Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.341

Jūrmalā 2011.gada 21.jūlijā (prot. Nr.13, 38.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.747 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 69.1. un 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr.951 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4" un tā pielikumā apstiprināto darba uzdevumu, Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 9.augustā pieņēma lēmumu Nr.747 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, galīgās redakcijas apstiprināšanu" un izdeva saistošos noteikumus Nr.28 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu".

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajā nodaļā 2011.gada 29.jūnijā ir saņemts un ar Nr.1.2-1/1854 reģistrēts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 4, īpašnieka J.T. (personas kods ***) iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.28 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", pamatojoties uz to, ka zemesgabals Jūrmalā, Jūras ielā 4, saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu neatrodas Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Izvērtējot iepriekšminēto, ievērojot Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.747 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4, galīgās redakcijas apstiprināšanu".
  2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

21.07.2011
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.