Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Liepājā 2010.gada 13.maijā (prot. Nr.6, 37.§)
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs.

2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Atļauja tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

(Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

4. Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.

5. Lai komersants saņemtu pašvaldības atļauju, viņam Liepājas pilsētas pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

5.2. novietnes atrašanās vieta;

5.3. alkoholisko dzērienu veidi.

6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

6.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

6.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija, uzrādot oriģinālu;

6.3. īpašumu vai nomas tiesību apliecinošu dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu;

6.4. ar Liepājas pilsētas galveno mākslinieci saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice.

7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, atļauju izsniedz Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

8. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

9. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas Liepājas pilsētas domē.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
14.01.2014