Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.09.2014. - 30.06.2015. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 24.§)
Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta piekto, 6.1 un 6.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela (turpmāk – dīzeļdegviela) un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem;

1.2. maksimālo kopējo dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa;

1.3. zivju audzēšanas cikla koeficienta piemērošanu;

1.4. dīzeļdegvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

1.5. kārtību, kādā komersants, kas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai, vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai (turpmāk – komersants), sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē (turpmāk – vienotā datubāze) par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielas apjomu;

1.6. kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests pārbauda lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, meža un purva zemes platību, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes platību zem zivju dīķiem.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.682)

2. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei saņem:

2.1. par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu (izņemot platības, kurās aug īscirtmeta atvasāju sugas, piemēram, apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris arundinacea L.)), kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa kārtējā gada 15.jūnijā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs) ir reģistrējis ganāmpulku, lauksaimniecības dzīvniekus un novietnes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu vai reģistrējies kā dzīvnieku barības primārais ražotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju un atzīšanu;

2.2. par tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes un kas ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievienotā zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai purva zemes platības apstrādāšanu;

2.3. par tādas zemes platības apstrādāšanu zem zivju dīķiem, kur audzē zivis, ja tā ir vismaz 20 hektāru liela un ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievienotā zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā).

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.204; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.211)

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs:

3.1. par to kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 284,57 euro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) (turpmāk – ieņēmumi) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu;

3.2. par to kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru skaitu, attiecībā uz kuriem ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru. Liellopu vienību skaitu nosaka atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1.jūnijā. Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem koeficientiem. Šajā apakšpunktā minēto prasību nepiemēro lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas līdz kārtējā gada 1.jūnijam reģistrējies datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.204 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.211; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.699)

3.1 Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

3.1 1. tām zemes platībām, kuras lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir papildus deklarējis vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros salīdzinājumā ar iepriekšējo deklarēšanas periodu;

3.1 2. ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību un reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 31.martam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.204 redakcijā)

3.2 Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajos ieņēmumos iekļauj par iepriekšējo gadu saņemto Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pasākumu "Agrovide" un "Agrovides maksājumi" apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumu "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" un "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos") saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.204 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.211)

4. Maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 85495240 litru saimnieciskajā gadā.

5. Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs kārtējā gadā no 10.aprīļa līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (2.pielikums). Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus un pieņemt šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto lēmumu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniegumam var pievienot gada ienākumu deklarācijas D 3 pielikuma, D 31 pielikuma ieņēmumu un izdevumu pārskata vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.204 redakcijā)

6. Datu centrs šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto informāciju un dzīvnieku barības primāro ražotāju reģistra datus (par stāvokli kārtējā gada 1.jūnijā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 10.jūnijam.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.211 redakcijā)

7. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30.jūnijam:

7.1. izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un šo noteikumu 6.punktā minēto informāciju;

7.2. aprēķina zemes platību zem zivju dīķiem, par kuras apstrādāšanu piešķir dīzeļdegvielu. Zemes platību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pl = H x 1/3, kur

Pl – platība (ha);

H – pieteiktā zemes platība zem zivju dīķiem (ha);

1/3 – zivju audzēšanas cikla koeficients;

7.3. aprēķina lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo atbalstam deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platību. Minēto blīvumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NLB =

DZ x k

, kur

L

 

NLB – lauksaimniecības dzīvnieku minimālais blīvums uz atbalstam deklarēto un apstiprināto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platību;

DZ – lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1.jūnijā (gab.);

k – lauksaimniecības dzīvnieku skaita pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L – atbalstam deklarēto un apstiprināto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platība (ha);

7.4. izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāja ieņēmumus, ņemot vērā līdz kārtējā gada 30.septembrim precizēto gada ienākumu deklarāciju vai uzņēmuma gada pārskatu, un nosaka, vai kopējā platība atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām;

7.5. pieņem lēmumu piešķirt dīzeļdegvielu 50 litru apmērā par atbalsttiesīgo platības hektāru. Lēmumā norāda lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto klienta reģistrācijas numuru un lēmumu paziņo lauksaimniecības produkcijas ražotājam. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst šo noteikumu prasībām, tam dīzeļdegvielu nepiešķir.
(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.211 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30.oktobrim pieņem lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā noteikto dīzeļdegvielas daudzumu un paziņo to lauksaimniecības produkcijas ražotājam. Ja saimnieciskajā gadā aprēķinātais dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz maksimālo kopējo dīzeļdegvielas daudzumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina dīzeļdegvielas daudzumu uz hektāru.

(MK 22.11.2011. noteikumu Nr.902 redakcijā)

9. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, iegādājoties dīzeļdegvielu, komersanta pārstāvim uzrāda lēmuma kopiju par dīzeļdegvielas piešķiršanu un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvarojumu iegādāties dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir juridiskā persona.

10. Komersants pirms dīzeļdegvielas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus, lai vienotajā datubāzē pārliecinātos par minētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtās dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu, un realizē dīzeļdegvielu, nepārsniedzot šo daudzumu.

11. Komersants vienlaikus ar šo noteikumu 9.punktā minēto darījumu nodrošina informācijas ievadīšanu vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielas daudzumu.

12. Ja komersants neievēro šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās prasības un lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir realizēta dīzeļdegviela, kas pārsniedz tam piešķirto daudzumu, komersants normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā samaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, kas pārsniedz lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto daudzumu.

13. Degvielas attaisnojuma dokumentā un kases čekā, kas noformēts par dīzeļdegvielas iegādi, norāda arī Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un tvertnes numuru, no kuras tika pārdota dīzeļdegviela, kā arī samaksai paredzēto summu.

14. Samaksai paredzēto summu degvielas attaisnojuma dokumentā aprēķina, no saimnieciskā darījuma novērtējuma naudā (kopā ar nodokļiem) atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu. Summu samaksai kases čekā aprēķina, no reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu.

15. Ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, realizē dīzeļdegvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, degvielas attaisnojuma dokumentā norāda arī informāciju, ka dīzeļdegviela paredzēta realizēšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājam, piemērojot atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

16. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, dīzeļdegvielas uzskaiti, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, kārto atsevišķi par attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto tvertni.

17. Lauku atbalsta dienests izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kam piešķirta dīzeļdegviela, kā arī pieteiktās platības atbilstību. Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums, ir nepamatots vai pārsniedz normatīvajos aktos noteikto normu, Lauku atbalsta dienests par pārsniegto dīzeļdegvielas daudzumu informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

18. Ja iestājies šo noteikumu 17.punktā minētais gadījums, lauksaimniecības produkcijas ražotāja pienākums ir samaksāt valsts budžetā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, kas iegādāta, pārsniedzot šo noteikumu 7.5.apakšpunktā un 8.punktā minēto piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums. Akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu samaksā mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta. Ja konstatē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu nav samaksājis, attiecīgo nodokļa summu piedzen nodokļu administrēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.682)

19. Lauku atbalsta dienests:

19.1. nodrošina vienotās datubāzes izveidi, kurā autorizēta pieeja ir Valsts ieņēmumu dienestam un komersantiem, kas realizē dīzeļdegvielu;

19.2. slēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un komersantiem, kas realizē dīzeļdegvielu, par pieeju vienotajai datubāzei, informācijas apmaiņu un kārtību, kādā tiek aktualizēta informācija par lauksaimniecības produkcijas ražotāja iegādāto dīzeļdegvielu.

20. 2011./2012.saimnieciskajā gadā:

20.1. šo noteikumu 3.punktā minēto prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:

20.1.1. tām zemes platībām, kuras lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir deklarējis papildus vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas periodu;

20.1.2. ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību un reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam, kā arī ja 2011.gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīviem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros;

20.2. šo noteikumu 3.punktā minētajos minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2010.gadā saņemto Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pasākumu "Agrovide" un "Agrovides maksājumi" apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumu "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana") saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai;

20.3. maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 97 858 600 litru. Lauku atbalsta dienests līdz 30.decembrim pieņem lēmumu par papildu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu un paziņo to lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.902)

21. 2012./2013.saimnieciskajā gadā maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 106333750 litru.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.682 redakcijā)

22. 2013./2014.saimnieciskajā gadā maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 108 992 100 litru.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.211 redakcijā)

23. 2014./2015. saimnieciskajā gadā maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litri.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.557 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – Ministru prezidenta biedrs aizsardzības ministrs A.Pabriks

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.344
Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.204 redakcijā)

Nr.
p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients
nosacītajās liellopu vienībās

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.

Jaunlops no 12 līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele 24 mēn. un vecāka

0,800

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

13.

Trusis

0,020

14.

Šinšilla

0,008

15.

Lapsa

0,056

16.

Nutrija

0,059

17.

Ūdele

0,022

18.

Briedis (staltbriedis)

0,606

19.

Dambriedis

0,437

20.

Muflons

0,369

21.

Tītars

0,069

22.

Zoss

0,059

23.

Pīle

0,039

24.

Fazāns

0,018

25.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

26.

Strauss

0,350

27.

Dējējvista

0,014

28.

Broilers

0,007

29.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

30.

Lama, alpaka

0,219

31.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

32.

Bišu saime

0,133

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 3.maija
noteikumiem Nr.344

(Pielikums MK 25.03.2014. noteikumu Nr.165 redakcijā)

Iesniegums no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas piešķiršanai
Saņemšanas datums    
Veidlapu pieņēma Iesnieguma numurs          

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

 

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

 
 

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds                         

 
Uzvārds                         

 
Firma (nosaukums)                      

 
LAD klienta reģistrācijas numurs        

 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs           

Esmu uzsācis saimniecisko darbību, reģistrējies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 31. martam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platības maksājuma saņemšanai.

Reģistrācijas datums

        

(dd. mm. gggg)

Esmu reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, un man Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietne un lauksaimniecības dzīvnieki.

Reģistrācijas datums

        

(dd. mm. gggg)

II. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs        Mobilā tālruņa numurs        

III. Ieņēmumi par iepriekšējo taksācijas gadu, kuri norādīti (atzīmēt nepieciešamo):

uzņēmuma gada pārskatā

mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā

gada ienākumu deklarācijas D 3.1 pielikumā

gada ienākumu deklarācijas D 3. pielikumā

citā pārskatā _____________________________________________

(euro)

1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (neieskaitot ieņēmumus no tūrisma un akvakultūras, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai) 
  
2. Ieņēmumi no akvakultūras (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) 

IV. Iesniedzamie dokumenti

Par meža un purva zemes apstrādi

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz __________ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopiju (ja zeme ir īpašumā);

2) līgumu par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu;

3) Latvijas Augļkopības asociācijas izziņu.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir meža vai purva zemes platība, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes

Nr.
p.k.

Meža vai purva zemes, kopā (kadastra apzīmējums)

Meža vai purva zemes, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes (par kurām vēlos saņemt nodokļa atbrīvojumu), hektāros

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

Par zemes apstrādi zem zivju dīķiem

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz __________ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopiju (ja zeme ir īpašumā);

2) līgumu par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir zemes platība zem zivju dīķiem

Nr.
p.k.

Zeme zem zivju dīķiem, kopā (kadastra apzīmējums)

Zemes platība zem zivju dīķiem (par kuru vēlos saņemt nodokļa atbrīvojumu), hektāros

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

Apliecinu šādu informāciju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

1) veicu saimniecisko darbību, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, – ražoju lauksaimniecisko vai akvakultūras produkciju, par to samaksājot nodokļus konkrētajos nodokļu likumos noteiktajā kārtībā, un esmu informēts, ka likuma "Par grāmatvedību" 10. pantā noteikto attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi;

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu akcīzes nodokļa atbrīvojumu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atbrīvojuma summu;

3) piekrītu jebkurām kontrolēm, ko veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, nodokļa atbrīvojuma saņemšanas laikā un trīs gadus pēc nodokļa atbrīvojuma saņemšanas;

4) pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniegšu papildu informāciju par šo iesniegumu;

5) atmaksāšu nodokļa atbrīvojuma summu noteiktajā termiņā pēc Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma saņemšanas, ja tiks konstatēts, ka akcīzes nodokļa atbrīvojums ir saņemts nepamatoti, kā arī, ja samaksas termiņš būs nokavēts, samaksāšu nokavējuma naudu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6) dīzeļdegvielu, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, izmantošu likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktajiem mērķiem.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu akcīzes nodokļa atbrīvojuma saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), dīzeļdegvielas iegādes daudzums, piemērojot nodokļa atbrīvojumu, tiks samazināts vai netiks piešķirts vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz tam saņemto nodokļa atbrīvojuma summu.

Iesniedzējs   
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

24.09.2014