Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.10.2011. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Jūrmalā 2009.gada 11.jūnijā (prot. Nr.13, 58.p.)
Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām
15.panta 1.daļas 13.punktu, 43.panta 1.daļas 1.punktu un 13.punktu;
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168
Būvnormatīva LBN005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27.punktu

1. Noteikumos lietotie termini

Topogrāfiskais plāns – grafisks, nelielas zemes virsmas daļas attēlojums (mērogs 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kur zemes virsmas izliekuma forma neietekmē attēlojuma precizitāti.

Topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot visa veida uzmērītās (ar mēroga 1:500 noteiktību) topogrāfiskās informācijas apkopošanu vienotajā pilsētas digitālajā topogrāfiskajā plānā, kā arī šo noteikumu prasību izpildi, izstrādājot detālplānojumus, projektus, objektu aizsargjoslas, digitālās izpildshēmas un citus darbus.

Iepriekšminēto darbu topogrāfiskā uzmērīšana, izmantojot citu mērogu, atbilstoši konkrētā mēroga uzmērījuma noteiktībai var notikt tikai ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes atļauju.

2.2. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Jūrmalas pilsētas teritorijā, kā arī visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Jūrmalas pilsētā veic dažādu objektu, t.sk. ēku, inženierkomunikāciju un transporta būvju plānošanu, projektēšanu, celtniecību vai ekspluatāciju

2.3. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vienota digitālā topogrāfiskā plāna un ģeodēziskā tīkla celtniecības vajadzībām pārzināšanu veic Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (tālāk tekstā – Tīklpārzinis), kura nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfiskās/ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā pilsētas digitālajā topogrāfiskajā kartē.

2.4. Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus, objektu aizsargjoslas un citus plānošanas vai projektēšanas darbus, par pamatu tiek ņemts mērniecībā licencētu vai sertificētu personu izstrādāts topogrāfiskais uzmērījums, kas izstrādāts digitālā Microstation V7 versijā *dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā. Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un, ja Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa noteikusi, ar Valsts zemes dienesta kadastru.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12; 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

3. Papildus prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

3.1. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla, Jūrmalas pilsētas poligonometrijas tīkla un sabiezināšanas tīkla darba centra punktus. Informāciju par minētajiem punktiem (koordinātām, augstumiem un piesaistes abrissu) mērniecības darbu veicēji saņem Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā no Tīklpārziņa;

3.2. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla, Jūrmalas pilsētas poligonometrijas tīkla un izveidotā uzmērīšanas tīkla punkti;

3.3. Mērniecības darbu izpildītāji par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Jūrmalas pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotā uzmērīšanas tīkla punktiem noformē atskaiti, lietā iekļaujot šādus dokumentus:

3.3.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Jūrmalas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

3.3.2. uzmērīšanas tīkla projekta shēmu;

3.3.3. ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

3.3.4. mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus;

3.3.5. darba pārbaudes aktu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12; 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

4. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams, bet ir derīga datorizdruka no pilsētas digitālās datu bāzes kartes, ko izsniedz datu turētājs Tīklpārzinis šādos gadījumos:

4.1. avārijas darbi;

4.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam);

4.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m2 vai tīklu garums nav lielāks par 4m;

4.4. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts.

5. Persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas atļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas organizē objekta topogrāfisko/ģeodēzisko uzmērīšanu. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā un attiecīgi jāuzmēra.

6. Koordinētu objekta situācijas punktu var uzmērīt divējādi – ar elektronisko teodolītu, ar mērlenti. Saskaņā ar VZD prasību ar mērlenti var tikt uzmērītas pazemes komunikācijas (izņemot akas, ventiļus, aizbīdņus, kameras), kuru izvietojumu var noteikt attiecībā pret vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

7. Ģeodēziskie mērījumi objekta punktu noteikšanai un būvdarbu kvalitātes kontrolei aptver būves un atsevišķo detaļu faktisko izmēru atbilstību akceptētajam būvprojektam un būvnormatīvos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā katrs uzņēmums (objektu īpašnieki, ekspluatējošās organizācijas, būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu specifikai (profilam) un apjomam.

8. Būvobjektu, t.sk. ēku, inženierkomunikāciju un transporta būvju ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvētāji) Jūrmalas pilsētas teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu, pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 pēc izbūvēto objektu (ieskaitot tos, kuriem izsniegtas rakšanas atļaujas) veikto topogrāfisko/ģeodēzisko uzmērījumu pārbaudes to atbilstībai akceptētam būvprojektam.

9. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju attiecīgā objekta uzmērīšanai, Pasūtītājs nosūta Tīklpārzinim elektroniski aizpildītu pieteikumu (saskaņā ar pielikumu) uz adresi topo@jpd.gov.lv vai iesniedz to personiski Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.12; 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

10. Saskaņā ar aizpildīto pieteikumu Tīklpārzinis nosūta Pasūtītājam elektronisku rēķinu un pieprasīto informāciju.

11. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus Tīklpārzinis sagatavo un izsniedz:

11.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

11.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

11.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

12. Tīklpārzinis ievadīšanai pilsētas vienotajā digitālajā kartē pieņem mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā Microstation V7 versijā *dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

13. Pasūtītājs uzmērīto objektu nosūta Tīklpārzinim uz adresi topo@jpd.gov.lv izvērtēšanai. Tīklpārzinis 3 dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un dod Pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto adresi).

Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Tīklpārzinis kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no topogrāfiskās informācijas datu bāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā un šajos noteikumos noteiktos precizitātes rādītājus vai nav uzmērīti un attēloti), Tīklpārzinis veic arī uzmērījuma pārbaudi dabā.

14. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju nosūtīt Tīklpārzinim atkārtoti uz adresi – topo@jpd.gov.lv.

15. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

16. Gatavo objekta uzmērījumu Pasūtītājs iekopē no Tīklpārziņa saņemtajā topogrāfiskajā planšetē un katru atsevišķi (darbu un planšeti) nosūta Tīklpārzinim uz adresi – topo@jpd.gov.lv.

17. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas Pasūtītājs iesniedz Tīklpārzinim gatavo darbu papīra formā skaņošanai.

18. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

18.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

18.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

18.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

18.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

19. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

19.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldība tai noteikto uzdevumu izpildei;

19.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

19.3. Jūrmalas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

19.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topo­grāfiskajai uzmērīšanai;

19.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

19.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

19.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantojumu.

20. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei būvvaldē, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.

21. Informācijas apmaiņa starp Jūrmalas pašvaldību un Jūrmalas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

22. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas”, bet informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu – interneta mājaslapā “www.jurmala.lv”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

23. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 10.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 “Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Ģ.Trencis
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 (prot. Nr.13, 58.p.)

01.JPG (68477 bytes)

05.10.2011