Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 41.§)
Noteikumi par kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmām prasībām
Izdoti saskaņā ar Komerclikuma 154.panta 1.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu (turpmāk – saraksts), un mantiskā ieguldījuma vērtētājam izvirzāmās prasības.

2. Sarakstu ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs).

II. Vērtētājam izvirzāmās prasības un iekļaušanai sarakstā iesniedzamie dokumenti

3. Fizisko personu iekļauj sarakstā, ja tā atbilst vienai no šādām pazīmēm:

3.1. tai ir akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts valsts regulētajā vērtēšanas jomā (turpmāk – sertifikāts);

3.2. tai ir izsniegta ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība valsts regulētajā vērtēšanas jomā (turpmāk – atzīšanas apliecība);

3.3. tā ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, finanšu vai inženiertehniskajā jomā, kā arī tai ir vismaz triju gadu pieredze attiecīgajā vērtēšanas jomā.

3.Fizisko personu neiekļauj sarakstā, ja tā jau ir iekļauta sarakstā kā juridiskas personas nodarbināta fiziskā persona, kura atbilst šo noteikumu 3. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

4. Fiziskā persona iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistrā, norādot šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētās ziņas. Pieteikumam pievieno attiecīgi apliecinātas šādu dokumentu kopijas:

4.1. sertifikāta kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām un sertifikāts nav publiskots;

4.2. atzīšanas apliecības kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

4.3. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

4.4. Izglītības likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā izsniegtas ekspertīzes izziņas kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un augstāko izglītību ieguvusi ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

5. Ja persona atbilst šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, pieteikumā tā apliecina, ka:

5.1. tā vērtē mantisko ieguldījumu atbilstoši Latvijas standarta statusā reģistrētajiem īpašuma vērtēšanas standartiem (LVS401) vai pēc mantiskā ieguldījuma parastās (tirgus) vērtības;

5.2. tai ir vismaz triju gadu pieredze pieteikumā norādītajā vērtēšanas jomā

6. Juridisko personu iekļauj sarakstā, ja tā nodarbina vismaz vienu fizisku personu, kura atbilst šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām (turpmāk – nodarbinātais vērtētājs).

7. Juridisko personu neiekļauj sarakstā, ja:

7.1. tā atrodas likvidācijas procesā;

7.2. tai ir pasludināts maksātnespējas process;

7.3. tās nodarbinātais vērtētājs jau ir iekļauts sarakstā kā citas juridiskas personas nodarbinātais vērtētājs vai kā fiziska persona.

8. Juridiskā persona iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistrā, norādot šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās ziņas, kā arī 10.1., 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētās ziņas par katru nodarbināto vērtētāju. Pieteikumam pievieno:

8.1. attiecīgi apliecinātas šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu kopijas par katru tās nodarbināto vērtētāju;

8.2. ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas reģistrāciju apliecinošu dokumentu vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja atrašanās vietas valsts likums paredz juridiskās personas ierakstīšanu reģistrā;

8.3. katra šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošā nodarbinātā vērtētāja apliecinājumu, ka:

8.3.1. tas vērtē mantisko ieguldījumu atbilstoši Latvijas standarta statusā reģistrētajiem īpašuma vērtēšanas standartiem (LVS401) vai pēc mantiskā ieguldījuma parastās (tirgus) vērtības;

8.3.2. tam ir vismaz triju gadu pieredze pieteikumā norādītajā vērtēšanas jomā.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

9. Pieteikumam nepievieno šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto apliecinājumu, ja nodarbinātais vērtētājs pieteikumā apliecinājis šo noteikumu 8.3.1. un 8.3.2.apakšpunktā minētās ziņas.

III. Sarakstā iekļaujamās ziņas

10. Sarakstā par fizisko personu norāda šādas ziņas:

10.1. vārdu un uzvārdu;

10.2. personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);

10.3. vērtēšanas jomu:

10.3.1. nekustamais īpašums;

10.3.2. tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums;

10.3.3. transportlīdzekļi;

10.3.4. lauksaimniecības tehnika;

10.3.5. intelektuālais īpašums;

10.3.6. komersanta darbība (bizness);

10.3.7. meži;

10.3.8. antikvārie, mākslas priekšmeti;

10.3.9. cita;

10.4. profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas datumu, numuru un derīguma termiņu (ja tāds ir), ja persona atbilst šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

10.5. izglītību apliecinoša dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas datumu un numuru, ja persona atbilst šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

11. Sarakstā par juridisko personu norāda šādas ziņas:

11.1. firmu;

11.2. reģistrācijas numuru;

11.3. šo noteikumu 10.punktā noteiktās ziņas par katru nodarbināto vērtētāju.

12. Papildus šo noteikumu 10. un 11.punktā noteiktajām ziņām Uzņēmumu reģistrs var iekļaut sarakstā citas ziņas, kuras pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā un lūdzis iekļaut sarakstā.

IV. Lēmuma pieņemšana un personas iekļaušana sarakstā

13. Personu iekļauj sarakstā, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu.

14. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā vai par atteikumu iekļaut personu sarakstā triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

15. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pārliecinās, ka:

15.1. persona atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;

15.2. persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

16. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā, ja tā atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajiem nosacījumiem.

17. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut personu sarakstā, ja:

17.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

17.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

17.3. persona neatbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

18. Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut personu sarakstā.

V. Saraksta grozīšana

(Nodaļas nosaukums MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

19. Ja šo noteikumu 10. vai 11. punktā minētajās ziņās radušās izmaiņas, persona septiņu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistrā, norādot ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas norādāmas sarakstā par mantiskā ieguldījuma vērtētāju.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

20. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par saraksta grozīšanu vai atteikumu grozīt sarakstu triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

21. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par saraksta grozīšanu attiecībā uz šo noteikumu 10.3., 10.4., 10.5. un 11.3.apakšpunktā minētajām ziņām, ja ir ievēroti šo noteikumu 15.punkta nosacījumi.

22. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu grozīt sarakstu attiecībā uz šo noteikumu 10.3., 10.4., 10.5. un 11.3.apakšpunktā minētajām ziņām, ja:

22.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

22.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

22.3. persona, kas pieteikumā norādīta kā mantiskā ieguldījuma vērtētājs, neatbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

23. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

24. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

25. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

26. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

VI. Saraksta publicēšana un informācijas sniegšana par sarakstā ierakstītajām ziņām

27. Uzņēmumu reģistrs sarakstu ved elektroniski.

28. Uzņēmumu reģistrs publicē sarakstu un tā grozījumus savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, izņemot šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētās ziņas.

29. Uzņēmumu reģistrs triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sniedz informāciju par sarakstā iekļautajām vēsturiskajām ziņām par vērtētājiem.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

VII. Izslēgšana no saraksta

30. Fizisku personu vai nodarbināto vērtētāju izslēdz no saraksta, ja:

30.1. Uzņēmumu reģistrā ir iesniegts pieteikums fiziskas personas izslēgšanai no saraksta vai pieteikums juridiskās personas nodarbinātā vērtētāja izslēgšanai no saraksta, kurā norādītas šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktās ziņas par attiecīgo mantiskā ieguldījuma vērtētāju, kuru piesaka izslēgšanai no saraksta;

30.2. ir beidzies fiziskās personas vai nodarbinātā vērtētāja profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta derīguma termiņš;

30.3. ir apturēta vai anulēta fiziskās personas vai nodarbinātā vērtētāja profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta darbība;

30.4. fiziskā persona vai nodarbinātais vērtētājs ir miris.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

31. Juridisko personu izslēdz no saraksta, ja:

31.1. Uzņēmumu reģistrā ir iesniegts attiecīgs pieteikums un tajā par attiecīgo juridisko personu, kuru piesaka izslēgšanai no saraksta, norādītas šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās ziņas;

31.2. juridiskā persona nenodarbina vismaz vienu fizisko personu, kura atbilst šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām;

31.3. ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process;

31.4. juridiskā persona ir izslēgta no komercreģistra.

(Grozīts ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

32. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no saraksta triju darbdienu laikā pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrā iesniegts attiecīgs pieteikums vai Uzņēmumu reģistrs uzzinājis par šo noteikumu 30. vai 31.punktā minēto apstākļu iestāšanos.

33. Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izslēgt personu no saraksta, ja iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām.

34. Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz sarakstā iekļautajām ziņām par personas profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta derīguma termiņu, ir tiesības pieņemt lēmumu par fiziskās personas, juridiskās personas vai nodarbinātā vērtētāja izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 30.2. un 31.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja personas profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta derīguma termiņš ir beidzies un šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums par attiecīgām izmaiņām.

35. Akreditēta sertificēšanas institūcija vai institūcija, kas izsniegusi atzīšanas apliecību, paziņo Uzņēmumu reģistram par šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos septiņu darbdienu laikā. Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz šo paziņojumu, ir tiesības pieņemt lēmumu par fiziskās personas, juridiskās personas vai nodarbinātā vērtētāja izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 30.3. un 31.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums par attiecīgām izmaiņām.

36. (Svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

37. Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz komercreģistra ierakstiem, ir tiesības pieņemt lēmumu par juridiskās personas izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 31.3. un 31.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums par attiecīgām izmaiņām.

VIII. Noslēguma jautājumi

38. Persona, kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir iekļauta mantisko ieguldījumu ekspertu sarakstā atbilstoši Komerclikuma 154.panta pirmajai daļai, drīkst veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu līdz 2010.gada 1.septembrim.

39. Ja pieteikums par personas iekļaušanu sarakstā saņemts līdz 2010.gada 1.septembrim, Uzņēmumu reģistrs pieņem šo noteikumu 14.punktā minēto lēmumu septiņu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

40. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums fiziskas personas iekļaušanai mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums juridiskas personas iekļaušanai mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums par izmaiņām ziņās, kas norādītas mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā par fizisku personu

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums par izmaiņām ziņās, kas norādītas mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā par juridisku personu

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums informācijas saņemšanai par mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā iekļautajām vēsturiskajām ziņām par vērtētājiem

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums fiziskas personas izslēgšanai no mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksta

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums par juridiskās personas nodarbinātā vērtētāja izslēgšanu no mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksta

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.598
Pieteikums juridiskas personas izslēgšanai no mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksta

(Pielikums svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 6)

11.01.2019