Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.185

Rīgā 2011.gada 8.martā (prot. Nr.14 30.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, lai īstenotu:

1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam ass "LEADER pieejas īstenošana" pasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam prioritārā virziena "Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība" pasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums).

2. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei, teritorijas aktivizēšanai un vietējās attīstības stratēģijas atjaunošanai un tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

4. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā atbalsta šādas aktivitātes, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un atjaunošanu:

4.1. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumus, kas saistīti ar vietējo vajadzību apzināšanu, teritorijai piemērotu un vietējā attīstības stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķiem atbilstošu vietējā potenciāla un integrētu inovatīvu risinājumu apzināšanu, stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķu sasniegšanas izvērtēšanu vai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;

4.2. publicitātes pasākumus, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbības teritoriju un vietējo attīstības stratēģiju;

4.3. pasākumus, kas palielina vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju kapacitāti (ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas pārstāvjiem vienā reizē, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī):

4.3.1. mācības atbilstoši kompetencei, izņemot mācības, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām;

4.3.2. dalību semināros un konferencēs;

4.4. pasākumus, kas palielina potenciālo projektu iesniedzēju kapacitāti:

4.4.1. semināru un konferenču organizēšanu potenciālajiem projektu iesniedzējiem;

4.4.2. potenciālo projektu iesniedzēju piedalīšanos semināros un konferencēs (ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē un ne vairāk kā vienam pārstāvim no organizācijas vai institūcijas, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī);

4.5. vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanu.

5. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas pārstāvji šo noteikumu izpratnē ir:

5.1. administratīvā un finanšu vadītāja pienākumu izpildītāji;

5.2. par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un atjaunošanu atbildīgās vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas pārstāvji.

6. Vietējā rīcības grupa nodrošina konkrētu pieņemšanas laiku vietējiem iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas birojā un informāciju par to ievieto laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

7. Maksimālais atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai līdz 2013.gadam:

7.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – ne vairāk kā 20 procentu no publiskā finansējuma, kas apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju;

7.2. Rīcības programmas pasākumā – ne vairāk kā 10 procentu no publiskā finansējuma, kas apgūts, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju.

8. (Svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.736)

9. Atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai pirmajā atbalsta saņemšanas kalendāra gadā nepārsniedz 30 procentu:

9.1. no 20 procentiem vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma Lauku attīstības programmas pasākumā;

9.2. no 10 procentiem vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma Rīcības programmas pasākumā.

10. Atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai no 2009.gada līdz 2011.gadam, kā arī no 2009.gada līdz 2012.gadam nepārsniedz:

10.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – 20 procentu no apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju;

10.2. Rīcības programmas pasākumā – 10 procentu no saņemtā publiskā finansējuma šo noteikumu 4.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai un vietējās attīstības stratēģijā apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas.

11. Vietējā rīcības grupa, kas īsteno gan Lauku attīstības programmas pasākumu, gan Rīcības programmas pasākumu, gan citu Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību finansēto programmu pasākumus, nodrošina, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošana un ar to saistītā dokumentācija un grāmatvedības uzskaite ir nošķirta. Vietējā rīcības grupa nevar saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citās aktivitātēs no pašvaldību, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

11.1 Vietējā rīcības grupa ievēro projekta vajadzībām iegādāto pamatlīdzekļu izmantošanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.736 redakcijā)

III. Pieteikšanās kārtība

12. Lai saņemtu atbalstu, vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 3.punktā minētā atbalsta piešķiršanas triju mēnešu laikā iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

12.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, pievieno projekta iesnieguma elektronisko eksemplāru elektronisko datu nesējā;

12.2. administratīvā vadītāja darba līgumu ar vietējo rīcības grupu (kopiju);

12.3. finanšu vadītāja darba līgumu ar vietējo rīcības grupu (kopiju) vai pakalpojuma (uzņēmuma) līgumu par grāmatvedības pakalpojumu (kopiju);

12.4. telpu īres (nomas) līgumu (kopiju), ja telpas īrē (nomā). Ja pašvaldība nodod nekustamo īpašumu lietošanā vietējai rīcības grupai bez atlīdzības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, tad iesniedz patapinājuma līgumu (vienošanos) (kopiju). Telpu īres (nomas) līgums vai patapinājuma līgums ir spēkā vismaz gadu no dienas, kad piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Ja esošais līgums tiek lauzts vai ir beidzies līgumā noteiktais telpu izmantošanas termiņš, vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz jaunu telpu īres (nomas) līgumu vai patapinājuma līgumu;

12.5. dokumentu (kopiju), kas apliecina īpašuma tiesības, ja telpas ir vietējās rīcības grupas īpašums.

13. Lai saņemtu atbalstu turpmākajiem kalendāra gada ceturkšņiem, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

13.1. katra kalendāra gada ceturkšņa pēdējā mēneša pirmo piecu darbdienu laikā – tāmi par šo noteikumu 4.punktā minētajām aktivitātēm nākamajam ceturksnim (2.pielikums) (turpmāk – tāme). Ja tāmi iesniedz papīra formā, dienestam nosūta tāmes elektronisko versiju;

13.2. katra kalendāra gada ceturkšņa pirmo 10 darbdienu laikā – pārskatu par īstenotajām aktivitātēm un apgūto finansējumu iepriekšējā ceturksnī (3.pielikums) (turpmāk – pārskats). Ja pārskatu iesniedz papīra formā, dienestam nosūta pārskata elektronisko versiju. Pārskatam pievieno:

13.2.1. attiecināmos izdevumus apliecinošus maksājumu un darījumu dokumentus (kopijas), tai skaitā:

13.2.1.1. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā tiek izmantots sabiedriskais transports (lidmašīnai – arī iekāpšanas talonu);

13.2.1.2. transporta ceļazīmi vai maršruta lapu, kurā norādīts maršruta mērķis un tā saistība ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un atjaunošanu, ja šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā tiek izmantots personiskais transports vai transportlīdzeklis tiek nomāts. Ja vietējā rīcības grupa nodrošina stratēģijas projekta saturisko uzraudzību, norāda arī projekta iesnieguma reģistrācijas numuru dienestā;

13.2.1.3. patapinājuma līgumu (kopiju) par transportlīdzekļa izmantošanu, ja šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis;

13.2.2. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus (kopijas). Līgumos paredz sniedzamā pakalpojuma veidu (veicamo uzdevumu, laikposmu un līguma summu);

13.2.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktus (kopijas);

13.2.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Paredzētā aprīkojuma, tehnikas iegādei un pakalpojumiem, kuru izmaksām šo noteikumu 37.punktā nav noteikts limits, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. Ja paredzamā līgumcena ir no 711,44 līdz 71 143,59 euro, to apliecina brīvas formas apraksts par vismaz triju piedāvājumu salīdzināšanu katrai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1085)

14. Papildus šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

14.1. par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto aktivitāti – pētījumu (kopiju) papīra formā un publikāciju (kopiju) vai informāciju, kas apliecina, ka pētījums ir publiski pieejams internetā;

14.2. par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto aktivitāti – bukleta, brošūras, informatīvas lapas vai videomateriāla vienu eksemplāru vai publikāciju (kopiju);

14.3. par šo noteikumu 4.3.1.apakšpunktā minēto aktivitāti:

14.3.1. mācību darba kārtību;

14.3.2. iesniegumu par dalību mācībās, kurā norādīts pamatojums mācību saistībai ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (4.pielikums);

14.3.3. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģējumu (kopiju);

14.3.4. sertifikātu vai apliecinājumu, kas apliecina, ka šo noteikumu 5.punktā minētais pārstāvis ir pilnveidojis zināšanas un prasmes kādā no kompetencei atbilstošām jomām (kopiju) (ja mācībās piedalās vairāki šo noteikumu 5.punktā minētie pārstāvji, iesniedz katra pārstāvja individuālo sertifikātu vai apliecinājumu (kopiju));

14.4. par šo noteikumu 4.3.2. vai 4.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāti:

14.4.1. pasākuma organizatora ielūgumu vai dalības apstiprinājumu, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī (kopiju);

14.4.2. iesniegumu par dalību pasākumā, norādot tā nepieciešamības pamatojumu par pasākuma saistību ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (4.pielikums);

14.4.3. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģējumu (kopiju);

14.4.4. pasākuma darba kārtību;

14.4.5. pasākuma pārskatu (5.pielikums);

14.5. par šo noteikumu 4.4.1.apakšpunktā minēto aktivitāti:

14.5.1. vienu izdales materiāla eksemplāru (iesniedz vienu reizi);

14.5.2. dalībnieku sarakstu;

14.5.3. pasākuma darba kārtību;

14.6. par šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāti:

14.6.1. ar vietējās rīcības grupas darbiniekiem noslēgtos darba līgumus (kopijas) (iesniedz vienu reizi);

14.6.2. darba laika uzskaites tabulu. Ja vietējās rīcības grupas darbinieks ir nodarbināts vairākos darbos, iesniedz informāciju arī par pārējo pienākumu izpildes darba laiku (iesniedz dienestā vienu reizi un piecu darbdienu laikā dienestu informē par izmaiņām).

15. Dokumentu oriģinālu kopijas apliecina vietējā rīcības grupa.

16. Vietējā rīcības grupa dokumentus iesniedz papīra formā personiski vai pa pastu, ievērojot šo noteikumu 12. un 13.punktā minētos termiņus, vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Iesniegto dokumentu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta piešķiršana

17. Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus dienests vērtē atbilstoši:

17.1. administratīvajiem kritērijiem;

17.2. šo noteikumu II un VI nodaļā minētajām prasībām (turpmāk – atbalsta saņemšanas nosacījumi).

18. Administratīvie kritēriji ir šādi:

18.1. projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā;

18.2. projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), un lapas ir numurētas;

18.3. projekta iesniegumam atsevišķi ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti;

18.4. projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā latviešu valodā;

18.5. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

18.6. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos naudas summas ir norādītas euro;

18.7. projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos aprēķini ir izdarīti aritmētiski pareizi;

18.8. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām;

18.9. projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1085)

19. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama, lai izvērtētu atbilstību administratīvajiem kritērijiem vai atbalsta saņemšanas nosacījumiem, dienests pieprasa papildu informāciju. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja papildu informācija dienestā netiek iesniegta, dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

20. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu):

20.1. lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

20.2. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un attiecināmo izmaksu summas samazinājumu, ja tajā ir iekļautas neattiecināmās izmaksas;

20.3. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem kritērijiem vai atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu.

21. Vietējā rīcības grupa dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē vietējo rīcības grupu. Pēc šo noteikumu 20.1. un 20.2.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas dienests atbilstošo atbalsta summu par pirmo ceturksni ieskaita vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē.

V. Projekta īstenošanas nosacījumi

23. Dienests 10 darbdienu laikā pēc tāmes iesniegšanas (ja tiek izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par nepieciešamo laikposmu) izskata šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētajā termiņā iesniegto tāmi un pēc apstiprināšanas ievieto to mājaslapā internetā. Ja:

23.1. tāmē ietvertās izmaksas ir attiecināmas, dienests apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē;

23.2. tāmē ietvertās izmaksas ir neattiecināmas, dienests pēc saskaņošanas ar vietējo rīcības grupu tāmē ietvertās neattiecināmās izmaksas svītro un par tām samazina tāmes attiecināmo izmaksu summu. Apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē;

23.3. saņemtais atbalsts par pirmo kalendāra atbalsta gadu Lauku attīstības programmas pasākumā neatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam, dienests pēc saskaņošanas ar vietējo rīcības grupu tāmē par otrā gada otro ceturksni atbilstoši samazina attiecināmo izmaksu summu. Apstiprina tāmes attiecināmo izmaksu summu un to iemaksā vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē.

24. Dienests 60 darbdienu laikā pēc pārskata iesniegšanas (ja tiek izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par nepieciešamo laikposmu) izskata šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniegto pārskatu. Ja:

24.1. pārskatā ietvertās izmaksas ir attiecināmas, pārskatā ietvertās aktivitātes atbilst iepriekšējā ceturkšņa tāmē norādītajām un ir ievērotas šo noteikumu 28.punktā minētās prasības, dienests apstiprina pārskatu;

24.2. pārskatā ietvertās izmaksas ir neattiecināmas, pārskatā ietvertās aktivitātes neatbilst iepriekšējā ceturkšņa tāmē norādītajām vai nav ievērotas šo noteikumu 28.punktā minētās prasības, dienests nākamajā ceturksnī pēc pārskata apstiprināšanas par pārskatā konstatētajām neattiecināmajām izmaksām samazina iesniegtajā tāmē apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, pēc saskaņošanas ar vietējo rīcības grupu konkrēto tāmē ietverto aktivitāšu izmaksu daļu pārceļot uz neattiecināmajām izmaksām. Dienests nākamo maksājumu Valsts kasē atvērtajā vietējās rīcības grupas kontā ieskaita pēc tam, kad vietējā rīcības grupa tajā iemaksājusi neattiecināmās izmaksas summu. Vietējā rīcības grupa īsteno visas apstiprinātajā tāmē norādītās aktivitātes;

24.3. pārskatā ietverto attiecināmo izmaksu summa ir mazāka nekā iepriekšējā ceturkšņa tāmes attiecināmo izmaksu summa, dienests nākamajā ceturksnī pēc pārskata apstiprināšanas veic mazāku iemaksu vietējās rīcības grupas kontā, kas ir atvērts Valsts kasē.

25. Katru gadu līdz 31.janvārim dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam. Ja dienests konstatē neatbilstību minētajam nosacījumam, dienests par to rakstiski informē vietējo rīcības grupu, norādot kārtējā gadā pieejamo atbalsta apmēru. Vietējā rīcības grupa, sastādot tāmes kārtējā gada ceturkšņiem, ievēro dienesta sniegto informāciju.

26. Pēc pēdējā ceturkšņa pārskata apstiprināšanas dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību šo noteikumu 7.punktā minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja dienests konstatē neatbilstību minētajiem nosacījumiem, tas nosūta paziņojumu vietējai rīcības grupai par neatbilstošās summas atmaksāšanu dienestam triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Vietējā rīcības grupa neatbilstošo summu dienestam atmaksā triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.736)

27. Ja dienests vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas laikā samazina vai palielina atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, vietējā rīcības grupa 10 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas dienestā iesniedz precizētu projekta iesniegumu.

28. Vietējā rīcības grupa var izdarīt grozījumus tāmē, ja tie nemaina projekta mērķi. Ja vietējā rīcības grupa apstiprinātajā tāmē izdara grozījumus, precizēto tāmi (6.pielikums) un paskaidrojumu par izdarītajiem grozījumiem iesniedz kopā ar šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniedzamo pārskatu.

29. Vietējā rīcības grupa var atteikties no atbalsta saņemšanas, par to rakstiski informējot dienestu. Ja vietējā rīcības grupa atsakās no atbalsta saņemšanas:

29.1. tā iesniedz dienestā pārskatu par pēdējo ceturksni mēneša laikā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas;

29.2. tā atmaksā pārmaksāto atbalstu triju mēnešu laikā pēc tam, kad no dienesta saņemts paziņojums par pārmaksātā atbalsta atmaksu.

29.1 Vietējā rīcības grupa šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei piešķirto, bet neizlietoto finansējumu var izmantot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.736 redakcijā)

30. Dienests pieņem lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu vietējai rīcības grupai, ja piešķirtais atbalsts nav izmantots atbilstoši šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām, par to rakstiski informējot vietējo rīcības grupu. Vietējā rīcības grupa triju mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā lēmumā norādīto publisko finansējumu.

31. Vietējā rīcības grupa saglabā un uzrāda dienesta amatpersonām visu ar Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina iespēju dienesta, Eiropas Savienības un citu pilnvaroto institūciju pārstāvjiem veikt kontroli pirms iesnieguma apstiprināšanas, Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Vietējā rīcības grupa nodrošina projekta iesnieguma numura norādīšanu visai ar Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanu saistītajai dokumentācijai.

32. Vietējā rīcības grupa nodrošina ar šo noteikumu 4.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu saistīto informācijas un publicitātes pasākumu norisi atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.
1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1974/2006), VI pielikuma 2.punktam vai Komisijas 2007.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu, 32. un 33.pantam, izmantojot normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai ietverto attiecīgā fonda logotipu un norādot fondu administrējošās iestādes – "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests".

33. Vietējā rīcības grupa nodrošina publisku pieejamību informācijai par šo noteikumu 4.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu, publiskojot šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minēto ceturkšņa pārskata publicējamo daļu un informāciju par prasmju apguves un teritorijas aktivizēšanas aktivitātēm, tai skaitā pārskatus par dalību konferencēs un semināros. Par vietu, kurā publiski pieejama informācija (vietējie plašsaziņas līdzekļi, vietējās rīcības grupas vai vietējās pašvaldības mājaslapa internetā, vietējās rīcības grupas vai vietējās pašvaldības informācijas stends), vietējā rīcības grupa kārtējā ceturkšņa pārskatā informē dienestu.

34. Vietējā rīcības grupa kārtējā ceturkšņa pārskatā informē dienestu par aktivitātēm, kurām tā pārskata periodā ir iesniegusi projekta iesniegumu vai saņēmusi finansējumu projekta īstenošanai no pašvaldību, valsts vai citiem Eiropas Savienības līdzekļiem.

35. Ja vietējā rīcības grupa organizē šo noteikumu 4.4.1.apakšpunktā minēto pasākumu, tā 10 darbdienas pirms pasākuma norises informē dienestu par pasākuma norises vietu un laiku.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Lauku attīstības programmas pasākumam un Rīcības programmas pasākumam noteiktās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad vietējai rīcības grupai ir piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

37. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma atbalstāmajām aktivitātēm attiecināmas ir šādas izmaksas:

37.1. par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto aktivitāti – pakalpojuma izmaksas par pētījuma veikšanu, tai skaitā informācijas publicēšana par pētījuma sākšanu un tā rezultātiem;

37.2. par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto aktivitāti:

37.2.1. bukletu, brošūru, informatīvu lapu un videomateriālu izgatavošana;

37.2.2. informatīvo plakātu, vietējās rīcības grupas logo un vietējās rīcības grupas darbības vietā izvietojamās informatīvās plāksnes izgatavošana;

37.2.3. mājaslapas izveide internetā un tās uzturēšana;

37.2.4. informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā informācijas publicēšana, kas paredzēta potenciālajiem projekta iesniedzējiem, piemēram, par projektu iesniegumu pieņemšanas sākšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, preses monitoringa izmaksas;

37.2.5. dalības maksa citās organizācijās, kas saistītas ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, 50 procentu apmērā no organizācijas noteiktās gada dalības maksas;

37.3. par šo noteikumu 4.3.1., 4.3.2. un 4.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāti:

37.3.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;

37.3.2. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

37.3.3. viesnīcas izmaksas, kas nepārsniedz normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktās komandējumu izdevumu samaksas normas (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

37.3.4. dienas nauda, kas nepārsniedz normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

37.3.5. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

37.4. par šo noteikumu 4.4.1.apakšpunktā minēto aktivitāti:

37.4.1. tehniskā nodrošinājuma noma;

37.4.2. telpu noma;

37.4.3. tulkošanas pakalpojums, ja seminārā vai konferencē piedalās pārstāvji no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

37.4.4. izdales materiālu izmaksas par drukātiem materiāliem, kas tiek izmantoti mācībām un paliek mācību dalībniekiem, izņemot, ja vietējā rīcības grupa ir iegādājusies kopēšanas tehniku šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajā aktivitātē. Izdales materiālu izmaksas nepārsniedz 7,11 euro vienam cilvēkam;

37.5. par šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāti:

37.5.1. elektroniskā paraksta ieviešana;

37.5.2. telpu noma;

37.5.3. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

37.5.4. biroja preču iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 136,60 euro ceturksnī;

37.5.5. biroja aprīkojuma iegādes izmaksas un noma;

37.5.6. ar vietējās attīstības stratēģijas projektu saturisko uzraudzību saistītās tehnikas, biroja tehnikas (datortehnikas, printera un tā izejmateriālu, kopēšanas tehnikas un tās izejmateriālu un datu glabāšanas aprīkojuma) un informācijas tehnoloģiju programmnodrošinājuma (programmatūras) iegāde, apkope, noma un remonts, ja tā iegādāta šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajā aktivitātē. Tehnikas apkopes, nomas un remonta izmaksas nepārsniedz 569,15 euro gadā;

37.5.7. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācija – ne vairāk kā 128,06 euro ceturksnī, internets un pasts);

37.5.8. administratīvā vadītāja un finanšu vadītāja darba alga (tajā skaitā ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva) nepārsniedz 8,54 euro stundā katram, ievērojot Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Noteikto likmi administratīvā vadītāja un finanšu vadītāja pienākumu veikšanai nepārsniedz arī tad, ja administratīvā vadītāja vai finanšu vadītāja pienākumus pilda vairākas personas. Ja darbinieks ir nodarbināts vairākos darbos, ievēro darba laika samērīgumu un pienākumu nedublēšanos;

37.5.9. grāmatvedības pakalpojuma izmaksas. Ja vietējā rīcības grupa papildus grāmatvedības pakalpojumam algo darbinieku, kas veic finanšu vadītāja pienākumus, to kopējās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 37.5.8.apakšpunktā minēto likmi;

37.5.10. vietējās attīstības stratēģijas projektu vērtēšanas izmaksas – ne vairāk kā 42,69 euro (tajā skaitā ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva) par viena projekta vērtēšanu, nodrošinot vismaz triju projektu vērtētāju viedokli;

37.5.11. transporta izmaksas (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela), kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un (projektu) uzraudzību, šo noteikumu 5.punktā minētajām personām;

37.5.12. transportlīdzekļa amortizācijas izmaksas ne vairāk kā divus santīmus par katru nobraukto kilometru, ja šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā izmantots personīgais transportlīdzeklis;

37.5.13. dokumentu kopēšanas izmaksas, ja vietējai rīcības grupai nav kopēšanas tehnikas;

37.6. pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1085)

38. Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma atbalstāmajām aktivitātēm neattiecināmas ir šādas izmaksas:

38.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

38.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

38.3. sabiedriskās ēdināšanas izmaksas, tajā skaitā kafijas pauzes;

38.4. tādas tehnikas iegāde, kurai ir iekšdedzes dzinēji, un ar to saistītās tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi, izņemot šo noteikumu 37.5.12.apakšpunktā minētās izmaksas;

38.5. suvenīru, dāvanu un apģērbu iegāde;

38.6. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

38.7. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, izņemot šo noteikumu 37.3.5.apakšpunktā minētās izmaksas;

38.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

38.9. izmaksas, kas pēc dienesta novērtējuma aprēķina gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtu darbu izmaksas;

38.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.
1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas regulu Nr. 1974/2006 un Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

39. Valsts ieņēmumu dienests pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darījumu atbilstību šo noteikumu 37.6.apakšpunktā minētajām prasībām.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.332 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 63.nr.).

41. Šo noteikumu 37.5.8.apakšpunktā minēto prasību piemēro ar 2011.gada 1.jūliju.

42. Ja vietējā rīcības grupa atbalsta saņemšanai dienestā ir iesniegusi pakalpojuma (uzņēmuma) līgumu par administratīvā vadītāja pienākumu izpildi, tā šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto darba līgumu dienestā iesniedz līdz 2011.gada 1.jūlijam.

43. Ja vietējā rīcības grupa šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajā aktivitātē finanšu vadītāja pienākumu izpildei ir iegādājusies 37.5.5. un 37.5.6.apakšpunktā minēto aprīkojumu un tehniku, grāmatvedības pakalpojuma izmaksas nav attiecināmas no 2011.gada 1.jūlija.

44. Šo noteikumu 37.5.9.apakšpunktā minēto prasību piemēro vietējās attīstības stratēģijas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām, kuras izsludina pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1085)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.185

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1085)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
01.01.2014