Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Liepājā 2010.gada 8.jūlijā (prot. Nr.8, 26.§)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un
26.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Saistošie noteikumi "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā" (turpmāk – noteikumi) nosaka topogrāfiskās informācijas datu iegūšanas un uzturēšanas kārtību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanai Liepājas pilsētā, kā arī datubāzē esošās informācijas izsniegšanas kārtību.

2. Šo noteikumu izpratnē ar izpilduzmērījumu saprot inženierkomunikāciju un ēku (būvju) faktiskā novietojuma uzmērījumu pēc būvdarbu pabeigšanas.

3. Noteikumi attiecas uz visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Liepājas pilsētā, kā arī visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic teritorijas plānošanu, zemes ierīcību, kā arī ēku, inženierkomunikāciju un līnijbūvju plānošanu, projektēšanu un būvniecību Liepājas pilsētā.

4. Liepājas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi pārzina Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – BŪVVALDE), kas nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un topogrāfiskās informācijas ievadīšanu datubāzē.

5. BŪVVALDE ievadīšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē pieņem mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tajā skaitā izpilduzmērījumus un aktus par objekta novietošanas pareizību), kas veikti digitāli (AutoCad DWG formātā, LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5)).

(Liepājas pilsētas domes 24.03.2016. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

6. Prasības topogrāfijas izstrādāšanai:

6.1. topogrāfiskie darbi izpildāmi atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

6.2. inženierkomunikāciju ielas tīkla projektēšanai topogrāfiju izstrādā visai projektējamajai teritorijai starp ielas sarkanajām līnijām;

6.3. inženierkomunikāciju pievada projektēšanai topogrāfiju izstrādā teritorijai starp ielas sarkanajām līnijām 15 metrus uz katru pusi no pievada pieslēguma vietas līdz pieslēdzamajam objektam (ēkai, būvei), ietverot to;

6.4. ja projektējamā inženierkomunikācija vai pievads ar pieslēguma vietu atrodas ārpus ielas teritorijas, topogrāfiju izstrādā teritorijai ne mazākai kā 10 metrus uz katru pusi no projektējamās inženierkomunikācijas;

6.5. ielas pārbūves un atjaunošanas projektēšanai topogrāfiju izstrādā ielas teritorijai starp sarkanajām līnijām un teritorijai ne mazākai kā 1,5 metrus ārpus ielas sarkanajām līnijām, topogrāfijā norādot arī žogus, koku un krūmu stādījumus. Gadījumā, ja ielai piegulstošā zemesgabala reljefa līmenis ir augstāks vai zemāks par ielas reljefa līmeni 0,3 metri un vairāk, topogrāfijā jānorāda raksturīgākās augstuma atzīmes;

6.6. savrupmājas un tās palīgēku projektēšanai topogrāfiju izstrādā visam būvniecībai paredzētajam zemesgabalam. Gadījumā, ja blakus zemesgabala reljefa līmenis ir augstāks vai zemāks par uzmērāmā zemesgabala reljefa līmeni 0,3 metri un vairāk, kā arī gadījumā, ja apbūvējamajā zemesgabalā paredzēta grunts uzbēršana vai norakšana vairāk par 0,3 metriem, topogrāfijā jānorāda blakus zemesgabala raksturīgākās augstuma atzīmes apbūvējamā zemesgabala tuvumā;

6.7. topogrāfiju atsevišķas ēkas (būves) projektēšanai zemesgabalā, esošas apbūves situācijā, izstrādā apbūvējamajai teritorijai un teritorijai līdz tuvākajai zemesgabala robežai, ja tā nav tālāk par 25 metriem;

6.8. topogrāfijā obligāti jānorāda zemesgabalu kadastra apzīmējumi, ēku izvietojums, ēku adreses un zemesgabalu robežas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;

6.9. ielu teritoriju topogrāfijā jānorāda ielu sarkanās līnijas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

7. Izpilduzmērījumu sagatavošanas nosacījumi:

7.1. pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas un inženierbūves faktiskā novietojuma uzmērījums, kas iesniedzams BŪVVALDĒ pārbaudei un reģistrācijai datubāzē pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. Izpilduzmērījumā jābūt attēlotai ēkas vai inženierbūves faktiskai novirzei no būvprojekta, norādot faktiskos un projektētos raksturlielumus un attālumus. Projektētos raksturlielumus un attālumus norāda atbilstoši normatīvos aktos noteiktā kārtībā BŪVVALDĒ izskatītajam būvprojektam, akceptētajai apliecinājuma kartei vai tehniskajai shēmai;

7.2. izpilduzmērīšana izbūvētajām inženierkomunikācijām jāveic pirms tranšeju un būvbedru aizbēršanas;

7.3. ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai novietojumam neatbilstošas inženierkomunikācijas, jāfiksē to novietojums dabā un jāuzmēra;

7.4. izpilduzmērījumu kontrolei, par izpilduzmērīšanas laiku jāinformē BŪVVALDE ne vēlāk kā 2 stundas pirms uzmērīšanas darbu uzsākšanas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

8. Topogrāfijas iesniegšanas, saskaņošanas un reģistrēšanas kārtība BŪVVALDĒ:

8.1. mērniecības darbu izpildītājs elektroniski nosūta uzmērīto topogrāfiju uz elektroniskā pasta adresi topo@liepaja.lv izvērtēšanai. Topogrāfisko plānu ar oriģinālajiem skaņojumiem glabā topogrāfiskā plāna izstrādātājs;

8.2. pirms iesniegšanas BŪVVALDĒ topogrāfiskajam plānam jābūt saskaņotam ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem;

8.3. BŪVVALDE 3 darba dienu laikā pārbauda iesūtīto topogrāfiju, izvērtē tās atbilstību normatīvo aktu prasībām un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē esošai informācijai. Ja konstatēta neatbilstība, BŪVVALDE var veikt uzmērījumu pārbaudi dabā;

8.4. nepilnību gadījumā BŪVVALDE iesniegto topogrāfiju ar iebildēm nosūta mērniecības darbu izpildītājam precizēšanai. Pēc precizēšanas atkārtoti iesūtīto topogrāfiju BŪVVALDE izskata 3 darba dienu laikā;

8.5. pieņemot lēmumu par iesniegtās topogrāfijas saskaņošanu, BŪVVALDE elektroniski nosūta topogrāfiskās informācijas planšetes mērniecības darbu izpildītājam topogrāfiskās informācijas ievietošanai;

8.6. mērniecības darbu izpildītājs 3 darba dienu laikā topogrāfiju Auto Cad DWG formātā ievieto planšetē un nosūta BŪVVALDEI uz elektroniskā pasta adresi topo@liepaja.lv;

8.7. ja 3 darba dienu laikā BŪVVALDE nesaņem atpakaļ planšeti vai pamatotu lūgumu par termiņa pagarināšanu, BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt planšeti citam mērniecības darbu izpildītājam. Planšetes atkārtotai saņemšanai BŪVVALDĒ iesniedzams pieprasījums;

8.8. pēc planšetes saņemšanas un informācijas ievietošanas datubāzē BŪVVALDE veic elektronisku atzīmi uz iesūtītā topogrāfiskā plāna par reģistrāciju Liepājas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē;

8.9. BŪVVALDE nodrošina Liepājas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes sadarbspēju ar Valsts zemes dienesta centrālo datubāzi;

8.10. topogrāfiskais plāns ir derīgs par izejmateriālu projektēšanai tikai pēc reģistrācijas BŪVVALDĒ. Topogrāfiskais plāns ir derīgs ne ilgāk kā 2 gadus no reģistrācijas brīža;

8.11. topogrāfiskā plāna datu pārbaude BŪVVALDĒ ir maksas pakalpojums saskaņā ar BŪVVALDES sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 16.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

9. Informācijas izsniegšana no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes:

9.1. BŪVVALDE izsniedz informāciju no datubāzes, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīts pieprasītās informācijas pielietošanas mērķis, informācijas objekta adrese, nepieciešamās informācijas apjoms un saņemšanas veids (elektroniski, papīra), adrese, uz kuru informācija nosūtāma. Iesniegumu ar informācijas pieprasījumu var nosūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi topo@liepaja.lv;

9.2. informāciju no datubāzes elektroniskā veidā izsniedz bez maksas, papīra par maksu saskaņā ar BŪVVALDES sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 16.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

10. Jauns topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams, bet ir derīga izdruka no datubāzes šādos gadījumos:

10.1. inženierkomunikāciju avārijas novēršanas darbiem;

10.2. pagaidu būvju vai reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0,3 m dziļumam);

10.3. ēku renovācijas projektu izstrādei, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums vai inženierkomunikāciju pieslēgums;

10.4. mazāku ar apbūves laukumu līdz 25 kv.m projektēšanai, ja nav paredzēts inženierkomunikāciju pieslēgums, būvniecība neskar esošās inženierkomunikācijas vai trešo personu tiesības;

10.5. citos gadījumos, ko nosaka BŪVVALDE.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
04.03.2021