Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10-11

Jelgavā 2010.gada 22.jūlijā
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 22.07.2010. lēmumu Nr.9/5

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Tirdzniecība).

2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta kalendārajam gadam no 1.aprīļa līdz 1.novembrim.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

4. Komersants atļaujas saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:

4.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

4.2. plānotās Tirdzniecības veikšanas vieta (adrese) un termiņš;

4.3. alkoholisko dzērienu veidi.

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.3. īpašuma nomas vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes atļauju īslaicīgas lietošanas objekta izvietošanai;

5.5. ar Jelgavas pilsētas galveno mākslinieku saskaņotu novietnes vizuālā noformējuma skici.

III. Atļaujas izsniegšana

6. Atļauju izsniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (Atļaujas paraugs pielikumā).

7. Atļauju atsaka izsniegt, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

7.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 22.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.10-11

Pielikums

Latvijas Republika
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005531, 63005538, fakss: 63029059,
e-mail:dome@dome.jelgava.lv
 Nr.  

 

ATĻAUJA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI JELGAVĀ

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsniedz atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.10-11 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā":

 

Komersanta nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 

Komercdarbības vieta:

 

Atļauja derīga:

 

Pašvaldības izpilddirektors/V.Uzvārds/

 

19.08.2010