Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.04.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 20.§)
Noteikumi par riska ūdensobjektiem
Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 5.panta desmitās daļas 11.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiņā (turpmāk – riska ūdensobjekti);

1.2. prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai.

2. Riska ūdensobjektu – upju un kanālu – saraksts un informācija, kādi novadi un to teritoriālās vienības (novada pagasti un novada pilsētas) ietilpst šo ūdensobjektu sateces baseinā, norādīta šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 193)

3. Riska ūdensobjektu – ezeru un ūdenskrātuvju – saraksts un informācija, kādu novadu un to teritoriālo vienību (novada pagastu un novada pilsētu) teritorijā atrodas šie ūdensobjekti, norādīta šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Riska ūdensobjektu – piekrastes ūdeņu posmu vai pārejas ūdeņu – saraksts un informācija, kādu novadu un to teritoriālo vienību (novada pagastu un novada pilsētu) teritorija robežojas ar šiem ūdensobjektiem, norādīta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Riska ūdensobjektu – upju, kanālu, piekrastes ūdeņu posmu vai pārejas ūdeņu – izvietojums norādīts:

5.1. Daugavas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 4.pielikumā;

5.2. Gaujas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 5.pielikumā;

5.3. Lielupes upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 6.pielikumā;

5.4. Ventas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 7.pielikumā.

(Grozīts ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 193)

6. Publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minētajos ūdensobjektos, kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.1. par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

6.2. par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem;

6.3. par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs;

6.4. par ietekmes uz vidi novērtēšanu un par tehniskajiem noteikumiem darbībām, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

6.5. par augu aizsardzības līdzekļiem un par darbībām ar biocīdiem;

6.6. par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli;

6.7. par ūdens resursu lietošanas atļauju;

6.8. par meliorāciju un meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu;

6.9. par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtību;

6.10. par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību;

6.11. par dabas aizsardzības noteikumiem meža apsaimniekošanā;

6.12. par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un samazināšanas pasākumiem;

6.13. par aizsargjoslām;

6.14. par piesārņojuma samazināšanu un kontroli un piesārņojošo darbību veikšanas kārtību;

6.15. par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus;

6.16. par atkritumu poligonu ierīkošanu, apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju.

7. Valsts institūcijas izstrādā attīstības plānošanas dokumentus un plāno un saskaņo attiecīgo dokumentu īstenošanai paredzēto darbību uzsākšanu tā, lai novērstu vai mazinātu šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādīto būtiskāko riska cēloņu negatīvo ietekmi uz šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minētajiem ūdensobjektiem un tādējādi sekmētu stāvokļa uzlabošanos tajos. Pēc valsts institūciju pieprasījuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz informāciju par to, vai konkrēti objekti vai teritorijas atrodas riska ūdensobjektu sateces baseinā un kādus papildu pasākumus riska samazināšanai ieteicams īstenot katra riska ūdensobjekta sateces baseinā.

8. Lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektu ķīmisko vai ekoloģisko stāvokli (tai skaitā hidroloģisko un morfoloģisko stāvokli) un pakāpeniski to uzlabotu, vides aizsardzības institūcijas (piemēram, Valsts vides dienests) ievēro šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādītos būtiskākos riska cēloņus un šādas vispārīgās aizsardzības prasības (šajā punktā minētās prasības nav attiecināmas uz ostu teritoriju iekšējiem ūdeņiem):

8.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei pārskata nosacījumus, kuri ietverti A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā vai ūdens resursu lietošanas atļaujā darbībām riska ūdensobjektā, izvērtējot nepieciešamību samazināt noteiktos emisijas limitus vai mainīt ūdens resursu lietošanas nosacījumus;

8.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti pārskata ūdeņu stāvokļa monitoringa programmu un atļaujas nosacījumus par operatora vai ūdens resursu lietotāja veikto monitoringu un, ja nepieciešams, izdara tajos grozījumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei noteiktās informācijas ieguvi;

8.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu izvērtē nepieciešamību grozīt izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā, ja tehniskie noteikumi ir izsniegti, bet minētā darbība nav uzsākta līdz laikam, kad stājas spēkā šie noteikumi;

8.4. izvirzot nosacījumus A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, ūdens resursu lietošanas atļaujā vai tehniskajos noteikumos jaunām darbībām riska ūdensobjektu teritorijā, ievēro informāciju par riska ūdensobjektu stāvokli, riska cēloņiem un vides kvalitātes mērķiem, kas noteikti atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam.

9. Lai veicinātu Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto mērķu sasniegšanu riska ūdensobjektos, izstrādājot tiesību aktus un attīstības plānošanas dokumentus Eiropas Savienības finansējuma un citu finanšu instrumentu piesaistei un izmantošanai, tajos iekļauj pasākumus, kas ļauj kvantitatīvi samazināt negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektiem.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418
Upju un kanālu ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli

(Pielikums MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

1. tabula

Upes un kanāls – riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.KodsNosaukumsPosma aprakstsŪdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1Būtiskākie riska cēloņi
1.D406Lielā JuglaNo iztekas līdz ietekai Juglas upēGarkalnes novads, Inčukalna novads, Mālpils novads, Ogres novads (Suntažu pagasts), Ropažu novads, Siguldas novads (Allažu pagasts, Siguldas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni2), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
2.D408MergupeNo iztekas līdz Lielajai JuglaiAmatas novads (Nītaures pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts), Mālpils novads, Ogres novads (Ķeipenes pagasts, Suntažu pagasts), Siguldas novads (Mores pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
3.D413 SPDaugavaNo Ogres līdz LongaiRīga, Baldones novads, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Ogres novads (Ogre, Ogresgala pagasts), Olaines novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Vecumnieku novads (Vecumnieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
4.D414ĶekavaNo iztekas līdz ietekai Sausajā DaugavāBaldones novads, Ķekavas novads (Baloži, Ķekavas pagasts), Olaines novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts), Vecumnieku novads (Vecumnieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
5.D416OgreNo Lobes līdz ietekai DaugavāIkšķiles novads (Tīnūžu pagasts), Ķeguma novads (Rembates pagasts), Lielvārdes novads, Ogres novads (Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Ogre, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
6.D419OgreNo Līčupes līdz LobeiAizkraukles novads (Aizkraukles pagasts), Ērgļu novads (Sausnējas pagasts), Kokneses novads (Bebru pagasts, Iršu pagasts, Kokneses pagasts), Lielvārdes novads (Lēdmanes pagasts), Ogres novads (Krapes pagasts, Mazozolu pagasts, Ķeipenes pagasts, Madlienas pagasts, Meņģeles pagasts, Taurupes pagasts), Skrīveru novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
7.D421OgreNo Valolas līdz LīčupeiAmatas novads (Skujenes pagasts, Zaubes pagasts), Ērgļu novads, Ogres novads (Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Taurupes pagasts), Madonas novads (Vestienas pagasts), Vecpiebalgas novads (Kaives pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
8.D425OgreNo iztekas līdz SustalaiCesvaines novads (Cesvaines pagasts), Ērgļu novads (Jumurdas pagasts), Madonas novads (Aronas pagasts, Bērzaunes pagasts, Liezēres pagasts, Vestienas pagasts), Vecpiebalgas novads (Inešu pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts)Izkliedētais piesārņojums
9.D427 SPDaugavaNo Aiviekstes līdz OgreiAizkraukles novads, Jaunjelgavas novads (Jaunjelgava, Jaunjelgavas pagasts, Sērenes pagasts, Seces pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts), Kokneses novads (Koknese, Kokneses pagasts), Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Ogres novads (Krapes pagasts, Ogre, Ogresgala pagasts), Pļaviņu novads (Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Pļaviņas), Salas novads (Sēlpils pagasts), Skrīveru novads, Vecumnieku novads (Valles pagasts, Vecumnieku pagasts), Viesītes novads (Viesīte, Viesītes pagasts)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
10.D430PērseNo iztekas līdz ietekai DaugavāAizkraukles novads (Aizkraukles pagasts), Ērgļu novads (Ērgļu pagasts, Sausnējas pagasts), Kokneses novads (Bebru pagasts, Iršu pagasts), Pļaviņu novads (Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Vietalvas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
11.D432AivieksteNo Pededzes līdz ietekai DaugavāĒrgļu novads (Sausnējas pagasts), Krustpils novads (Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts), Lubānas novads, Madonas novads (Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Vestienas pagasts), Pļaviņu novads (Aiviekstes pagasts, Pļaviņas, Vietalvas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
12.D437KujaNo Padaukļa līdz ietekai AiviekstēLubānas novads (Indrānu pagasts), Madonas novads (Dzelzavas pagasts, Ļaudonas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
13.D438KujaNo iztekas līdz PadauklimCesvaines novads, Madonas novads (Aronas pagasts, Dzelzavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Madona, Mārcienas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
14.D439IslienaNo iztekas līdz ietekai AiviekstēKrustpils novads (Atašienes pagasts), Madonas novads (Barkavas pagasts, Mētrienas pagasts), Varakļānu novads (Murmastienes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
15.D441 SPMeirānu kanālsVisā garumāKrustpils novads (Atašienes pagasts), Madonas novads (Barkavas pagasts, Ošupes pagasts), Rēzeknes novads (Nagļu pagasts, Rikavas pagasts), Riebiņu novads (Sīļukalna pagasts), Varakļānu novads, Viļānu novads (Dekšāres pagasts, Viļānu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
16.D444PededzeNo Alūksnes līdz ietekai AiviekstēAlūksnes novads (Alsviķu pagasts, Alūksne, Annas pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts), Balvu novads (Kubuļu pagasts, Vīksnas pagasts), Gulbenes novads (Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbene, Jaungulbenes pagasts, Līgo pagasts, Litenes pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts), Krāslavas novads (Indrānu pagasts), Rugāju novads (Rugāju pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
17.D451BolupeNo iztekas līdz ietekai VecpededzēAlūksnes novads (Liepnas pagasts), Balvu novads (Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kubulu pagasts, Lazdulejas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts), Gulbenes novads (Litenes pagasts, Stradu pagasts), Lubānas novads (Indrānu pagasts), Rugāju novads, Viļakas novads (Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Žīguru pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un plūdu risks
18.D462 SPRēzekneNo Sūļupes līdz LubānamRēzeknes novads (Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
19.D463RēzekneNo Taudejāņu upītes līdz SūļupeiRēzeknes novads (Rēzekne, Audriņu pagasts, Čornajas pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Nagļu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Vērēmu pagasts), Viļānu novads (Sokolku pagasts, Viļānu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
20.D466SūļupeNo iztekas līdz ietekai RēzeknēRēzeknes novads (Audriņu pagasts, Dricānu pagasts, Gaigalavas pagasts, Kantinieku pagasts, Rikavas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
21.D469DaugavaNo Sakas līdz AivieksteiJēkabpils, Krustpils novads (Krustpils pagasts), Salas novadsHidromorfoloģiskie pārveidojumi
22.D470Ziemeļsusēja

 

No iztekas līdz ietekai Sakas attekā un Sakas attekas posms no Ziemeļsusējas līdz DaugavaiJēkabpils, Jēkabpils novads (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts), Salas novads, Viesītes novads (Viesītes pagasts, Viesīte)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
23.D473NeretaNo iztekas līdz ietekai DaugavāKrustpils novads (Atašienes pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts), Līvānu novads (Rožupes pagasts, Turku pagasts), Madonas novads (Ļaudonas pagasts, Mētrienas pagasts), Varakļānu novads (Murmastienes pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
24.D476DaugavaNo Dubnas līdz Daugavsalas ziemeļrietumu galējam punktamJēkabpils, Jēkabpils novads (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts), Krustpils novads (Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts), Līvānu novads (Turku pagasts, Līvāni), Salas novads (Salas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas) un izkliedētais piesārņojums
25.D480 SPFeimankaNo iztekas līdz ietekai DubnāLīvānu novads (Rožupes pagasts, Sutru pagasts), Preiļu novads (Preiļu pagasts, Saunas pagasts), Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts), Riebiņu novads (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts), Vārkavas novads (Vārkavas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
26.D486DubnaNo iztekas līdz FeimankaiAglonas novads (Aglonas pagasts, Grāveru pagasts, Šķeltovas pagasts), Dagdas novads (Andrupenes pagasts, Konstantinovas pagasts), Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, Višķu pagasts), Krāslavas novads (Aulejas pagasts, Izvaltas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pagasts, Skaistas pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
27.D489DvieteNo iztekas līdz satekai ar IlūkstiAknīstes novads (Asares pagasts), Ilūkstes novads (Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Subate), Jēkabpils novads (Dunavas pagasts, Rubenes pagasts)Izkliedētais piesārņojums
28.D491IlūksteNo iztekas līdz satekai ar DvietiDaugavpils novads (Medumu pagasts, Sventes pagasts), Ilūkstes novads (Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkste, Pilskalnes pagasts, Šēderes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
29.D494LīksnaNo iztekas līdz ietekai DaugavāDaugavpils, Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Kalupes pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Sventes pagasts, Vaboles pagasts, Višķu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un plūdu risks
30.D500DaugavaNo valsts robežas līdz LaucesaiDaugavpils, Aglonas novads (Šķeltovas pagasts), Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Laucesas pagasts, Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts), Krāslavas novads (Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslava, Piedrujas pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un pārrobežu piesārņojums
31.D512KūkovaNo iztekas līdz VeļikajaiBaltinavas novads, Balvu novads (Bērzkalnes pagasts, Briežuciema pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts), Krāslavas novads (Salnavas pagasts), Viļakas novads (Medņevas pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un pārrobežu piesārņojums
32.D514RītupeNo valsts robežas līdz VeļikajaiRēzekne, Baltinavas novads, Ciblas novads (Blontu pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts), Kārsavas novads, (Bērzgales pagasts, Ilzeskalna pagasts, Lendžu pagasts, Vērēmu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
33.D516LudzaNo Čodarānu upes līdz robežaiCiblas novads (Blontu pagasts, Līdumnieku pagasts), Kārsavas novads (Goliševas pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
34.D517LudzaNo iztekas līdz Čodarānu upeiCiblas novads, Ludzas novads (Isnaudas pagasts), Kārsavas novads (Mērdzenes pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
35.D530 SPAivieksteNo iztekas līdz IčaiBalvu novads (Bērzpils pagasts), Lubānas novads (Indrānu pagasts), Madonas novads (Barkavas pagasts, Ošupes pagasts), Rēzeknes novads (Dricānu pagasts, Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts, Stružānu pagasts)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi

2. tabula

Upes – riska ūdensobjekti Gaujas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.KodsNosaukumsPosma aprakstsŪdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1Būtiskākie riska cēloņi
1.G205GaujaNo Braslas līdz LorupeiKrimuldas novads (Krimuldas pagasts), Līgatnes novads (Līgatnes pagasts), Siguldas novads (Sigulda, Siguldas pagasts)Izkliedētais piesārņojums un plūdu risks
2.G209GaujaNo Amatas līdz BraslaiAmatas novads (Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Nītaures pagasts), Cēsu novads, Līgatnes novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads (Priekuļu pagasts), Siguldas novads (Mores pagasts, Siguldas pagasts)Punktveida piesārņojums (prioritārās un bīstamās vielas, piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums un plūdu risks
3.G215GaujaNo Abula līdz StrīķupeiValmiera, Beverīnas novads (Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts, Trikātas pagasts), Burtnieku novads (Burtnieku pagasts, Valmieras pagasts), Cēsu novads (Cēsis), Kocēnu novads (Bērzaines pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts), Pārgaujas novads (Raiskuma pagasts), Priekuļu novads (Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
4.G220AbulsNo iztekas līdz ietekai GaujāSmiltenes novads (Blomes pagasts, Brantu pagasts, Launkalnes pagasts, Smiltene, Smiltenes pagasts), Beverīnas novads (Brenguļu pagasts, Trikātas pagasts), Priekuļu novads (Mārsnēnu pagasts), Strenču novads (Plāņu pagasts), Raunas novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
5.G261 SPAģeNo Mazupītes līdz grīvaiLimbažu novads (Skultes pagasts), Saulkrastu novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
6.G264AģeNo iztekas līdz MazupīteiKrimuldas novads, Salacgrīvas novads (Liepupes pagasts), Limbažu novads (Limbažu pagasts, Skultes pagasts, Vidrižu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
7.G268SvētupeNo iztekas līdz ietekai jūrāAlojas novads (Alojas pagasts, Brīvzemnieku pagasts), Limbažu novads (Katvaru pagasts, Limbaži, Limbažu pagasts, Pāles pagasts, Umurgas pagasts, Viļķenes pagasts), Salacgrīvas novads (Salacgrīvas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un plūdu risks
8.G303 SPSalacaNo Korģes līdz grīvaiSalacgrīvas novads (Salacgrīvas pagasts, Salacgrīva)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9.G306SalacaNo iztekas līdz IģeiAlojas novads (Alojas pagasts, Braslavas pagasts), Burtnieku novads (Vecates pagasts), Mazsalacas novads (Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Skaņkalnes pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
10.G312RūjaNo iztekas līdz Pestavai (Saprašai)Naukšēnu novads, Rūjienas novads, Valkas novads (Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
11.G316SedaNo iztekas līdz ietekai Burtnieku ezerāBurtnieku novads (Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts, Rencēnu pagasts, Vecates pagasts), Naukšēnu novads (Naukšēnu pagasts), Rūjienas novads (Jeru pagasts), Strenču novads (Jērcēnu pagasts), Valkas novads (Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts, Valkas pagasts, Valka)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromofoloģiskie pārveidojumi

3. tabula

Upes un kanāls – riska ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.KodsNosaukumsPosma aprakstsŪdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1Būtiskākie riska cēloņi
1.L100 SPLielupeNo Vecbērzes poldera apvadkanāla līdz VecsloceneiJūrmala, Rīga, Babītes novads, Engures novads (Lapmežciema pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Valgundes pagasts), Tukuma novads (Džūkstes pagasts, Slampes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas, piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
2.L102VecsloceneNo iztekas līdz ietekai LielupēBabītes novads (Salas pagasts), Engures novads (Lapmežciema pagasts, Smārdes pagasts), Jūrmala, Tukuma novads (Slampes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3.L106 SPVecbērzes poldera apvadkanālsVisā garumāDobeles novads (Bērzes pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Tukuma novads (Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Irlavas pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
4.L107LielupeNo Mēmeles līdz Vecbērzes poldera apvadkanālamDobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Kalnciems, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Ozolnieku novads (Cenu pagasts), Babītes novads (Babītes pagasts), Olaines novads (Olaines pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
5.L108 SPSvēteNo Tērvetes līdz ietekai LielupēJelgava, Jelgavas novads (Līvbērzes pagasts)Punktveida piesārņojums (piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
6.L111BērzeNo iztekas līdz SesavaiDobeles novads (Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Zebrenes pagasts), Auces novads (Īles pagasts, Lielauces pagasts, Vītiņu pagasts), Brocēnu novads (Blīdenes pagasts, Remtes pagasts), Saldus novads (Zvārdes pagasts), Tukuma novads (Džūkstes pagasts), Jaunpils novads (Jaunpils pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
7.L114BikstupeNo iztekas līdz ietekai BērzēBrocēnu novads (Blīdenes pagasts, Remtes pagasts), Dobeles novads (Annenieku pagasts, Bikstu pagasts), Jaunpils novads (Jaunpils pagasts), Tukuma novads (Džūkstes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
8.L117 SPAuceNo Rīgavas līdz ietekai SvētēAuces novads (Bēnes pagasts), Dobeles novads (Auru pagasts, Bērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Penkules pagasts), Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Zaļenieku pagasts), Tērvetes novads (Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9.L120TērveteNo iztekas līdz ietekai SvētēAuces novads (Ukru pagasts), Dobeles novads (Krimūnu pagasts), Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Zaļenieku pagasts)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
10.L121SkujaineNo iztekas līdz ietekai TērvetēAuces novads (Bēnes pagasts, Ukru pagasts, Vītiņu pagasts), Dobeles novads (Krimūnu pagasts, Penkules pagasts), Tērvetes novads (Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
11.L123SvēteNo valsts robežas līdz SvēteiJelgava, Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Zaļenieku pagasts), Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums
12.L124VilceNo iztekas līdz ietekai SvētēJelgavas novads (Vilces pagasts), Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un pārrobežu piesārņojums
13.L127IecavaNo iztekas līdz ietekai LielupēBauskas novads (Dāviņu pagasts, Vecsaules pagasts), Iecavas novads (Iecavas pagasts), Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasts, Sērenes pagasts), Jelgavas novads (Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Ozolnieku novads (Cenu pagasts, Ozolnieku pagasts), Vecumnieku novads (Bārbeles pagasts, Kurmenes pagasts, Valles pagasts, Skaistkalnes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
14.L129MisaNo Zvirgzdes līdz ietekai IecavāBabītes novads (Babītes pagasts), Baldones novads (Baldones pagasts), Iecavas novads, Jelgavas novads (Valgundes pagasts), Ķeguma novads (Birzgales pagasts, Tomes pagasts), Ķekavas novads (Ķekavas pagasts), Mārupes novads, Olaines novads, Ozolnieku novads (Cenu pagasts), Vecumnieku novads (Bārbeles pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas) un plūdu risks
15.L132TaļķeNo iztekas līdz ietekai MisāĶeguma novads (Birzgales pagasts), Vecumnieku novads (Valles pagasts, Vecumnieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
16.L143LielupeNo Mūsas un Mēmeles satekas līdz SvēteiBauskas novads (Bauska, Codes pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts), Iecavas novads, Jelgava, Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Ozolnieku novads, Rundāles novads (Rundāles pagasts, Viesturu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un plūdu risks
17.L144 SPPlatoneNo Lielplatones grāvja līdz LielupeiJelgava, Jelgavas novads (Elejas pagasts, Lielplatones pagasts, Platones pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
18.L146PlatoneNo valsts robežas līdz Lielplatones grāvimJelgavas novads (Elejas pagasts, Lielplatones pagasts, Vilces pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un pārrobežu piesārņojums
19.L147VircavaNo iztekas līdz ietekai LielupēJelgava, Jelgavas novads (Elejas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un pārrobežu piesārņojums
20.L148 SPSesavaNo iztekas līdz ietekai LielupēJelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts), Ozolnieku novads (Cenu pagasts), Rundāles novads (Viesturu pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums
21.L149SviteneNo iztekas līdz ietekai LielupēJelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts), Ozolnieku novads (Salgales pagasts), Rundāles novadsIzkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums
22.L153ĪslīceNo iztekas līdz ietekai LielupēBauskas novads (Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts), Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts), Rundāles novadsIzkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums
23.L176MūsaNo valsts robežas līdz satekai ar MēmeliBauskas novads (Bauska, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts), Rundāles novads (Rundāles pagasts)Izkliedētais piesārņojums, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums

4. tabula

Upes un kanāli – riska ūdensobjekti Ventas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.KodsNosaukumsPosma aprakstsŪdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1Būtiskākie riska cēloņi
1.V004ĀlandeNo iztekas līdz ietekai Liepājas ezerāLiepāja, Durbes novads (Tadaiķu pagasts), Grobiņas novads (Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts), Pāvilostas novads (Vērgales pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
2.V006 SPBārtaNo Vārtājas līdz ietekai Liepājas ezerāGrobiņas novads (Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Grobiņas pagasts), Nīcas novads (Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts), Rucavas novadsIzkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3.V011ApšeNo iztekas līdz ietekai BārtāPriekules novads (Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekules pagasts), Vaiņodes novads (Vaiņodes pagasts)Izkliedētais piesārņojums un pārrobežu piesārņojums
4.V012BubierisNo iztekas līdz ietekai Baltijas jūrāPāvilostas novads (Vērgales pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, piesārņotās vietas), izkliedētais piesārņojums un plūdu risks
5.V013 SPSakaNo Durbes un Tebras satekas līdz ietekai Baltijas jūrāPāvilostas novads (Pāvilosta, Sakas pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
6.V015AloksteNo iztekas līdz ietekai TebrāAizputes novads (Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts), Kuldīgas novads (Laidu pagasts, Turlavas pagasts), Skrundas novads (Rudbāržu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromofoloģiskie pārveidojumi
7.V018TebraNo iztekas līdz LažaiAizputes novads (Aizputes pagasts, Aizpute, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts), Durbes novads (Vecpils pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas)
8.V022PāžupīteNo iztekas līdz ietekai Baltijas jūrāAlsungas novads, Ventspils novads (Jūrkalnes pagasts, Užavas pagasts)Izkliedētais piesārņojums
9.V029 SPVenta Ventspils ostas teritorijāNo Packules līdz grīvaiVentspils, Ventspils novads (Tārgales pagasts, Vārves pagasts)Punktveida piesārņojums (piesārņotas vietas), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
10.V043VentaNo Ēdas līdz AbavaiKuldīgas novads (Ēdoles pagasts, Īvandes pagasts, Kuldīga, Kurmāles pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts)Punktveida piesārņojums (prioritārās un bīstamās vielas)
11.V046ĒdaNo iztekas līdz ietekai VentāKandavas novads (Vānes pagasts), Kuldīgas novads (Kabiles pagasts, Rumbas pagasts, Vārmes pagasts), Saldus novads (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Šķēdes pagasts, Zirņu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
12.V049VentaNo Cieceres līdz ĒdaiAizputes novads (Kalvenes pagasts), Kuldīgas novads (Laidu pagasts, Pelču pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts), Saldus novads (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Zirņu pagasts), Skrundas novads (Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts)Izkliedētais piesārņojums
13.V058LētīžaNo iztekas līdz ietekai VentāSaldus novads (Nīgrandes pagasts), Skrundas novads (Nīkrāces pagasts), Vaiņodes novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
14.V060ZaņaNo iztekas līdz ietekai VentāSaldus novads (Ezeres pagasts, Kursīšu pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Zaņas pagasts, Zvārdes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
15.V063EzereNo iztekas līdz ietekai VadakstēAuces novads (Vītiņu pagasts), Saldus novads (Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Kursīšu pagasts, Novadnieku pagasts, Rubas pagasts, Zvārdes pagasts)Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
16.V066VadaksteNo iztekas līdz EzereiAuces novads (Auce, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts), Saldus novads (Vadakstes pagasts, Rubas pagasts, Ezeres pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums, plūdu risks un pārrobežu piesārņojums
17.V080 SPMērsraga kanālsNo Engures ezera līdz ietekai jūrāMērsraga novadsIzkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
18.V089 SPRojaNo Vecupes līdz grīvaiRojas novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
19.V091SloceneNo Vašlejas līdz KaņierimEngures novads, Tukuma novads (Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Tukums, Tumes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
20.V093Slocene ar VašlejuNo iztekas līdz VašlejaiEngures novads (Smārdes pagasts), Tukuma novads (Degoles pagasts, Jaunsātu pagasts, Slampes pagasts, Tukums, Tumes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un plūdu risks

Piezīmes.

1. Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ūdensobjekta sateces baseinā neatrodas visas novada teritoriālās vienības.

2. Ar vārdu "biogēni" apzīmēti slāpekļa un fosfora neorganiskie un organiskie savienojumi (ezeros – galvenokārt fosfora savienojumi).

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418
Ezeru un ūdenskrātuvju ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli

(Pielikums MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

1. tabula

Ezeri un vecupe – riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.NosaukumsRepublikas pilsētas un novadi (novada pagasti un novada pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjektiBūtiskākie riska cēloņi
1.ŠuņezersDaugavpilsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni2)
2.VecdaugavaRīgaPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
3.ĶīšezersRīgaPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
4.Lielais BaltezersĀdažu novads, Garkalnes novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un plūdu risks
5.Mazais BaltezersĀdažu novadsHidromorfoloģiskie pārveidojumi
6.Juglas ezersRīgaPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
7.Gulbēra ezersMadonas novads (Liezēres pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
8.Lielais Līdēra ezersMadonas novads (Aronas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
9.

Ineša ezers

Vecpiebalgas novads (Inešu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums, vēsturiskais piesārņojums
10.Tauna ezersVecpiebalgas novads (Inešu pagasts, Vecpiebalgas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
11.Sāvienas ezersMadonas novads (Ļaudonas pagasts)Vēsturiskais piesārņojums
12.Ludza ezersGulbenes novads (Stāmerienas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
13.Alūksnes ezersAlūksnes novads (Alūksne, Jaunalūksnes pagasts, Mārkalnes pagasts, Ziemera pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), vēsturiskais piesārņojums
14.Balvu ezersBalvu novads (Balvu pagasts, Balvi, Bērzkalnes pagasts, Kubuļu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
15.Lubāna ezersMadonas novads (Barkavas pagasts, Ošupes pagasts), Rēzeknes novads (Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
16.Tiskādu ezers (Ciskada ezers)Rēzeknes novads (Silmalas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
17.Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers)Rēzeknes novads (Lūznavas pagasts, Maltas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums
18.Bižas ezersDagdas novads (Andrupenes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
19.Adamovas ezersRēzeknes novads (Vērēmu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums
20.Križutu ezersLudzas novads (Cirmas pagasts), Rēzeknes novads (Griškānu pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
21.Pārtavas ezersRēzeknes novads (Kaunatas pagasts)Vēsturiskais piesārņojums
22.Ismeru-Žogotu ezersRēzeknes novads (Čornajas pagasts, Lūznavas pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
23.Baļotes ezersKrustpils novads (Kūku pagasts)Izkliedētais piesārņojums
24.Vīķu ezersSalas novads (Sēlpils pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
25.Salmeja ezersRiebiņu novads (Rušonas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
26.Feimaņu ezersRēzeknes novads (Feimaņu pagasts), Riebiņu novads (Rušonas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
27.Mazais Kalupes ezersDaugavpils novads (Kalupes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
28.Eikša ezersRiebiņu novads (Rušonas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
29.Pelēča ezersPreiļu novads (Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts)Izkliedētais piesārņojums
30.Vīragnas ezersDaugavpils novads (Višķu pagasts, Dubnas pagasts), Preiļu novads (Pelēču pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
31.Ciriša ezersAglonas novads (Aglonas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
32.Rušona ezersAglonas novads (Aglonas pagasts, Kastuļinas pagasts), Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts, Pušas pagasts), Riebiņu novads (Rušonas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un vēsturiskais piesārņojums
33.Pušas ezersRēzeknes novads (Pušas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
34.Černostes ezersRēzeknes novads (Feimaņu pagasts, Maltas pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi un vēsturiskais piesārņojums
35.Aksenavas ezersAglonas novads (Šķeltovas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
36.Drīdža ezersKrāslavas novads (Kombuļu pagasts, Krāslavas pagasts, Skaistas pagasts)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
37.Aulejas ezersKrāslavas novads (Aulejas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums
38.Kāša ezers (Koša ezers)Daugavpils novads (Līksnas pagasts)Izkliedētais piesārņojums un vēsturiskais piesārņojums
39.Lielais Stropu ezersDaugavpils, Daugavpils novads (Naujenes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums
40.Sila ezersDaugavpils novads (Skrudalienas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
41.Šēnheidas ezersDaugavpils novads (Skrudalienas pagasts)Vēsturiskais piesārņojums
42.Ežezers (Ješa ezers)Dagdas novads (Andzeļu pagasts, Ezernieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
43.Dagdas ezersDagdas novads (Svariņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagda, Asūnes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
44.Viļakas ezersViļakas novads (Viļaka)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
45.Pildas ezersLudzas novads (Isnaudas pagasts, Ņukšu pagasts)Izkliedētais piesārņojums
46.Lielais Ludzas ezersCiblas novads (Zvirgzdenes pagasts), Ludzas novads (Ludza, Isnaudas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
47.Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers)Dagdas novads (Šķaunes pagasts), Ludzas novads (Istras pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
48.ZilezersCiblas novads (Līdumnieku pagasts), robeža ar KrievijuIespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti

2. tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Gaujas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.NosaukumsRepublikas pilsētas un novadi (novada pagasti un novada pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjektiBūtiskākie riska cēloņi
1.SārumezersPārgaujas novads (Straupes pagasts)Izkliedētais piesārņojums
2.Katvaru ezersLimbažu novads (Katvaru pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un vēsturiskais piesārņojums
3.Vaidavas ezersKocēnu novads (Vaidavas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
4.Salaiņa ezersValkas novads (Zvārtavas pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
5.Augulienas ezersGulbenes novads (Beļavas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
6.Līlastes ezersĀdažu novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
7.Limbažu LielezersLimbažu novads (Limbažu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
8.DūņezersLimbažu novads (Limbažu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
9.Burtnieku ezersBurtnieku novads (Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts)Izkliedētais piesārņojums
10.Lielais Bauža ezersKocēnu novads (Vaidavas pagasts)Izkliedētais piesārņojums un vēsturiskais piesārņojums

3. tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.NosaukumsRepublikas pilsētas un novadi (novada pagasti un novada pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjektiBūtiskākie riska cēloņi
1.Babītes ezersJūrmala, Babītes novads (Babītes pagasts, Salas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni un piesārņotas vietas), izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks
2.Zebrus ezersDobeles novads (Bikstu pagasts, Zebrenes pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3.Viesītes ezersViesītes novads (Viesītes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
4.Saukas ezersViesītes novads (Elkšņu pagasts, Saukas pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
5.Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers)Viesītes novads (Rites pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti

4. tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Ventas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.NosaukumsRepublikas pilsētas un novadi (novada pagasti un novada pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjektiBūtiskākie riska cēloņi
1.Papes ezersLiepāja, Nīcas novads (Nīcas pagasts), Rucavas novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums
2.Liepājas ezersLiepāja, Grobiņas novads (Gaviezes pagasts, Grobiņas pagasts), Nīcas novadsPunktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3.Tosmares ezersLiepāja, Grobiņas novads (Medzes pagasts)Iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
4.Prūšu ūdenskrātuvePriekules novads (Virgas pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
5.Sepenes ezersAizputes novads (Kalvenes pagasts), Vaiņodes novads (Embūtes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
6.Durbes ezersDurbes novads (Durbe, Dunalkas pagasts, Tadaiķu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
7.Remtes ezersBrocēnu novads (Remtes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
8.Pakuļu ūdenskrātuveSaldus novads (Zirņu pagasts, Lutriņu pagasts)Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9.Cieceres ezersBrocēnu novads (Brocēni, Cieceres pagasts), Saldus novads (Novadnieku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
10.Mordangas- Kāņu ezersTalsu novads (Ģibuļu pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
11.Usmas ezersKuldīgas novads (Rendas pagasts), Talsu novads (Ģibuļu pagasts), Ventspils novads (Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Zlēku pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
12.LubezersTalsu novads (Valdemārpils)Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
13.Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers)Talsu novads (Laidzes pagasts, Valdemārpils)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
14.Laidzes ezersTalsu novads (Laidzes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
15.Kaņiera ezersEngures novads (Lapmežciema pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
16.Valguma ezersEngures novads (Smārdes pagasts)Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)

Piezīmes.

1. Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ūdensobjekta sateces baseinā neatrodas visas novada teritoriālās vienības.

2. Ar vārdu "biogēni" apzīmēti slāpekļa un fosfora neorganiskie un organiskie savienojumi (ezeros – galvenokārt fosfora savienojumi).

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418
Pārejas ūdensobjekts un piekrastes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli

(Pielikums MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

1. tabula

Pārejas ūdensobjekts – riska objekts

Nr. p. k.NosaukumsŪdensobjekta robežasRepublikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti)3, kuru teritorija robežojas ar šo ūdensobjektuBūtiskākie riska cēloņi
aprakstsģeogrāfiskais garums1ģeogrāfiskais platums2
1.Rīgas līča pārejas ūdensobjekts TKrasta līnijas garums – 64,63 km. Jūras robežu veido izliekta līnija, kas savieno punktus ar šādām koordinātām:  Rīga, Jūrmala, Carnikavas novads, Engures novads (Lapmežciema pagasts), Saulkrastu novadsUpju ienestais piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas), izkliedētais piesārņojums un pārrobežu piesārņojums
1.1. krasts pie Bigauņciema23°33.50’56°58.80’
1.2.23°38.50’57°04.25’
1.3.23°53.80’57°14.00’
1.4.24°22.20’57°15.45’
1.5. krasts pie Inčupes grīvas Saulkrastos24°24.10’57°15.20’

2. tabula

Piekrastes ūdensobjekti – riska objekti

Nr. p. k.NosaukumsŪdensobjekta robežasRepublikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)3, kuru teritorija robežojas ar šo ūdensobjektuBūtiskākie riska cēloņi
aprakstsģeogrāfiskais garums1ģeogrāfiskais platums2
1.Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts AKrasta līnijas garums – 88,81 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:  Liepāja, Nīcas novads (Nīcas pagasts), Rucavas novads (Rucavas pagasts), Pāvilostas novadsPārrobežu piesārņojums un iekšzemes ūdeņu stāvoklis
1.1. krasts pie robežas ar Lietuvu21°03.80’56°04.20’
1.2.21°02.00’56°03.90’
1.3.20°56.90’56°13.30’
1.4.20°56.30’56°22.40’
1.5.20°57.20’56°31.30’
1.6.21°01.50’56°41.65’
1.7.21°01.30’56°50.60’
1.8. krasts pie Akmeņraga bākas21°03.40’56°49.90’
2.Baltijas jūras atklātais smilšainais krasts BKrasta līnijas garums – 156,76 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:  Pāvilostas novads (Sakas pagasts, Pāvilosta), Ventspils novads (Jūrkalnes pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Tārgales pagasts), Ventspils, Dundagas novads (Kolkas pagasts)Pārrobežu piesārņojums, iekšzemes ūdeņu stāvoklis
2.1. krasts pie Akmeņraga bākas21°03.40’56°49.90’
2.2.21°01.30’56°50.60’
2.3.21°21.80’57°01.95’
2.4.21°22.80’57°16.10’
2.5.21°23.60’57°18.50’
2.6.21°40.50’57°35.20’
2.7.22°37.10’57°46.90’
2.8. krasts pie Kolkasraga22°36.20’57°45.50’
3.Rīgas jūras līča rietumu piekraste CDEKrasta līnijas garums – 119,4 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:  Dundagas novads (Kolkas pagasts), Engures novads, Mērsraga novads, Rojas novadsPārrobežu piesārņojums, iekšzemes ūdeņu stāvoklis
3.1. krasts pie Kolkasraga22°36.20’57°45.50’
3.2.22°37.10’57°46.90’
3.3.22°52.00’57°30.20’
3.4.22°55.30’57°28.90’
3.5.23°09.00’57°22.45’
3.6.23°15.38’57°10.31’
3.7.23°25.10’57°03.20’
3.8.23°38.50’57°04.25’
3.9. krasts pie Bigauņciema23°33.60’56°58.80’
4.Rīgas līča mēreni atklātais akmeņainais krasts FKrasta līnijas garums – 73,83 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:  Limbažu novads (Skultes pagasts), Salacgrīvas novads (Liepupes pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīva, Ainaži, Ainažu pagasts), Saulkrastu novadsPārrobežu piesārņojums, iekšzemes ūdeņu stāvoklis
6.1. krasts pie Inčupes grīvas Saulkrastos24°24.10’57°15.20’
6.2.24°22.20’57°15.45’
6.3.24°19.40’57°42.00’
6.4.24°18.10’57°49.50’
6.5.24°19.35’57°53.25’
6.6. krasts pie Igaunijas robežas24°21.10’57°52.50’

Piezīmes.

1. Ūdensobjektu jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: austrumu garums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

2. Ūdensobjekta jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: ziemeļu platums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

3. Novadu pagastus norāda, ja ar ūdensobjektu nerobežojas visas novada teritoriālās vienības.

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
07.04.2017