Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 23.03.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2020. gada 14. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība".
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

(Saistošo noteikumu nosaukums Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem – fiziskām personām par nekustamo īpašumu – zemi un dzīvojamām mājām, kas atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

(Ventspils pilsētas domes 17.11.2010. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar 27.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2. Ar terminu "dzīvojamā māja" šo noteikumu izpratnē saprot dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, dzīvokļi, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

3. Trūcīgas vai maznodrošinātas personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" lēmumu piešķirts attiecīgi trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

3.1 Bērni šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadiem (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par zemi un dzīvojamo māju no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

4.1. trūcīgām personām – 90% apmērā;

4.2. maznodrošinātām personām – pensionāriem un invalīdiem, kuri ir vientuļi, atsevišķi dzīvojoši un kuriem nav apgādnieku un nav laulātā, – 90% apmērā;

4.3. pārējām maznodrošinātām personām, kuras nav nosauktas šo saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktā,– 70% apmērā;

4.4. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2, sk. 10.1 punktu)

5. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

5.1 Nekustamā īpašuma nodokļa summa par dzīvojamo māju un zemi zem tās ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 euro, personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.

(Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods un nosacījumi ir šādi:

6.1. šo saistošo noteikumu 4.punktā nosauktajām personām – nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Atvieglojums tiek piemērots sākot ar nākošo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu.

6.2. šo saistošo noteikumu 5.1 punktā nosauktajām personām:

6.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad ir mainījušies 5.1 punktā noteiktie nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai. Šajā gadījumā atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi, kurā pastāv nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai.

6.2.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

6.2.3. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2).

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

6.1 Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.1 punkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, nodokļa atvieglojumu saņemšanai par kārtējo taksācijas gadu jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai rakstisks iesniegums.

Par bērniem, kuru vecums ir 18 un vairāk gadi (vecumā līdz 24 gadiem), iesniegumam jāpievieno izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērni mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt un informācija tiek iegūta, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības rīcībā esošo informācijas sistēmu datiem.

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

6.2 Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai iesniegtais personas iesniegums uzskatāms par personas atļauju Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai iepazīties ar personas un tās bērnu personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai.

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

7. Personām, kurām saskaņā ar šo saistošo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, tie tiek piešķirti šādā kārtībā:

7.1. 4.punktā noteiktajos gadījumos – atvieglojumus piešķir Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu un Ventspils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. Par atvieglojumu piešķiršanu Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

7.2. 5.1 punktā noteiktajā gadījumā – personu atbilstību šo noteikumu 6.2.apakšpunkta un 6.1 punkta nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājs.

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

8. Attiecībā uz Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājs var:

8.1. apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās summas pareizību viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas, rakstiski vēršoties pie Ventspils pilsētas domes izpilddirektora;

8.2. apstrīdēt maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas pārskatīšanas rezultātu, par ko pieņemts 8.1.apakšpunktā noteiktais lēmums, vēršoties pie Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja;

8.3. ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, par ko pieņemts 8.2.apakšpunktā noteiktais lēmums, viņš to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

9. Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Ventspils pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

(Ventspils pilsētas domes 27.04.2012. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10.1 Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā un 5.1 punktā noteiktie nodokļa atvieglojumi piemērojami ar 2013.taksācijas gadu.

(Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
01.01.2014