Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.98

Valmierā 2010.gada 4.novembrī

Par koku ciršanu ārpus meža zemes Valmieras pilsētā

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
04.11.2010. sēdes lēmumu Nr.490 (prot. Nr.16, 24.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Meža likums"
8.panta otro daļu, Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumiem Nr.717
"Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes" 12.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanas rezultātā, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

1.2. Visi apstādījumi Valmieras pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi. Visiem kokiem pilsētā ir sabiedriska vērtība.

1.3. Valmieras pilsētas koku izpēti, uzskaiti, aizsardzību, apsaimniekošanu un uzturēšanu pārrauga Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde (turpmāk - Pārvalde).

1.4. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos.

1.5. Iesniegumus par koku ciršanu izskata pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas darbojas saskaņā ar nolikumu un pieņem lēmumus par ārpus meža zemes augošo koku saglabāšanu, kopšanu vai ciršanu.

1.6. Koku ciršanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos veic profesionāli koku kopēji (arboristi), ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības.

1.7. Avārijas kokus - ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu vai citādi bīstams koks) - atļauts cirst bez Komisijas atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksācija un pirms darbu veikšanas mutiski informēta Pārvalde.

1.8. Pārvaldes speciālists veic vietas apskati un informē Komisiju par pieņemto lēmumu sakarā ar bīstamā koka likvidēšanas nepieciešamību.

1.9. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts nocirst bez Komisijas lēmuma par koku ciršanas atļauju, pēc darbu veikšanas informējot Pārvaldi.

1.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu apstādījumu un dabas teritorijās Pārvalde veic sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trim nedēļām, ievietojot atbilstošu informāciju Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) interneta mājas lapā (www.valmiera.lv) un izvietojot informāciju pašvaldības administratīvajās telpās.

1.11. Ja saistībā ar būvniecību ir paredzēta koku izciršana, sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu veic būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas ietvaros.

2. Iesniegumu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par koku ciršanu:

2.1. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, persona Pārvaldē iesniedz:

2.1.1. motivētu iesniegumu par koku ciršanu un situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki;

2.1.2. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, zemesgabala robežu plānu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu veikt koka ciršanu.

2.1.3. būvniecības gadījumā Pašvaldības iestādē Valmieras pilsētas Būvvaldē (turpmāk - Būvvalde) akceptētu un saskaņotu būvprojekta ģenerālplāna lapas un būvatļaujas kopiju.

2.2. Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par motivētu atteikumu koku ciršanai.

2.3. Pieņemot lēmumu par koku ciršanas atļauju, Komisija aprēķina zaudējumus, kas rodas, cērtot kokus.

2.4. Lēmumam par Koku ciršanas atļauju koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.

2.8. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņā padotības kārtībā Valmieras pilsētas pašvaldības domē.

3. Koku ciršanas rezultātā radīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

3.1. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība).

3.2. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Pārvaldes budžetā. Tā tiek izmantota bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības pasākumiem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.3. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur

V - zaudējuma atlīdzības apmērs, LVL,

A - valstī noteiktā minimālā darba alga (bruto) mēnesī, LVL,

D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla, cm,

k - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas:

1) ozols, liepa, priede, svešzemju skuju un lapu koki - koeficients 0,025,

2) kļava, osis, vīksna, goba, bērzs, egle, pīlādzis, zirgkastaņa, melnalksnis, vītols - koeficients 0,015,

3) apse, papele un tās hibrīdi, baltalksnis, ieva, blīgzna, tūja - koeficients 0,005.

3.4. Patvaļīgas koka ciršanas gadījumā zaudējumu atlīdzības apmēru aprēķina pēc 3.3.punktā noteiktās formulas, atlīdzības apmēru divkāršojot. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 3.3.punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu "k" pieņem 0,025 un par "D" pieņem koka celma diametru.

3.5. Apstādījumu atjaunošanas vērtība netiek iekasēta gadījumos, kad apstādījumu sakopšanas darbi paredzēti sabiedriskajos apstādījumos vai likvidējot nokaltušus un bīstamus kokus, kā arī ja apstādījumu sakopšanas darbus finansē pašvaldība (pilsētas infrastruktūras vajadzībām: komunikācijām, ielu paplašināšanai u.c.).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2010.gada 9.novembrī

30.12.2010