Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 2011.gada 22.martā (prot. Nr.18 7.§)
Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
21.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka ģeotelpisko datu kopu metadatu (turpmāk – metadati) obligāto saturu.

2. Ģeotelpisko datu kopas turētājs nodrošina metadatu obligātā satura atbilstību Eiropas Komisijas 2008.gada 3.decembra Regulas (EK) Nr. 1205/2008 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1205/2008) prasībām.

3. Ģeotelpisko datu kopas turētājs metadatu obligāto saturu papildus Komisijas regulā Nr. 1205/2008 noteiktajam metadatu obligātajam saturam papildina ar šādu metadatu informāciju (pielikums):

3.1. ģeotelpisko datu kopas identifikācijas informācija:

3.1.1. resursa formāts, kurā norāda ģeotelpisko datu kopas datu formātu;

3.1.2. resursa formāta versija, kurā norāda ģeotelpisko datu kopas datu formāta versiju;

3.1.3. koordinātu sistēmas identifikators, kurā norāda vērtību, kas identificē ģeotelpisko datu kopā izmantoto koordinātu sistēmu;

3.1.4. koordinātu sistēmas nosaukums, kurā norāda ģeotelpisko datu kopā izmantotās koordinātu sistēmas pilnu nosaukumu;

3.2. ģeotelpisko datu kopas kvalitātes un validātes informācija:

3.2.1. datu pilnības vērtība un datu pilnības mērvienība, kurā norāda ģeotelpiskajā datu kopā garantēto objektu esības vai teritorijas noklājuma skaitlisko vērtību procentos;

3.2.2. novietojuma precizitāte, kurā norāda ģeotelpisko datu kopas objektu atrašanās vietas atbilstību vērtībām, kas tiek atzītas vai ir patiesas.

4. Ģeotelpisko datu kopas turētājs nodrošina metadatu obligātā satura aktualizēšanu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas ģeotelpisko datu kopā.

5. Šo noteikumu 3.punktu piemēro:

5.1. no 2011.gada 1.jūlija – aktuāli uzturamajām ģeotelpisko datu kopu turētāja datu kopām;

5.2. no 2012.gada 1.janvāra – ģeotelpisko datu kopu turētāja pārziņā esošajām vēsturiskajām ģeotelpisko datu kopām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 22.marta noteikumiem Nr.211
Ģeotelpisko datu kopu metadati un to apraksts papildus Eiropas Komisijas 2008.gada 3.decembra Regulā (EK) Nr. 1205/2008 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem noteiktajam metadatu obligātajam saturam

Nr.
p.k.

Metadatu elements

Multiplicitāte

Obligātums

Apraksts

Vērtība

1.Identifikācija
1.1.Resursa formāta nosaukums

1..*

M

Raksturo resursa formātu.
Datorvalodas uzbūves apraksts, kurš nosaka datu objektu attēlošanu ierakstā, datnē, ziņojumā, atmiņas ierīcē vai pārraides kanālā (piemēram, ArcGIS ģeodatubāze, SHP, DGN, DXF, TIFF, JEPG)

Brīvteksts

1.2.Resursa formāta versija

0..*

C

Obligāts, ja resursa formāta versija ir definējama. Raksturo formāta versijas numuru, ar kuru sagatavots resurss (piemēram, ArcView 3.2 vai ArcGIS 9.3.1)

Brīvteksts

1.3.Koordinātu sistēmas identifikators

0..*

C

Obligāts, ja ģeotelpisko datu kopas koordinātu sistēma ir definējama. Koordinātu sistēmas nosaukuma identifikators (piemēram, LKS92, WGS84)

Brīvteksts

1.4.Koordinātu sistēmas nosaukums

0..*

C

Obligāts, ja datu kopas koordinātu sistēma ir definējama. Koordinātu sistēmas pilns nosaukums (Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēma)

Brīvteksts

2.Kvalitāte un validāte
2.1.Datu pilnības vērtība

0..*

C

Obligāts, ja datu pilnības vērtība ģeotelpisko datu kopai ir zināma. Datu pilnības vērtības skaitlis norāda garantēto apvidus objektu esības vai teritorijas noklājuma procentu (piemēram, 100 %)

Vesels skaitlis

2.2.Datu pilnības mērvienība

0..*

C

%

2.3.Novietojuma precizitāte

0..*

C

Obligāts, ja novietojuma precizitāte ir zināma. Norāda ģeotelpisko datu kopas objektu atrašanās vietas atbilstību vērtībām, kuras tiek atzītas vai ir patiesas (piemēram, standartkļūda – 50 m)

Brīvteksts

Piezīmes.
1. 1..* – rezultātu kopā attiecīgajam metadatu elementam jābūt vismaz vienreiz.
2. 0..* – attiecīgā metadatu elementa iekļaušanai rezultātu kopā jāievēro nosacījumi, taču elements rezultātu kopā var būt vienu vai vairākas reizes.
3. M – obligāti aizpildāms.
4. C – obligāts, ja datu kopas raksturlielums ir definējams vai zināms.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
26.03.2011