Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.408

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 33.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola
elastīgajos mehānismos
" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (turpmāk – konkurss) nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. gaismeklis – elektrotehniska iekārta, kas sastāv no gaismas avota, reflektora (parasti no pulēta alumīnija) vai gaismu fokusējošas vai izkliedējošas lēcas, barošanas bloka (arī saukts balasts, elektroniskais balasts) un korpusa gaismas avota novietojumam un aizsardzībai;

2.2. gaismas avots – gaismu izstarojošs objekts: zemspiediena nātrija spuldze, augstspiediena nātrija spuldze, halogēnspuldze, kvēlspuldze, gaismu izstarojoša diode (LED) vai metālhalīda spuldze;

2.3. balasts – elektromagnētiskais vai elektroniskais balasts ir elektrotehniska iekārta, kas paredzēta pareizai un drošai gaismas avota pieslēgšanai pie elektriskā tīkla, lai tā darbībai nodrošinātu noteiktus tīkla parametrus;

2.4. gaismekļa nominālā jauda – gaismekļa kopējā nominālā jauda, kurā iekļauta gan gaismekļa gaismas avota, gan gaismekļa balasta patērētā jauda;

2.5. gaismas avota jauda – šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā gaismu izstarojošā objekta patērētā jauda;

2.6. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīce – elektrotehniska iekārta viena vai vairāku gaismekļu vai apgaismojuma līniju automātiskai vadībai atbilstoši attiecīgajam vadības algoritmam vai vadības signālam no centralizētās vadības sistēmas, lai regulētu apgaismojuma līmeni vai daudzumu uz apgaismojamās virsmas (piemēram, ar gaismekļu barošanas sprieguma vērtības regulēšanu un stabilizēšanu);

2.7. centralizēta vadības sistēma – datu pārraides tīkla vadība, kur viena datu pārraides tīkla stacija vada pārējās stacijas ar izvēles vai aptaujas procedūru palīdzību;

2.8. aizsardzības automātika – īssavienojumu un pārslodzes aizsargierīces (automātslēdži) aktīvās slodzes aizsardzībai ar mazu divkārtīgu līdz trīskārtīgu palaides strāvu (A raksturlīkne), mazinduktīvai slodzei ar trīskārtīgu līdz četrkārtīgu palaides strāvu (B raksturlīkne) vai ja apgaismojuma līnijā ir 4,5 līdz desmitkārtīga palaides strāva (C nostrādes raksturlīkne);

2.9. pievads (balsta kabelis) – elektriskais kabelis apgaismojuma balstā (stabā), kas savieno gaismekli ar aizsardzības automātiku, ar maksimālo garumu līdz 15 metriem;

2.10. apgaismojuma energoapgādes tīkli (maģistrālie tīkli) – apgaismojuma līniju zemsprieguma (maiņspriegums nepārsniedz 1000 V) elektriskie tīkli, kas nodrošina sprieguma padevi no transformatora apakšstacijas līdz apgaismojuma līnijas gaismeklim;

2.11. apgaismojuma infrastruktūra – sistēma, kuru veido šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. un 2.10.apakšpunktā minēti elementi;

2.12. pašvaldības publiskā teritorija – ceļi, ielas, veloceliņi, laukumi, parki, skvēri un citas publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā.

3. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

4. Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 4 000 000 euro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde) pieejamo finansējuma apjomu konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, paziņo, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa otrajā kārtā pieejamais finansējums nevar būt mazāks par 1 604 787,96 euro.

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

4.1 (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.80)

5. Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (turpmāk – projekta līgums), bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.augustam. Ja tiek īstenotas konkursa turpmākās kārtas, to ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku nosaka atbildīgā iestāde, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā)

5.1 Atbildīgā iestāde, ar kuru noslēgts projekta līgums, var pagarināt attiecīgajā līgumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu, ja Iepirkumu uzraudzības birojs vai tā iesniegumu izskatīšanas komisija atstāj bez izskatīšanas vai atzīst par nepamatotu iesniegumu par iespējamiem pārkāpumiem finansējuma saņēmēja projekta ietvaros veiktajā iepirkuma procedūrā. Šajā gadījumā projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu var pagarināt līdz termiņam, kāds faktiski nepieciešams iesnieguma izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 26. jūnijam.

(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.298 redakcijā)

6. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu projektam aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

7. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) vai projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis projekta līgumu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), veic:

7.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra;

7.2. saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants (turpmāk – komersants).

8. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja:

9.1. tas ir Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, vai komersants;

9.2. tā bilancē ir apgaismojuma infrastruktūra:

9.2.1. kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes;

9.2.2. ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;

9.2.3. kura atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā.

10. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

11. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja:

11.1. projekta iesniedzējs, kas ir komersants, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

11.2. projekta iesniedzēja, kas ir juridiskā persona, interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

11.3. projekta iesniedzējam, kas ir komersants, ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 142,29 euro, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

11.4. projekta iesniedzējs, kas ir komersants, ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

11.5. pret projekta iesniedzēju ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas vai valsts atbalsta programmu apsaimniekotāju lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

11.6. projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai", 3.6.1.2.aktivitātes "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība" vai 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

III. Finansējuma apmēra noteikšana

12. Konkursa ietvaros vienam projektam:

12.1. minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 21 343,08 euro;

12.2. maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 1 422 871,81 euro.

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

13. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

14. Jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām izmaksām sedz no finansējuma saņēmēja finanšu līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās projekta aktivitātes un izmaksas, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

15.1. esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija, pārejot uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;

15.2. jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;

15.3. gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un aizsardzības automātikas (ar B vai C raksturlīkni) iegāde un uzstādīšana (šo aktivitāti īsteno kopā ar šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakšpunktā minēto aktivitāti);

15.4. pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim, ja posma garums ir ne vairāk kā 15 metru (šo aktivitāti īsteno kopā ar šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakšpunktā minēto aktivitāti);

15.5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

16. Nomainītajiem vai rekonstruētajiem gaismekļiem jānodrošina minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei, kas noteikta šo noteikumu 1.pielikuma 6.punktā un atbilst Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi.

17. Atbalstāmas ir šādas projekta izmaksas atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām aktivitātēm:

17.1. gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un pievada iegādes izmaksas;

17.2. gaismekļa vai to sastāvdaļu demontāžas izmaksas, ja gaismekļa vietā tiek uzstādīts jauns energoefektīvs gaismeklis vai notiek gaismekļa vai to sastāvdaļu rekonstrukcija vai nomaiņa;

17.3. gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un pievada montāžas izmaksas;

17.4. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

18. Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir projekta iesniedzēja papildu izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitāti. Attiecināmās izmaksas projektam aprēķina, ja no šo noteikumu 17.punktā minēto izmaksu summas tiek atņemta tā saucamā fosilā bāze – projektā uzstādāmo vai nomaināmo (rekonstruējamo) gaismekļu skaita reizinājums ar 28,46 euro.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

19. Konkursa ietvaros šo noteikumu 18.punktā minētajām attiecināmām izmaksām ir šādi ierobežojumi:

19.1. demontāžas darbi nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.2. montāžas darbi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.3. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un pievada iegāde nedrīkst pārsniegt 25 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

20.1. atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajām izmaksām un šo noteikumu 19.punktā minētajiem izmaksu ierobežojumiem;

20.2. ir nepieciešamas projekta ieviešanai, kā arī ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

20.3. ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām. Konkursa otrās kārtas ietvaros izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās radušās pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi šajos noteikumos, kas paredz konkursa otrās un turpmāko kārtu rīkošanu;

20.4. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī ir iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi. Minētās attiecināmās izmaksas ir apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai to atvasinājumiem, kas izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

21. Neatbalstāmas ir šādas projekta izmaksas:

21.1. izmaksas, kas saistītas ar esošā apgaismojuma energoapgādes tīkla un centralizētas vadības sistēmas renovāciju, rekonstrukciju vai izveidi no jauna;

21.2. (svītrots ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251);

21.3. izmaksas, kas saistītas ar projekta vadības, zemes labiekārtošanas darbiem, ietves vai ielas seguma nomaiņu vai jaunu segumu izveidi un citu nepieciešamo mehānismu izmantošanu, kas nav paredzēti šo noteikumu 15.punktā;

21.4. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta;

21.5. muitas nodokļi un nodevas;

21.6. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un citi tiešie finansiālie izdevumi;

21.7. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

21.8. līzinga izmaksas;

21.9. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma veidlapas un citu papildu dokumentu sagatavošanu;

21.10. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

21.11. izmaksas, kas ir lielākas par šo noteikumu 19.punktā minētiem ierobežojumiem;

21.12. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

21.13. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

22. Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas ir šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas, kā arī šo noteikumu 18.punktā noteiktā fosilā bāze.

V. Konkursa izsludināšana

23. Konkursu izsludina 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu. Konkursa otro kārtu izsludina ne vēlāk kā līdz 2013.gada 14.jūnijam.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

24. Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, tad konkursa nākamo kārtu izsludina ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc iepriekšējā konkursa izsludināšanas.

24.1 Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.80 redakcijā)

25. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.80 redakcijā)

26. Atbildīgā iestāde konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi.

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā)

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

27. Projekta iesniegumu – aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) un šo noteikumu 28.punktā minētos papildus iesniedzamos dokumentus – iesniedz vienā no šādiem veidiem:

27.1. papīra formā, nosūtot projekta iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi un pievienojot tam otru projekta iesnieguma eksemplāru vai tā apliecinātu kopiju un kompaktdisku (CD) ar identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu kopā ar šo noteikumu 28.5.apakšpunktā noteikto projekta tehnisko raksturojumu;

27.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot projekta iesniegumu pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

28. Projekta iesniegumam pievienojami šādi papildus iesniedzamie dokumenti:

28.1. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru ir parakstījis komersanta pārstāvis vai pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras vadītājs un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izraksts;

28.2. projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projektam pieteiktā apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē, norādot gaismekļu skaitu, tipu un sadalījumu pa jaudām;

28.3. apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu:

28.3.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, kas ir komersants, tas iesniedz savu apliecinājumu par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu;

28.3.2. ja līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, projekta iesniedzējs iesniedz Latvijas Republikas pašvaldības lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu;

28.3.3. ja līdzfinansējumu nodrošina kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz savu apliecinājumu par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts;

28.3.4. ja līdzfinansējumu nodrošina privātpersona, kas nav kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms;

28.4. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas;

28.5. projekta tehniskais raksturojums:

28.5.1. katras ielas vai publiskās teritorijas profila shēma (vismaz mērogā 1:1000), kurā paredzēts īstenot projektu, norādot attālumus starp esošajiem balstiem, trošu izvietojumu un garumus, gaismekļu stiprinājumus ēku sienās, to augstumus un savstarpējos attālumus;

28.5.2. projektējamā apgaismojuma aprēķini katrai projekta īstenošanas profila shēmai atbilstoši šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām;

28.5.3. oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķini;

28.5.4. elektroenerģijas patēriņš pirms un pēc projekta īstenošanas, norādot esošo un projektējamo gaismekļu jaudu un tipu;

28.5.5. projekta īstenošanas vietas ielas apgaismojuma klase. Ja tā nav noteikta, tad norādīt visus parametrus, pēc kuriem izvēlēta apgaismojuma kategorija – satiksmes intensitāte, ceļa vai ielas raksturojums: sazarojumi, krustojumi, to apgrūtinājumi un šķēršļi, ietves, veloceliņi;

28.6. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem.

29. Projekta iesniedzējs, gatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

29.1. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai tā pilnvarota persona;

29.2. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

29.3. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 2.2.2.apakšpunktu;

29.4. projekta iesniegumu aizpilda bez neatrunātiem svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, labojumiem un papildinājumiem;

29.5. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

29.6. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

29.7. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

29.7.1. projekta iesnieguma veidlapa un šo noteikumu 28.5.apakšpunktā noteiktais projekta tehniskais raksturojums ir identisks ar projekta iesniegumam elektroniskā formā pievienoto projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto projekta tehnisko raksturojumu;

29.7.2. projekta iesniegumam pievieno kompaktdisku (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto projekta tehnisko raksturojumu DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā;

29.7.3. projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamiem dokumentiem, saglabājot vienotu lappušu numerāciju;

29.8. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

29.8.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

29.8.2. to izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā;

29.8.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

30. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

30.1. papīra formā, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot Vides investīciju fondā personīgi, projekta iesniegumu ievieto slēgtā iepakojumā un uz tā norāda:

30.1.1. adresātu;

30.1.2. konkursa nosaukumu – "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā";

30.1.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

30.1.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

30.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot elektroniski uz Vides investīciju fonda elektroniskā pasta adresi, kas minēta konkursa sludinājumā, iekļauj norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā)

31. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir ne īsāks kā 20 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

32. Vides investīciju fonds izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Vides investīciju fondā (personīgi vai elektroniski) vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām. Ja Vides investīciju fonds apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām, tā minēto apgalvojumu pamato.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

33. Vides investīciju fonds projekta iesnieguma iesniegšanas laiku nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

33.1. ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

33.2. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata Vides investīciju fonda spiedogā norādīto projekta iesnieguma saņemšanas datumu;

33.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

34. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, Vides investīciju fonds informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

35. Vides investīciju fonds reģistrē projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un 14 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma identifikācijas numurs tiek piešķirts uzreiz un paziņots projekta iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

36. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

37. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

38. Vērtēšanas komisijā ietilpst divi atbildīgās iestādes pārstāvji, viens pārstāvis no Vides investīciju fonda un viens pārstāvis no Ekonomikas ministrijas. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis.

(MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā)

39. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā. Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

39.1. vispirms tiek vērtēta projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

39.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3. un 4.punktā minētajiem kritērijiem.

40. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskās kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt atbilstoši šādiem nosacījumiem:

40.1. projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no dienas, kad saņemta atbildīgās iestādes informācija par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

40.2. projekta iesnieguma precizēšanas laikā projekta iesniedzējs nepalielina finanšu instrumenta attiecināmo izmaksu summu.

41. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

42. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

43. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai arī pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

44. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums nepārsniedz šo noteikumu 4.punktā noteikto summu, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes kritērijiem neveic un finansējumu piešķir visiem projektiem, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto summu un projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tas ir virzāms kvalitātes vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 45., 46. un 47.punktā minētajiem nosacījumiem.

45. Projekta iesnieguma kvalitāti vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā. Maksimālais vienam projektam piešķiramais punktu skaits ir 81 punkts.

46. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

47. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku kopējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā.

48. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu, pārbaudot arī citu projekta iesniegumā sniegto informāciju, un projekta iesniedzējs nodrošina piekļuvi projekta īstenošanas vietai un dokumentācijai.

49. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, kas neatbilst projekta iesnieguma apliecinājumam (šo noteikumu 2.pielikuma 6.sadaļa) un šo noteikumu 3.pielikumā minētiem kritērijiem, atbildīgā iestāde noraida projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.8.apakšpunktam.

50. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

50.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

50.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc projektu iesniegumu sarindošanas šo noteikumu 46.punktā minētajā secībā, ņemot vērā arī šo noteikumu 47.punktā minētos nosacījumus, ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

51. Atbildīgā iestāde 14 darbdienu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam. Ja iesniegums ir apstiprināts, projekta iesniedzēju uzaicina noslēgt projekta līgumu.

52. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz projekta līgumu.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

53. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

54. Ja šo noteikumu 53.punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja:

54.1. finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 4.punktam;

54.2. projekta iesniegums tika vērtēts atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

55. Projekta iesniedzējs pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

55.1. lai varētu noslēgt projekta līgumu un pēc tam veikt visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus, 10 darbdienu laikā:

55.1.1. atver norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību – ja projekta iesniedzējs ir komersants;

55.1.2. atver norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību – ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra;

55.2. 10 darbdienu laikā nosūta Vides investīciju fondam informatīvu vēstuli (pa pastu vai elektroniski) par bankas konta rekvizītiem, lai varētu noslēgt projekta līgumu un pēc tam veikt visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus;

55.3. 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas dienas iesniedz Vides investīciju fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam, norādot projektam piešķiramā finansējuma apmēru, ja minētais dokuments nav pievienots projekta iesniegumam;

55.4. 10 darbdienu laikā iesniedz Vides investīciju fondā paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajā kārtībā nav apstrīdēti un beidzies iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanas termiņš (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

56. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

56.1. pēc projekta īstenošanas izvieto finanšu instrumenta informatīvo plāksnīti saskaņā ar projekta līgumā noteiktajām prasībām;

56.2. projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi ceturksnī izvieto informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu vienā no šādiem informācijas popularizēšanas veidiem:

56.2.1. vietējā laikrakstā;

56.2.2. savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir);

56.3. veic citus publicitātes pasākumus pēc saviem ieskatiem.

57. Projekta īstenošanas laikā par katru triju mēnešu periodu (turpmāk – projekta ceturksnis) līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam.

58. (Svītrots ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

59. Finansējuma saņēmējs pēc projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā projekta beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

60. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājuma veidi:

60.1. avansa maksājums:

60.1.1. līdz 15 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja finansējums saņēmējs ir komersants;

60.1.2. līdz 75 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja finansējums saņēmējs ir pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra;

60.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuri kopsummā ar avansa maksājuma summu nepārsniedz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas;

60.3. noslēguma maksājums, kas kopsummā ar finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposmu maksājumiem nepārsniedz projektam apstiprinātā kopējā finanšu instrumenta finansējuma summu.

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

61. Finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 60.1.apakšpunktam var saņemt avansa maksājumu, ja tas:

61.1. ir iesniedzis Vides investīciju fondā maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

61.2. ir iesniedzis Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par pilnu avansa summu, kas izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, un kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu, kā arī tajā iekļauts nosacījums par līdzekļu atdošanu pēc pirmā pieprasījuma un par garantijas termiņa pagarināšanas iespēju (attiecināms uz komersantu).

(Grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)

62. Starpposmu maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi ceturksnī. Starpposma maksājumu finansējuma saņēmējs var saņemt, ja:

62.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

62.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo ceturksni un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

62.3. starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

62.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis un saņēmis projekta kontā.

63. Finansējuma saņēmējs var saņemt noslēguma maksājumu, ja:

63.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

63.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

63.3. noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

63.4. ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis un saņēmis projekta kontā;

63.5. tas ir īstenojis visas projektā plānotās aktivitātes atbilstoši projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

64. Maksājumus veic atbildīgā iestāde, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu. Minētais atzinums tiek izsniegts pēc finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanas.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

65. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu.

66. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām (turpmāk –monitoringa periods) finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Finansējuma saņēmējs iesniedz monitoringa pārskatu par monitoringa gadu, kas sākas kārtējā kalendāra gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā kalendāra gada 31. decembrim. Finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu par nepilnu monitoringa gadu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

67. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām nodrošina, ka apgaismojuma infrastruktūra, kurā veiktas projektā atbalstāmās aktivitātes:

67.1. nav demontēta;

67.2. tiek ekspluatēta;

67.3. tiek uzskaitīta finansējuma saņēmēja bilancē;

67.4. tiek iesaistīta pašvaldības autonomās funkcijas izpildē atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;

67.5. atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā.

68. Projekta iesniedzējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām apņemas glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīt finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

69. Atbildīgai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta starpposma pārskata vai noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt starpposma pārskatā, noslēguma pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, un finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi tai.

70. Ja piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 67. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par atgūstamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, kas ir aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 70.punktā minētajam nosacījumam. Atbildīgā iestāde, ievērojot šo noteikumu X nodaļā ietverto regulējumu, pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu, ņem vērā iepriekš neparedzamus vai neatkarīgus ārējos apstākļus, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

70.1 Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

KPFIn.l.  = (1 ‒ Xneatb. ) × KPFI × (1+ ECBlikme), kur:
Xatb.

KPFIn.l.  – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

Xneatb. to gaismekļu skaits, attiecībā uz kuriem ir izpildītas šo noteikumu 67. punktā minētās prasības;

Xatb. – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais gaismekļu skaits;

KPFI – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

71. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 58.punktā minētajā termiņā nav īstenojis projekta aktivitātes, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 13.05.2013. noteikumu Nr.251 redakcijā)

72. Projektu iesniegumus, kuri iesniegti un apstiprināti konkursa pirmajā kārtā līdz 2011. gada 31. decembrim, īsteno atbilstoši to iesniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šo noteikumu X nodaļa piemērojama arī attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri iesniegti un apstiprināti konkursa pirmajā kārtā līdz 2011. gada 31. decembrim.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408
Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisijas apjomu pirms projekta īstenošanas un plānoto CO2 emisijas apjomu pēc projekta īstenošanas gada laikā.

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktoru (CCO2) ((CCO2) = 0,397 tCO2/MWh), kas raksturo, cik CO2 tiek samazināts, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību uz fosilajiem energoresursiem, pārvadot saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, līnijā aizvietojot n-skaita energoneefektīvus gaismekļus ar n-skaita energoefektīviem gaismekļiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = CCO2 × (Es – Eb), kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2.punktu;

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – n-skaita gaismekļu plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

4. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 E(s,b) =  Pnom(s,b) × t  × 10–6   (MWh/gadā), kur

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

5. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci ar vienu vai vairākiem dimēšanas līmeņiem diennakts laikā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = CCO2 × (Es – Eb), kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2.punktu;

Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

6. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai pirms projekta ieviešanas, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādas formulas:

 E(s) =  Pnom(s) × t  × 10–6   (MWh/gadā), kur

Pnom(s) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pirms projekta ieviešanas (W);

t – kopējais darbības laiks gadā (stundas/gadā).

 E(b) = E1 + E2 + ... En (MWh/gadā), kur

E(b) – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

E1 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 1 (nakts stundās satiksmes intensitāte samazinās, tādēļ var piemērot zemāku apgaismojuma klasi. Izvēloties apgaismojuma līmeņa samazinājumu, norādīt, kāda apgaismojuma klase tiek piemērota šajās stundās);

E2 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 2;

En – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis n, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

En = Pnom(b) × kn × tn × 10–6(MWh/gadā), kur

Pnom(b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pēc projekta ieviešanas (W);

tn – kopējais darbības laiks gadā, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis (atbilstošajam kn) (stundas/gadā);

kn – plānotais apgaismojuma n-skaita līmeņa vai elektroenerģijas patēriņa samazinājums procentos.

7. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, jaunā līnijā uzstādot jaunus n-skaita energoefektīvus LED (gaismu izstarojošas diodes) gaismekļus (pieņemot, ka tie aizvieto apgaismojuma klasei atbilstošus nātrija augstspiediena gaismekļus), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = CCO2 × (Es – Eb), kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2.punktu;

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (atbilstošā nātrija gaismekļa jauda tiek izvēlēta no salīdzinošās tabulas) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – n gaismekļu plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

8. Elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 E(s,b) =  Pnom(s,b) × t  × 10–6   (MWh/gadā), kur

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

Nr.p.k.

Uzstādāmo LED gaismekļu jaudas diapazons [Pnom b, W]

Aprēķiniem atbilstoša nātrija augstspiediena spuldžu nominālā jauda [Pnom s, W]

1.

15–30

50

2.

31–50

70

3.

51–90

150

4.

91–150

250

5.

151–240

400

9. Nomainītajiem gaismekļiem jānodrošina šādas minimālā apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei:

Nr.p.k.

Apgaismojuma klase

Minimālais atstarotais spilgtums,
Lmin (cd/m2)

Minimālais apgaismojuma daudzums,
E (lx)

1.

ME1

2,0

30

2.

ME2

1,5

20

3.

ME3

1,0

15

4.

ME4

0,75

10

5.

ME5

0,5

7,5

6.

ME6

0,3

5,0

10. Apgaismojuma klases ME parametri:

Nr.p.k.

Klase

Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma

Apžilbinājums

Apkārtējais apgaismojums

, cd/m2
(minimāli uzturamais)

U0
(minimālais)

U1
(minimālais)

TI, %a
(minimālais)

SR2b
(minimālais)

1.

ME1

2,0

0,4

0,7

10

0,5

2.

ME2

1,5

0,4

0,7

10

0,5

3.

ME3a

1,0

0,4

0,7

15

0,5

4.

ME3b

1,0

0,4

0,6

15

0,5

5.

ME3c

1,0

0,4

0,5

15

0,5

6.

ME4a

0,75

0,4

0,6

15

0,5

7.

ME4b

0,75

0,4

0,5

15

0,5

8.

ME5

0,5

0,35

0,4

15

0,5

9.

ME6

0,3

0,35

0,4

15

Piezīmes.

1. a – par 5 % lielāka TI vērtība ir pieļaujama, ja tiek izmantoti zema apgaismojuma līmeņa gaismas avoti (zemspiediena nātrija un fluorescentās spuldzes).

2.  b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408

(Pielikums grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

Nr.p.k. Kritērijs

NA*

P/N**

1.

Projekta atbilstības pamatkritēriji

1.1. ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 "Kli­mata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi­nāšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infra­struktūrā" nolikums" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 2.pielikumam) N
1.2. projekta iesniedzējs atbilst Minis­tru kabineta noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajām prasībām N
1.3. apgaismojuma infrastruktūra atbilst Minis­tru kabineta noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajām prasībām N
1.4.

projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem:

1.4.1. papīra dokumenta formā, un to ir parakstījis projekta iesniedzējs N
1.4.2. elektroniska dokumenta formā, kurš satur drošu elektro­nisko parakstu un laika zīmogu N
1.5. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā N
1.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā N
1.7. (svītrots ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.251)
1.8. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta*** N
2.

Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji

2.1. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā P
2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta P
2.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu) N
2.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (Minis­tru kabineta noteikumu 2.pielikums) 2.2.2.apakšpunktu P
2.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā, ja tie nav latviešu valodā P
2.6. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā P
2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro P
2.8.

prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā

2.8.1. ir iesniegts viens oriģināleksemplārs un viena projekta iesniedzēja apliecināta kopija vai otrs iesnieguma oriģināl­eksemplārs P
2.8.2. projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu un Minis­tru kabineta noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto projekta tehnisko raksturojumu elektroniskā formā (projekta iesnieguma veidlapa un projekta tehniskais raksturojums sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā) P
2.8.3. projekta iesnieguma veidlapa un Minis­tru kabineta noteikumu 28.5.apakšpunktā minētais projekta tehniskais raksturojums papīra formā ir identisks ar projekta iesnieguma veidlapu un Ministru kabineta noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto projekta tehnisko raksturojumu elektroniskā formā P
2.8.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots), kā arī otrs oriģināleksemplārs vai tā kopija ir cauršūta (caurauklota) P
2.8.5. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra, otrā oriģināleksemplāra vai tā kopijas lapas ir numurētas P
2.9.

prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā

2.9.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā P
3.

Projekta atbilstības kritēriji

3.1. raksturota projekta iesniedzēja pieredze un finanšu stāvoklis, tai skaitā norādīts finanšu apgrozījums par pēdējiem trijiem gadiem P
3.2. izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts P
3.2.1. projektā plānotās aktivitātes atbilst Minis­tru kabineta noteikumu 15.punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm P
3.3. sniegts projekta sasniegto rezultātu uzturēšanas apraksts pēc projekta pabeigšanas P
3.4. sniegts projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamo publisko iepirkumu raksturojums P
3.5. sniegts galveno iekārtu specifikācijas raksturojums P
3.6. sniegti projekta tehniskie un sasniedzamie rādītāji P
3.7. sniegti projekta efektivitātes rādītāji P
3.8. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot termiņā, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 5.punktu P
3.9. norādīti projekta īstenošanas publicitātes pasākumi P
3.10.

projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

3.10.1. projekta iesniegums atbilst Minis­tru kabineta noteikumu 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktā minētajām prasībām P
3.10.2. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav mazāks kā 21 343,08 euro P
3.10.3. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav lielāks kā 1 422 871,81 euro P
3.10.4. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām P
4.

Papildus iesniedzamie dokumenti

4.1. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru ir pa­rakstījis komersanta pārstāvis vai pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras vadītājs un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesnie­dzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izraksts P
4.2. projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projektam pieteiktā apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē, norādot gaismekļu skaitu, tipu un sadalījumu pa jaudām P
4.3. Apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
4.3.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, kas ir komersants, tas iesniedz savu apliecinājumu par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu P
4.3.2. ja līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, projekta iesniedzējs iesniedz Latvijas Republikas pašvaldības lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu P
4.3.3. ja līdzfinansējumu nodrošina kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz savu apliecinājumu par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts P
4.3.4. ja līdzfinansējumu nodrošina privātpersona, kas nav kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms P
4.4. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas P
4.5. projekta tehniskais raksturojums:
4.5.1. katras ielas vai publiskās teritorijas profila shēma (vismaz mērogā 1:1000), kurā paredzēts īstenot projektu, norādot attālumus starp esošajiem balstiem, trošu izvietojumu un garumus, gaismekļu stiprinājumus ēku sienās, to augstumus un savstarpējos attālumus P
4.5.2. projektējamā apgaismojuma aprēķini katrai projekta profila shēmai, kurā paredzēts īstenot projektu P
4.5.3. oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķini P
4.5.4. elektroenerģijas patēriņš pirms un pēc projekta īstenošanas, norādot esošo un projektējamo gaismekļu jaudu un tipu P
4.5.5. projekta īstenošanas vietas ielas apgaismojuma klase. Ja tā nav noteikta, tad norādīt visus parametrus, pēc kuriem izvēlēta apgaismojuma kategorija – satiksmes intensitāte, ceļa vai ielas raksturojums: sazarojumi, krustojumi, to apgrūtinājumi un šķēršļi, ietves, veloceliņi P
4.6. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā per­sona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem N

Piezīmes.

1. * Nav attiecināms.

2. ** P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri precizējami atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 39.punktam. N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

3. *** Atbilstību kritērijam vērtē, ja veic projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstības pārbaudi projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 48. un 49.punktam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1338)

Nr. p.k.

Kritērijs un tā rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1. CO2 emisijas samazinājums

0–30

1.1. attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektā plānoto uzstādāmo apgaismojuma jaudu (tCO2 gadā /MW)

0–10

1.2. attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu (tCO2 gadā /euro)

0–10

1.3. CO2 emisiju samazinājums gaismekļa kalpošanas laikā (tCO2)

0–10

2. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām

0–10

2.1. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir lielāks par 50 %

10

2.2. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 45 % līdz 50 % (neieskaitot)

8

2.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 40 % līdz 45 % (neieskaitot)

6

2.4. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 35 % līdz 40 % (neieskaitot)

4

2.5. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām no 30 % līdz 35 % (neieskaitot)

2

2.6. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir mazāks par 30 % (neieskaitot)

0

3. Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis

0–2

3.1. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir vairāk nekā trīs reizes lielāki par projekta kopējām izmaksām

2

3.2. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir līdz trijām reizēm lielāki par projekta kopējām izmaksām

1

3.3. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums vai budžeta ieņēmumi gadā ir mazāki nekā projekta kopējās izmaksas vai projekta iesniedzējs ir izveidots pēdējo divu gadu laikā

0

4. Apgaismojuma infrastruktūras atrašanās laika periods projekta iesniedzēja bilancē

1–2

4.1. apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē vairāk par 10 gadiem

2

4.2. apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē mazāk par 10 gadiem (neieskaitot)

1

5. Tehnisko ilgtspēju izvērtējums (riski apgaismes sistēmas darbības pārtraukumam tās dzīves laikā)

1–5

5.1. gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes (izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus) var strādāt vairāk par
60 000 stundām

5

5.2. gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes (izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus) var strādāt no 45 000 līdz 60 000 stundām (neieskaitot)

4

5.3. gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes (izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus) var strādāt no 30 000 līdz 45 000 stundām (neieskaitot)

3

5.4. gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes (izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus) var strādāt no 15 000 līdz 30 000 stundām (neieskaitot)

2

5.5. gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes (izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus) var strādāt mazāk par
15 000 stundām (neieskaitot)

1

6. Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai

1–2

6.1. augsta – sagatavota pilna iepirkuma dokumentācija nepieciešamā iepirkuma veikšanai

2

6.2. zema – nav sagatavota pilna iepirkuma dokumentācija (ir iesniegta iepirkuma tehniskā specifikācija) nepieciešamā iepirkuma veikšanai

1

7. Energoneefektīvo gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija

0–10

7.1. kvēlspuldzes gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija

10

7.2. dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija

5

7.3. nātrija gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija vai gaismekļu uzstādīšana jaunā vietā

0

8. Gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma attiecība pret nominālo jaudu Pnom

0–10

8.1. gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir lielāka par 70 Lm/W

10

8.2. gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir no 60 Lm/W līdz 70 Lm/W (neieskaitot)

5

8.3. gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma (lumeni) attiecība pret nominālo jaudu Pnom ir mazāka par 60 Lm/W (neieskaitot)

0

9. Gaismekļu balastu lietderības koeficients (ja ražotājs nav norādījis, rēķina Pgaismas avota/Pnom (%))

0–10

9.1. gaismekļu balastu lietderības koeficients ir lielāks par 90 %

10

9.2. gaismekļu balastu lietderības koeficients ir no 80 % līdz 90 % (neieskaitot)

5

9.3. gaismekļu balastu lietderības koeficients mazāks par 80 % (neieskaitot)

0

Kopā:

3–81

Piezīmes.

1. Pnom – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu (W).

2. Pgaismas avots – gaismu izstarojoša objekta – zemspiediena nātrija spuldzes, augstspiediena nātrija spuldzes, halogēnspuldzes, kvēlspuldzes, metālhalīda spuldzes vai LED – patērētā jauda (W).

3. Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (tCO2) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 1.pielikumam.

4. Vērtējumu par šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādi:

4.1. aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai, izmantojot šādu formulu:

Rvid (1.1. vai 1.2.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n

4.2. nosaka projekta R-nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja, izmantojot šādu formulu:

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

4.3. piešķir vērtējumu atbilstoši šādai skalai:

Nr.p.k

Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja

Punktu skaits

4.3.1. mazāk par –95 % (neieskaitot)

0

4.3.2. no –95 % līdz –75 % (neieskaitot)

1

4.3.3. no –75 % līdz –55 % (neieskaitot)

2

4.3.4. no –55 % līdz –35 % (neieskaitot)

3

4.3.5. no –35 % līdz –15 % (neieskaitot)

4

4.3.6. no –15 % līdz 15 % (neieskaitot)

5

4.3.7. no 15 % līdz 35 % (neieskaitot)

6

4.3.8. no 35 % līdz 55 % (neieskaitot)

7

4.3.9. no 55 % līdz 75 % (neieskaitot)

8

4.3.10. no 75 % līdz 95 % (neieskaitot)

9

4.3.11. vairāk par 95 %

10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
01.09.2017