālā pase Cits (lūdzu norādīt)
14. Ceļošanas dokumenta numurs15. Izsniegšanas datums16. Derīgs līdz
(diena – mēnesis – gads)
17. Izdevējiestāde
18. Pieteikuma iesniedzēja mājas adrese un e-pasta adreseTālruņa numurs(-i)
19. Dzīvesvieta valstī, kas nav pašreizējās valstspiederības valsts
Jā. Uzturēšanās atļauja vai līdzvērtīgs dokuments, Nr._________
derīgs līdz (diena – mēnesis – gads)
** 20. Pašreizējā nodarbošanās
** 21. Darba devējs, tā adrese un tālruņa numurs.
Studentiem – mācību iestādes nosaukums un adrese.
22. Ieceļošanas mērķis

Ģimenes vai draugu apciemojums

Oficiāla vizīte

Ārstēšanās

Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana vai saņemšana

Komercdarbība

Nodarbinātība

Brīvprātīgais darbs

Sezonas darbs

Mācības

Cits (norādīt)

23. Pirmā plānotā ieceļošanas dalībvalsts
24. Pieprasīto ieceļošanas reižu skaits25. Plānotās uzturēšanās ilgums
(no – līdz)
Norādīt uzturēšanās dienu skaitu
Vienreiz Divreiz Vairākkārt
26. Latvijas un citu Šengenas līguma dalībvalstu vīzas, kas izsniegtas pēdējos trijos gados
Jā. Derīguma termiņš (no – līdz)
27. Iepriekš dotie pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu
Jā. Datums, ja zināms
28. Plānotais datums ieceļošanai Latvijā29. Plānotais datums izceļošanai no Latvijas
** 30. Uzaicinātāja Latvijā vārds(-i) un uzvārds(-i). Ja tāda nav, – viesnīcas(-u) vai pagaidu apmešanās vietas(-u) nosaukums
Uzaicinātāja(-u)/viesnīcas(-u)/pagaidu apmešanās vietas(-u) adrese un e-pasta adrese
Tālruņa un faksa numurs
** 31. Uzaicinātāja uzņēmuma/organizācijas nosaukums un adrese
Uzņēmuma/organizācijas tālruņa un faksa numurs
Uzņēmuma/organizācijas kontaktpersonas uzvārds, vārds, adrese, tālruņa, faksa numurs un e-pasta adrese
** 32. Pieteikuma iesniedzēja ceļojuma un uzturēšanās izdevumus sedz
Pats pieteikuma iesniedzējs Sponsors (uzaicinātājs, uzņēmums, organizācija (lūdzu precizēt))
Iztikas līdzekļi:................. 30. un 31.punktā minētie
nauda................. Citi (norādīt sīkāk)
ceļojuma čekiIztikas līdzekļi:
kredītkarte nauda
apmaksāta apmešanās vieta nodrošināta apmešanās vieta
apmaksāts transports ir apmaksāti visi izdevumi uzturēšanās laikā
citi (lūdzu precizēt)
__________________________
citi (lūdzu precizēt)
__________________________
  
33. Ģimenes locekļa – ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņa – personas dati
UzvārdsVārds
Dzimšanas datumsValstspiederībaCeļošanas dokumenta vai personas apliecības numurs
34. Radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni
Laulātais(-ā) Bērns Mazbērns Apgādājams augšupējs radinieks
35. Vieta un datumsParaksts (par nepilngadīgo parakstās persona ar vecāku pilnvarām/juridiskais aizbildnis)
Piezīmes.

1. Ar * atzīmētos punktus aizpilda saskaņā ar ceļošanas dokumenta datiem.

2. Ar ** atzīmētos punktus neaizpilda Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas (turpmāk – ES, EEZ valstu vai Šveices) pilsoņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni vai apgādājami augšupējie radinieki), kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties. ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļi uzrāda dokumentus, lai apliecinātu šo radniecību, kā arī aizpilda 33. un 34.punktu

 
Apzinos, ka vīzas atteikuma gadījumā valsts nodevu neatlīdzina
 
Piemērojams, ja pieprasīta vīza vairākkārtējai ieceļošanai (sk. 24.punktu)

Apzinos, ka manai pirmajai uzturēšanās reizei un nākamajiem apmeklējumiem Latvijas Republikas teritorijā ir vajadzīga pienācīga ceļojumu medicīniskā apdrošināšana

 
Apzinos un piekrītu, ka šajā pieteikuma anketā prasīto datu sniegšana, manis fotografēšana un, ja nepieciešams, pirkstu nospiedumu ņemšana ir obligāta vīzas pieteikuma izskatīšanai; visi personas dati, kas uz mani attiecas un ir norādīti pieteikuma anketā, kā arī mana fotogrāfija un mani pirkstu nospiedumi tiks nodoti attiecīgajām Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm apstrādei, lai pieņemtu lēmumu par manu vīzas pieteikumu.

Šie dati, kā arī dati par pieņemto lēmumu par manu vīzas pieteikumu vai par lēmumu anulēt vai atcelt izsniegto vīzu tiks ievadīti un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.676 "Vīzu noteikumi" 63.punktu uzglabāti Latvijas Republikas informācijas sistēmā – nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS) – piecus gadus un būs pieejami vīzu izsniedzējiestādēm un iestādēm, kas ir kompetentas veikt vīzu pārbaudes uz ārējām robežām un Latvijas Republikas teritorijā, kā arī imigrācijas un patvēruma piešķiršanas iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti nosacījumi par likumīgu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, lai identificētu personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst šiem nosacījumiem, lai izskatītu patvēruma lūgumus un noteiktu, kā pienākums ir veikt tādu izskatīšanu. Dati būs pieejami arī kompetentajām iestādēm, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Par datu apstrādi atbildīgā iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Apzinos, ka man ir tiesības saņemt paziņojumu par datiem, kas uz mani attiecas un ir ievadīti NVIS, un lūgt, lai tiktu izlaboti dati, kas uz mani attiecas un ir neprecīzi, un tiktu dzēsti dati, kas uz mani attiecas un ir apstrādāti nelikumīgi. Pēc mana īpaša lūguma iestāde, kas izskata manu pieteikumu, informēs mani par to, kā es saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem varu īstenot tiesības pārbaudīt personas datus, kas attiecas uz mani, un likt tos labot vai dzēst, kā arī par iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Datu valsts inspekcija (info@dvi.gov.lv) uzklausīs sūdzību par personas datu aizsardzību.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir pareizas un pilnīgas. Apzinos, ka nepatiesu ziņu dēļ manu vīzas pieteikumu noraidīs, izsniegto vīzu anulēs vai atcels, bet mani pašu var sodīt atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja vīzu izsniegs, apņemos izbraukt no Latvijas Republikas teritorijas pirms vīzas termiņa beigām. Esmu informēts(-a), ka vīza ir tikai viens no priekšnoteikumiem, lai ieceļotu Latvijas Republikas teritorijā. Vīzas izsniegšana vien nenozīmē, ka man ir tiesības uz kompensāciju, ja neatbilstu Imigrācijas likuma 4.panta, Regulas (ES) Nr. 2016/399 (Šengenas Robežu kodekss) 6. panta 1. punkta un Regulas (ES) Nr. 265/2010 attiecīgajiem noteikumiem un tādēļ saņemu ieceļošanas atteikumu. Ieceļošanas priekšnoteikumus vēlreiz pārbaudīs ieceļojot.

  
Vārds, uzvārds un datums

 

Paraksts (par nepilngadīgo parakstās persona ar vecāku pilnvarām/juridiskais aizbildnis)

 

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.676
Prasības fotogrāfijai un ārzemnieka attēlam tajā, pieprasot ilgtermiņa vīzu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ilgtermiņa vīzas izsniegšanu un reģistrēšanu, ārzemnieka iesniegtajai fotogrāfijai un viņa izskatam tajā vai ārzemnieka digitālajam attēlam un viņa izskatam attēla iegūšanas brīdī jāatbilst šādām prasībām:

1. Personas izskats attēlā:

1.1. galvas pozīcija – pretskats;

1.2. acis atvērtas, nav aizsegtas ar matiem;

1.3. sejas izteiksme – dabiska, ikdienišķa, neitrāla;

1.4. acu skatiens – neitrāls, vērsts kamerā;

1.5. sejas abas puses vienādi apgaismotas un redzamas vienādi skaidri;

1.6. sejas un galvas apgleznojumi un rotājumi, kas apgrūtina personas atpazīstamību, nav atļauti;

1.7. uz personas sejas nav atspīduma;

1.8. uz sejas nav ēnas;

1.9. ja persona valkā brilles, tad vīzā redzamajā attēlā:

1.9.1. personas acis redzamas skaidri, tās nav aizsegtas ar briļļu rāmjiem;

1.9.2. briļļu rāmji nav smagnēji, biezi, tie nedrīkst aizsegt sejas daļu;

1.9.3. briļļu stiklos nav atspulga;

1.9.4. briļļu stikli nav tonēti;

1.9.5. brilles nav noslīdējušas uz deguna;

1.10. persona ir bez galvassegas, izņemot gadījumu, ja persona reliģisku apsvērumu dēļ galvassegu valkā ikdienā un galvassega neaizsedz seju vai tās daļu;

1.11. persona ir ikdienišķā, lietišķā, korektā telpās valkājamā apģērbā;

1.12. personas apģērbs neaizsedz seju vai tās daļu.

2. Attēla fiziskie rādītāji:

2.1. attēla fons ir viendabīgs, balts vai gaiši pelēks;

2.2. iedomātā līnija caur acu viduspunktiem ir paralēla attēla horizontālajai malai;

2.3. personas attēls ir fotogrāfijas centrā;

2.4. personas sejas attēls no zoda līnijas līdz matu augšanas līnijai (arī iedomātajai, ja personai nav matu) aizņem 70–80 % no attēla vertikālā augstuma;

2.5. nav redzamas citas personas vai priekšmeti;

2.6. uz fona nav redzamas ēnas.

3. Attēla kvalitāte:

3.1. attēls ir skaidrs;

3.2. attēls ir ar labu izšķirtspēju (300 pikseļu uz collu (ppi), nesaspiesti – skenēšanai un 720 punktu uz collu (dpi) – fotogrāfiju krāsu izdrukai);

3.3. attēls ir kontrastains un spilgts.

4. Prasības fotogrāfijai:

4.1. izmantots augstas kvalitātes gluds, spožs vai pusmatēts fotopapīrs, bez virsmas rastra vai reljefa;

4.2. attēls ir krāsains, tam jāatspoguļo dabīgs ādas tonis, acis nedrīkst būt sarkanas;

4.3. fotogrāfijas izmērs var būt no 1 līdz 3 mm lielāks par 35 x 45 mm;

4.4. fotogrāfija ir skaidri fokusēta, tīra, bez smērējumiem, skrāpējumiem, burzījumiem, locījumiem un citiem bojājumiem un bez baltā stūrīša;

4.5. persona fotografēta ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;

4.6. fotogrāfijas otrā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums;

4.7. fotodarbnīcas spiedogs nav redzams caur fotogrāfiju;

4.8. attēls nav retušēts.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
4. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 676

(Pielikums MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

Veidlapa lēmumam par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu

1. Teksts veidlapā līdztekus latviešu valodai var būt angļu vai krievu valodā.

2. Veidlapas paraugs:

Nr.__________________

LATVIJAS REPUBLIKAS ILGTERMIŅA VĪZAS
ATTEIKUMS/ANULĒŠANA/ATCELŠANA

  

Vārds (vārdi)

Uzvārds

 
Dzimšanas datums Pilsonība 
 

(dd/mm/gggg)

  
 
 

(adrese)

 

(iestāde, kura pieņēmusi lēmumu, struktūrvienība)

 

(adrese)

ir

izskatījusi Jūsu vīzas pieteikumu
izskatījusi Jūsu vīzu Nr. , kas izsniegta 
   

[datums un vieta]

 
Vīza ir atteikta
(Imigrācijas likuma
16. panta pirmā daļa
)
Vīza ir anulēta
(Imigrācijas likuma
16. panta otrā daļa
)
Vīza ir atcelta
(Imigrācijas likuma
16. panta trešā daļa
)

Šā lēmuma pamatā ir šāds(-i) Imigrācijas likuma 16. panta iemesls(-i):

ārzemnieks nav iesniedzis visus Ministru kabineta noteiktos vīzas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus vai iesniegtie dokumenti ir iegūti prettiesiskā ceļā, tie ir viltoti vai ar tiem ir veiktas manipulācijas, vai ārzemnieks atsakās sniegt paskaidrojumus, kas saistīti ar vīzas pieprasīšanu un paredzamo uzturēšanos Latvijas Republikā vai citā Šengenas līguma dalībvalstī (16. panta pirmās daļas 1. punkts)

ārzemnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas (16. panta pirmās daļas 2. punkts)

ārzemnieka patiesais ieceļošanas mērķis neatbilst dokumentos norādītajam mērķim (16. panta pirmās daļas 3. punkts)

ārzemnieka sniegtā informācija neliecina par noturīgu saikni ar viņa mītnes zemi un ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālas imigrācijas risku (16. panta pirmās daļas 4. punkts)

ārzemnieks nevar pierādīt, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā vai citā Šengenas līguma dalībvalstī un pēc tam izceļotu uz citu valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot (16. panta pirmās daļas 5. punkts)

ārzemnieks iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta (16. panta pirmās daļas 6. punkts)

uzaicinātājs rakstveidā atsauc ielūgumu vai uzaicinājumu (16. panta pirmās daļas 7. punkts)

ārzemnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijas Republikā vai ārpus tās, par ko Latvijas Republikas likumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu (16. panta pirmās daļas 9. punkts)

ārzemnieks nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas valstī, kurā atrodas vīzas pieprasīšanas laikā (16. panta pirmās daļas 10. punkts)

ārzemnieks vai cita persona ar draudiem vai solījumiem ir centusies ietekmēt amatpersonas lēmumu par vīzas izsniegšanu (16. panta pirmās daļas 11. punkts)

ārzemnieks norādījis ieceļošanas mērķi, kas saistīts ar darbībām, kuras var veikt vienīgi Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis vai kuru veikšanai Latvijas Republikā nepieciešama atļauja, bet šādu atļauju ārzemnieks nav saņēmis (16. panta pirmās daļas 12. punkts)

izbeidzies saskaņā ar Imigrācijas likuma 5. panta otro daļu vai 11. panta trešo daļu noteiktais uzturēšanās termiņš (16. panta pirmās daļas 13. punkts)

konstatēts, ka uzaicinātājs miris vai nespēj izpildīt Imigrācijas likuma 9.1 pantā noteikto (16. panta pirmās daļas 14. punkts)

kompetentas valsts iestādes sniegušas informāciju, kas ir par pamatu tam, lai ārzemniekam aizliegtu ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā (16. panta pirmās daļas 15. punkts)

konstatēts, ka ārzemniekam ir noteikts ieceļošanas aizliegums Šengenas teritorijā (16. panta pirmās daļas 16. punkts)

konstatēts, ka ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegti dokumenti vīzas pieprasīšanai, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis uzlikto naudas sodu (16. panta pirmās daļas 17. punkts)

ārzemnieks pēdējo piecu gadu laikā ir bijis izraidīts no Latvijas Republikas un viņš vai viņa uzaicinātājs nav sedzis izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas rīkojuma izpildi vai ārzemnieka piespiedu izraidīšanu (16. panta pirmās daļas 19. punkts)

konstatēts, ka ārzemnieks pēdējā gada laikā vairākkārt pārkāpis noteikumus par ieceļošanu vai uzturēšanos Latvijas Republikā vai citā Šengenas līguma dalībvalstī vai izmantojis iepriekš izsniegto vīzu neatbilstoši deklarētajam ieceļošanas mērķim (16. panta pirmās daļas 20. punkts)

ārzemnieks ir persona, kas komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kuram ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, administrators vai likvidators, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, ja attiecīgās kapitālsabiedrības pamatkapitāls nav apmaksāts saskaņā ar Komerclikumu (16. panta pirmās daļas 21. punkts)

ārzemnieks ir persona, kas komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kuram ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, administrators, likvidators, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai individuālais komersants, vai pašnodarbinātā persona un iepriekšējā gada laikā ir pieļauti pārkāpumi, kas saistīti ar ārzemnieku nodarbināšanu un nodokļu samaksu (16. panta pirmās daļas 22. punkts)

ārzemnieks pēdējā gada laikā bijis nodarbināts, bet viņam nebija tiesību uz nodarbinātību (16. panta pirmās daļas 23. punkts)

uzaicinātājs, kurš uzaicina sezonas darbā ārzemnieku, ir pieteicis sava uzņēmuma maksātnespēju vai ir uzsākts uzņēmuma maksātnespējas process, vai uzņēmums ir likvidēts, vai netiek veikta saimnieciskā darbība (16. panta pirmās daļas 24. punkts)

vīzas izsniegšanā pieļauta tehniska rakstura kļūda vai neprecizitāte (16. panta otrā daļa)

ārzemniekam izsniegta cita vīza (16. panta trešā daļa)

vīzas atcelšanu ir lūdzis pats ārzemnieks (16. panta trešā daļa)

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 17. panta otro daļu šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 17. panta trešo daļu Jums ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt 30 dienu laikā pēc tā paziņošanas dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un citus dokumentus latviešu, angļu vai krievu valodā

 

(iestādes nosaukums un amatpersona)

 

(adrese, tālruņa numurs)

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 17. panta piekto daļu šā lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Amatpersona

   

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts)

  

Z. v.

Vieta ___________________________

Datums _________________________

12.10.2018