Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.108

Daugavpilī (protokols Nr.5 15.§)1998. gada 26. februārī

Atļauju un saskaņojumu izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Daugavpilī

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

"Par pašvaldībām" 15., 21. un 43. pantu

1. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, ievērojot valsts un administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas sfērā, kā arī lai nodrošinātu tirdzniecības noteikumu ievērošanu, finansu kontroli un patērētāju tiesību aizsardzību, šajos noteikumos tiek noteikta kārtībā, kādā uzņēmējiem tiek izsniegtas atļaujas un saskaņojumi tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai, kā arī uzskaitē stāšanās kārtība Daugavpils pilsētas domē.

2. Daugavpils pilsētas domes plānu un ekonomikas nodaļa izsniedz šādus dokumentus:

2.1. atļaujas mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai, sabiedriskajai ēdināšanai un pakalpojumu sniegšanai;

2.2. saskaņojumus uzņēmējdarbībai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3. Juridiskas personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu speciāli šim nolūkam ierīkotos objektos, neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas drīkst uzsākt vai veikt šo darbību tikai pēc atļaujas saņemšanas.

4. Uzsākot darbību konkrētā objektā, atļaujas saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. iesniegums;

4.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

4.3. telpu un (vai) zemes nomas līgumi vai dokumenti, kas apliecina to lietošanas likumību;

4.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta elektroniskā kases aparāta tehniskās pases kopija;

4.5. Ugunsdzēsības dienesta rakstisks saskaņojums;

4.6. Vides veselības centra saskaņojums;

4.7. saskaņojums ar Daugavpils būvvaldi;

4.8. citi dokumenti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai vai Daugavpils pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem.

5. Atkārtotai atļaujas saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. iesniegums;

5.2. esošās atļaujas (patenta) kopija;

5.3. telpu un (vai) zemes nomas līgumi vai dokumenti, kas apliecina to lietošanas likumību;

5.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

5.5. Daugavpils pilsētas domes finansu nodaļas izziņa par norēķināšanos ar pašvaldības budžetu par nekustamā īpašuma nodokli.

6. Saskaņojuma saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un norēķināšanos ar valsts budžetu un pašvaldības budžetu;

6.2. iepriekšējās licences kopija;

6.3. atļaujas kopija.

7. Nepieciešamības gadījumā domei ir tiesības pieprasīt papildus šādus dokumentus:

7.1. saskaņojumu ar pašvaldības policiju;

7.2. licencējamiem uzņēmējdarbības veidiem — licences kopiju;

7.3. uzņēmējsabiedrībām — statūtu kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.4. Veterinārā dienesta atļauju;

7.5. citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, Daugavpils pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem.

8. Azartspēļu iekārtu izmantošanas reģistrēšanai uzņēmējam jāiesniedz domei šādi dokumenti:

8.1. iesniegums, kurā norādīts azartspēļu iekārtu skaits, izvietošanas adrese un datums;

8.2. azartspēļu organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija;

8.3. izložu un azartspēļu organizēšanas atļaujas (licences) kopija;

8.4. saskaņojums ar Valsts policiju;

8.5. Vides veselības centra saskaņojums;

8.6. Ugunsdrošības dienesta saskaņojums.

9. Atļaujas izsniedz uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz telpu nomas līguma termiņa biegām.

10. Atļaujas un saskaņojumi tiek izsniegti bez maksas.

11. Atļaujām (to oriģināliem vai notariāli apstiprinātām kopijām), kā arī alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecības licencēm jāatrodas zālē redzamā vietā.

12. Ja uzņēmējs atļauju pazaudējis, viņam jāziņo par to domei. Pazaudētās atļaujas vietā var tikt izsniegts dublikāts.

13. Ja beidzas atļaujas vai licences derīguma termiņš, vienu mēnesi pirms termiņa beigām uzņēmējam jāiesniedz dokumenti jaunas atļaujas vai saskaņojuma saņemšanai.

14. Ja uzņēmējs beidz darbību konkrētā objektā, par to jāpaziņo domei.

15. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros, izdarot atzīmi kontroles žurnālā (ja uzņēmumā tāds ir), veic:

15.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija;

15.2. Vides veselības centrs;

15.3. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments;

15.4. Daugavpils pilsētas domes finansu nodaļas kontroles un revīzijas grupa;

15.5. citas uzņēmējdarbību kontrolējošas institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

16. Dome, pamatojoties uz kontrolējošo institūciju iesniegto pieprasījumu, ir tiesīga anulēt uzņēmējam izsniegto atļauju saskaņojumu, ja:

16.1. uzņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

16.2. konstatēti atkārtoti tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi;

16.3. bez saskaņošanas ar domi patvaļīgi mainīts atļaujā norādītais preču sortiments vai pakalpojumu veids.

17. Lēmumu par atļaujas saskaņojuma anulēšanu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

18. Jaunu saskaņojumu vai atļauju anulētās vietā var saņemt pēc konstatēto pārkāpumu novēršanas.

19. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi atbildīgas ir 3. punktā minētās personas.

20. Par nereģistrēšanos pašvaldībā, uzsākot vai veicot uzņēmējdarbību tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas objektos, paredzētā administratīvā atbildība saskaņā ar domes 1994. gada 8. decembra lēmumu Nr.378.

21. Sodītajam uzņēmējam divdesmit darba dienu laikā jānokārto atļaujas saņemšana. Ja šajā termiņā uzņēmējs nav saņēmis atļauju, atjaunojas uzņēmēja administratīvā atbildība.

22. Par atļaujas izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

23. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas (izņemot divdesmit darbdienu periodu atļaujas saņemšanai), kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

24. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

25. Atļaujas juridiskām personām, pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir jāsaņem līdz 1998. gada 1. jūnijam.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

11.03.1998