Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/13

Rīgā 2010.gada 21.jūlijā (prot. Nr.26, 2.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Izdots saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) piešķir izsoles kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, kā arī izsoles principus un izsoles norises kārtību.

2. Izsoles mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Izsoli rīko ar Regulatora padomes lēmumu apstiprināta izsoles komisija (turpmāk - izsoles komisija).

II. Izsoles priekšmets

4. Izsoles priekšmets ir radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā.

5. Izsoles priekšmeta sākumcena ir 20 000LVL (divdesmit tūkstoši). Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcenas un izsoles kārtas sākumcenas paaugstināšanas solis ir ne mazāks par 2000LVL (divi tūkstoši) (turpmāk - Izsoles solis).

6. Nolikuma 4.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz 10 (desmit) gadiem no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesības izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

III. Izsoles principi

7. Jebkāda vienošanās starp izsoles dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz izsoles nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

8. Aizliegtā vienošanās nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp izsoles dalībniekiem, ar izsoles saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

9. Izsoles dalībnieks sniedz izsoles komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

IV. Izsoles dalībnieks

10. Izsolē kā izsoles dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš ir iesniedzis reģistrācijas iesniegumu un samaksājis nolikuma 22.punktā noteikto nodrošinājuma naudu.

11. Izsoles komisija saistītos komersantus nepielaiž izsolē kā atsevišķu izsoles dalībnieku. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē.

V. Izsoles dalībnieka pārstāvis

12. Katrs izsoles dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā pārstāvībai izsolē. Izsoles dalībnieka pārstāvis izsolē var būt tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Izsoles dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvara).

13. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) izsolē ir saistoša izsoles dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisija saņem no izsoles dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (pilnvara vai atsaukums).

VI. Reģistrācijas iesniegums

14. Izsoles dalībnieks, lai varētu piedalīties izsolē, izsoles komisijai iesniedz aizpildītu reģistrācijas iesnieguma (1.pielikums) oriģinālu, ko paraksta izsoles dalībnieka pārstāvis. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē - http://www.sprk.gov.lv.

15. Aizpildot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

16. Izsoles dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo izsoles komisijai par jebkādām izmaiņām reģistrācijas iesniegumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

17. Šā nolikuma 16.punktā paredzēto paziņojumu paraksta izsoles dalībnieka pārstāvis.

18. Izsoles dalībnieks reģistrācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa:

18.1. ārvalstīs reģistrēts komersants - izziņu no komercreģistra, ka izsoles dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai nav komersantam pasludināts maksātnespējas process, vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

18.2. ārvalstīs reģistrēts komersants - reģistrācijas apliecību;

18.3. izsoles dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (pilnvara) (2.pielikums);

18.4. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (3.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē - http://www.sprk.gov.lv;

18.5. dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma naudas iemaksu nolikuma 22.punktā noteiktajā kārtībā.

19. Izsoles komisijai izsoles dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Izsoles dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

20. Izsoles dalībnieks dokumentu iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, izsoles dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

21. Izsoles dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Nodrošinājuma nauda

22. Izsoles dalībnieks līdz 2010.gada 1.septembrim iemaksā nodrošinājuma naudu 2000 LVL (divi tūkstoši) apmērā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000. Dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma naudas summas iemaksu valsts budžeta kontā, izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar reģistrācijas iesniegumu.

23. Regulators izsoles dalībniekam, kurš ir iemaksājis nodrošinājuma naudu, bet nav ieradies uz izsoli, neatmaksā nodrošinājuma naudu.

24. Regulators izsoles dalībniekam, kas nav uzvarējis izsolē, nodrošinājuma naudu atmaksā izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

25. Regulators izsoles uzvarētājam nodrošinājuma naudu neatmaksā. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja pēdējās solītās cenas.

26. Gadījumā, ja Regulatora padome izsoles rezultātu neapstiprina, Regulators izsoles dalībniekam nodrošinājuma naudu atmaksā uz izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādīto norēķinu kontu 10 darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

27. Regulators neatmaksā izsoles dalībniekam nodrošinājuma naudu, ja izsoles uzvarētājs neizpilda nolikuma 67.punktu.

VIII. Sazināšanās ar izsoles komisiju

28. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoli saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā izsoles komisijai ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.augustam.

29. Pēc reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas izsoles komisijai informācijas apmaiņa par izsoli notiek rakstveidā starp izsoles komisiju un izsoles dalībnieka pārstāvi.

30. Persona informācijas pieprasījumu izsoles komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 67097277) vai e-pastu (izsole@sprk.gov.lv). Persona, iesniedzot jautājumu izsoles komisijai, norāda - "Izsolei radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

31. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu par izsoles norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem izsoles dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši reģistrācijas iesniegumu.

32. Izsoles komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, izsoles komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

IX. Reģistrācijas iesnieguma iesniegšana

33. Reģistrācijas iesniegumu izsoles dalībnieka pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, iesniedz izsoles komisijas adresē 2.stāvā, Regulatora telpās, aizvērtā aploksnē (turpmāk - Aploksne) personīgi izsoles komisijas sekretāram tādā veidā, lai izsoles komisija to saņemtu līdz 2010.gada 6.septembrim plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Izsolei radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai" un izsoles komisijas adresi, kā arī izsoles dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Izsoles komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: + 371 67097200.

34. Izsoles komisijas sekretārs pieņem nolikuma 33.punktā norādīto Aploksni. Izsoles komisijas sekretārs reģistrācijas lapā (4.pielikums), kas sastādīta divos eksemplāros, norāda izsoles dalībnieka nosaukumu, Aploksnes iesniegšanas datumu un laiku. Izsoles komisijas sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

35. Izsoles komisija izsolei iesniegto Aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 33.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ iesniedzējam. Visos pārējos gadījumos izsoles komisijai iesniegtos dokumentus izsoles dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

X. Ierobežotas pieejamības informācija

36. Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks piekrīt, ka izsoles komisija izmantos izsoles dalībnieka iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar izsoli saistītām darbībām.

37. Informācija par izsoli un izsoles norisi ir atklāta, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu, līdz izsoles sākumam:

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;

37.2. iesniegto reģistrācijas iesniegumu saturs.

38. Par izsoles dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga izsoles komisija.

39. Izsoles dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo izsoles dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

40. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj nolikuma 39.punktā noteikto informācijas izpaušanas ierobežojumu un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles.

XI. Izsoles norise

41. Izsole radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai sākas 2010.gada 6.septembrī plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika) Rīgā, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, Regulatora telpās, piedaloties izsoles komisijai, izsoles komisijas priekšsēdētāja norīkotajam izsoles vadītājam (turpmāk - izsoles vadītājs) un izsoles dalībniekiem.

42. Izsole notiek valsts valodā. Ja izsoles dalībniekam izsoles laikā nepieciešams lietot svešvalodu, izsoles dalībnieks nodrošina sev tulku un atbild par tulkojuma precizitāti. Izsoles komisijas sekretārs protokolē izsoles norisi.

43. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsoles priekšmetu un informē izsoles dalībniekus par plānoto izsoles norisi.

44. Izsoles komisija atver Aploksnes tādā secībā, kādā tās ir saņemtas un pārliecinās:

44.1. vai izsoles dalībnieks atbilst nolikuma 10. un 11.punktā noteiktajam;

44.2. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta nolikuma 14. un 18.punktā;

44.3. vai valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 ir saņemta izsoles dalībnieka iemaksātā nolikuma 22.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

45. Izsoles komisija dalībai izsolē pielaiž izsoles dalībnieku, kurš atbilst nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikumā noteiktos dokumentus.

46. Izsoles komisija dalībai izsolē nepielaiž vai no izsoles izslēdz:

46.1. izsoles dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis nolikumu (un tas var ietekmēt izsoles rezultātu);

46.2. izsoles dalībnieku, kurš neatbilst nolikuma 10.punkta prasībām;

46.3 izsoles dalībnieku, kurš nolikuma 11.punkta izpratnē ir saistīts ar citu izsoles dalībnieku;

46.4. izsoles dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir pasludināts maksātnespējas process vai arī ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

46.5. izsoles dalībnieku, kura iemaksātā nodrošinājuma nauda līdz izsoles sākumam nav saņemta valsts budžeta kontā LV58TREL8120203000000.

47. Pēc izsolei pielaisto izsoles dalībnieku noskaidrošanas izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un Izsoles soli.

48. Ja izsolē piedalās tikai viens izsoles dalībnieks, tad vairāksolīšana nenotiek un vienīgais izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs, kurš samaksā izsoles priekšmeta sākumcenu un izpilda nolikuma 67.punktu.

49. Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir ne mazāka par izsoles kārtējās kārtas sākumcenas un Izsoles soļa kopsummu (turpmāk - Piedāvājums).

50. Izsole notiek kārtās, kamēr izsoles dalībnieks izsaka rakstveida Piedāvājumu (5.pielikums). Izsoles dalībnieks izsaka Piedāvājumu tikai izsoles kārtā, iesniedzot to rakstveidā izsoles vadītājam. Izsoles dalībnieks Piedāvājumā norāda piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar cipariem. Ja izsoles dalībnieks Piedāvājumā ir norādījis ar vārdiem un cipariem atšķirīgu cenu, Izsoles komisija ņem vērā cenu, kas norādīta ar vārdiem.

51. Izsoles kārtā izsoles dalībnieks iesniedz vienu Piedāvājumu. Izsoles vadītājs kārtējo izsoles kārtu slēdz, nosaucot izsoles dalībnieka augstāko Piedāvājumu, kas ir nākamās izsoles kārtas sākumcena.

52. Pēc katras izsoles kārtas noslēguma izsoles vadītājs izsoles dalībniekiem sniedz šādu informāciju:

52.1. izsoles kārtas statuss - slēgta, pārtraukta;

52.2. izsoles kārtas sākumcena;

52.3. izsoles kārtā solītais visaugstākais Piedāvājums un izsoles dalībnieks, kurš to solījis;

52.4. nākamās izsoles kārtas sākuma laiku.

53. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš:

53.1. izsoles kārtā izsaka Piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtējās kārtas sākumcenas un Izsoles soļa kopsummu, izņemot nolikuma 56.punktā atrunāto gadījumu;

53.2. izsoles kārtā neizsaka Piedāvājumu vai nepiedalās kārtējā izsoles kārtā;

53.3. atsauc savu Piedāvājumu, ko ar parakstu apliecina izsoles protokolā;

53.4. atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko Piedāvājumu.

54. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu izsoles dalībniekam, kurš atsauc savu Piedāvājumu.

55. Ja izsoles kārtējā kārtā neviens izsoles dalībnieks neizsaka Piedāvājumu, tad izsoles vadītājs slēdz izsoles kārtu, nosaucot iepriekšējās izsoles kārtas izsoles dalībnieka augstāko Piedāvājumu un pašu izsoles dalībnieku. Ja iepriekšējā izsoles kārtā tikai viens izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstāko Piedāvājumu, tad izsoles komisija piemēro nolikuma 57.-60.punktu.

56. Ja nolikuma 55.punktā noteiktajā gadījumā iepriekšējā izsoles kārtā ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kas ir piedāvājuši vienādus visaugstākos Piedāvājumus, tad izsoles vadītājs paziņo par īpašo solīšanas kārtu, kurā izsoles dalībnieks, izsakot Piedāvājumu, nosaka Izsoles soli pēc saviem ieskatiem. Ja šajā kārtā izsoles dalībnieki atkārtoti piedāvā tādus pašus vienādi augstus Piedāvājumus, kā iepriekšējā izsoles kārtā, vai arī izsoles dalībnieki Piedāvājumus neizsaka, izsoles vadītājs izsoli slēdz bez rezultāta.

57. Izsoles dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis visaugstāko Piedāvājumu, pēc nosolīšanas ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītā Piedāvājuma atbilstību nosolītajam. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu izsoles dalībniekam, kurš atsakās parakstīties protokolā par solīto Piedāvājumu.

58. Izsoles dalībnieks, kurš solījis visaugstāko Piedāvājuma un atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no izsoles priekšmeta. Tiesības uz izsoles priekšmetu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis augstāko Piedāvājumu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, tad izsoles vadītājs izsoli slēdz bez rezultāta. Ja iepriekšējā izsoles kārtā ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kas ir piedāvājuši vienādus visaugstākos Piedāvājumus, tad izsoles komisija rīkojas nolikuma 56.punktā noteiktajā kārtībā.

59. Izsolē uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā viens izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko Piedāvājumu.

60. Izsoles vadītājs atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena izsoles priekšmeta cenas apmērs ir nosolīts.

61. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā no izsoles dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par izsoles dalībnieka iesniegto informāciju. Izsoles dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no izsoles komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

62. Ja izsoles komisija atklāj, ka izsoles dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet izsoles dalībnieks par to nav paziņojis izsoles komisijai, vai, ja izsoles dalībnieks atsakās sniegt izsoles komisijai nolikuma 61.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama izsoles uzvarētāja noteikšanai, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles uzvarētāja noteikšanas.

XII. Izsoles rezultātu paziņošana un apstiprināšana

63. Izsoles komisija 10 darba dienu laikā no nolikuma 41.punktā minētās izsoles dienas apkopo izsoles rezultātus un iesniedz tos Regulatora padomei. Regulatora padome 10 darba dienu laikā apstiprina izsoles rezultātus un lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu.

64. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo izsoles dalībnieku.

65. Ja izsoles komisija konstatē, ka uzvarējušais izsoles dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis nolikumu un tas ir ietekmējis izsoles rezultātu, un Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad par uzvarējušo izsoles dalībnieku atzīst nākošo izsoles dalībnieku, kurš ir solījis nākamo augstāko Piedāvājumu.

66. Ja izsolē nav uzvarētāja, tad Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta un var izsludināt jaunu izsoli.

XIII. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

67. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi izsoles uzvarētāju, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

67.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

67.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Regulatoram nosūtījis reģistrācijas paziņojumu);

67.3. samaksā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 solīto cenu, kas ir par 2000 LVL (divi tūkstoši) mazāka, jo šī summa valsts budžeta kontā ir iemaksāta kā nodrošinājuma nauda un tā veido daļu no solītās cenas.

68. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda nolikuma 67.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais izsoles dalībnieks ir nākamais izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. Ja nākamā izsoles dalībnieka nav vai ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kuri ir solījuši vienādu augstāko Piedāvājumu, Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

69. Ja izsoles uzvarētājs izpilda nolikuma 67.punktā noteikto, Regulators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam.

XIV. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

70. Izsoles uzvarētājs izsoles rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru veidiem uzsāk viena gada laikā no radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanas brīža, tas ir, valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" saņem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 6.3.apakšpunktā un 9.punktā minēto vismaz vienu lietošanas atļauju (turpmāk - Lietošanas atļauja) četrās dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, kopumā četras Lietošanas atļaujas.

71. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda nolikuma 70.punktā noteikto, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

72. Izsoles kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz radiokanālu lietošanas tiesību tālāknodošana ir atļauta no radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šī nolikuma, un citu pienākumu un saistību izpildi atbild komersants, kuram ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

73. Izsoles uzvarētājs reizi gadā līdz 10.februārim par situāciju līdz 1.janvārim iesniedz Regulatoram atskaiti par radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību izmantošanu (6.pielikums).

XV. Noslēguma jautājums

74. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

Reģistrācijas iesniegums
izsolei radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Parakstot šo reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums  
 

 

2. Komersanta juridiskā adrese  
 

 

3. Komersanta reģistrācijas datums, vienotais reģistrācijas numurs un valsts  
 
4. Komersanta norēķina konta numurs
 

 

5. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā divas personas):
vārds un uzvārds  
pārstāvības pamats
amats
adrese
telefona numurs
fakss
e-pasta adrese
 

Datums____________________

Pārstāvis
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

PILNVARA

 

Izdošanas vieta, izdošanas datums

Nr.___

(Komersanta nosaukums), vienotais reģistrācijas numurs: (numurs), juridiskā adrese: (_______________________) (turpmāk - Komersants), kuras vārdā (persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu un veikt pilnvarojumu)

pilnvaro:

 

(turpmāk - Pārstāvis)

(Vārds, uzvārds, personas kods)

 

Pārstāvēt Komersantu izsolē - radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā, t.sk., - piedalīties izsolē, ar tiesībām izteikt viedokli, iesniegt un saņemt dokumentus, parakstīt dokumentus, pārstāvēt Komersanta intereses, kā arī izteikt cenu piedāvājumu un apliecināt (garantēt) izteiktās cenas piedāvājuma apmaksu.

Komersants atbild par Pārstāvja veiktajām darbībām saistībā ar izsoli, kā arī izteiktajiem piedāvājumiem.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu un veikt pilnvarojumu:

 

(paraksts un atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

Deklarācija par atbilstību
izsolei radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Parakstot šo deklarāciju, Izsoles dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(izsoles dalībnieks), kuru pārstāv _____________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

izsoles dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas norādīti reģistrācijas iesniegumā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šī izsoles nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo izsoli.

Izsoles dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir tiesīgs piedalīties izsolē, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai nav pasludināts maksātnespējas process vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši reģistrācijas iesniegumā un tā pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta izsoles komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos izsoles komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs izsoles nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt izsoles rezultātu, vienojoties ar citu izsoles dalībnieku vai jebkuru citu izsolē iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar citu izsoles dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par citu izsoles dalībnieka sniegto informāciju reģistrācijas iesniegumā un izsoles komisijai;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citu izsoles dalībnieku vai tā likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par izsoles rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz izsoles noslēguma dienai par tā pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos izsoles komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(j) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām izsolē.

Datums_______________

Pārstāvis

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

__. __. 2010.

Plkst. ___________________

Reģistrācijas lapa par dokumentu iesniegšanu izsolei radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā līdz 06.09.2010., plkst.12.00, Brīvības ielā 55, Rīgā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

  1. Izsoles dalībnieka nosaukums: ____________________________
  2. Reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datums (diena/mēnesis/gads): ___________________________
  3. Aploksnes reģistrācijas iesniegums iesniegšanas laiks (pulkstenis):_____________________
Izsoles komisijas sekretārs :    
     
   

(paraksts)

Ar reģistrācijas lapu iepazinos un reģistrācijas lapas eksemplāru saņēmu

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 21.jūlija lēmuma Nr. 1/13 "Nolikuma radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" 34.punktu izsoles komisijas sekretārs pieņem nolikuma 33.punktā noteikto aploksni ar reģistrācijas iesniegumu. Izsoles komisijas sekretārs reģistrācijas lapā, kas sastādīta divos eksemplāros, norāda izsoles dalībnieka nosaukumu, aploksnes ar reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku. Izsoles komisijas sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 21.jūlija lēmuma Nr.308 lemjošās daļas 2.punktu par izsoles komisijas sekretāri apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vadītāja Gundega Rutka.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

Piedāvājums

Izsoles dalībnieks ________________________________

Izsoles kārtas Nr.______

Piedāvātā cena   lati
 

(ar vārdiem)

 
Piedāvātā cena   lati
 

(ar cipariem)

 

Datums un pulksteņa laiks_____________________________

Izsoles dalībnieka pārstāvja paraksts _____________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.jūlija lēmumam Nr. 1/13

Atskaite par radiofrekvenču spektra joslu 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz lietošanas tiesību izmantošanu

Elektronisko sakaru komersants_____________________________

Informācija uz: _______________(datums)

Piedāvātie elektronisko sakaru pakalpojumi, norādot katram elektronisko sakaru pakalpojumam atsevišķi komercdarbības uzsākšanas datumu
Piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfiskais pārklājums (uzskaitīt Latvijas Republikas administratīvās teritorijas, kurās ir pieejami elektronisko sakaru pakalpojumi, izmantojot radiofrekvenču spektra joslas 914MHz - 915MHz/959MHz - 960MHz)

Datums__________________

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

(paraksts un atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

28.07.2010