Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.03.2010. - 08.07.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 521 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.34

Rīgā 1999.gada 2.februārī (prot. Nr.8 13.§)
Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemti un izskatīti naturalizācijas iesniegumi, to personu tiesības un pienākumus, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, kā arī valsts institūciju tiesības un pienākumus naturalizācijas procesā.

2. Naturalizācijas iesniegumus (turpmāk – iesniegums) pieņem un izskata Naturalizācijas pārvalde, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūrvienība.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.152 redakcijā)

II. Iesniegumu pieņemšana

3. Persona, kura vēlas naturalizēties (turpmāk – persona), iesniedz iesniegumu Naturalizācijas pārvaldē ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālās nodaļas (turpmāk – nodaļa) starpniecību.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.152 redakcijā)

4. Nodaļā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda iesnieguma veidlapu N-1 (1.pielikums) un iesniedz to kopā ar dokumentiem, kas apliecina personas tiesības naturalizēties saskaņā ar Pilsonības likuma noteikumiem.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56)

5. Ja persona, kura naturalizējas, lūdz vienlaikus uzņemt pilsonībā savu nepilngadīgo bērnu līdz 15 gadu vecumam, viņa aizpilda arī veidlapu N-2 (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.624)

5.1 Ja persona, kura ir ieguvusi Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, lūdz uzņemt pilsonībā savu nepilngadīgo bērnu līdz 15 gadu vecumam, viņa aizpilda veidlapu N-2.1 (1.pielikums).

(MK 23.08.2005. noteikumu Nr.624 redakcijā)

6. Personu, kura iesniedz iesniegumu, brīdina par Latvijas pilsonības atņemšanu, ja naturalizējoties apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas.

(MK 28.11.2000. noteikumu Nr.409 redakcijā)

7. Ja persona iesnieguma izskatīšanas laikā maina dzīvesvietu, viņa par to rakstiski paziņo nodaļai, kurā ir iesniegts iesniegums.

8. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

9. Ja ir iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu (izņemot 11.8.apakšpunktā minētos dokumentus) un sniegtā informācija atbilst Pilsonības likumā noteiktajām prasībām, persona paraksta solījumu par uzticību Latvijas Republikai (turpmāk — solījums). Pēc solījuma parakstīšanas amatpersona iesniegumu reģistrē reģistrācijas žurnālā un iekārto personas naturalizācijas lietu.

(MK 22.04.2003. noteikumu Nr.197 redakcijā)

10. Ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu (izņemot 11.8.apakšpunktā minētos dokumentus) vai iesniegumā vai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst Pilsonības likumā noteiktajām prasībām, vai persona atsakās parakstīt solījumu, Naturalizācijas pārvalde izsniedz personai rakstisku pamatotu atteikumu. Persona atteikumu var apstrīdēt, un lēmumu par personas apstrīdēto atteikumu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.152 redakcijā)

III. Iesniegumam pievienojamie dokumenti

11. Persona, kura naturalizējas saskaņā ar Pilsonības likuma 14.panta pirmo daļu, iesniedz šādus dokumentus:

11.1. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56);

11.2. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56);

11.3. par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu — vienu no šādiem dokumentiem:

11.3.1. izziņu no darbavietas;

11.3.2. izziņu no pašvaldības par individuālā darba veikšanu;

11.3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles izsniegtu apliecinājumu (pensionāra apliecību vai izziņu) par pensijas vai pabalsta saņemšanu;

11.3.4. izziņu no kredītiestādes par noguldījumu;

11.3.5. izziņu no mācību iestādes par stipendijas saņemšanu;

11.3.6. izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu maksāšanu;

11.4. kvīti par valsts nodevas samaksu vai dokumentu, kas personu atbrīvo no valsts nodevas samaksas;

11.5. bērna dzimšanas apliecību, ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērns;

11.6. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu dokumentu, kurā sniegtas ziņas par bērnu, ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērns, kura dzimšanas apliecībā ieraksts par tēvu ir izdarīts pēc mātes norādījuma;

11.7. apliecinājumu, ka persona nav un nav bijusi citas valsts pilsonis (pavalstnieks), ja persona ir Latvijas nepilsonis, vai apliecinājumu, ka persona nav citas valsts pilsonis (pavalstnieks), ja persona ir bezvalstnieks (2.pielikums);

11.8. par Pilsonības likumā paredzēto zināšanu pārbaudes nokārtošanu — šādus dokumentus:

11.8.1. Naturalizācijas pārvaldes izsniegtu pārbaudes lapu ar atzīmi par latviešu valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu vai Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu sertifikātu, kas apliecina centralizētā latviešu valodas un literatūras eksāmena nokārtošanu atbilstoši A, B vai C līmenim un ir izsniegts ne agrāk kā divus gadus pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas, ja persona ir kārtojusi latviešu valodas prasmes pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumu Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā" VI 1 nodaļu;

11.8.2. Naturalizācijas pārvaldes izsniegtu pārbaudes lapu ar atzīmi par Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes nokārtošanu.

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 09.01.2001. noteikumiem Nr.19; MK 05.06.2001. noteikumiem Nr.233; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56; MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.624; MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.652; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

11.1 Persona, kura ir ieguvusi Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā un lūdz uzņemt pilsonībā savu nepilngadīgo bērnu līdz 15 gadu vecumam, iesniedz šo noteikumu 11.5. un 11.6.apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 23.08.2005. noteikumu Nr.624 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

12. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

13. Persona, kurai saskaņā ar Pilsonības likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu ir tiesības uz iesnieguma izskatīšanu ārpus vispārējās izskatīšanas secības, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus:

13.1. vienu no šādiem Lietuvas pilsonību apstiprinošiem dokumentiem:

13.1.1. izziņu no arhīva vai dzimtsarakstu nodaļas;

13.1.2. izziņu no Lietuvas vēstniecības Latvijā;

13.1.3. dzimšanas apliecību;

13.1.4. vecāku miršanas apliecību;

13.1.5. izziņu par dienestu Lietuvas armijā vai īpašumu Lietuvā līdz 1940.gada 17.jūnijam;

13.1.6. tiesas nolēmumu par Lietuvas pilsonības fakta konstatēšanu vai citus Lietuvas pilsonību apliecinošus dokumentus;

13.2. vienu no šādiem Igaunijas pilsonību apstiprinošiem dokumentiem:

13.2.1. izziņu no arhīva vai dzimtsarakstu nodaļas;

13.2.2. pasi;

13.2.3. tiesas nolēmumu par Igaunijas pilsonības fakta konstatēšanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

14. Ja Pilsonības likuma 14.panta otrās daļas 2.punktā minētais pēcnācējs izmanto tiesības uz iesnieguma izskatīšanu ārpus vispārējās izskatīšanas secības, viņš šo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktā minētos dokumentos iesniedz par vecākiem, bet savu radniecību pierāda, iesniedzot dzimšanas apliecību vai tiesas nolēmumu par radniecības fakta konstatēšanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

15. Persona, kurai saskaņā ar Pilsonības likuma 14.panta otrās daļas 3.punktu ir tiesības uz iesnieguma izskatīšanu ārpus vispārējās izskatīšanas secības, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vienu no šādiem Polijas Republikas pilsonību apstiprinošiem dokumentiem:

15.1. izziņu no arhīva vai dzimtsarakstu nodaļas;

15.2. izziņu par dienestu Polijas armijā vai īpašumu Polijā līdz 1939.gada 1.septembrim;

15.3. tiesas nolēmumu par Polijas Republikas pilsonības fakta konstatēšanu;

15.4. pasi;

15.5. izziņu no Polijas vēstniecības Latvijā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

16. Ja Pilsonības likuma 14.panta otrās daļas 3.punktā minētais pēcnācējs izmanto tiesības uz iesnieguma izskatīšanu ārpus vispārējās izskatīšanas secības, viņš šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus iesniedz par vecākiem, bet savu radniecību pierāda, iesniedzot dzimšanas apliecību vai tiesas nolēmumu par radniecības fakta konstatēšanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

17. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

18. Persona, kura saskaņā ar Pilsonības likuma 21.pantu ir atbrīvota no atsevišķām zināšanu pārbaudēm, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus — atestātu, apliecību, diplomu vai izziņu par pamata izglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kā arī izziņu par attiecīgās izglītības iegūšanu latviešu mācību valodā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

19. Persona, kurai saskaņā ar Pilsonības likuma 21.panta otro daļu ir noteikta īpaša zināšanu pārbaudes kārtība, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz invaliditātes apliecību (ja nepieciešams, — Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu un atzinumu, uz kuru pamatojoties attiecīgajai personai ir piešķiramas tiesības uz atvieglojumiem zināšanu pārbaudes kārtošanā vai atbrīvojumu no pārbaudes).

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.652)

20. Iesniegumam persona pievieno trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm). Ja kopā ar personu naturalizējas bērns, kurš ir sasniedzis 14 gadu vecumu, iesniegumam pievieno vienu bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm).

(Grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.624)

IV. Iesniegumu izskatīšana

21. Ja iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti, izņemot šo noteikumu 11.8.apakšpunktā minētos dokumentus, ir pieņemti un persona ir parakstījusi solījumu, personai izsniedz rakstisku izziņu (3.pielikums), kā arī norīkojumu uz latviešu valodas prasmes pārbaudi (4.pielikums) un norīkojumu uz Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi (5.pielikums), ja saskaņā ar Pilsonības likumu personai jākārto minētās pārbaudes.

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197)

22. Lai pārbaudītu personas sniegtās informācijas patiesumu un tās atbilstību Pilsonības likuma 11.panta prasībām, Naturalizācijas pārvalde pieprasa informāciju no šādām iestādēm:

22.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra;

22.2. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra;

22.3. valsts drošības iestādēm;

22.4. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152).

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409)

23. (Svītrots ar MK 11.11.2003. noteikumiem Nr.640.)

24. Naturalizācijas pārvaldei ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju arī no citām valsts un pašvaldību iestādēm.

25. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

26. (Svītrots ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409.)

27. (Svītrots ar MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197.)

28. Ja persona nav tiesīga iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā Pilsonības likuma 12.panta pirmās daļas 7.punktā minētā nosacījuma dēļ, attiecīgo personu uzaicina iesniegt ekspatriācijas atļauju, ja to paredz attiecīgās valsts likumi, vai pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197)

29. Naturalizācijas iesnieguma izskatīšanu aptur šādos gadījumos:

29.1. persona tiek saukta pie kriminālatbildības;

29.2. ir ierosināta pārbaudes lieta par personas sadarbību ar bijušās PSRS (LPSR) Valsts drošības komiteju (turpmāk — drošības komiteja);

29.3. no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra ir saņemta atbilde, ka centra rīcībā ir informācija par to, ka persona ir bijusi drošības komitejas vai kādas citas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai citu speciālo dienestu darbinieks, informators, aģents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

29.4. (svītrots ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.652);

29.5. persona sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas bez attaisnojoša iemesla neiesniedz pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošu dokumentu vai paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) un ekspatriācijas atļauju, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197)

30. Šo noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunktā minētajā gadījumā iesnieguma izskatīšanu aptur līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim vai līdz lietas izbeigšanai.

31. Iesniegumu izbeidz izskatīt šādos gadījumos:

31.1. pēc personas lūguma;

31.2. sakarā ar personas nāvi;

31.3. ja persona iesnieguma izskatīšanas laikā ir ieguvusi Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā vai par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

31.4. ja ir pagājis gads kopš iesnieguma izskatīšanas apturēšanas šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajā gadījumā un persona nav griezusies prokuratūrā ar pieteikumu, kurā lūdz pārbaudīt faktu par sadarbību ar drošības komiteju;

31.5. ja ir pagājis gads kopš iesnieguma izskatīšanas apturēšanas šo noteikumu 29.5.apakšpunktā minētā iemesla dēļ;

31.6. ja persona neierodas uz Pilsonības likumā paredzēto latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi un divu mēnešu laikā neiesniedz dokumentus par neierašanos uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ;

31.7. ja persona trīs reizes nenokārto vai atsakās kārtot Pilsonības likumā paredzēto latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.652)

32. Naturalizācijas pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par naturalizācijas atteikumu, ja:

32.1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu personas darbībās konstatē apzināti nepatiesu ziņu sniegšanas faktu;

32.2. pēc iesnieguma izskatīšanas atklājas, ka nav likumīga pamata naturalizācijai vai tas ir zudis;

32.3. nepilngadīgais, kurš naturalizējas saskaņā ar Pilsonības likuma 15.pantu, ir sasniedzis 15 gadu vecumu, pirms Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā;

32.4. līdz rīkojuma par attiecīgā pretendenta uzņemšanu Latvijas pilsonībā pieņemšanai kļūst zināms, ka Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi ir kārtojusi vai mēģinājusi kārtot cita persona, nevis pretendents, kuram tika izsniegts norīkojums pārbaudes kārtošanai;

32.5. līdz rīkojuma par attiecīgā pretendenta uzņemšanu Latvijas pilsonībā pieņemšanai kļūst zināms, ka pretendents, kārtojot Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi, ir pārkāpis pārbaudes noteikumus.

(Grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197; MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.624; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

33. Ja persona ir naturalizējama, Naturalizācijas pārvaldes amatpersona, pamatojoties uz personas naturalizācijas lietā esošajiem dokumentiem, sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.

(Grozīts ar MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.197)

34. Naturalizācijas pārvalde informē personu par pieņemto Ministru kabineta lēmumu.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.152 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumus Nr.105 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 85., 280.nr.);

36.2. Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra noteikumus Nr.355 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumos Nr.105 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 280.nr.).

37. (Svītrots ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.652.)

38. Ja persona centralizēto latviešu valodas un literatūras eksāmenu kārtojusi līdz 2006.gada 15.augustam, viņa šo noteikumu 11.8.1.apakšpunktā minētajā gadījumā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu sertifikātu, kas apliecina centralizētā latviešu valodas un literatūras eksāmena nokārtošanu atbilstoši A, B, C vai D līmenim un ir izsniegts ne agrāk kā divus gadus pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.652 redakcijā)

39. Ja pirms 2006.gada 15.augusta naturalizācijas iesnieguma izskatīšana ir apturēta sakarā ar personas neierašanos uz Pilsonības likumā paredzēto latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi bez attaisnojoša iemesla, naturalizācijas iesnieguma izskatīšanu izbeidz, ja ir pagājis gads kopš iesnieguma izskatīšanas apturēšanas un persona nav ieradusies uz Pilsonības likumā paredzēto latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.652 redakcijā)

40. Ja persona noteiktajā laikā līdz 2006.gada 15.augustam nav ieradusies uz Pilsonības likumā paredzēto latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi un līdz 2006.gada 1.oktobrim neiesniedz dokumentus par neierašanos uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ, viņas naturalizācijas iesnieguma izskatīšanu izbeidz.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.652 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Tieslietu ministre I.Labucka
1. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr.34

(Pielikums grozīts ar MK 28.11.2000. noteikumiem Nr.409; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56; MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.624; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

Tieslietu ministre I.Labucka
2. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr.34

(Pielikums grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.56)

Tieslietu ministre I.Labucka
3. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr.34

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

Tieslietu ministre I.Labucka
4. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr.34

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

Tieslietu ministre I.Labucka
5. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 2.februāra noteikumiem Nr.34

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.152)

Tieslietu ministre I.Labucka
10.03.2010