Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2018. - 26.01.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.36

Jēkabpilī 2010.gada 11.novembrī
(11.11.2010. domes sēdes lēmums Nr.543, prot. Nr.23, 2.§)
Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu
(Jēkabpils pilsētas domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, kad, novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā – ģimenes (personas)) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zeme, mežs, ēkas un kustamais īpašums nav uzskatāmas par īpašumu.

(Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

2. Par īpašumu papildus Ministru kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem neuzskata:

2.1. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju ir noteikts lietošanas tiesību apgrūtinājums un tas ir reģistrēts Zemesgrāmatā;

2.2. mežu, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 2200 euro;

2.3. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

2.4. viens automobilis vai motocikls ģimenei (personai), kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim;

2.5. viena garāža;

2.6. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur savu dzīvesvietu deklarējuši un dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

2.7. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam – bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzēja pirmās vai otrās pakāpes radinieks, kurš bija iecelts par iesniedzēja aizbildni un kuram nepieder cits nekustamais īpašums;

2.8. īpašums, ar kuru īpašniekam, kura ģimenē ir nepilngadīgi bērni, nav iespēju ar to rīkoties (liegumi, kompetentu institūciju nolēmumi, u.c.).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

3. Nosakot īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantoti Valsts zemes dienesta portālā www.kadastrs.lv pieejamie dati.

(Jēkabpils pilsētas domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.01.2018