Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-14

Jelgavā 2011.gada 28.aprīlī
Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 2. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un
ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība
" 16.7. punktu
(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-17 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidoto peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas kārtību un glābšanas dienesta darbību.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. apsaimniekotājs – Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība", kas pilda Noteikumos paredzētos peldvietu uzturēšanas pienākumus;

2.2. glābšanas dienests – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" speciāli apmācīti un norīkoti darbinieki;

2.3. peldvieta – peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša un peldēšanai paredzēta vieta, kas ietver noteiktu labiekārtotu sauszemes daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā;

2.4. peldēšanās sektors – peldēšanai paredzēta ūdenī norobežota vieta peldvietā no krasta līnijas līdz peldēšanās sektoru norobežojošiem elementiem;

2.5. peldsezonaŪdens apsaimniekošanas likumā noteiktais laika periods no 15.maija līdz 15.septembrim.

II. Peldvietu lietošana un apsaimniekošana

3. Peldēšana atļauta līdz peldēšanas sektora norobežojošajiem elementiem.

4. Apsaimniekotājs līdz peldsezonas sākumam nodrošina peldvietas tīrīšanu, aprīkojuma sagatavošanu un izvietošanu.

5. Apsaimniekotājs peldsezonas laikā katru dienu līdz plkst.10.00 organizē regulāru peldvietas uzkopšanu un atkritumu izvešanu.

6. Bīstama piesārņojuma gadījumā apsaimniekotājs nekavējoties organizē piesārņotās teritorijas norobežošanu un sakopšanu, kā arī brīdinājuma zīmju uzstādīšanu.

7. Peldvietās aizliegts:

7.1. piegružot teritoriju un ūdeni ar jebkāda veida atkritumiem;

7.2. bojāt jebkuru peldvietas aprīkojumu un informatīvos stendus vai norādes;

7.3. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus vai grilēt;

7.4. peldēties bērniem vecumā līdz 12 gadiem bez pilngadīgo personu uzraudzības;

7.5. peldēties laikā, kad izvietota informācija "Peldēties aizliegts";

7.6. peldēt tālāk par peldēšanās sektoru norobežojošiem elementiem;

7.7. mazgāties vai lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;

7.8. uzturēties ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem un tos peldināt.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 18.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-27)

III. Glābšanas dienests

8. Peldsezonas laikā apmeklētāju drošību un sabiedrisko kārtību peldvietā uzrauga Glābšanas dienests savas kompetences ietvaros un noteiktajā darba laikā, kas norādīts uz informatīvajiem stendiem.

9. Saņemot informāciju no apsaimniekotāja par peldūdens kvalitāti, glābšanas dienesta atbildīgais dežurants uz informācijas stendiem izvieto norādes "Peldēties atļauts", "Peldēties nav ieteicams" vai "Peldēties aizliegts".

10. Glābšanas dienestam, konstatējot peldvietā pamanāmu piesārņojumu, nekavējoties jābrīdina peldvietas apmeklētāji un jāziņo Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) pa tālruni 8787.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-17 redakcijā)

11. Kontroli par noteikumu izpildi veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-17 redakcijā)

12. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem pilngadīgām personām un juridiskajām personām veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām personām līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-17 redakcijā)

13. Par noteikumu 7. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-17 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
01.07.2020