Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.03.2015. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Daugavpilī 2011.gada 12.maijā
Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija sēdē (prot. Nr.12, 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8.1 un 9.punktu
(Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un pašvaldības priekšsēdētāja pilnvarotas amatpersonas.

II. Tirgus statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtība

3. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

4. Tirgus statusa piešķiršanai iesniedzams pieteikums, norādot šādu informāciju:

4.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.2. tirgus nosaukums, tā atrašanās vieta un teritorijas robežas.

5. Noteikumu 4.punktā minētajam pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. Uzņēmuma statūtu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai fiziskai personai – Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.2. Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas vai tās struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

5.3. tirgus īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

5.4. tirgus plānu un tirdzniecības vietu izvietojumu;

5.5. tirgus noteikumus;

5.6. dokumentus, kas apliecina visu tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas darbu izpildi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

6. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:

6.1. ja nav iesniegti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti;

6.2. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;

6.3. ja konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi;

6.4. ja konstatēts, ka nav lietderīgi pašvaldībā izveidot jaunu tirgu.

7. Ja pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Daugavpils pilsētas dome nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas un iesniegtie dokumenti netiek atgriezti.

8. Tirgus noteikumu saskaņošanai tirgus pārvaldītājs iesniedz pieteikumu, norādot šādu informāciju:

8.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2. tirgus nosaukums un tā atrašanās vieta.

9. Pašvaldības vārdā tirgus noteikumus saskaņo Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

(Daugavpils pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
26.03.2015