Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 01.10.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 24. septembra saistošos noteikumus "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10-16

Jelgavā 2010.gada 23.septembrī
Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.11/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ģeotelpiskās informācijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) iegūšanas, iesniegšanas, pieņemšanas, izsniegšanas un aktualizācijas kārtību, būvasu nospraušanas kārtību, kā arī ģeodēzisko punktu uzturēšanas un uzraudzības kārtību Jelgavas pilsētas teritorijā, ko veic Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde).

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas savlaicīga iegūšana, atjaunināšana un uzturēšana;

2.2. kontrolēt ģeodēziskās darbības būvniecībā;

2.3. Jelgavas pilsētas teritorijā esošo ģeodēziskā tīkla punktu uzraudzība.

3. Jelgavas pilsētas ADTI uzkrāšana un glabāšana notiek digitālā vektordatu formā *.dgn formātā.

4. Detālplānojumi, skiču un tehniskie projekti jāizstrādā uz ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiāliem, kas saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievadīti Jelgavas pilsētas digitālajā ADTI datubāzē.

5. Pirms būvju nodošanas ekspluatācijā personai, kas saņēmusi būvatļauju, jāiesniedz aktuāls teritorijas topogrāfiskais plāns papīra un digitālā vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā).

II. Ģeotelpiskās informācijas apstrāde

6. Jelgavas pilsētas digitālajā ADTI datubāzē tiek ievadīti ar inženierkomunikāciju turētāju organizācijām un Valsts zemes dienestu saskaņota augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, tai skaitā izpildmērījumi un izpildshēmas, kas saskaņotas ar Valsts zemes dienestu un kas izpildītas digitālā vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā) normatīvajos aktos noteiktajā ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogā 1:500.

7. Būvvalde saskaņo ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiālus (izpildshēmas, topogrāfiskos plānus), pārbaudot:

7.1. attēlotās informācijas atbilstību situācijai dabā un aizsargjoslas;

7.2. lietoto grafisko apzīmējumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

8. Būvvalde nesaskaņo ģeodēziskās un topogrāfisko izpētes materiālus (topogrāfiskie plāni un izpildshēmas), kuros konstatēta iesniegtās informācijas neatbilstība normatīvo aktu prasībām.

9. Nepieciešamības gadījumā Būvvalde ir tiesīga pieprasīt ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes lietu vai citu papildu informāciju.

10. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izdrukas saskaņošanai iesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā, aizpildot iesniegumu. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiāli digitālā vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā) jānosūta uz e-pasta adresi topo@dome.jelgava.lv. Pēc saskaņošanas viens ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izdrukas eksemplārs paliek Būvvaldē.

III. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte

11. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes pamatojumam jāizmanto vismaz divi valsts ģeodēziskā vai vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. Informāciju par apvidū esošajiem vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem izsniedz Būvvalde.

12. Informācijai par ģeodēziskajā un topogrāfiskajā izpētē izmantotajiem ģeodēziskajiem punktiem jābūt attēlotai izpētes materiālos (plānā).

13. Veicot zemesgabala topogrāfisko uzmērīšanu, nepieciešams uzmērīt arī teritoriju vismaz 6m platumā ap zemesgabala robežām, kā arī ielas posmu visā ielas sarkano līniju platumā, ja zemesgabals ar to robežojas.

14. Veicot topogrāfisko uzmērīšanu ielām, uzmērīšana jāveic līdz ēku fasādēm. Vietās, kur nav apbūve, uzmērīšana jāveic līdz ielas sarkanajai līnijai. Ja ielas sarkanā līnija iet aiz ēku fasādēm, iela jāuzmēra ielu sarkano līniju robežās.

15. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek konstatētas topogrāfiskajā materiālā neuzrādītas apakšzemes komunikācijas vai to novietojums neatbilst attēlotajam novietojumam topogrāfiskajos plānos, jāuzmēra to novietojums dabā un jāuzrāda izpildshēmā.

16. Apakšzemes komunikāciju ģeodēzisko uzmērīšanu izpilddokumentācijas izgatavošanai veic vaļējā tranšejā vai speciāli uzmērīšanai neaizbērtās tranšejas daļās, ko organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju. Pārbaudes veikšanai pie uzmērīšanas rakstiski jāpieaicina Būvvaldes speciālists.

17. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama un var izmantot esošo topogrāfisko vai kadastra materiālu:

17.1. avārijas darbu gadījumā;

17.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3 m dziļumam);

17.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;

17.4. veicot ēku rekonstrukciju, ja neizmainās to ārējā projekcija plaknē.

IV. Būvasu nospraušana

18. Par būvasu nospraušanu jāaizpilda būvasu nospraušanas protokols (pielikums) un jāiesniedz saskaņošanai Būvvaldē.

19. Ēkām būvasis dabā nostiprina uz būvasu pagarinājumiem, apvidū nostiprinot speciālas konstrukcijas punktus (metāla stieņi, sētiņas vai cita konstrukcija) tā, lai tie kalpotu līdz ēkas pamatu izbūves beigām.

20. Būvasu nospraušanai jāizmanto vismaz divi valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

21. Būvvalde ir tiesīga pieprasīt ģeodēzisko darbu pārskata dokumentāciju.

V. Vietējais ģeodēziskais tīkls

22. Būves un citi projekta elementi jāieprojektē tā, lai tie neaizsegtu redzamību uz blakus esošajiem ģeodēziskā tīkla punktiem. Kad tas nav iespējams, jāparedz ģeodēziskā punkta pārnešana, izstrādājot rekonstrukcijas projektu. Ģeodēziskā tīkla punkta rekonstrukcijas projekts jāsaskaņo Būvvaldē.

23. Ja būvdarbi notiek tuvāk par 5m no vietējā ģeodēziskā tīkla punkta, būvdarbu veicējam tas jānorobežo. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs sastāda ģeodēziskā tīkla punkta pieņemšanas aktu, kas jānodod Būvvaldē. Pirms būvobjekta nodošanas jāveic šī punkta ģeodēziskā pārbaude, kurā ģeodēzists dod slēdzienu par ģeodēziskā tīkla punkta stāvokli. Protokols kopā ar punkta nodošanas aktu jānodod Būvvaldē.

24. Ja konstatēts, ka ģeodēziskā tīkla punkts ir bojāts vai iznīcināts, būvdarbu veicējam jāsedz visi ar šī punkta atjaunošanu saistītie izdevumi un jāveic ģeodēziskā punkta rekonstrukcija, pamatojoties uz ģeodēziskā tīkla punkta rekonstrukcijas projektu.

VI. Maksas pakalpojumi

25. Informāciju no ADTI datubāzes izsniedz par maksu saskaņā ar 1.tabulu. Minimālais izsniedzamais ģeotelpiskās informācijas apjoms no ADTI datubāzes ir viena planšete, kas atbilst 1993.gada Latvijas topogrāfisko karšu sistēmas lapu iedalījumam ar mērogu 1:1000.

26. Par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu izmantošanu Jelgavas pilsētā noteikta maksa saskaņā ar 1.tabulu.

Nr.p.k

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN euro

1.

Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes uz saņēmēja norādīto elektronisko pastu

1 planšete

14,23

2.

Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes par katras planšetes sagatavošanu un izsniegšanu uz 700MB CD kompaktdiska

1 planšete

15,65

3.

Par vietējā ģeodēziskā punkta ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu uz saņēmēja elektronisko pastu

1 punkts

7,11

4.

Informācijas sagatavošanu un izsniegšanu uz 700MB CD kompaktdiska par ģeodēzisko punktu

1 punkts

8,54

5.

Informācijas sagatavošanu un izsniegšanu izdrukas veidā par ģeodēzisko punktu

1 punkts

9,96

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-29)
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.10-16
"Ģeotelpiskās informācijas apstrādes
un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā"
Protokols
par būvasu nospraušanu
Jelgavā, 20__. gada __. ________
Adrese  
Būves nosaukums 
Zemes vienības kadastra apzīmējums 
  
Būves pamatu nosprauduma shēma
Izmantotie atbalstpunkti 
 (numurs, horizontālās koordinātas, augstums).
Nostiprinājuma veids 
 (metāla stieņi, sētiņas vai cita konstrukcija)
Izpildīja 
 (paraksts, mērniecības uzņēmuma nosaukums, licences vai sertifikāta numurs, izpildītāja amata nosaukums, vārds, uzvārds)
Būves īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona: 
 (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
Saskaņojums 
 (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
01.01.2014