Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.03.2015. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2010.gada 22.jūlijā
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.447 (prot. Nr.16 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

3. Saskaņojumu Daugavpils pilsētas domes vārdā izsniedz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

4. Saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai (turpmāk tekstā – Saskaņojums) saņemšanai komersants Daugavpils pilsētas domē iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:

4.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vieta;

4.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiks;

4.4. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

4.5. mazumtirdzniecībai paredzēto alkoholisko dzērienu veidi.

5. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13);

5.2. komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju.

III. Saskaņojuma izsniegšanas kārtība

6. Saskaņojumu izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

7. Saskaņojums netiek izsniegts, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

7.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

IV. Saskaņojuma atcelšana

8. Izsniegtais Saskaņojums var tikt atcelts šādos gadījumos:

8.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

8.3. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietu;

8.4. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiku;

8.5. Saskaņojums ir nodots citai personai;

8.6. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības jomā;

8.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

9. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu rakstveidā paziņo Saskaņojuma saņēmējam.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
26.03.2015