Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 08.01.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Jūrmalā 2011.gada 21.jūlijā (prot. Nr.13, 15.p.)
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 11.,
19.punktu un 21.panta 1.daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
"Autopārvadājumu likums" 30.panta 5.1punktu un 35.panta 1.punktu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome izsniedz, pagarina vai anulē speciālās atļaujas (licences) (turpmāk tekstā – licences) un licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2. Licence regulāro pasažieru pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek izsniegta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ja licences pieprasītājs atbilst Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvo aktu un Noteikumu prasībām regulāro pasažieru pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai un ir iesniedzis Noteikumos norādītos dokumentus.

1.3. Licences kartīte katram, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ar autotransportu (turpmāk tekstā – Pārvadātājs) īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajam transportlīdzeklim, kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai (turpmāk tekstā – Pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis), tiek izsniegta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ja Pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis atbilst LR normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.

1.4. Apliecinājums regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiek izsniegts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ja apliecinājuma pieprasītājs atbilst LR normatīvo aktu un Noteikumu prasībām regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanai un ir iesniedzis Noteikumos norādītos dokumentus.

1.5. Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētā tiek apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Pārvadātāja noteikto maksu (tarifu) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kas nepārsniedz Jūrmalas pilsētas domes noteiktos maksimālos tarifus, apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu.

1.6. Regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem jāveic saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

1.7. Uz pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa abām priekšējām durvīm (ārpusē) jāizvieto Jūrmalas pilsētas atšķirības zīme (pielikums Nr.5). Gadījumā, ja Pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim licence un licences kartīte pasažieru pārvadāšanai ir saņemta arī citā pašvaldībā, tad uz pašvaldības atšķirības zīmes kopā ar uzrakstu "Jūrmala" var būt izvietots attiecīgās pašvaldības nosaukums.

1.8. Iesniedzamo dokumentu kopijām, kuras jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē, lai saņemtu licenci un licences kartītes, jābūt apstiprinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Licences un licences kartīšu piešķiršanas un izsniegšanas noteikumi

2.1. Lai saņemtu licenci (pielikums Nr.1) regulāro pasažieru pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājs – juridiska persona – Jūrmalas pilsētas domē iesniedz šādus dokumentus:

2.1.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.3);

2.1.2. izziņu (oriģinālu vai apstiprinātu kopiju), kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka licences pieprasītājs ir stājies uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un tam nav nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 142,29 euro;

2.1.3. pieteikumu braukšanas maksas (tarifa) pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (pielikums Nr.4).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42)

2.2. Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pretendentam pieprasīt papildu informāciju, kura nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem.

2.3. Pēc 2.1.punktā norādīto dokumentu saņemšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļa (turpmāk tekstā – Būvniecības nodaļa) sagatavo un izsniedz licenci vai pamatotu atteikumu.

2.4. Licence tiek piešķirta uz termiņu līdz 3 (trīs) gadiem.

2.5. Lai saņemtu licences kartīti (pielikums Nr.2) katram Pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, licences kartītes pieprasītājs – Pārvadātājs – Jūrmalas pilsētas domē iesniedz šādus dokumentus:

2.5.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.3);

2.5.2. ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma kopiju;

2.5.3. izziņu par taksometra verifikāciju un kontroles čeka izdruku (pieprasot licences kartīti pirmo reizi).

2.6. Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pretendentam pieprasīt papildu informāciju, kura nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem.

2.7. Pēc 2.5.punktā norādīto dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu un Būvniecības nodaļa sagatavo un izsniedz licences kartīti.

2.8. Lai atkārtoti saņemtu licences kartīti katram Pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, ja lēmums par licences kartītes izsniegšanu ir pieņemts un ir spēkā, Pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.3).

2.9. Pēc 2.8.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas Būvniecības nodaļa izskata pieteikumu, sagatavo un izsniedz licences kartīti 7 (septiņu) darba dienu laikā.

2.10. Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku no 1 (viena) līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

2.11. Izsniegtās licences kartītes derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt licences derīguma termiņu.

3. Maksa par licenci un licences kartīti

3.1. Maksa par licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem ir 56,91 euro gadā un LR normatīvajos aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā PVN).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42)

3.2. Maksa par licences kartīti vieglajam taksometram:

3.2.1. 18,50 euro uz vienu mēnesi un PVN;

3.2.2. 46,95 euro uz 3 (trīs) mēnešiem un PVN;

3.2.3. 85,37 euro uz 6 (sešiem) mēnešiem un PVN;

3.2.4. 153,67 euro uz 12 (divpadsmit) mēnešiem un PVN.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42)

3.3. Valsts nodeva par licenci regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiek iekasēta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu, kas tiek iemaksāta Jūrmalas pilsētas domes pamatbudžeta kontā.

3.4. Maksa par licences kartītes izsniegšanu regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem netiek iekasēta.

3.5. Maksa par licenci un licences kartīti tiek ieskaitīta Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.

4. Licences un licences kartītes anulēšana

4.1. Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga anulēt licenci Noteikumos paredzētajos gadījumos.

4.2. Anulējot licenci, tiek anulētas visas uz anulētās licences pamata izsniegtās licences kartītes. Licences anulēšanas gadījumā par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences kartītēm samaksātā naudas summa netiek atmaksāta.

4.3. Licenci un/vai licences kartīti var anulēt šādos gadījumos:

4.3.1. ja Pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci;

4.3.2. ja licence un/vai licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam Pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai;

4.3.3. ja Pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

4.3.4. ja sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un Pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis kompetentās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.3.5. ja pašvaldībā ir saņemts kompetentas institūcijas spēkā stājies lēmums, kas apliecina, ka Pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto LR normatīvo aktu prasības vai Pārvadātājs pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu darbību saistīto LR normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība un veselība, vai Pārvadātājs pasažieru pārvadāšanai izmanto transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīgajā LR Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts skaitītājs, vai skaitītājs kā citādi neatbilst LR normatīvo aktu prasībām;

4.3.6. ja Pārvadātājs liedz piekļuvi kontroles veikšanai;

4.3.7. ja Pārvadātāja komercdarbība tiek apturēta vai izbeigta LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.3.8. ja transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

4.4. Lēmumu par licences un/vai licences kartītes anulēšanu pieņem Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Pieņemtais lēmums apstrīdams Jūrmalas pilsētas domē.

5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs Pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti Pārvadātājs nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam vai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

5.2. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Pārvadātājs publicē informāciju Jūrmalas pilsētas vietējā laikrakstā. Pēc publikācijas uzrādīšanas Jūrmalas pilsētas dome izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu ar atzīmi "Dublikāts". Par licences dublikātu jāmaksā pilnā apmērā, izņemot gadījumu, ja ir tiesību sargājošo iestāžu izdota izziņa par zādzības, ugunsgrēka vai citu faktu, kura rezultātā dokuments nozaudēts, iznīcināts vai kļuvis nederīgs. Apliecinot šādus faktus, Pārvadātājs tiek atbrīvots no licences un licences kartītes dublikāta maksas 50% apmērā.

5.3. Ja izsniedz licences vai licences kartītes dublikātu, atbilstošā dokumenta derīguma termiņš netiek pagarināts.

6. Apliecinājumu izsniegšana regulāriem pasažieru pārvadājumiem

6.1. Lai saņemtu apliecinājumu regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, Pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz rakstisku pieteikumu (brīvā formā), kurā tiek norādīta noslēgtā pasažieru pārvadājuma līguma numurs un datums.

6.2. Pēc 6.1.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas 7 (septiņu) darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors pieņem lēmumu par apliecinājumu izsniegšanu un Jūrmalas pilsētas dome sagatavo un izsniedz apliecinājumu.

7. Pārvadātāja atbildība

7.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par LR normatīvo aktu, LR Ministru kabineta noteikumu un Noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz izsniegtajā licencē norādītās komercdarbības veikšanu.

8. Pārejas noteikumi

8.1. Licences un licences kartītes regulāriem pasažieru pārvadājumiem un pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras Pārvadātājam izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

8.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8.3. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.8 "Par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" un 2009.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.29 "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 (prot. Nr.13, 15.p.)

2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 (prot. Nr.13, 15.p.)

3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 (prot. Nr.13, 15.p.)

4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 (prot. Nr.13, 15.p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42)

5.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 (prot. Nr.13, 15.p.)

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" un veikta Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizācija, pamatojoties uz 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Autopārvadājuma likuma 30. un 35.pants nosaka, ka regulāros pasažieru pārvadājumus un pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Pašvaldība apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veidā pārvadātājs, kas nodarbojas ar regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, saņem speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un apliecinājumu un to anulēšanas kārtību. Nosaka maksu un valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un pašvaldības atšķirības zīmi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Attiecas uz personām, kuras veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi vienkāršo un uzlabo pakalpojuma pieejamību pārvadātājam.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Visas darbības, kas veicamas, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un apliecinājumu, veic Jūrmalas pilsētas dome.

Administratīvās procedūras vienkāršojas, iesniedzamo dokumentu skaits un izskatīšanas termiņš samazinās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav paredzēta.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
01.01.2014