Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.03.2014. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Jūrmalā 2010.gada 11.februārī (prot. Nr.4, 54.p.)
Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 19.08.2010. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
15.panta 2.punktu, 43.panta 1.daļas 11.punktu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – noteikumos) lietotie termini:

1.1. Transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus vai norobežot transporta komunikācijas konkrētā vietā un laikā, atbilstoši Būvvaldē saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam vai projektam;

1.2. Defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem, bojājuma vietu, bojājuma laiku un kuru saskaņo attiecīgo dienestu atbildīgās personas;

1.3. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.79).

2. Noteikumu izdošanas mērķis ir aizsargāt transporta un inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī veikt šo komunikāciju uzmērīšanu un to aktualizēšanu pilsētas Jūrmalas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē (turpmāk tekstā – datu bāze).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.79)

3. Transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju (1.pielikums, turpmāk tekstā – atļauja) izsniedz ar atsevišķu domes lēmumu noteikta atļauju izsniegšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija). Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja.

4. Darba veicējam ir pienākums saņemt atļauju pirms darbu uzsākšanas šādos gadījumos:

4.1. jebkuriem rakšanas vai šurfēšanas darbiem, ielu un ceļu sarkano līniju robežās neatkarīgi no rakšanas dziļuma;

4.2. rakšanas darbiem būvobjektu, t.sk. inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai jebkurā teritorijā, ja rakšana notiek Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktajos gadījumos objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās;

4.3. jebkuriem darbiem, kas saistīti ar rakšanu pašvaldības īpašumā esošos objektos (labiekārtoti spēļu laukumi, parki, veloceliņi, autostāvvietas u.tml.), vai pašvaldībai piekritīgās teritorijās vai teritorijās, kuru īpašnieks saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju nav noteikts;

4.4. jebkuriem darbiem (t.sk. reklāmas stendu, sastatņu un celtniecības materiālu izvietošanu, labiekārtošanas un citu darbu veikšanu), kas saistīti ar norobežojošo konstrukciju uzstādīšanu ielu un ceļu sarkano līniju robežās.

5. Rakšanas darbus var veikt bez atļaujas, ja rakšanas darbu veicējs pamatojoties uz aktualizētu Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izsniegto datu bāzes informāciju ir pārliecinājies, ka nepastāv noteikumu 4.punktā minētie gadījumi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 27.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.79)

II. ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. Atļaujas saņemšanai darbu veicējam jāiesniedz Būvvaldē vai komisijā šādi dokumenti:

6.1. pieteikums (2.pielikums), kurš saskaņots ar zemes īpašnieku, ja tāds skaņojums nav projektā vai plānā;

6.2. līgums ar pasūtītāju, vai pasūtītāja izdota pilnvara, vai darba uzdevums darbu veikšanai objektā;

6.3. līgums vai akceptēts pasūtījums par brauktuves seguma vai zaļās zonas atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

6.4. ja rakšanas darbu veicēju ir nozīmējusi juridiskā persona – juridiskās personas izdots dokuments par atbildīgās personas norīkošanu rakšanas darbu veikšanai, norādot objekta adresi un būvdarbu nosaukumu;

6.5. būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai sertifikāts par tiesībām veikt komunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas darbus;

6.6. objekta novietnes plāns, būves mets vai projekta oriģināls, kas saskaņots (akceptēts) Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē;

6.7. ja nepieciešams – transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā, darbu veikšanas projekts;

6.8. ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā, ar sastatnēm un pagaidu nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar drošības elementu izvietojumu;

6.9. avārijas gadījumā – defektu akts;

6.10. aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos – īpašnieku vai tiesisko valdītāju savstarpēja vienošanās par ekspluatācijas un remontu darbu veikšanu objekta kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 19.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

7. Komisija nosaka prasības darbu sagatavošanai un veikšanai, kuras ieraksta darbu veikšanas atļaujā. Ja nepieciešams, atkārtota darbu veikšanas pieteikuma izskatīšana notiek nākošajā komisijas sēdē pēc prasību izpildīšanas.

7.1 Atļaujas saņemšana ir maksas pakalpojums, kuru nosaka saskaņā ar domes lēmumu. No maksas pakalpojuma ir atbrīvotas fiziskas un juridiskas personas, ja darbi tiek veikti pasūtītājam piederošā teritorijā līdz sarkanajām līnijām vai, lai likvidētu inženierkomunikāciju avāriju. Samaksa par pakalpojumu ir veicama pirms atļaujas saņemšanas.

(Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.79 redakcijā)

III. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

8. Personai, kas atbild par darbu izpildi, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt darbu veikšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. Darbu veicējs neatbild par objektu plānos, būves meta vai projekta topogrāfiskajā plānā neuzrādītu inženierkomunikāciju drošību objektā.

9. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta kustības drošību veicamo darbu zonā.

10. Veicot rakšanas darbus inženierkomunikāciju aizsargjoslās, pirms tranšejas aizbēršanas jāsaņem inženierkomunikāciju turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana tranšejas aizbēršanai.

11. Inženiertīklu avārijas likvidēšana jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, ievērojot inženiertīklu ekspluatācijas noteikumus. Pēc darbu pabeigšanas vienas nedēļas laikā komisijā jānoformē darbu veikšanas atļauja. Avārijas defektu akti jāiesniedz Būvvaldē 24 stundu laikā pēc darbu uzsākšanas, bet brīvdienās un svētku dienās – nākamajā darba dienā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.79)

IV. TERITORIJAS ATJAUNOŠANA UN GARANTIJAS

12. Rakšanas darbu veicējs ielu un ceļu segumu, to aprīkojumu un labiekārtošanas elementus atjauno atbilstoši saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam vai projektam un atļaujā norādītajām prasībām. Zaļā zona jāatjauno uzlabotā stāvoklī, paredzot melnzemes uzbēršanu un zāles iesēšanu

13. Rakšanas darbu veicējs nodrošina atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu atļaujā norādītajā garantijas laikā.

14. Atjaunoto ielu un ceļu segumu uzrāda Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas pārstāvim, kas izdara atzīmi atļaujā par darbu pieņemšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

V. ĢEODĒZISKĀ KONTROLE, IZPILDSHĒMU NODOŠANA

15. Inženierkomunikāciju izbūves gaitā pirms tranšejas aizbēršanas komunikācijas digitāli uzmēra un sagatavo izpildshēmu. Izpildshēmu saskaņo ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku vai tā atbildīgo pārstāvi.

16. Inženierkomunikāciju ģeodēzisko kontroli veic Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

17. Pēc izpildshēmas nodošanas Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris izdara atzīmi atļaujā par darbu izpildi un izpildshēmu nodošanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

VI. ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

18. Rakšanas vai transporta komunikāciju norobežošanas darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Ja tiek konstatēta patvaļīga darbu veikšana vai arī darbus veic nereģistrēts būvkomersants vai fiziska persona bez sertifikāta, atbildīgs par šo darbu veikšanu ir pasūtītājs un izpildītājs.

19. Par patvaļīgu darbu veikšanu, saistošajos noteikumos vai atļaujā minēto prasību neievērošanu, kā arī izpildshēmu nenodošanu vai ģeodēzisko punktu iznīcināšanu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.79 redakcijā)

20. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu neievērošanu sastāda Jūrmalas pašvaldības policija.

21. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

22. Naudas soda piemērošana un samaksa neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un nepieciešamības izpildīt šo noteikumu prasības.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.11 "Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtību".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 (prot. Nr.31, 26.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.79 redakcijā)

20__.gada __.__________________________
    
ATĻAUJANr.____norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai

rakšanas darbu veikšanai

 

1. Organizācija nosaukums, kas veic darbus

 

2.Atbildīgā persona

3.Darbu nosaukums 
  
4. Darbu veikšanas vieta 
no līdz 
   
5. Darbu veikšanas(t.sk atjaunošanas)sākums:20__.gada __.______

 

beigas:20__.gada __.______
6. Atzīme par saskaņotu darba pārtraukumu 
6a. Pārtraukuma iemesls 
6b. JPD Būvniecības nodaļaspārstāvisparaksts, datums
7. Papildus noteikumi
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas noformēt vienošanos par………. utt.
Nodrošināt operatīvā transporta kustību, slēdzot ielu iepriekš ziņot pa tel.
Un citi 
  
 
8. Atjaunošanas darbus (saskaņā ar projektu un atļaujas 7p.)veic :
Organizācija 
adrese 
    
atbildīgais

Vārds, uzvārds

tel 
9. Izpildshēmu izgatavo : tel. 
 
10. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sekojošu dienestu pārstāvjus :
AS "Sadales tīkls" SIA"Jūrmalas gaisma"
Emīlijas iela 14. TelJomas iela 28. Tel.
SIA "Citrus solutions"SIA "Jūrmalas ūdens"
Piņķi,Jūrmalas14. Tel.Prominādes iela 1a. Tel.
AS "Latvijas gāze" SIA"Jūrmalas siltums"
Klints iela 1 Tel.Slokas iela 55 Tel.
SIA "Elektrons S"JPD Būvniecības nod.
Jomas 74 Tel.Jomas iela 1/5 Tel.
 
11. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta kustības drošību veicamo darbu zonā.
12. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa beigām tiek uzskatīta par patvaļīgu, par ko uzliek naudas sodu
13. Izbūvēto objektu izpildshēma jānodod JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā vienas nedēļas laikā pēc komunikāciju izbūves.
14. Ja inženierktīklu pieslēgumi vai teritorijas atjaunošanas darbi tiek veikti citā laikā, jānoformē jauna atļauja.
 
Komisijas priekšsēdētājs: /atšifrējums/
Protokolists: /atšifrējums/
Atzīmes par izpildītajiem atjaunošanas darbiem 
 

(JPD Būvniecības nod.)

Atzīmes par izpildshēmas nodošanu 
 

(JPD Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa)

 
Atbildīgais par darbu veikšanu saskaņā ar atļauju
 
"__"_____________________20__.g.   
  

Vārds Uzvārds

Paraksts

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 (prot. Nr.31, 26.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.79 redakcijā)

PIETEIKUMS

Juridiskā vai fiziskā persona 
 telefons 
Reģistrācijas vai dzīves vietas adrese 
   
Lūdzu izsniegt atļaujunorobežojošo konstrukciju (NK) uzstādīšanai
 rakšanas darbu (RD) veikšanai
darbu nosaukums 
adrese 
Būvatļauja Nr. ____ dat.___________________ Projekta nr. _______ dat. ___________________
 
Es telefons 
 

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, pers.kods)

  
 
apņemos veikt darbus (t.sk.atjaunošanas) sekojošā laikā: sākums............ beigas...........

1. (RD)(NK)(Pie) īpašnieka zemes teritorijā ...... dienas

2. (RD)( NK)(Pie) uz atsevišķi stāvošiem veloceliņiem ...... dienas .......m

3. (RD)(NK)(Pie) uz a/ceļiem, maģistr./rajona nozīmes ielām ......dienas (BR)(IE)(ZZ) ......m

..............................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m ;...........................dienas (BR)(IE)(ZZ) .......m

4. (RD)(NK)(Pie) uz vietējas nozīmes iela .......dienas (BR)(IE)(ZZ) ....m

.................................dienas (BR)(IE)(ZZ) ........m; ...................dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

5. (RD)(NK)(Pie) darbi pieslēguma vietā ........ dienas (BR)(IE)(ZZ) .....m

 
Papildus skaidrojums:Atbilstošajiem darbiem ievilkt krustu.
 Pie-pieslēgums; BR-brauktuve; IE-ietve; ZZ-zaļā zona.
Atjaunošanas darbus veiks tālr 

Izpildshēmu izgatavos

 tālr 
    
Uzņēmuma vadītājs Atbildīgā persona 
Paraksts / Zīmogs  Paraksts

APLIECINĀJUMS : rakšanas darbi ir saskaņoti ar zemes īpašnieku

  

(adrese, kadastra Nr. )

zemes īpašnieks/paraksts/datums

Pievienoti sekojoši dokumenti:1. 
2. 
3. 
   
   
 

Iesniegums reģistrēts

 

Nr,

 

, dat.

 
   
SIA "Jūrmalas gaisma"

 

 A/S "Latvijas gāze" Jūrmalas iec
A/s "Latvenergo" CET JETR

 

 SIA Jūrmalas ūdens
Sia "Citruss solutions"

 

 SIA "Jūrmalas siltums"
VAS "Latvijas Valsts ceļi

 

 VUGD Jūrmala
Pašvaldības policija

 

 SIA Elektrons
 
Komisijas locekļi:
 
/amats// /atšifrējums/
 

(paraksts)

 
   
/amats/ /atšifrējums/
 

(paraksts)

 
   
/amats/ /atšifrējums/
 

(paraksts)

 
   
/amats/ /atšifrējums/
 

(paraksts)

 
  
Komisijas slēdziens: 
  
 
Komisijas priekšsēdētājs
 
/amats/ /atšifrējums/

Z.v.

(paraksts)

 
12.03.2014