Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.06.2016. - 31.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.93

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.39, 16.§)
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu
(Grozīts ar Rīgas domes 10.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai Pašvaldības valdījumā esošu rezerves zemes fondā ieskaitītu vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – zemesgabals).

(Rīgas domes 10.03.2015. saistošo noteikumu Nr.142 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā Pašvaldība aprēķina nomas maksu zemesgabalam, kas iznomāts sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai un uzturēšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. zemesgabals – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība vai nomas vajadzībām noteikta zemes vienības daļa;

3.2. zemes starpgabals – zemesgabals, kura platība ir mazāka par Pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

4. Zemesgabala, kas iznomāts bez tiesībām būvēt uz tā būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, nomas maksu un sākumcenu nomas tiesību izsoles gadījumā nosaka:

4.1. zemesgabalam, kas nav lielāks par 100 m2, uz kura izvietots vai tiks izvietots sezonālās izmantošanas objekts (t.sk. tāds, kuram nav piemērojams būvniecības process) vai uz kura izvietota vai tiks izvietota īslaicīgas lietošanas būve, un kurš paredzēts komercdarbības veikšanai, – pamatojoties uz zemes kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas nekustamo īpašumu lietošanas mērķim "Komercdarbības objektu apbūve" vērtību zonās:

4.1.1. līdz 42,69 euro par 1 m2 – 14,23 euro par 1 m2 gadā;

4.1.2. 44,11 līdz 71,14 euro par 1 m2 – 21,34 euro par 1 m2 gadā;

4.1.3. 72,57 līdz 142,29 euro par 1 m2 – 28,46 euro par 1 m2 gadā;

4.1.4. 143,71 līdz 426,86 euro par 1 m2 – 35,57 euro par 1 m2 gadā;

4.1.5. 428,28 līdz 569,15 euro par 1 m2 – 42,69 euro par 1 m2 gadā;

4.1.6. vairāk nekā 569,15 euro par 1 m2 – 49,80 euro par 1 m2 gadā;

4.2. par 100 m2 lielākam zemesgabalam, uz kura izvietots vai tiks izvietots sezonālās izmantošanas objekts (t.sk. tāds, kuram nav piemērojams būvniecības process) vai uz kura izvietota vai tiks izvietota īslaicīgas lietošanas būve, un kurš paredzēts komercdarbības veikšanai, – 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā:

4.2.1. 1422,87 euro gadā 4.1.1.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.2.2. 2134,31 euro gadā 4.1.2.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.2.3. 2845,74 euro gadā 4.1.3.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.2.4. 3557,18 euro gadā 4.1.4.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.2.5. 4268,62 euro gadā 4.1.5.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.2.6. 4980,05 euro gadā 4.1.6.apakšpunktā minētajā vērtību zonā;

4.3. zemesgabalam, uz kura izvietota vai tiks izvietota maksas autostāvvieta – pamatojoties uz zemes kadastrālo vērtību bāzi rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas nekustamo īpašumu lietošanas mērķim "Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas" vērtību zonās:

4.3.1. līdz 28,46 euro par 1 m2 – 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,57 euro par 1 m2 gadā;

4.3.2. 28,46 līdz 42,69 euro par 1 m2 – 2,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,85 euro par 1 m2 gadā;

4.3.3. vairāk nekā 42,69 euro par 1 m2 – 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1,07 euro par 1 m2 gadā;

4.4. zemesgabalam, kas ir zemes starpgabals vai teritorija sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela, un kas tiek izmantots papildu stāvlaukuma, papildu apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanai u.tml., nomas maksu nosaka 1,5% gadā no pamatizmantošanas zemesgabala kadastrālās vērtības par 1 m2, bet ne mazāk kā 1,5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;

4.5. pārējos gadījumos – 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; Rīgas domes 07.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 209)

5. Zemesgabala, kas iznomāts ar tiesībām būvēt uz tā ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, nomas maksu un sākumcenu nomas tiesību izsoles gadījumā nosaka 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

6. (Svītrots ar Rīgas domes 10.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

6.1 Zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar Noteikumiem aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

(Rīgas domes 10.03.2015. saistošo noteikumu Nr.142 redakcijā)

7. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
11.06.2016