Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.12.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.442

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 71.§)
Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju

1. Saskaņā ar Augstskolu likuma 11.panta otro daļu ar 2010.gada 1.janvāri likvidēt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts iestādi – Latvijas Policijas akadēmiju (turpmāk – akadēmija).

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidot akadēmijas likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijai:

2.1. līdz 2009.gada 1.septembrim sastādīt un iesniegt iekšlietu ministram apstiprināšanai akadēmijas likvidācijas plānu;

2.2. organizēt akadēmijas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju un nodrošināt akadēmijas slēguma bilances sastādīšanu.

3. Akadēmijai:

3.1. nodrošināt apstiprinātajā akadēmijas likvidācijas plānā akadēmijai noteikto uzdevumu izpildi;

3.2. nodrošināt, lai 2009./2010.mācību gadā akadēmijā neuzņemtu jaunus studējošos;

3.3. nodrošināt, lai 2009./2010.mācību gada pirmais semestris tiktu noslēgts līdz 2009.gada 23.decembrim;

3.4. neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju;

3.5. pirms 2009./2010.mācību gada studiju maksas apstiprināšanas saskaņot tās apmēru ar Iekšlietu ministriju.

4. Saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta astoto daļu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai. Lai nodrošinātu bijušajiem akadēmijas studējošajiem studiju turpināšanu Latvijas Universitātē, atļaut Iekšlietu ministrijai nodot Latvijas Universitātei lietošanā uz laiku studiju programmu īstenošanai nepieciešamās telpas Rīgā, Ezermalas ielā 8, nosakot par tām normatīvajos aktos paredzēto minimālo nomas maksu, un lietošanā uz laiku bez atlīdzības – studiju programmu īstenošanai nepieciešamo kustamo mantu.

(Grozīts ar MK 30.12.2009. rīkojumu Nr.932)

5. Akadēmijas rektoram lemt par akadēmijā nodarbināto skaita un atalgojuma apmēra samazināšanu atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem, pārņemot akadēmijas senāta kompetenci minētajos jautājumos.

6. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā:

6.1. līdz 2009.gada 30.oktobrim – vienošanās protokolu par studiju vietu pārdali un attiecīgajam valsts budžeta finansētajam studiju vietu skaitam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem", lai nodrošinātu akadēmijā par valsts budžeta līdzekļiem studējošo studentu studiju turpināšanu Latvijas Universitātē;

6.2. līdz 2009.gada 30.decembrim – vienošanās protokolu par saistībām, kas izriet no akadēmijas noslēgtajiem sadarbības līgumiem un dalības Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos.

(MK 30.12.2009. rīkojuma Nr.932 redakcijā)

7. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2009.gada 30.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus par grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos.

8. Ar akadēmijas likvidāciju saistītos izdevumus segt no akadēmijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

9. Iekšlietu ministrija ir līdz 2009.gada 31.decembrim nenodoto Latvijas Policijas akadēmijas tiesību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Saistības attiecībā uz personām, ar kurām līdz 2009.gada 31.decembrim nav izbeigtas darba vai dienesta tiesiskās attiecības, Iekšlietu ministrija pārņem, lai izbeigtu šīs tiesiskās attiecības.

(MK 30.12.2009. rīkojuma Nr.932 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
30.12.2009