Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.09.2006. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2001.gada 22.maijā (prot. Nr. 24 8.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka metroloģiskās prasības pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtību.

2. Par mērtraukiem drīkst izmantot pudeles, kuras izgatavotas no stikla vai cita materiāla ar līdzīgām mehāniskām īpašībām, kas nodrošina tādu pašu metroloģisko raksturojumu stabilitāti kā stikls un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1. pudeles ir noslēdzamas ar aizbāzni vai vāciņu un ir paredzētas šķidrumu glabāšanai, transportēšanai vai piegādei;

2.2. pudeļu nominālais tilpums ir ne mazāks par 0,05 l un ne lielāks par 5 l;

2.3. pudeļu nemainīgās formas un metroloģisko raksturojumu dēļ tās iespējams izmantot par mērtraukiem, kad pudeles ir piepildītas līdz noteiktam līmenim vai līdz noteiktam tilpuma "līdz augšējai malai" (pudelē esošais šķidruma tilpums, kad tā ir pilnībā piepildīta) procentam un iepildīto saturu var izmērīt ar pietiekamu precizitāti.

3. Pudelēm, kuras izmanto par mērtraukiem (turpmāk - mērpudeles), jāatbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

4. Mērpudeles, kas atbilst šo noteikumu prasībām, marķē ar atbilstības zīmi saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

II. Metroloģiskās prasības mērpudelēm

5. Mērpudeļu metroloģiskie raksturojumi, kurus vienmēr nosaka 20 °C temperatūrā, ir šādi:

5.1. nominālais tilpums Vn - paredzētais šķidruma tilpums, kas iepildāms mērpudelē;

5.2. tilpums "līdz augšējai malai";

5.3. faktiskais tilpums - mērpudelē faktiski iepildītā šķidruma tilpums, ievērojot nosacījumus, kas teorētiski nepieciešami, lai sasniegtu nominālo tilpumu.

6. Mērpudeles var piepildīt:

6.1. līdz konstantam līmenim;

6.2. līdz konstantam neaizpildītajam tilpumam.

7. Visām viena parauga mērpudelēm attālumam starp nominālajam tilpumam teorētiski atbilstošo pildīšanas līmeni un augšmalas līmeni un starpībai starp nominālo tilpumu un tilpumu "līdz augšējai malai" (neaizpildītajam tilpumam) jābūt pietiekami nemainīgam.

8. Maksimāli pieļaujamā kļūda (negatīvā vai pozitīvā novirze) mērpudeļu nominālajam tilpumam nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā minētās vērtības.

9. Maksimāli pieļaujamā kļūda mērpudeļu tilpumam "līdz augšējai malai" ir tāda pati kā attiecīgajam nominālajam tilpumam.

10. Mērpudeļu tilpuma maksimālās kļūdas mērpudeļu ražošanā nedrīkst pieļaut sistemātiski.

11. Mērpudeļu faktisko tilpumu pārbauda, izmērot 20 °C temperatūrā to ūdens daudzumu, kas faktiski ir pudelē, kad tā piepildīta līdz līmenim, kas atbilst nominālajam tilpumam. Faktisko tilpumu var pārbaudīt arī netieši, izmantojot līdzvērtīgas precizitātes metodi.

III. Ražotāja identifikācijas zīme un mērpudeļu marķējums

12. Katrs mērpudeļu ražotājs iesniedz Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā rakstisku pieteikumu mērpudeles identifikācijas zīmes apstiprināšanai.

13. Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt:

13.1. mainīt iesniegto identifikācijas zīmi, ja tā ir līdzīga jau iepriekš apstiprinātajām un tās var sajaukt;

13.2. iekļaut identifikācijas zīmē papildu ciparus vai burtus.

14. Ražotājs apliecina, ka mērpudeles atbilst šo noteikumu prasībām, marķējot tās ar atbilstības zīmi (3.pielikums). Atbilstības zīmei jābūt skaidri saskatāmai un neizdzēšamai.

15. Uz visām mērpudelēm jābūt šādām skaidri saskatāmām un neizdzēšamām norādēm:

15.1. uz mērpudeles dibena, apakšējās apmales vai sānu virsmas - norāde par mērpudeles nominālo tilpumu litros (l), centilitros (cl) vai mililitros (ml). Cipariem jābūt vismaz sešus milimetrus augstiem, ja mērpudeles nominālais tilpums pārsniedz 100 cl, četrus milimetrus augstiem, ja mērpudeles nominālais tilpums ir 100 cl un mazāks, bet lielāks par 20 cl, un trīs milimetrus augstiem, ja mērpudeles nominālais tilpums nepārsniedz 20 cl. Norādei par mērpudeles nominālo tilpumu seko mērvienības simbols vai attiecīgās mērvienības nosaukums;

15.2. uz mērpudeles dibena vai uz apakšējās apmales tādā veidā, lai izvairītos no sajaukšanas ar iepriekšējo norādi, ar tāda paša minimālā izmēra cipariem kā tie, kas norāda nominālo tilpumu, atbilstoši paredzētajai pildīšanas metodei norāde par:

15.2.1. tilpumu "līdz augšējai malai" centilitros bez apzīmējuma "cl";

15.2.2. attālumu milimetros no augšmalas līmeņa līdz nominālajam tilpumam atbilstošajam pildīšanas līmenim ar apzīmējumu "mm";

15.3. ražotāja identifikācijas zīme atbilstoši šo noteikumu 12.punktam;

15.4. mērpudeles atbilstības zīme atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.

IV. Mērpudeļu metroloģiskā kontrole

16. Mērpudeļu ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu sistemātisku mērpudeļu faktiskā tilpuma kontroli un garantētu šo noteikumu II nodaļā noteikto prasību izpildi. Masas vai tilpuma mērījumus kontroles procesā veic saskaņā ar vispāratzītām mērīšanas metodēm, lietojot verificētus vai kalibrētus mērīšanas līdzekļus, kas ir piemēroti attiecīgo mērīšanas procedūru pareizai izpildei.

17. Latvijā ražotajām mērpudelēm, kas marķētas ar atbilstības zīmi, valsts metroloģisko kontroli veic mērpudeļu ražošanas vietā.

18. Mērpudeļu faktisko tilpumu pārbauda Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Pārbaudei paraugus ņem ražošanas vietā vai, ja nepieciešams, - importētāja uzņēmumā.

19. Izdevumus, kas saistīti ar mērpudeļu faktiskā tilpuma pārbaudi, sedz mērpudeļu ražotājs.

20. Valsts metroloģisko uzraudzību veic Patē­rētāju tiesību aizsardzības centrs.

(Grozīts ar MK 05.09.2006. noteikumiem Nr.738)

V. Noslēguma jautājums

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.203
Maksimāli pieļaujamās kļūdas (negatīvās vai pozitīvās novirzes) mērpudeļu nominālajam tilpumam
Nominālais tilpums Vn (ml)Maksimāli pieļaujamā kļūda 
% no Vnml
no 50 līdz 100-3
no 100 līdz 2003-
no 200 līdz 300-6
no 300 līdz 5002-
no 500 līdz 1000-10
no 1000 līdz 50001-
Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.203
Statistiskās kontroles metodes mērpudelēm

I. Paraugu ņemšanas kārtība

1. No partijas, kas atbilst vienā stundā saražotai produkcijai, atlasa paraugu no viena veida mērpudelēm.

2. Vienā paraugā ir 35 mērpudeles.

3. Ja attiecīgās partijas pārbaudes rezultāts nav apmierinošs, var veikt atkārtotu pārbaudi, ņemot otru paraugu no partijas, kas atbilst ilgākam ražošanas laikposmam.

II. Mērpudeļu faktiskā tilpuma mērīšana

4. Nosver tukšas mērpudeles.

5. Mērpudeles piepilda 20 °C temperatūrā līdz pildīšanas līmenim ar zināma blīvuma ūdeni un nosver.

6. Pārbaudi veic, lietojot verificētus mērīšanas līdzekļus, kas piemēroti nepieciešamo procedūru veikšanai. Tilpuma mērījumu kļūda nedrīkst būt lielāka par vienu piekto daļu no maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas atbilst mērpudeles nominālajam tilpumam.

III. Rezultātu novērtēšana

7. Paraugā esošo mērpudeļu faktiskā tilpuma mērījumu xi vidējo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

8. Partijā esošo pudeļu faktisko tilpumu xi standartnovirzi s aprēķina, izmantojot šādu formulu:

9. Aprēķina:

9.1. augšējo pielaides robežu Ts, kas ir uz pudeles norādītā tilpuma (atbilstoši noteikumu 15.1.apakšpunktam) un šim tilpumam atbilstošās maksimāli pieļaujamās kļūdas summa;

9.2. apakšējo pielaides robežu Ti, kas ir starpība starp norādīto tilpumu (atbilstoši šo noteikumu 15.1.apakšpunktam) un šim tilpumam atbilstošo maksimāli pieļaujamo kļūdu.

10. Partiju uzskata par atbilstošu šo noteikumu prasībām, ja un s vērtības vienlaikus apmierina šādas nevienādības:

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.203
Atbilstības zīme

1. Atbilstības zīmi veido zīme "3" (apgriezts epsilons), kuru attēlo šādi:

2. Atbilstības zīmes augstums ir vismaz trīs centimetri.

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
09.09.2006