Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 1997.gada 19.jūnijā (prot.Nr.11, 10.§)

Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15., 21. un 43.pantu

1. Lai nodrošinātu tirdzniecības noteikumu un Valsts valodas likuma ievērošanu, finansu kontroli un patērētāju tiesību aizsardzību, šie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzņēmējiem tiek izsniegtas reģistrācijas kartes un piekrišanas atļaujas tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Liepājas administratīvajā teritorijā.

2. Liepājas pilsētas domes Uzņēmējdarbības sektors (turpmāk tekstā - Sektors), pamatojoties uz Licencēšanas komisijas lēmumu, izsniedz šādus dokumentus:

2.1. reģistrācijas kartes mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai, sabiedriskajai ēdināšanai un pakalpojumu sniegšanai (turpmāk tekstā - reģistrācijas kartes) saskaņā ar pielikumu Nr.1;

2.2. piekrišanas atļaujas saskaņā ar pielikumu Nr.2:

2.2.1. uzņēmējdarbībai ar spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem;

2.2.2. uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem;

2.2.3. uzņēmējdarbībai ar degvielu;

2.2.4. mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, to numurētiem agregātiem un piekabēm;

2.2.5. cukura importam un vairumtirdzniecībai.

3. Juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu speciāli šim nolūkam ierīkotos objektos, neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas drīkst uzsākt vai veikt šo darbību tikai pēc reģistrācijas kartes saņemšanas.

4. Uzsākot darbību konkrētā objektā, reģistrācijas kartes saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz sektoram šādi dokumenti:

4.1. pieprasījums, kura formu apstiprina Licencēšanas komisija;

4.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

4.3. Valsts ieņēmumu dienesta un Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda izziņas par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un norēķināšanos ar valsts budžetu un pašvaldības budžetu (izziņas derīguma termiņš - 30 dienas);

4.4. telpu un (vai) zemes nomas līgumi vai dokumenti, kas apliecina to lietošanas likumību;

4.5. Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļā reģistrēta elektroniskā kases aparāta tehniskās pases kopija;

4.6. telpu inventarizācijas plāna kopija;

4.7. Ugunsdzēsības dienesta rakstisks saskaņojums, izņemot gadījumus, ja telpu nomas līgums ir slēgts ar Liepājas pilsētas domi;

4.8. Vides veselības centra saskaņojums, izņemot gadījumus, ja telpu nomas līgums ir slēgts ar Liepājas pilsētas domi;

4.9. vizuālā noformējuma un reklāmas saskaņojums ar Liepājas pilsētas galveno mākslinieku;

4.10. saskaņojums ar Liepājas būvinspektoru.

5. Atkārtotai reģistrācijas kartes saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz sektoram šādi dokumenti:

5.1. pieprasījums, kura formu apstiprina Licencēšanas komisija;

5.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un norēķināšanos ar valsts budžetu un pašvaldības budžetu;

5.3. esošās tirdzniecības atļaujas (reģistrācijas kartes, patenta) kopija.

6. Piekrišanas atļaujas saņemšanai uzņēmējam jāiesniedz Sektoram šādi dokumenti:

6.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un norēķināšanos ar valsts budžetu un pašvaldības budžetu;

6.2. iepriekšējās licences kopija;

6.3. reģistrācijas kartes kopija;

6.4. saskaņojums ar Liepājas pilsētas domes Īpašuma pārvaldi par telpu vai zemes nomas līgumu vai dokumenti, kas apliecina to lietošanas tiesības.

7. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir tiesības pieprasīt papildus šādus dokumentus:

7.1. individuālā darba veicējiem - patentu vai reģistrācijas apliecību;

7.2. licencējamiem uzņēmējdarbības veidiem - licences kopiju;

7.3. uzņēmējsabiedrībām - statūtu kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.4. Veterinārā dienesta atļauju;

7.5. citus dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai vai Liepājas pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem.

8. Azartspēļu iekārtu izmantošanas reģistrēšanai uzņēmējam jāiesniedz sektoram šādi dokumenti:

8.1. iesniegums, kurā norādīts azartspēļu iekārtu skaits, izvietošanas adrese un datums;

8.2. azartspēļu organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija;

8.3. izložu un azartspēļu organizēšanas atļaujas (licences) kopija.

9. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas lēmumu, Sektors reģistrē azartspēļu iekārtu skaitu atbilstīgi iesniegumam un informē par reģistrēšanas faktu konkrēto uzņēmumu (organizētāju) un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu inspekcijas nodaļu, kurā uzņēmums ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē.

10. Iesniegumus ar tiem pievienotajiem dokumentiem reģistrē žurnālā. Iesniegtajiem dokumentiem vai to norakstiem jābūt valsts valodā.

11. Jautājumu par reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas izsniegšanu Licencēšanas komisija, pamatojoties uz Sektora sniegto atzinumu, izskata ne vēlāk kā desmit darbadienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

12. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu un Sektors par to informē pieprasījuma iesniedzēju, iepazīstinot ar Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja rezolūciju uz pieprasījuma, vai arī izsniedz Licencēšanas komisijas sēdes protokola izrakstu, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu.

13. Reģistrācijas kartes izsniedz uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz telpu nomas līguma termiņa beigām.

14. Reģistrācijas kartes un piekrišanas atļaujas tiek izsniegtas bez maksas.

15. Katrai tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas zālei nepieciešama atsevišķa reģistrācijas karte.

16. Reģistrācijas kartēm (to oriģināliem vai notariāli apstiprinātām kopijām), kā arī alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecības licencēm jāatrodas zālē redzamā vietā.

17. Ja uzņēmējs reģistrācijas karti pazaudējis, viņam jāziņo par to Licencēšanas komisijai. Pazaudētās reģistrācijas kartes vietā var tikt izsniegts dublikāts.

18. Ja beidzas reģistrācijas kartes vai licences derīguma termiņš, vienu mēnesi pirms termiņa beigām uzņēmējam jāiesniedz dokumenti jaunas reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas saņemšanai.

19. Ja uzņēmējs beidz darbību konkrētā objektā, par to jāpaziņo Sektoram.

20. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros, izdarot atzīmi kontroles žurnālā (ja uzņēmumā tāds ir), veic:

20.1. Liepājas pilsētas domes Municipālā policija;

20.2. Valodas inspekcija;

20.3. Vides veselības centrs;

20.4. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments;

20.5. citas uzņēmējdarbību kontrolējošās institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

21. Licencēšanas komisija, pamatojoties uz kontrolējošo institūciju iesniegto pieprasījumu, ir tiesīga anulēt uzņēmējam izsniegto reģistrācijas karti vai piekrišanas atļauju, ja:

21.1. uzņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

21.2. konstatēti atkārtoti tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi;

21.3. bez saskaņošanas ar Licencēšanas komisiju patvaļīgi mainīts reģistrācijas kartē norādītais preču sortiments vai pakalpojumu veids;

21.4. netiek ievērots Latvijas Republikas likums "Par valsts valodu".

22. Lēmumu par reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas anulēšanu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

23. Jaunu reģistrācijas karti vai piekrišanas atļauju anulētās vietā var saņemt pēc konstatēto pārkāpumu novēršanas.

24. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi atbildīgas ir 3.punktā minētās personas.

25. Par nereģistrēšanos pašvaldībā, uzsākot vai veicot uzņēmējdarbību tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas objektos, paredzēta administratīvā atbildība:

25.1. par pirmoreiz konstatētu pārkāpumu naudas sods Ls 10 apmērā;

25.2. par atkārtoti konstatētu pārkāpumu gada laikā naudas sods līdz Ls 50.

26. Sodītajam uzņēmējam piecpadsmit darbadienu laikā jānokārto reģistrācijas kartes saņemšana. Ja šajā termiņā uzņēmējs nav saņēmis reģistrācijas karti, atjaunojas uzņēmēja administratīvā atbildība.

27. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi:

27.1. Liepājas pilsētas domes Municipālā policija;

27.2. Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija.

28. Par reģistrācijas kartes izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Reģistrācijas kartes saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

29. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas (izņemot piecpadsmit darbadienu periodu reģistrācijas kartes saņemšanai), kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks G.Krieviņš

23.07.1997