Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 11.02.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes
1998.gada 17. augusta lēmumu Nr.353 (protokols Nr.11; 6.§)
Par licences izsniegšanu kremācijas darbībai
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") izstrādāti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu, LR Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", LR Ministru kabineta 1995.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.186 "Kremācijas noteikumi".

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā neatkarīgi no īpašuma un uzņēmējdarbības formas, kuras veic kremācijas darbību.

3. Noteikumi nosaka kremācijas darbības licencēšanas kārtību un administratīvo atbildību par to neievērošanu, pašvaldības kontrolējošo institūciju (amatpersonu) tiesības, piemērojamos soda mērus.

4. Licenci kremācijai izsniedz tikai juridiskām personām ar nosacījumu, ka viens no to uzņēmējdarbības veidiem ir kremācija un to nosaukumā iekļauts vārds "krematorija".

5. Iesniegumus par licences izsniegšanu kremācijas darbībai izskata Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisija (turpmāk "Komisija").

Dokumentu iesniegšanas, izskatīšanas un saņemšanas kārtība

6. Licences saņemšanai kremācijas darbībai Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā jāiesniedz:

6.1. noteiktas formas pieteikums;

6.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālus;

6.3. izziņa par aprēķinātajiem un nomaksātajiem nodokļiem (pēc Ekonomikas nodaļas apstiprināta parauga);

6.4. Ventspils pilsētas domes apstiprināts būves vai tās daļas pieņemšanas komisijas akts, kam pievienotas izziņu kopijas no Ventspils vides veselības centra, Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ventspils reģionālās vides pārvaldes;

6.5. Nomas līguma vai dokumenta kopija par īpašuma tiesībām uz ēku vai tās daļu, kurā tiks veikta kremācija.

7. Pieteikumu pieņemšanu, pārbaudi un reģistrāciju veic Ekonomikas nodaļa. Pieteikumi tiek reģistrēti tikai tad, kad iesniegti visi 6.punktā norādītie dokumenti, izziņas un papildu informācija, ja tāda nepieciešama.

8. Komisijas kārtējās sēdēs tiek izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri reģistrēti ne vēlāk kā divas darbadienas pirms Komisijas sēdes datuma.

9. Komisija izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai motivētu atteikumu mēneša laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu.

10. Licenci izsniedz Ekonomikas nodaļa saskaņā ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu pēc valsts nodevas nomaksāšanas. Licenci izsniedz uz laika posmu no 1 līdz 5 gadiem.

11. Atkārtotas licences saņemšanai jāiesniedz:

— rakstisks pieteikums;

— izziņa par aprēķinātajiem un nomaksātajiem nodokļiem;

— izziņu kopijas no Ventspils vides veselības centra, Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ventspils reģionālās vides pārvaldes.

12. Komisija ir tiesīga anulēt licenci:

— ja apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, uz kā pamata izsniegta licence;

— ja netiek ievērotas Latvijas Republikas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

— nav ievērotas Ventspils reģionālās vides pārvaldes prasības;

— nav ievērotas Ventspils vides veselības centra prasības;

— nav ievērotas Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības.

13. Kontroles funkcijas pār šo Noteikumu ievērošanu veic savas kompetences robežās Ventspils pilsētas pašvaldības Municipālā policija un Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un šiem Noteikumiem.

14. Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, kas saistīti ar šo Noteikumu neievērošanu, piemērojamie administratīvie sodu veidi: brīdinājums; naudas sods.

15. Par Noteikumu neievērošanu piemērojams naudas sods līdz 71,00 (septiņdesmit viens, 00) euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

16. Izskatīt administratīvos pārkāpumus un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi:

—Ventspils pilsētas domes Administratīvās komisijas;

— Ventspils pilsētas pašvaldības Municipālās policijas vārdā:

— priekšnieks,

— priekšnieka vietnieks policijas darbā,

— Ventspils pilsētas Administratīvās inspekcijas priekšnieks.

17. Iekasēt soda naudu par administratīvo pārkāpumu tā izdarīšanas vietā ir tiesīgi saskaņā ar spēkā esošo Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu:

— Ventspils pilsētas pašvaldības Municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

— Ventspils pilsētas domes Administratīvās inspekcijas priekšnieks un speciālists inspektors.

18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks G.Blumbergs
01.01.2014