Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes
1998.gada 17.augusta lēmumu Nr.363 (protokols Nr.11; 16.§)

Par licences izsniegšanu šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") izstrādāti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu, LR Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", LR Iekšlietu ministrijas 1997.gada 2.decembra pavēli Nr.406 "Par Instrukcijas par policijas iestāžu darbību licencēšanas un atļauju sistēmas jautājumos apstiprināšanu".

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no īpašuma un uzņēmējdarbības formas, kuras sniedz šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumus.

3. Noteikumi nosaka šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumu licencēšanas kārtību un administratīvo atbildību par to neievērošanu, pašvaldības kontrolējošo institūciju (amatpersonu) tiesības, piemērojamos soda mērus.

4. Licenci šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem izsniedz juridiskām personām ar nosacījumu, ka viens no to uzņēmējdarbības veidiem ir šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumi.

5. Iesniegumus par licences izsniegšanu šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumu sniegšanai izskata Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisija (turpmāk "Komisija").

 

Dokumentu iesniegšanas, izskatīšanas un saņemšanas kārtība

6. Licences saņemšanai šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumu sniegšanai Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā jāiesniedz:

6.1. noteiktas formas pieteikums;

6.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālus;

6.3. izziņa par aprēķinātajiem un nomaksātajiem nodokļiem (pēc Ekonomikas nodaļas apstiprināta parauga);

6.4. Ventspils pilsētas domes apstiprināts būves vai tās daļas pieņemšanas komisijas akts, kam pievienotas izziņu kopijas no Ventspils Vides veselības centra, Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

6.5. Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes izsniegta atļauja, tās priekšnieka apstiprināts nolikums par šautuves un šaušanas stendu darbību, šaujamieroču izsniegšanu treniņšaušanai vai sacensībām, kurā noteikta šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtība, apmeklētāju reģistrācijas kārtība, drošības tehnikas noteikumi, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība;

6.6. Iekšlietu ministrijas Centrālā policijas sporta kluba izdota sertifikāta par instruktora kvalifikācijas iegūšanu kopija, uzrādot oriģinālu;

6.7. nomas līguma vai dokumenta kopija par īpašuma tiesībām uz ēku vai tās daļu, kurā ierīkota šautuve, saušanas stends.

7. Pieteikumu pieņemšanu, pārbaudi un reģistrāciju veic Ekonomikas nodaļa. Pieteikumi tiek reģistrēti tikai tad, kad iesniegti visi 6.punktā norādītie dokumenti, izziņas un papildu informācija, ja tāda nepieciešama.

8. Komisijas kārtējās sēdēs tiek izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri reģistrēti ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Komisijas sēdes datuma.

9. Komisija izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai motivētu atteikumu mēneša laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu.

10. Licenci izsniedz Ekonomikas nodaļa saskaņā ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu pēc valsts nodevas samaksāšanas. Licenci izsniedz uz laika posmu no 1 līdz 5 gadiem.

 

11. Atkārtotas licences saņemšanai jāiesniedz:

— rakstisks pieteikums;

— izziņa par aprēķinātajiem un nomaksātajiem nodokļiem;

— Iekšlietu ministrijas Centrālā policijas sporta kluba izdota sertifikāta par instruktora kvalifikācijas iegūšanu kopija, uzrādot oriģinālu;

— Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes izsniegta atļauja.

 

12. Komisija ir tiesīga anulēt licenci:

— ja apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, uz kā pamata izsniegta licence;

— ja netiek ievērotas Latvijas Republikas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

— nav ievērotas Ventspils vides veselības centra prasības;

— nav ievērotas Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības.

13. Kontroles funkcijas par šo noteikumu ievērošanu veic savas kompetences robežās Ventspils pilsētas pašvaldības Municipālā policija un Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un šiem noteikumiem.

14. Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, kas saistīti ar šo noteikumu neievērošanu, piemērojamie administratīvie sodu veidi: brīdinājums, naudas sods.

15. Par noteikumu neievērošanu piemērojams naudas sods līdz 50 (piecdesmit) latiem.

16. Izskatīt administratīvos pārkāpumus un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi:

— Ventspils pilsētas domes Administratīvās komisijas;

— Ventspils pilsētas pašvaldības Municipālās policijas vārdā:

— priekšnieks,

— priekšnieka vietnieks policijas darbā,

— Ventspils pilsētas Administratīvās inspekcijas priekšnieks.

17. Iekasēt soda naudu par administratīvo pārkāpumu tā izdarīšanas vietā ir tiesīgi saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

— Ventspils pilsētas pašvaldības municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

— Ventspils pilsētas domes Administratīvās inspekcijas priekšnieks un speciālists inspektors.

18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks G.Blumbergs

23.09.1998