Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 05.07.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 27. maija saistošos noteikumus "Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-12

Jelgavā 2011.gada 24.martā
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 24.marta lēmumu Nr.3/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

2. Lietotie termini:

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;

2.2. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;

2.3. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura organizē mirušā apbedīšanu;

2.4. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš rīko mirušā apbedīšanu pasūtītāja interesēs;

2.5. apbedīto personu reģistrs – kapsētā apglabāto personu uzskaites pamatdokumenti, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmata, kapavietas uzturēšanas līgumi un elektroniskā datu bāze;

2.6. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;

2.7. kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;

2.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona vai sociālās aprūpes institūcija, ar kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;

2.9. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija, kura nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;

2.10. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;

2.11. kapsēta:

2.11.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā apbedīšanai piešķir jaunas kapavietas, kā arī mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

2.11.2. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.11.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana un to atjaunošana pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jelgavas pilsētas domes lēmumu;

2.12. kapsētu apsaimniekotājs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība", kas pilda Noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.13. mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna ar mirušā pelniem;

2.14. miera periods – laikposms, kurā tiek ievērots apbedītā un apbedījuma vietas miers;

2.15. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma Noteikumos paredzētajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

3. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai, izņemot šādus gadījumus:

3.1.  Jaunu kapavietu ierādīšana laulātā, vecāku, bērnu apbedīšanai iespējama, pamatojoties uz mirušās personas tuvinieka, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavā, motivētu iesniegumu. Tuviniekam iesniegumā jānorāda, kāda ir radniecības pakāpe ar mirušo.

3.2. Citu personu apbedīšana jau esošās ģimenes kapavietās iespējama ar kapavietas uzturētāja piekrišanu. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8)

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

4. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas bez ierobežojumiem.

5. Apbedīšana notiek katru dienu, izņemot svētdienas, pirmdienas un svētku dienas.

6. Kapsētu darbiniekiem darba laikā pie apģērba ir piestiprināta pazīšanas zīme, uz kuras norādīts uzvārds un ieņemamais amats.

7. Tiesības organizēt koku ciršanu kapsētas teritorijā ir kapsētas apsaimniekotājam.

8. Kapsētās aizliegts:

8.1. patvaļīgi cirst un bojāt kokus;

8.2. piegružot kapsētu un tās aizsargjoslu teritorijas;

8.3. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijās;

8.4. bojāt kapsētas ēkas, būves un kapavietas aprīkojumu, kapavietas stādījumus;

8.5. ievest dzīvniekus;

8.6. traucēt bēru ceremonijas norisi;

8.7. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot:

8.7.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja;

8.7.2. operatīvos transportlīdzekļus;

8.7.3. kapsētas apsaimniekošanai, uzraudzībai un bēru ceremonijas nodrošināšanai paredzētos transportlīdzekļus;

8.7.4. personas ar I vai II grupas invaliditāti, uzrādot Invaliditātes apliecību kapsētu apsaimniekotāja pārstāvim.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 12-23; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

III. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi

9. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums:

9.1. organizēt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu;

9.2. ekspluatēt, uzturēt kārtībā un labiekārtot kapsētu norobežojuma un aizsargjoslas teritorijas;

9.3. uzturēt, remontēt kapsētu administrācijas un saimniecības ēkas, kapličas, iekšējos ceļus un celiņus, koplietošanas laukumus, sētas, solus;

9.4. organizēt kapsētu teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu kapsētās un ūdensapgādi kapsētās laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim;

9.5. nospraust, uzmērīt, ierādīt dabā kapsētas sektorus, rindas un kapavietas;

9.6. slēgt un reģistrēt kapavietas uzturēšanas līgumus;

9.7. nodrošināt apbedīto personu reģistra kārtošanu;

9.8. iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši savai kompetencei;

9.9. veikt ārpus kapavietām esošo apstādījumu kopšanu;

9.10. nodrošināt sanitāro normu un Noteikumu ievērošanu;

9.11. veikt kontroles funkcijas – apsekot kapsētas, sastādīt apsekošanas aktus.

IV. Kapavietas piešķiršanas un kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanas kārtība

10. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, pamatojoties uz:

10.1. personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu, ievērojot Noteikumu 11. un 12.punkta nosacījumus;

10.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu;

10.3. kapavietas lielums tiek noteikts pēc sekojošiem izmēriem:

10.3.1. atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros:

KapavietaPlatums, mGarums, mLaukums, m2
Kapavietas zārkiem vai urnām
Vienvietīga kapavieta1,753,005,25
Divvietīga kapavieta3,003,009,00

10.3.2. daļēji slēgtajās kapsētās:

KapavietaPlatums, mGarums, mLaukums, m2
Kapavietas zārkiem vai urnām
Vienvietīga kapavieta1,502,503,75
Divvietīga kapavieta3,002,507,50
Rindu (joslveida kapavietu izvietojums) kapavietas bezpiederīgo mirušo apbedīšanai1,502,503,75

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10; 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8)

11. Atvērtā kapsētā jaunu kapavietu piešķir kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz:

11.1. personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu;

11.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

11.3. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna;

11.4. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

12. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā nav brīvas vietas vai nevar veikt virsapbedījumu:

12.1. kapsētu apsaimniekotājs kapavietas uzturētājam piešķir jaunu vai Noteikumu 15.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības valdījumā nonākušu kapavietu, bet ne vairāk kā divas, šādos gadījumos:

12.1.1. ja mirušais kapavietas uzturētājam ir laulātais, vecāks vai bērns;

12.1.2. ja mirušajam kapavietas uzturētājs ir vienīgais radinieks,

12.2. par jaunas vai Noteikumu 15.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības valdījumā nonākušas kapavietas piešķiršanu lemj kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz:

12.2.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtā kapsētā;

12.2.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.2.3. esošās ģimenes kapavietas uzturēšanas līgumu;

12.2.4. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna;

12.2.5. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10; 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8)

13. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz:

13.1. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

13.2. kapavietas uzturēšanas līgumu;

13.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10);

13.4. krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

14. Kapsētu apsaimniekotājs slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu par kapavietas piešķiršanu, pamatojoties uz 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

15. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā:

15.1. ja kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu un kapavietas uzturētājs vēlas izbeigt kapavietas uzturēšanas līgumu;

15.2. ja trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs;

15.3. ja kapavieta trīs gadus ir atzīta par nekoptu saskaņā ar Noteikumu IX nodaļu.

16. Kapavietu var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturētājam apbedījuma veikšanai:

16.1. Noteikumu 15.1.apakšpunktā minētajā gadījumā;

16.2. Noteikumu 15.2. vai 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā un ievērojot Noteikumu 23.punkta nosacījumus.

V. Apbedīšanas kārtība

17. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

18. Kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās veic kapsētu apsaimniekotājs vai kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas no kapsētu apsaimniekotāja par pakalpojuma atbilstību šo Noteikumu prasībām.

(Jelgavas pilsētas domes 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr.12-23 redakcijā)

19. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētu apsaimniekotāju.

20. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. Kapa garumam jāatbilst zārka izmēriem, dziļumam, atkarībā no gruntsūdens līmeņa attiecīgajā kapsētā, jābūt ne seklākam par 0,9 metriem no zemes līmeņa līdz zārka vākam.

21. Apbedījums nedrīkst atrasties tuvāk par 1 m no koka un 0,3 m no kapa pieminekļa. Atkāpes no noteiktajiem ierobežojumiem pieļaujamas gadījumos, kad tiek apbedīta urna ar mirušā pelniem.

22. Urna ar mirušā pelniem var tikt apbedīta kapsētā esošajā kapavietā ne mazāk kā 0,5 metri no zemes līmeņa līdz urnai. Vienā kapavietā ir pieļaujama vairāku urnu apbedīšana.

23. Virsapbedījumus kapā var izdarīt pēc miera perioda beigām, kas ir ne agrāk kā pēc 20 gadiem. Atkāpe no noteiktā miera perioda pieļaujama pie pamatotas nepieciešamības apbedīta miruša cilvēka pārapbedīšanai vai kremēšanai.

24. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu apsaimniekotāja un attiecīgā sanitārā dienesta (Veselības inspekcijas) atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

25. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.

26. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētu apsaimniekotāju.

VI. Kapličas izmantošana

27. Kapsētu apsaimniekotājs iznomā kapliču apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājam iezārkota mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei.

28. Mirušo ievieto saldētavā, iepriekš saskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju un uzrādot miršanas apliecību vai ārsta izsniegtu medicīnisku slēdzienu par nāvi.

29. Mirušā uzglabāšanas ilgums saldētavā ir ne vairāk kā 2 diennaktis līdz bēru ceremonijai, ja mirušais nav stipri bioloģiski bojāts. Stipri bioloģiski bojātu mirušo uzglabāšana saldētavā aizliegta.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

30. Piederīgie kapličā novietotu mirušo drīkst apmeklēt ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņotajā laikā.

31. Bēru ceremonijas ilgums kapličā jāsaskaņo ar kapsētu apsaimniekotāju.

VII. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

32. Kapsētu apsaimniekotājs kapsētās izveido speciālu sektoru bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

33. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā mirušais, kurš atzīts par bezpiederīgo mirušo, tiek kremēts. Bezpiederīgais mirušais, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem netiek kremēts, tiek apbedīts zārkā.

(Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-10 redakcijā)

34. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu (zālāja kopšana, kapa kopiņas izveidošana un informatīvas zīmes uzstādīšana) kapsētās nodrošina kapsētu apsaimniekotājs. Kapu apmales, pieminekļi, plāksnītes un dekoratīvie stādījumi, kas uzstādīti, nesaskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju, tiek demontēti.

35. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus, ja mirušais apbedīts zārkā. Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētu apsaimniekotājs lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā. Kremētu bezpiederīgo mirušo kapavieta ar tajā apbedītām urnām tiek saglabāta bez termiņa ierobežojuma.

(Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-10 redakcijā)

36. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies:

36.1. piederīgie, kuri vēlas pārapbedīt zārkā apbedīto mirušo, pārapbedīšanu veic, ievērojot Noteikumu 24.punkta prasības;

36.2. piederīgie, kuri vēlas saņemt urnu ar mirušā pelniem, iesniedz iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam;

36.3. piederīgie vai jebkura cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt zārkā apbedītā mirušā kapavietu, noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētu apsaimniekotāju.

(Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-10 redakcijā)

VIII. Kapavietas kopšana un uzturēšana

37. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:

37.1. noslēgt ar kapsētu apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu, norādot personu, kura būs kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēja;

37.2. sakopt kapavietu trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas, ja klimatiskie laika apstākļi to pieļauj;

37.3. uzturēt kārtībā ierādīto kapavietas teritoriju;

37.4. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;

37.5. nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus atkritumu savākšanas vietā novietotajos konteineros;

37.6. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-8);

37.7. atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma pirms apbedījuma veikšanas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

38. Kapavietas uzturētājam aizliegts:

38.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

38.2. bez saskaņošanas ar kapsētu apsaimniekotāju stādīt kokus apbedīšanai ierādītajā kapavietā un ārpus tās;

38.3. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml. novietošanai.

IX. Nekoptas kapavietas uzturēšana

39. Katru gadu maijā kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi (1.pielikums). Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

40. Kapavietu komisija pēc Noteikumu 39.punktā minētā akta sastādīšanas kapavietas uzturētājam, ja tas ir zināms, uz viņa norādīto adresi ierakstītā sūtījumā nosūta:

40.1. akta kopiju;

40.2. brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu ar uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas novērst aktā konstatētos pārkāpumus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

40.1 Ja kapavietu komisija ir sastādījusi Noteikumu 39.punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu komisija ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis" un publicē portālos www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.

(Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-10 redakcijā, kas grozīta ar 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-4)

41. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā, Noteikumu 39.punktā minētā, akta sastādīšanas 40.2.apakšpunktā noteiktajā laikā neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.

42. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz Noteikumu 41.punktu vai 15.2.apakšpunktu, persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu.

X. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

43. (Zaudējis spēku ar 01.07.2020.; sk. 50. punktu)

43.1 Par Noteikumu 8. un 38.punkta pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-8 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. 50. punktu)

44. Kontroli par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-24 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

45. Kapavietas uzturētājam, kuram ir izveidota ģimenes kapavieta, bet nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, desmit gadu laikā pēc Noteikumu spēkā stāšanās ir jānoslēdz līgums par uzturēšanu.

Ja par kapavietas uzturēšanas tiesību iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētu apsaimniekotājam rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas tiesību pārņemšanu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10)

46. Zemes lietošanas līgumi par kapavietām, kas noslēgti līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā esoši un nav jāpārslēdz.

47. Kapsētu apsaimniekotājam jānodrošina kapavietas uzturēšanas līgumu noslēgšanu ar personām, kurām ir ierādītas kapavietas, bet nav noslēgti kapavietas uzturēšanas līgumi.

48. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Jelgavas domes 1996.gada 14.marta lēmumu Nr. 6/23 apstiprinātie "Jelgavas kapsētu uzturēšanas noteikumi".

49. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis" publicējama informācija par Noteikumu pieņemšanu, norādot, ka ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties tīmekļa vietnēs  www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-10; 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-4)

50. Ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos:

50.1. Noteikumu 43. punkts zaudē spēku;

50.2. Noteikumu 43.1 punkts stājas spēkā.

(Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-4 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks
1.pielikums
Brīdinājuma zīmes paraugs

Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas datumu.

01.07.2020