Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.11.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 8.§)
Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) projekta īstenošanas vietā (turpmāk – pārbaude projekta īstenošanas vietā).

2. Pārbaudes projekta īstenošanas vietā izlases veidā veic sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde, kura ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) ir noslēgusi civiltiesisku līgumu (turpmāk – līgums) vai vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vai kurai Ministru kabineta noteikumos par attiecīgās aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu ir noteikts pienākums veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

3. Pārbaudi projekta īstenošanas vietā ir tiesības ierosināt un veikt arī vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei.

4. Revīzijas iestādei ir tiesības piedalīties pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās iestādes.

5. Vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde izstrādā un apstiprina iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka kārtību, kādā attiecīgā iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

6. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) šādu informāciju:

6.1. par nākamajā gadā plānotajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un informāciju par visu sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes administrēto Eiropas Savienības fonda projektu riska līmeni – līdz iepriekšējā gada 30.decembrim;

6.2. aktuālo informāciju par kārtējā mēnesī plānotajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā – līdz katra mēneša pirmajam datumam;

6.3. par katru plānoto pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

6.3.1. datumu, kad plānots veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

6.3.2. laiku, kurā ir paredzēts veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā (pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, projekta īstenošanas laikā vai pēc projekta pabeigšanas, tas ir, pēc tam, kad veikts pēdējais maksājums finansējuma saņēmējam, pabeigtas projekta ietvaros veicamās darbības un nodrošināta projekta rezultāta funkcionalitāte (turpmāk – projekta pabeigšana)).

(Grozīts ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr. 648)

7. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde:

7.1. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju nosaka attiecīgā projekta riska līmeni (augsts, vidējs, zems) un ne retāk kā reizi projekta īstenošanas gadā veic projekta riska līmeņa pārvērtējumu;

7.2. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju nosaka augstu riska līmeni lielajiem projektiem visā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

7.3. ne vēlāk kā viena gada laikā pēc projekta pabeigšanas nosaka attiecīgā projekta riska līmeni (augsts, vidējs, zems) vienu reizi visā projekta rezultātu saglabāšanas un ilgtspējas nodrošināšanas periodā.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

8. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde, veicot risku izvērtējumu, ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

8.1. Eiropas Savienības fonda projekta sarežģītības pakāpe;

8.2. Eiropas Savienības fonda projekta atlases veids;

8.3. Eiropas Savienības fonda projekta kopējo attiecināmo izdevumu summa;

8.4. finansējuma saņēmēja juridiskais statuss.

9. Piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes projekta īstenošanas vietā (izņemot šo noteikumu 10.punktā minētās pārbaudes) sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde par to informē finansējuma saņēmēju.

10. Sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju, lai pārliecinātos par Eiropas Savienības fonda projekta faktisko ieviešanu vai faktiskajiem apstākļiem Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanai. Attiecīgā iestāde par šādu pārbaudi finansējuma saņēmēju informē vismaz trīs darbdienas pirms pārbaudes.

11. Izņēmuma gadījumos sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde var neinformēt finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Izņēmuma gadījums šā punkta izpratnē ir:

11.1. pārbaudes apmācību laikā (piemēram, semināros, kursos), lai pārliecinātos, vai dalībnieku sarakstā iekļautās personas atrodas apmācību vietā;

11.2. pārbaudes, lai pārliecinātos, vai Eiropas Savienības fonda projekta mērķa sasniegšanai iegūtā manta atrodas pareizajā vietā un tiek izmantota projekta mērķiem;

11.3. pārbaudes, lai pārliecinātos, vai konkrēto darbu izpilde notiek projekta īstenošanas vietā;

11.4. citi gadījumi, kad Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veiktās darbības īstumu pēc šās darbības pabeigšanas vairs nebūtu iespējams identificēt.

12. Piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes projekta īstenošanas vietā vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde informē par to finansējuma saņēmēju, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi.

13. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kuras laikā pārbauda, vai:

13.1. Eiropas Savienības fonda projekts tiek īstenots saskaņā ar attiecīgo līgumu vai attiecīgo vienošanos;

13.2. izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, ir veikti faktiski un ir attiecināmi finansēšanai no Eiropas Savienības fonda;

13.3. finansējuma saņēmējs nodrošina ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu un to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu:

13.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu un atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumam – ja finansējuma saņēmējs ir juridiskā persona;

13.3.2. atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumam – ja finansējuma saņēmējs ir fiziskā persona;

13.4. Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, tai skaitā:

13.4.1. darbi un piegādes ir veiktas vai arī pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar finansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem;

13.4.2. maksājumi atbilst līgumos noteiktajai maksāšanas kārtībai, veiktajiem darbiem, piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem un finansējuma saņēmēja rīcībā ir to pamatojošie un attaisnojuma dokumenti;

13.4.3. ir ievērotas publiskā iepirkuma, komercdarbības atbalsta un vides aizsardzības prasības (ja attiecināms);

13.4.4. ir ievēroti vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi saistībā ar dzimumu līdztiesību, invaliditāti un novecošanos (ja attiecināms);

13.5. saskaņā ar aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas, valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi (preces, pakalpojumi);

13.6. ir ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda publicitāti un vizuālo identitāti;

13.7. faktiski veiktie izdevumi projekta ietvaros atbilst projekta mērķiem un rezultātiem.

13.1 Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde var veikt daļēju pārbaudi projekta īstenošanas vietā šādos gadījumos:

13.1 1. augsta riska projektiem to īstenošanas pirmajā gadā, pārbaudot tikai daļu no šo noteikumu 13. punktā minētajiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka ir iespējams pamatot pārbaužu neveikšanu pilnā apmērā (piemēram, pārbaudes brīdī nav uzsākta projekta aktivitāšu īstenošana);

13.1 2. ir nepieciešams pārliecināties par atsevišķu šo noteikumu 13. punktā minēto kritēriju vai par atsevišķu iepriekšējās pārbaudēs izteikto ieteikumu atbilstošu ievērošanu;

13.1 3. ir nepieciešams pārliecināties tikai par šo noteikumu 11. punktā minētajiem izņēmuma gadījumiem.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.233 redakcijā)

13.2 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde daļējās pārbaudes neveic atbilstoši šo noteikumu 15. punktā noteiktajai kārtībai (izņemot šo noteikumu 13.1 1. apakšpunktā minēto gadījumu). Minētās pārbaudes dokumentē un informāciju vadības informācijas sistēmā iekļauj saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.233 redakcijā)

13.3 Šo noteikumu 13.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde var neinformēt finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.233 redakcijā)

14. Ja projekta izdevumiem piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi, vienreizēju maksājumu vai vienotu likmi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulas (EK) Nr. 396/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no Eiropas Sociālā fonda, 11.panta 3.punkta ''b'' apakšpunktam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulas (EK) Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu groza attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes un atjaunojamas enerģijas ieguldījumu atbilstību, 7.panta 4.apakšpunktam, pārbaudi projekta īstenošanas vietā veic atbilstoši šo maksājumu pamatprincipiem.

15. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde, pamatojoties uz tās veikto Eiropas Savienības fonda projekta risku izvērtējumu, pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

15.1. vismaz reizi projekta īstenošanas gadā augsta riska projektiem;

15.2. vismaz reizi projekta īstenošanas laikā vidēja riska projektiem;

15.3. ar nejaušās izlases metodi izvēlētiem zema riska projektiem, nodrošinot, ka pārbaudes veikšanai var izvēlēties katru projektu.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.233)

16. Ja finansējuma saņēmējs īsteno vairāk nekā vienu attiecīgās sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes pārziņā esošu Eiropas Savienības fonda projektu, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde var veikt vienu Eiropas Savienības fonda projekta pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja vien tie nav augsta riska projekti. Ja, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā, izvēlētajam zema vai vidēja riska projektam atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde konstatē būtiskus trūkumus vai neatbilstības, kas var negatīvi ietekmēt arī pārējo finansējuma saņēmēja īstenoto Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu, tā var veikt kompleksu pārbaudi pārējos finansējuma saņēmēja īstenotajos Eiropas Savienības fonda projektos.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.233)

17. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde izmanto pārbaužu projekta īstenošanas vietā rezultātus par pamatu risku izvērtējumam, ko veic, plānojot Eiropas Savienības fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības un efektivitātes auditu.

18. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde izmanto pārbaužu projekta īstenošanas vietā rezultātus, plānojot Eiropas Savienības fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības un efektivitātes auditu.

19. Revīzijas iestāde izmanto vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pārbaužu projekta īstenošanas vietā rezultātus, plānojot Eiropas Savienības fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības un efektivitātes auditu vai projekta izdevumu izlases pārbaudes.

20. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde piecu gadu laikā vai – atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu – triju gadu laikā, bet ne agrāk kā otrajā gadā pēc projekta pabeigšanas veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

20.1. zema un vidēja riska projektiem – ar nejaušās izlases metodi;

20.2. augsta riska projektiem – ne retāk kā reizi piecu vai attiecīgi triju gadu laikā.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

20.1 Atbilstoši Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57. panta 1. punktam šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 20. punktā ietvertais regulējums neattiecas uz projektiem to aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros, kuros nav veikti ieguldījumi infrastruktūrā un produktīvie ieguldījumi, ja normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu nav noteikts citādi.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

21. Ja pēc projekta pabeigšanas projektā tiek identificēti būtiski trūkumi vai saņemta informācija par pārkāpumiem projekta īstenošanā, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā agrāk nekā otrajā gadā pēc projekta pabeigšanas, lai pārbaudītu faktiskos apstākļus, gūtu pārliecību par veikto izdevumu atbilstību un nodrošinātu trūkumu novēršanu.

(MK 17.11.2015. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

22. Veicot šo noteikumu 20. un 21.punktā minēto pārbaudi, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde pārliecinās, vai:

22.1. Eiropas Savienības fonda projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta izpratnē;

22.2. Eiropas Savienības fonda projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57.panta 1.punkta izpratnē;

22.3. finansējuma saņēmējs nodrošina visu ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto un šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minēto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisko spēku glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim;

22.4. finansējuma saņēmējs ievēro prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda publicitāti un vizuālo identitāti;

22.5. finansējuma saņēmējs ievēro prasības, ko attiecībā uz horizontālajām prioritātēm paredz līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.233)

23. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas 20 darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem. Pārbaudes rezultāts var būt pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.233 redakcijā)

24. Sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no šo noteikumu 13. un 22.punktā minētajiem nosacījumiem un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti.

25. Ja pārbaudē projekta īstenošanas vietā ir konstatēta neatbilstība, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde informē par to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā ziņo par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

26. Vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde aizpilda detalizētas pārbaudes lapas un sagatavo ziņojumus, kuros dokumentē pārbaužu norisi, rezultātus un darbības, kas veicamas, lai novērstu atkāpes no šo noteikumu 13. un 22.punktā minētajiem nosacījumiem (ja tādas konstatētas), kā arī nodrošina veikto pārbaužu uzskaiti.

27. Vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas 20 darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī revīzijas iestādi par pārbaudes rezultātiem un nosaka atbildīgo par ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.233 redakcijā)

28. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas saskaņā ar konkrēto savstarpēji noslēgto starpresoru vienošanos par kārtību, kādā attiecīgā iesaistītā institūcija izmanto vadības informācijas sistēmu, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina, ka dati par visām projekta pārbaudēm tiek iekļauti vadības informācijas sistēmā.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2009, 53.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
21.11.2015