Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.11

Rīgā 2010.gada 18.maijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Kārtība, kādā iesniedzami kandidātu saraksti 10.Saeimas vēlēšanām."

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.VeinbergsAPSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2010.gada 18.maija lēmumu Nr.11

Instrukcija

"Kārtība, kādā iesniedzami kandidātu saraksti 10.Saeimas vēlēšanām"

1. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajai vēlēšanu komisijai, sākot ar 2010.gada 14.jūliju. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 2010.gada 3.augusts.

2. Kandidātu sarakstiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jāatbilst Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk - Likums) prasībām. Saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

3. Kandidātu sarakstus iesniedz politisko partiju vai politisko partiju apvienību lēmējinstitūciju attiecīgi pilnvarotas personas (turpmāk tekstā - Iesniedzējs), personīgi ierodoties Centrālajā vēlēšanu komisijā Rīgā, Smilšu ielā 4, (3.stāvs). Iesniedzot kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus, Iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Visi dokumenti iesniedzami datorizdrukas veidā un elektroniskā formā datu nesējā.

Lietojumprogramma pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv ne vēlāk kā 110 dienas pirms vēlēšanu dienas.

4. Kandidātu sarakstus pieņem Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs šīs instrukcijas 1.punktā minētajā laika periodā otrdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00, trešdienās no pulksten 13.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00, bet 2. un 3.augustā - no pulksten 10.00 līdz 18.00.

5. Kandidātu sarakstus pieņem pieteikšanās secībā - iesniedzējs var pieteikties pa tālruni 67322688 vai 67814907 un vienoties ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru par saraksta pieņemšanas laiku. Iesniedzējiem jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai sava adrese un tālruņa numurs (faksa numurs, e-pasta adrese).

6. Pirmajā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā kandidātu sarakstus no Iesniedzējiem pieņem ierašanās secībā. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā (2010. gada 3.augustā) kandidātu sarakstus pieņem no Iesniedzējiem, kuri ieradušies Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00 un kuru iesniedzamie dokumenti sagatavoti atbilstoši šīs instrukcijas prasībām.

7. Pieņemot kandidātu sarakstu, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs pārbauda, vai:

7.1. kandidātu saraksta Iesniedzēja organizācija ir reģistrēta kā politiskā partija vai politisko partiju apvienība (Likuma 9.panta pirmā daļa);

7.2. kandidātu saraksta Iesniedzējam ir ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums (Likuma 9.panta otrā daļa), kurā norādīts politiskās partijas vai partiju apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, personas kods, lēmējinstitūcijas nosaukums, lēmuma pieņemšanas vieta, datums un pilnvarojuma apjoms (iesniegt un parakstīt kandidātu sarakstu, iesniegt kandidātu sarakstu/ parakstīt kandidātu sarakstu);

7.3. kandidātu saraksta nosaukums atbilst likuma prasībām (Likuma 10.panta ceturtā daļa);

7.4. kandidātu sarakstā un tam pievienotajos dokumentos par katru kandidātu ir norādītas visas likumā noteiktās ziņas;

7.5. kandidātu sarakstu ir parakstījusi attiecīgi pilnvarota persona (Likuma 10.panta piektā daļa), ko apliecina ar lēmējinstitūcijas pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums, kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, personas kods, lēmuma pieņemšanas vieta, datums;

7.6. kandidātu sarakstam ir pievienoti Likuma 11.pantā minētie dokumenti;

7.7. kandidātu sarakstam ir pievienots ar kandidātu saraksta nosaukumu sagatavots bankas dokuments par drošības naudas iemaksu Centrālās vēlēšanu komisijas norādītajā depozīta kontā (Likuma 12.pants);

7.8. kandidātu saraksts, priekšvēlēšanu programma vai cits dokuments, kas ir uz divām vai vairākām lapām, ir numurēts, cauršūts, ar atzīmi uz pēdējās lapas otrās puses par cauršūto un numurēto lapu skaitu, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un parakstu;

7.9. iesniegtie kandidātu saraksti un pievienotie dokumenti identiski sakrīt ar elektroniskā formā datu nesējā iesniegtajiem dokumentiem.

8. Par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu saņemšanu Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs izdara atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, norādot kandidātu saraksta pieņemšanas dienu un laiku, iesniegto dokumentu skaitu. Ierakstu pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un Iesniedzējs.

9. Ja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs konstatē kādu neatbilstību šīs instrukcijas prasībām, viņš pieņem tikai tos dokumentus, kuri atbilst instrukcijas prasībām, izdara par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnāla pielikumā Nr.1 un izziņu ar iztrūkstošo dokumentu sarakstu izsniedz Iesniedzējam.

Trūkstošos dokumentus atkārtoti var iesniegt, ierodoties Centrālajā vēlēšanu komisijā ne vēlāk kā 2010.gada 3.augustā līdz plkst. 18.00.

Ieraksta un izsniegtās izziņas pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un Iesniedzējs.

10. Kandidātu sarakstu var iesniegt atkārtoti, ierodoties Centrālajā vēlēšanu komisijā ne vēlāk kā 2010.gada 3.augustā līdz plkst. 18.00.

11. Par kandidātu saraksta iesniegšanu attiecīgajā vēlēšanu apgabalā uzskatāma diena un laiks, kad Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs to pieņēmis un Iesniedzējam izsniedzis izziņu par dokumentu pieņemšanu.

12. Par kandidātu sarakstu reģistrāciju lemj Centrālā vēlēšanu komisija savā sēdē. Kandidātu saraksti tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.

13. Reģistrētajos kandidātu sarakstos Centrālā vēlēšanu komisija izdara grozījumus, ja ir atklājušies apstākļi, kas minēti Likuma 13.panta otrajā daļā. Par grozījumu izdarīšanu Centrālā vēlēšanu komisija pieņem motivētu lēmumu. Pieņemto lēmumu Centrālā vēlēšanu komisija nekavējoties nosūta attiecīgajam Iesniedzējam uz norādīto kontaktadresi.

14. Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemto lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu, atteikumu reģistrēt vai grozījumu izdarīšanu tajā triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

15. Kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu komisija numurē Likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Par Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes dienu un laiku, kurā tiks izlozēti kandidātu sarakstu numuri, Iesniedzējiem paziņo atsevišķi.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

18.05.2010