Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.07.2017. - 28.02.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumus Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.649

Rīgā 2011.gada 16.augustā (prot. Nr.48 56.§)
Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtību.

II. Trušu pārraudzība

2. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss (turpmāk – truškopības organizācija), uztur trušu pārraudzības datubāzi (turpmāk – datubāze) un nodrošina pārraudzības datu apstrādi.

3. Pārraudzību veic ganāmpulkā, kas ir reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

4. Trušu ganāmpulka īpašnieks pirms pārraudzības uzsākšanas iesniedz truškopības organizācijā iesniegumu par pārraudzības darba uzsākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

4.1. ganāmpulka un novietnes numuru;

4.2. tās fiziskās personas sertifikāta vai apliecības numuru, kas veic pārraudzību (turpmāk – pārraugs).

5. Trušu pārraudzības gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

6. Pārraugs uzskaita šādus datus:

6.1. vaislas trušu mātītei:

6.1.1. dzīvu dzimušo un nedzīvu dzimušo trusēnu skaitu metienā;

6.1.2. pielikto vai atņemto trusēnu skaitu metienā;

6.1.3. atšķirto trusēnu skaitu, vecumu un svaru divu, trīs un četru mēnešu vecumā;

6.2. vaislas tēviņam – vaislas trušu mātīšu skaitu lecināšanas periodā un dzimušo trusēnu skaitu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 320; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 389)

6.1 Ja triju mēnešu laikā pēc pārraudzības uzsākšanas datubāzē nav reģistrēti šo noteikumu 6. punktā minētie pārraudzības dati, trušu ganāmpulka īpašnieks pārraudzības atsākšanai atkārtoti iesniedz truškopības organizācijā šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

6.2 Trušu ganāmpulka pārraugs kārto jauntruša izcelsmes ciltskartīti, ko dzīvnieka pārdošanas laikā izsniedz jauntruša īpašniekam. Jauntruša izcelsmes ciltskartītē norāda:

6.2 1. dzīvnieka īpašnieku un pārraudzības saimniecības numuru;

6.2 2. dzīvnieka identitātes numuru un dzimumu;

6.2 3. šķirni;

6.2 4. metienā dzimušo, atšķirto un apzīmēto dzīvnieku skaitu;

6.2 5. izcelšanos četrās paaudzēs, ja dati ir pieejami, – vecāku identitātes numuru, īpašnieku, adresi, eksterjera kopvērtējumu un dzīvmasu;

6.2 6. ziņas par dzīvnieka vakcinēšanu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 389 redakcijā)

7. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībās, kas atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem pārraudzības datiem uzskaita pārraudzības datus saskaņā ar ciltsdarba programmu truškopībā.

8. Pārraugs septiņu dienu laikā šo noteikumu 6. un 7. punktā minētos pārraudzības datus reģistrē datubāzē.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

9. Truškopības organizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību autorizētu pieeju datubāzei nodrošina:

9.1. ganāmpulka īpašniekam sava ganāmpulka datu apskatei un šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto datu reģistrācijai, ja ganāmpulka īpašnieks pats veic pārraudzību savā ganāmpulkā;

9.2. pārraugam šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto datu reģistrācijai;

9.3. valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotām personām, kurām normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteikto uzdevumu īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.320)

10. Truškopības organizācija katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs) šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto pārraudzības datu apkopojumu par iepriekšējo pārraudzības gadu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

11. Datu centrs mēneša laikā pēc pārraudzības datu apkopojuma saņemšanas ievieto to savā tīmekļa vietnē (vietnes adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā).

III. Kažokzvēru pārraudzība

12. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss (turpmāk – kažokzvēru audzētāju organizācija), nodrošina pārraudzības datu apstrādi.

13. Kažokzvēru ganāmpulka īpašnieks pirms pārraudzības uzsākšanas iesniedz kažokzvēru audzētāju organizācijā iesniegumu par pārraudzības darba uzsākšanu. Iesniegumā norāda ganāmpulka numuru, kopējo dzīvnieku skaitu un vaislas dzīvnieku skaitu ganāmpulkā.

14. Pārraudzību veic ūdeļu, lapsu un polārlapsu ganāmpulkā, kas ir reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībā, kura atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kurā šķirnei atbilstošu dzīvnieku skaits ir vismaz 50 procentu no vaislas dzīvnieku skaita.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

15. Pārraudzības gads ūdelēm, lapsām un polārlapsām sākas 1. martā un beidzas 28. (29.) februārī.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

16. Pārraugs, veicot pārraudzību saskaņā ar ciltsdarba programmu zvērkopībā (turpmāk – ciltsdarba programma), norāda šādus pārraudzības datus par ūdelēm, lapsām un polārlapsām:

16.1. vaislas mātītei – dzīvu dzimušo un nedzīvu dzimušo kucēnu skaitu metienā – un minētos datus uz attiecīgā gada 1. jūliju ieraksta mātītes pasē;

16.2. vaislas tēviņam – apsēkloto mātīšu skaitu un to atnešanās rādītājus – un minētos datus uz attiecīgā gada 1. jūliju reģistrē tēviņa pasē;

16.3. kucēniem – izcelšanos un dzimšanas datumu – un minētos datus reģistrē jaundzīvnieka pasē.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 320 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 389)

17. Fiziska persona, kas vērtē ūdeles, lapsas un polārlapsas (turpmāk – vērtētājs), uzskaita vērtēšanas datus, iedalot datus klasēs saskaņā ar ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.320 redakcijā)

18. Pārraugs un vērtētājs katru gadu līdz 1. martam iesniedz kažokzvēru audzētāju organizācijā apkopošanai un analīzei šo noteikumu 17. punktā minēto vērtēšanas datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 389 redakcijā)

19. Kažokzvēru audzētāju organizācija katru gadu līdz 1. augustam iesniedz datu centrā informāciju par organizācijas sastāvā esošajām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībām iepriekšējā pārraudzības gadā, norādot saimniecības nosaukumu, ganāmpulka reģistrācijas numuru un saimniecībā audzējamās dzīvnieku sugas nosaukumu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 389 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 389)

IV. Pārrauga, vērtētāja un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

21. Pārraugam un vērtētājam ir pienākums šajos noteikumos noteiktajā kārtībā:

21.1. nodrošināt trušu un kažokzvēru ganāmpulkā pārraudzības un vērtēšanas datu ieguvi un to precīzu uzskaiti;

21.2. informēt ganāmpulka īpašnieku par neatbilstību ciltsdarba programmā noteiktajiem vērtēšanas un pārraudzības nosacījumiem.

22. Pārraugam un vērtētājam ir tiesības iegūt informāciju par pārraugāmajiem un vērtējamiem trušiem un kažokzvēriem.

23. Ganāmpulka īpašniekam, ja viņš pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir šādas tiesības:

23.1. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pārraudzību;

23.2. saņemt no truškopības un kažokzvēru audzētāju organizācijas informāciju par sava ganāmpulka pārraudzības rezultātiem.

24. Ganāmpulka īpašniekam, ja viņš pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir šādi pienākumi:

24.1. nodrošināt pārraudzības datu pieejamību pārraugam, vērtētājam un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

24.2. informēt datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu par pārkāpumiem pārraudzības darbā;

24.3. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienoties ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu.

25. Ja ganāmpulka īpašnieks pats veic pārraudzību savā ganāmpulkā, viņam ir saistoši šo noteikumu 21. un 22.punktā minētie pienākumi un tiesības.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
07.07.2017