Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.03.2014. - 30.06.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.81

Rīgā 2010.gada 15.jūnijā (prot. Nr.36, 22.§)
Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
13.pantu, 23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 26.pantu,
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
9.punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek sniegta neatliekamā palīdzība personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. cietusī persona – persona, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja;

2.2. neatjaunojama dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lieto cietusī persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama;

2.3. atjaunojama dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lieto cietusī persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama;

2.4. cietusī dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lieto cietusī persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā nav daļēji sagruvusi, bet līdz remontam nav derīga pastāvīgai dzīvošanai;

2.5. pagaidu dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, kuru izīrē uz atjaunojamās dzīvojamās telpas vai cietušās dzīvojamās telpas remonta laiku vai līdz atbilstošas pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai;

2.6. citas pašvaldības – Ādažu novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

II. Palīdzības sniegšana

3. Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz šādu neatliekamo palīdzību personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā:

3.1. izīrē dzīvojamo telpu neatjaunojamas dzīvojamās telpas īrniekam vai īpašniekam;

3.2. piešķir vienreizēju pabalstu atjaunojamas dzīvojamās telpas remontam un nosaka pabalsta apmēru;

3.3. piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam un nosaka pabalsta apmēru;

3.4. izīrē pagaidu dzīvojamo telpu.

4. Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto palīdzību atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām un par 1. vai 2.grupas invalīdu atzītām personām, kā arī maznodrošinātām ģimenēm.

5. Cietušajai personai, ja stihiska nelaime vai avārija notikusi nakts laikā, brīvdienā vai svētku dienā, pašvaldība neatliekamo palīdzību nodrošina Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija" 5.punktā noteiktajā kārtībā.

6. Cietusī persona, kura vēlas saņemt noteikumu 3.punktā minēto palīdzību, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (turpmāk – Departaments) rakstveida iesniegumu ar lūgumu sniegt neatliekamo palīdzību, norādot, vai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu, un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):

6.1. dzīvojamās telpas īres līgumu vai īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

6.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas (turpmāk – policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija).

(Grozīts ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12; Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

7. Noteikumu 4.punktā minētajai ģimenei, lai apliecinātu maznodrošinātas ģimenes statusu, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc noteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas deklarēt Rīgas Sociālajā dienestā vai citu pašvaldību sociālajā dienestā ienākumus un materiālo stāvokli.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

8. Departamenta Dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija (turpmāk – Tehniskā komisija) trīs darba dienu laikā apseko cietušās personas lietoto dzīvojamo telpu, vizuāli novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda vienu no šādiem dzīvojamās telpas apsekošanas aktiem:

8.1. dzīvojamā telpa ir neatjaunojama dzīvojamā telpa, jo atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.panta ceturtās daļas 1.punktā minētajam nosacījumam;

8.2. dzīvojamā telpa ir atjaunojama dzīvojamā telpa, jo atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.panta ceturtās daļas 2.punktā minētajam nosacījumam;

8.3. dzīvojamā telpa ir cietusī dzīvojamā telpa, jo:

8.3.1. ir salieta;

8.3.2. ir nokvēpusi;

8.3.3. tai bojāti logi vai durvis;

8.3.4. ir pārtraukta inženierkomunikāciju darbība, kā rezultātā netiek nodrošināta pamatpakalpojumu sniegšana;

8.3.5. ir bojāta elektroinstalācija;

8.3.6. nav ekspluatējamas koplietošanas telpas, kas funkcionāli nedalāmi saistītas ar dzīvojamo telpu;

8.4. dzīvojamā telpa neatbilst noteikumu 8.1, 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

9. Noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētājos gadījumos Tehniskā komisija dzīvojamās telpas apsekošanas aktā norāda, vai cietušajai personai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu.

10. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija (turpmāk – Izīrēšanas komisija) izīrē pagaidu dzīvojamo telpu cietušajai personai, kura lieto atjaunojamu dzīvojamo telpu vai cietušo dzīvojamo telpu, ja minētā persona ir izteikusi šādu lūgumu un Tehniskā komisija apsekošanas aktā ir norādījusi, ka cietušajai personai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu.

(Rīgas domes 25.02.2014. saistošo noteikumu Nr.101 redakcijā)

11. Izīrēšanas komisija, neatliekami izīrējot dzīvojamo telpu neatjaunojamas dzīvojamās telpas īrniekam vai īpašniekam, ievēro nosacījumu, ka cietušajai personai piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas istabu skaitam.

12. Ja Izīrēšanas komisijas sēde nenotiek piecu darba dienu laikā pēc cietušās personas iesnieguma saņemšanas un Tehniskā komisija sastādījusi noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3.apakšpunktā minēto aktu, iesniegti noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, kā arī izpildīts noteikumu 7.punktā minētais pienākums, Departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieks divu darba dienu laikā izdod rīkojumu par:

12.1. neatliekamu dzīvojamās telpas izīrēšanu;

12.2. pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.169; Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

13. Pēc cietušās personas iesnieguma, noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, kā arī noteikumu 7.punktā noteiktā izpildes, ja Tehniskā komisija sastādījusi noteikumu 8.2., 8.3. vai 8.4.apakšpunktā minēto aktu, Departamenta direktors divu darba dienu laikā pieņem lēmumu, izdodot administratīvo aktu par:

13.1. neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto atjaunojamu dzīvojamo telpu;

13.2. neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto cietušo dzīvojamo telpu;

13.3. atteikumu sniegt neatliekamo palīdzību.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.169; Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

14. Ja Departamenta direktors pieņēmis noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktā minēto lēmumu, cietusī persona piecu darba dienu laikā iesniedz Departamentā:

14.1. Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos, kas noslēgta starp atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas īpašnieku un/vai īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa kopīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju (1.pielikums);

14.2. dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi (turpmāk – tāme), kuru sastādījis sertificēts tāmētājs;

14.3. Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos par pabalsta izmantošanu, kuru paraksta pabalsta saņēmējs un Departamenta direktors (2.pielikums).

(Rīgas domes 25.02.2014. saistošo noteikumu Nr.101 redakcijā)

15. (Svītrots ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

16. Ja cietusī persona noteikumu 14.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto tāmi, to piecu darba dienu laikā sastāda Departamenta tāmētājs (turpmāk – Tāmētājs).

17. Pēc noteikumu 14.2.apakšpunktā minētās tāmes saņemšanas Tāmētājs sniedz atzinumu par tāmes atbilstību noteikumu 18.punkta (noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā) vai 19.punkta (noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā) nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

18. Noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 213,43 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 9960,10 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

19. Noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 71,14 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 1422,87 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49; Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

20. Departamenta direktors pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, kā arī piešķirtā pabalsta pārskaitīšanu vienošanās par pabalsta izmantošanu (2.pielikums) norādītajā personas norēķinu kontā.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

21. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot Departamentam.

III. Pašvaldības lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. (Svītrots ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

22.1 Izīrēšanas komisijas faktisko rīcību un lēmumus var apstrīdēt Rīgas domē, Rīgas domes lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 25.02.2014. saistošo noteikumu Nr.101 redakcijā)

23. (Svītrots ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

IV. Noslēguma jautājumi

25. Līdz budžeta programmas "Stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remonta pabalsts" izveidošanai un apstiprināšanai pabalsti izmaksājami no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

25.1 Ņemot vērā ar citām pašvaldībām noslēgtos sadarbības līgumus, Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz noteikumos noteikto (izņemot noteikumu 5.punktā minēto) palīdzību arī īrniekiem, kuriem izīrētās dzīvojamās telpas atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

(Rīgas domes 28.02.2012. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā)

26. Noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes
2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.81

(Pielikuma numerācija grozīta ar Rīgas domes 25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

Vienošanās par pabalsta saņēmēju

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.81

(Pielikums Rīgas domes 25.02.2014. saistošo noteikumu Nr.101 redakcijā)

Vienošanās par pabalsta izmantošanu
Rīgā 201___. gada_____._____________________ 
 

(datums)

 

Saskaņā ar 201___.gada _____._____________________ noslēgto Vienošanos par pabalsta saņēmēju vienreizējā pabalsta atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam saņēmējs (turpmāk – pabalsta saņēmējs)

       

,

(vārds)

 

(uzvārds)

 

(personas kods)

 

(pases sērija un Nr.)

 

no vienas puses, un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – Departaments) direktors _____________________________________, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos par pabalsta izmantošanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Pabalsta saņēmējs apņemas:

1.1. saņemto vienreizējo pabalstu atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam (turpmāk – pabalsts) izmantot tikai atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas

 

(adrese)

remontam atbilstoši 201___._____________________________ atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmei, kuras kopija ir šīs Vienošanās pielikums un tās neatņemama sastāvdaļa;

1.2. atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontu veikt 6 (sešu) mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas brīža. Atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonta pabeigšanas termiņš ir 201___.gada _____._____________________;

1.3. nodrošināt, lai Departaments atjaunojamo vai cietušo dzīvojamo telpu var apsekot pēc Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktā remonta pabeigšanas termiņa;

1.4. ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts nav veikts šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, atmaksāt visu saņemto pabalstu viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Departaments sastādījis aktu par neveiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem, pārskaitot to uz Rīgas domes Finanšu departamenta bankas kontu:

 
 
 

;

1.5. ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir veikts daļēji, atmaksāt saņemto pabalstu proporcionāli neveiktajiem remontdarbiem viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Departaments sastādījis kontroltāmi par daļēji veiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem, pārskaitot to uz Rīgas domes Finanšu departamenta bankas kontu:

 
 

.

2. Departaments apņemas:

2.1. pārskaitīt atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķirto pabalstu kontā:

Kredītiestāde 
Konts Nr. 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 

;

2.2. desmit darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā minētā atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonta pabeigšanas termiņa beigām apsekot atjaunojamo vai cietušo dzīvojamo telpu un sastādīt aktu par veiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem vai sastādīt kontroltāmi, ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts ir veikts daļēji.

3. Ja pabalsta saņēmējs saskaņā ar šīs Vienošanās 1.4. vai 1.5.apakšpunktu nav veicis pabalsta atmaksu, Departamentam ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pret pabalsta saņēmēju par piešķirtā pabalsta atgūšanu.

Pabalsta saņēmējs: Departaments:
   
04.03.2014