Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 39.§)
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – audzētāju organizāciju (turpmāk – organizācija) reģistrēšanas kārtību;

1.2. šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – dzīvnieki) ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtību.

2. Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizāciju reģistrs (turpmāk – organizāciju reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

II. Organizāciju reģistrēšanas kārtība

3. Organizāciju reģistrā reģistrē organizāciju, kas apstiprinājusi attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu, kurā ir norādīta vismaz šāda informācija:

3.1. prasības ciltsdarbā izmantojamiem dzīvniekiem;

3.2. prasības ciltsdarbam izmantojamo dzīvnieku atlasē;

3.3. prasības pārošanas atļaujas saņemšanai un pārošanai;

3.4. prasības metiena kontrolei un reģistrācijai;

3.5. dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības, pienākumi un atbildība.

4. Organizācija reģistrācijai datu centrā iesniedz iesniegumu (pielikums), ciltsdarba nolikuma kopiju un sarakstu ar organizācijas sastāvā esošajām dzīvnieku audzētavām (ja tādas ir), norādot nosaukumu vai īpašnieku (vārds, uzvārds), adresi un kontaktinformāciju.

5. Datu centrs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē organizācijas iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par organizācijas reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt organizāciju un lēmumu paziņo organizācijai.

6. Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, datu centrs piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, kontaktinformāciju, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un organizācijas sastāvā esošo dzīvnieku audzētavu nosaukumus (ja tādas ir). Datu centrs nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām elektroniskā veidā saņemt organizācijas reģistra datus. Attiecīgos informatīvos pakalpojumus datu centrs nodrošina tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

7. Ja datu centrs organizācijas iesniegtajos dokumentos konstatē trūkumus, tas nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

8. Ja organizācija datu centra norādītos trūkumus nenovērš noteiktajā termiņā, datu centrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt organizāciju.

9. Organizācija, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, piecu dienu laikā informē datu centru par izmaiņām savā darbībā, ja:

9.1. ir reģistrēta jauna audzētava. Šādā gadījumā norāda audzētavas nosaukumu vai īpašnieku (vārds, uzvārds), adresi un kontaktinformāciju;

9.2. ir mainījusies organizācijas vai tās sastāvā esošas audzētavas adrese, kontaktinformācija vai ciltsdarbā izmantojamā dzīvnieku suga vai šķirne.

III. Ciltsgrāmatas kārtošana

10. Ciltsgrāmatu kārto organizācija, kas reģistrēta datu centra organizāciju reģistrā.

11. Ciltsgrāmatā ieraksta tikai tos dzīvniekus, kas ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.

12. Ciltsgrāmatu iedala pamatdaļā un reģistrā. Ciltsgrāmatā ierakstus veic augšupejošā secībā.

13. Ciltsgrāmatas pamatdaļā ieraksta šķirnes eksterjeram atbilstošus vienas sugas dzīvniekus, kam ir zināma izcelsme vismaz trijās paaudzēs un kas ir dzimuši vai ievesti Latvijas Republikā.

14. Ciltsgrāmatas reģistrā ieraksta tos vienas sugas vai šķirnes dzīvniekus, kuru izcelsme nav zināma vai kuru izcelsmi organizācija nevar apstiprināt, pamatojoties uz ciltsdarba nolikumu.

15. Ciltsgrāmatu izmanto ciltsrakstos sniegto datu ticamības pārbaudei.

16. Ciltsgrāmata organizācijas arhīvā glabājas pastāvīgi. Pēc organizācijas darbības izbeigšanas organizācijas ciltsgrāmatu un citu dokumentāciju nodod arhīvā normatīvajos aktos par arhīviem noteiktajā kārtībā.

IV. Ciltsrakstu izsniegšanas kārtība

17. Pamatojoties uz ciltsgrāmatas pamatdaļu un reģistru, ciltsrakstus dzīvniekam izsniedz organizācija, kas ir reģistrēta datu centra organizāciju reģistrā.

18. Ciltsrakstus izsniedz katram metienā dzimušajam dzīvniekam, kas metiena apskates brīdī ir dzīvs:

18.1. sunim – no astoņu nedēļu vecuma;

18.2. kaķim – no 10 nedēļu vecuma;

18.3. mājas (istabas) seskam – no astoņu nedēļu vecuma.

19. Ciltsrakstos norāda vismaz šādu informāciju:

19.1. ciltsrakstu numuru un par izdotajiem ciltsrakstiem atbildīgo personu;

19.2. dzīvnieka īpašnieka un turētāja vārdu, uzvārdu;

19.3. par dzīvnieku:

19.3.1. dzimšanas datumu, dzimumu un vārdu;

19.3.2. šķirni un krāsu;

19.3.3. izcelšanos – informāciju par priekštečiem vismaz trijās paaudzēs;

19.3.4. dzīvnieka identitātes numuru, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.

20. Ja mainās dzīvnieka īpašnieks, tā iepriekšējais īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc civiltiesiskā darījuma iesniedz organizācijā iesniegumu par dzīvnieka īpašnieka maiņu. Organizācija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic izmaiņas dzīvnieka ciltsrakstos.

V. Noslēguma jautājumi

21. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dzīvniekiem izsniegtie ciltsraksti, kā arī ciltsgrāmatā izdarītie ieraksti ir spēkā arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

22. Organizācijai, kas kārtojusi ciltsgrāmatu un izsniegusi ciltsrakstus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, reģistrēšanas prasība piemērojama no 2011.gada 31.oktobra.

23. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.473
Iesniegums šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanai
 

(juridiskās personas nosaukums)

           

(reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā)

Kontaktinformācija:

tālruņa numurs 
e-pasta adrese 

 

Ciltsdarba nolikums 
 

(norāda, kurām sugām un (vai) šķirnēm ciltsdarba nolikums izstrādāts)

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas pilnvarotā persona:

vārds un uzvārds 
personas kods 

Datums ___________________

Paraksts ___________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
01.07.2011