Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2010.gada 19.augustā

(19.08.2010. domes sēdes lēmums Nr.385, prot. Nr.17, 4.§)
Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas
7.punktu, 12.pantu, 43.panta trešo daļu
(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolika ir Jēkabpils pilsētas ģerbonis, Jēkabpils pilsētas karogs, Jēkabpils pilsētas logotips (logo) un sauklis.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

3. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku, tās attēlus vai elementus, nosaka Jēkabpils pilsētas domes Heraldikas komisija (turpmāk tekstā – Heraldikas komisija), kas izveidota uz Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pamata.

4. Pieteikumus par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanu un lēmumu izsniegt atļauju vai atteikt izsniegt atļauju Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanai izskata Heraldikas komisija, kuras lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē.

5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku (izņemot Jēkabpils pilsētas logotipu un saukli), tās attēlus vai elementus drīkst izmantot:

5.1. komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Heraldikas komisijas atļauju;

5.2. karogu vai galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas var izmantot oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret karogu un galda karodziņu, bez saskaņošanas ar Heraldikas komisiju;

5.3. gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, bez saskaņošanas ar Heraldikas komisiju.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

6. Juridiskām un fiziskām personām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas noraksts, kam jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

7. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

8. Par Jēkabpils pilsētas ģerboņa un pilsētas karoga vai to elementu izmantošanu komercdarbībā ir maksājama pašvaldības nodeva. Par Jēkabpils pilsētas logotipa un saukļa izmantošanu, kā arī šo noteikumu 5.2. un 5.3.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības nodeva nav jāmaksā.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

II. Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolikas apraksts

9. Karoga apraksts:

9.1. Jēkabpils pilsētas karogs (karoga vizuālais attēls 1.pielikumā) ir taisnstūra audums ar divām vienāda platuma horizontālām joslām: augšējā josla ir melnā, apakšējā – sarkanā krāsā. Karoga laukuma centrā attēlots krāsains Jēkabpils pilsētas ģerbonis, kura augstums ir 3/5 no karoga platuma. Karoga platuma attiecības pret garumu ir 1:2. Karoga izmēri var būt 1m (platumā) x 2m (garumā) vai 1,5 m (platumā) x 3m (garumā). Karoga standarta izmērs ir 14cm (platumā) x 28cm (garumā).

10. Ģerboņa apraksts: Sudraba laukā zaļa egle uz tādas pašas pamatnes, priekšā ejošs lūsis dabiskās krāsās (ģerboņa vizuālais attēls 2.pielikumā).

10.1. Jēkabpils pilsētas ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā vai reljefspiedumā.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

10.1 Logotipa apraksts: Pilsētas mākslinieciskais logotips (3.pielikums) ir atvērta vienojoša līnija ar krāsu pāreju, attēlojot trīs Jēkabpils galvenos simbolus – Jēkabpils un Krustpils atpazīstamus siluetus un vienojošo elementu – simbolisku viļņu attēlojumu. Pilsētas mākslinieciskais logotips simbolizē Jēkabpils ģeogrāfisko atrašanās vietu un vēsturiskās attīstības likumsakarības.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

10.2 Sauklis – Jēkabpils labo pārmaiņu pilsēta. Pilsētas materiālu pamatfonts virsrakstiem ir Open Sans Bold. Virsrakstos tiek izmantoti tikai lielie sākuma burti. Pamattekstos izmantojams Libre Baskerville Regular burtveidols.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar 11.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

10.3 Logotipa un saukļa pielietojums ietverts 4.pielikumā.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

III. Jēkabpils pilsētas karoga izmantošana

11. Jēkabpils pilsētas karogs paceļams:

11.1. pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkas Brīvības ielā 120, Jēkabpilī – pastāvīgi. Pie pārējām ēkām, kurās atrodas pašvaldības iestādes, karogs paceļams saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumu;

11.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, pilsētas domes vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

11.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi;

11.4. pēc brīvas gribas tautas, pilsētas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu.

11.1 Jēkabpils pilsētas karogs mastā paceļams Rīgas un Kurzemes ielas transporta kustības aplī – pastāvīgi.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

12. Aizliegts pacelt Jēkabpils pilsētas karogu:

12.1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, būvniecība vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde;

12.2. citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos).

13. Ja tiek pacelts Jēkabpils pilsētas karogs valsts sēru dienās, tas paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

14. Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Jēkabpils pilsētas karogu, kā arī izmantot Jēkabpils pilsētas karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku.

15. Aizliegts izgatavot Jēkabpils pilsētas karogu bez Heraldikas komisijas atļaujas un pašvaldības nodevas samaksas.

16. Izmantotā karoga kāta garuma un diametra izmēriem jāatbilst izmēriem, kādi noteikti noteikumos par valsts karoga izmantošanu.

17. Pilsētas karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam etalonparaugam.

18. Vietās, kur pilsētas karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ, saulei austot, un nolaiž, saulei rietot, vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības vai sēru ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

19. Pilsētas karoga attēlu atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu tādā veidā un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar Komisijas atļauju, izņemot šo noteikumu 5.2. un 5.3.punktā noteiktajos gadījumos.

IV. Jēkabpils pilsētas ģerboņa izmantošana

20. Jēkabpils pilsētas ģerboni drīkst lietot Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, kur 51% un vairāk daļas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.

21. Noteikumu 20.punktā minētās juridiskās personas un to struktūrvienības pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.

22. Jēkabpils pilsētas ģerboņa attēlus vai to elementus drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai šo noteikumu noteiktajā kārtībā un ar Heraldikas komisijas atļauju.

23. Izmantojot Jēkabpils pilsētas ģerboni, tam jāatbilst Jēkabpils pilsētas ģerboņa heraldiskajam aprakstam.

IV.1 Jēkabpils pilsētas logotipa un saukļa izmantošana

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

23.1 Jēkabpils pilsētas logotipu un saukli drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai šo noteikumu noteiktā kārtībā.

23.2 Jēkabpils pilsētas logotipu un saukli drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmu materiālos, uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām, iesaiņojumiem un citos gadījumos, ja ir saņemts rakstisks domes priekšsēdētāja saskaņojums.

V. Atļaujas saņemšana

24. Atļaujas saņemšanai par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolikas, tās attēlu vai elementu izmantošanu šo noteikumu noteiktajos gadījumos, kad nepieciešama Heraldikas komisijas atļauja, fiziskām un juridiskām personām Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz:

24.1. iesniegums, kurā jānorāda:

24.1.1. izmantošanas mērķa un formas apraksts;

24.1.2. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

24.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

24.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

24.4. maksājuma kvīts par pašvaldības nodevas samaksu (ja pašvaldības nodeva ir noteikta), kas iemaksājama Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā.

25. Atļauja vai atteikums simbolikas, tās attēlu vai elementu izmantošanai tiek izsniegti Heraldikas komisijas lēmuma izraksta veidā.

25.1 Logotipa un saukļa lietošanas saskaņojuma saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā brīvā formā norādīts Jēkabpils pilsētas logotipa/saukļa izmantošanas mērķis un tā makets.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

26. Gadījumos, kad atļauja netiek izsniegta, nodeva tiek atmaksāta atpakaļ.

VI. Atbildība un kontrole

27. Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumā noteiktā kārtībā.

28. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu normu neievērošanu attiecībā uz Jēkabpils pilsētas karogu un ģerboni līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

(Jēkabpils pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

29. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

29.1 Par noteikumos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz Jēkabpils pilsētas karogu un ģerboni, par ko administratīvā atbildība nav paredzēta citos nozari regulējošajos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no divām līdz simts naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

30. Heraldikas komisija vai domes priekšsēdētājs ir tiesīgi atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju/saskaņojumu personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības vai, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

31. Jēkabpils pilsētas simboliku saturošus priekšmetus, kuri izgatavoti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai bez saskaņošanas ar Heraldikas komisiju, atļauts izmantot (arī realizēt) līdz 2010.gada 1.septembrim.

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošos noteikumus Nr.27 “Par Jēkabpils pilsētas simboliku”.

33. Atļaujas par Jēkabpils pilsētas logotipa un saukļa izmantošanu, kas izdotas līdz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku"" spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

34. Priekšmetus ar Jēkabpils pilsētas logotipu, kas bija spēkā līdz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku"" spēkā stāšanās dienai, atļauts realizēt līdz 2020.gada 31.decembrim.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
1.pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.32
Jēkabpils pilsētas karogs

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

2.pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.32
Jēkabpils pilsētas ģerbonis

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

Ģerbonis kontūrzīmējumā

3.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.24
Jēkabpils pilsētas logotips

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Pilsētas logotipā izmantotās pamata krāsas ir silti zaļā un Daugavas zilā, kas logotipa grafiskajā izpildījumā plūstoši pāriet no zaļās uz zilo.

4.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.24
Logotipa un saukļa pielietojums

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Vienota Jēkabpils pilsētas nozaru piktogrammu kolekcija

Lai akcentētu svarīgākās Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārziņā esošās nozares, grafiskās identitātes vadlīnijas paredz sešu svarīgāko sociāli – ekonomisko nozaru atsevišķas piktogrammas, kas aptver pilsētas iedzīvotājiem svarīgākos dzīves segmentus.

01.07.2020