Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.565

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 94.nr.; 2003, 150.nr.; 2004, 68., 209.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu tekstā vārdus un skaitli "(ievērojot šo noteikumu 19.punktā noteiktās prasības)";

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Transportējamās spiedieniekārtas ir transportējamās tvertnes (baloni, caurules, spiedienmucas, kriogēnās tvertnes, balonu paketes) un transportējamās cisternas (piestiprinātās cisternas, nomontējamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, kā arī baterijtransportlīdzekļu un baterijvagonu cisternas), ko izmanto 2.klases gāzu pārvadāšanai saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk - ADR nolīgums) un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikumu (turpmāk - RID noteikumi) un vielu pārvadāšanai, kuras saskaņā ar ADR nolīgumā noteikto Apvienoto Nācijas Organizācijas (turpmāk - ANO) identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790, kā arī minēto tvertņu un cisternu tehnoloģiskais aprīkojums.";

1.3. izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. tās marķējums atbilst šo noteikumu 6.nodaļā noteiktajām prasībām.";

1.4. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Transportējamo spiedieniekārtu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām novērtē sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" akreditētas institūcijas, par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotās institūcijas), kas akreditētas atbilstoši standartam:

6.1. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", novērtē transportējamo spiedieniekārtu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.4.1, 3.5., 3.8. un 3.9.apakšnodaļu;

6.2. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju", pārvērtē transportējamās spiedieniekārtas saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu, veic pirmreizējo pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļu vai periodiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšnodaļu;

6.3. LVS ISO/IEC 17021:2007 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju", novērtē transportējamo spiedieniekārtu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 3.6., 3.6.1, 3.7., 3.7.1, 3.10. un 3.11.apakšnodaļu vai veic periodiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšnodaļu.";

1.5. svītrot 10.punktu;

1.6. aizstāt 11. un 12.punktā vārdus "Latvijas standarts" ar vārdiem "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs";

1.7. izteikt 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atļauts lietot tādas autoceļu pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, un dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kas reģistrētas Valsts dzelzceļa administrācijā.

12.2 Katrai transportējamai cisternai nepieciešama cisternas pase valsts valodā. Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pasi (1.pielikums) izsniedz paziņotā institūcija, reģistrējot vai pārreģistrējot cisternu bīstamo iekārtu reģistrā. Dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās cisternas pasi (2.pielikums) pirms cisternas reģistrēšanas Valsts dzelzceļa administrācijā sastāda cisternas valdītājs, kas Latvijā uzsāk cisternas lietošanu pirmo reizi. Nododot vai iznomājot transportējamo cisternu citam valdītājam, tiek nodota arī cisternas pase.

12.3 Cisternas valdītājs dokumentē ziņas par transportējamai cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm. Autoceļu pārvadājumiem paredzētajai cisternai ziņas par cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm atzīmē cisternas tehniskajā dokumentācijā (3.pielikums), dzelzceļa pārvadājumiem paredzētajai cisternai - cisternas pasē. Cisternas valdītājs glabā attiecīgos dokumentus un nodrošina to pieejamību tirgus uzraudzības institūcijām un inspicēšanas institūcijām, kamēr transportējamā cisterna ir lietošanā, kā arī vismaz 15 mēnešus pēc cisternas lietošanas beigām.";

1.8. svītrot 13.2.apakšpunktu;

1.9. svītrot 15.1 2.apakšpunktu;

1.10. svītrot 3.12.apakšnodaļu;

1.11. papildināt noteikumus ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaude

123.1 Lai autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu reģistrētu vai pārreģistrētu bīstamo iekārtu reģistrā, cisternas valdītājs nodrošina pirmreizējo pārbaudi tā izvēlētajā paziņotajā institūcijā, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, iepriekš vienojoties par pārbaudes laiku un vietu.

123.2 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaudē paziņotā institūcija pārliecinās par tehniskajā dokumentācijā norādīto datu atbilstību faktiskajiem autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas datiem un nosaka nepieciešamo pārbaudes apjomu saskaņā ar ADR nolīgumu.

123.3 Ja pirms autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā valdītājs uzrāda spēkā esošus pārbaudes rezultātus (protokolus) par autocisternas atbilstību ADR nolīguma prasībām, uzskata, ka cisternas tehniskā pārbaude saskaņā ar ADR nolīguma prasībām ir veikta attiecīgajā valstī, un attiecīgo cisternas tehnisko pārbaudi (sākotnējo pārbaudi, periodisko pārbaudi vai hermētiskuma pārbaudi) autoceļu pārvadājumiem paredzētajai cisternai neveic.

123.4 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējās pārbaudes laikā iegūtos datus par autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu paziņotā institūcija ievada bīstamo iekārtu reģistrā un izsniedz cisternas valdītājam cisternas pasi.

123.5 Ja autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējās pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, cisternas valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi paziņotajā institūcijā.";

1.12. svītrot 136.punktu;

1.13. aizstāt 154.punktā skaitli un vārdu "2.pielikums" ar skaitli un vārdu "4.pielikums";

1.14. aizstāt 163.1 1.3., 163.1 2.3., 163.1 3.4., 163.2 1.3., 163.2 2.3., 163.2 3.5., 163.3 1.3. un 163.3 2.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "3.pielikuma" ar skaitli un vārdu "5.pielikuma";

1.15. izteikt 164.punktu šādā redakcijā:

"164. Tirgus uzraudzības funkcijas atbilstoši kompetencei pilda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Autotransporta inspekcija un citas normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroles kārtību noteiktās institūcijas, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.";

1.16. papildināt noteikumus ar 168.3, 168.4 un 168.5 punktu šādā redakcijā:

"168.3 Līdz 2010.gada 1.jūlijam autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu pirmreizējo pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļu var veikt arī inspicēšanas institūcijas, kuras ir tiesīgas veikt cisternu atbilstības pārvērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

168.4 Cisternām, kuras līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā un kurām ir sastādītas cisternas pases saskaņā ar reģistrācijas brīdī noteikto paraugu, šo noteikumu 3.pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija nav jāsastāda, kamēr valdītājs nodrošina iepriekš sastādītās pases atbilstošu uzturēšanu.

168.5 Cisternām, kuras līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, cisternas pase saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto paraugu ir nepieciešama līdz datumam, kad ir spēkā noteikumos noteiktajā kārtībā veiktās pārbaudes rezultātā izsniegtais protokols.";

1.17. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

 

Autoceļu pārvadājumiem paredzētas cisternas pase

1. Bīstamās iekārtas nosaukums

Cisterna

2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā

3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā

4. Valdītājs

5. Valdītāja adrese

6. Cisternas tips

7. Tipa apstiprinājuma numurs

8. Ražotāja nosaukums

9. Ražotāja piešķirtais numurs

10. Izgatavošanas gads

11. Cisternas kods

12. Cisternas tilpums

13. Pārbaudes spiediens

14. Pieļaujamais darba spiediens

15. Pieļaujamā darba temperatūra

16. Īpašie nosacījumi

17. Cita informācija

18. Paraksts un zīmogs"

1.18. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

 

Dzelzceļa cisternas pases paraugs

(pases vāks)

DZELZCEĻA CISTERNAS PASE

Cisternvagona numurs ___________________________________________

Cisternas ražotāja nosaukums______________________________________

Valsts, kurā cisterna izgatavota_____________________________________

Cisternas nosaukums, tips, modelis__________________________________

 

(pirmā lapa)

I. Vispārīgās ziņas un cisternas raksturojums

1. Cisternas ražotāja adrese

2. Cisternas ražotāja pilnvarotā pārstāvja vai importētāja adrese

3. Cisternas izgatavošanas gads, mēnesis

4. Cisternas ražotāja piešķirtais cisternas numurs

5. Tipa apstiprinājuma numurs

6. Cisternas kods

7. Īpašie nosacījumi, kas ievēroti cisternas izgatavošanas procesā:

7.1. attiecībā uz konstrukciju (TC) _________________________________

7.2. attiecībā uz iekārtu (TE)______________________________________

7.3. attiecībā uz tipa apstiprināšanu (TA)

8. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

9. Pārbaudes spiediens (manometriskais) (bar)

10. Ārējais aprēķina spiediens (bar)

11. Cisternas nodalījumu un kopējā ietilpība (litri)

12. Ekspluatācijas temperatūra (ºC) (tikai tad, ja tā ir augstāka par 50 ºC vai zemāka par -20 ºC)

13. Sākotnējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs

14. Pēdējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs

15. Cisternas korpusa un aizsargapšuvuma (ja izmantots) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

16. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai - maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar)

 

(nākamā lapa)

II. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais valdītāja darbinieks

Valdītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese

Attiecīgā rīkojuma datums un numurs

Atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, amats

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīme.

Šai nodaļai paredz vismaz 2 lapas.

 

 

(nākamā lapa)

III. Ziņas par cisternas remontiem vai ierīču nomaiņu

Datums

Veiktās darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 5 lapas.

2. Pasei pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā vai materiālos.

 

 

(nākamā lapa)

IV. Ziņas par cisternas inspicēšanām

Inspicēšanas datums

Protokola datums, numurs

Inspicēšanas veids

Inspicēšanas rezultāts

Nākamās inspicēšanas datums

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Inspicēšanas veidu apzīmē ar "P", ja tā ir sākotnējā vai periodiskā inspicēšana, un ar "L", ja tā ir hermētiskuma inspicēšana.

 

 

(nākamā lapa)

V. Cisternas reģistrācija

Pasi sastādīja cisternas valdītājs

Pases sastādīšanas datums

Pases sastādītāja amats, paraksts, vārds un uzvārds

Cisternas valdītāja atbildīgās amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Cisterna reģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksu Nr.

Pasē ir _______________________________ numurētas un cauršūtas lapas

Pasei ir ___ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Datums

 

(nākamā lapa)

VI. Cisternas pārreģistrācija citam valdītājam

Cisterna pārreģistrēta Valsts dzelzceļa
administrācijā ar indeksu Nr.

Cisternas valdītājs ir

Pasei ir ____ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Datums

 

Piezīme.

Pasē sākotnēji paredz vietu vienai pārreģistrācijai. Ja notikušas vairākas pārreģistrācijas, šajā nodaļā minēto informāciju atkārtoti ieraksta Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona.

VII. Norādījumi par dzelzceļa cisternas pases aizpildīšanu un noformēšanu

1. Dzelzceļa cisternas pasei pielikumā pievieno:

1.1. cisternas tipa apstiprinājuma sertifikāta (ja tāds ir) un ar to saistītās dokumentācijas kopijas;

1.2. lietotas cisternas atbilstības pārvērtēšanas sertifikātu (ja tāds ir);

1.3. cisternas inspicēšanas protokolus.

2. Pasi var papildināt ar citu drošības nodrošināšanai svarīgu informāciju.

3. Pases teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Pases izmērs atbilst A4 formāta lapai.";

 

1.19. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

Cisternas tehniskā dokumentācija

(dokumenta vāks)

Cisternas nosaukums

 

Ziņas par cisternas remontiem un tehniskajām pārbaudēm

(pirmā lapa)

Ražotāja nosaukums _________________________________________________

Valsts, kurā cisterna izgatavota _______________________________________

Cisternas nosaukums, tips, modelis ____________________________________

Ražotāja piešķirtais cisternas numurs _________________________________

Cisternas izgatavošanas mēnesis un gads ______________________________

 

(jauna lapa)

I. Vispārīgās ziņas

1. Cisternas ražotājs un tā adrese

2. Cisternas valdītājs un tā adrese

 

(jauna lapa)

II. Cisternas raksturojums

3. Tipa apstiprinājuma numurs

4. Cisternas kods

5. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

6. Pārbaudes spiediens(-i) (manometriskais) (bar)

7. Ārējais aprēķina spiediens (bar)

8. Cisternas sekciju un kopējā ietilpība (litri)

9. Ekspluatācijas temperatūra

10. Pirmreizējās tehniskās pārbaudes mēnesis un datums

11. Cisternas korpusa materiāls, biezums (korpuss, gala sienas, starpsienas, viļņu slāpētāji) un atsauce uz materiālu standartiem

12. Cisternas aizsargapšuvuma (ja attiecināms) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

13. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai - maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar)

14. Pievienotie dokumenti:

14.1.

14.2.

 

Cisternas valdītājs, pilnvarotās personas amats, paraksts, vārds un uzvārds

 

Datums

 

(jauna lapa)

 

III. Ziņas par drošības ierīcēm

Drošības ierīces tips un ražotāja nosaukums

Ražotāja piešķirtais numurs

Uzstādīšanas vieta

Vārsta šķērsgriezuma laukums
(mm2)

Caurplūdes koeficients

Atvēršanās sākuma spiediens un atvēršanās sākuma spiediena diapazons (bar)

 

(jauna lapa)

IV. Ziņas par slēgierīcēm

Nosaukums

Raksturojums

nominālais atvērums
(mm)

nominālais spiediens
bar)

darba parametri

korpusa materiāls

uzstādīšanas vieta

skaits

darba spiediens
(bar)

darba temperatūra
(oC)

 

(jauna lapa)

V. Ziņas par mērīšanas, vadības, signalizācijas un automātiskās aizsardzības aprīkojumu

Aprīkojuma nosaukums

Atbildīgā speciālista amats, vārds un uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

 

(jauna lapa)

VI. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais speciālists

Rīkojuma numurs un izdošanas datums

Atbildīgā speciālista amats, vārds un uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

 

(jauna lapa)

VII. Ziņas par cisternas remontiem, rekonstrukciju, ierīču nomaiņu

Datums

Darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 10 lapas.

2. Pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā un materiālos.

 

 

(jauna lapa)

VIII. Ziņas par cisternas pārbaudēm

Pārbaudes datums

Protokola datums, numurs

Pārbaudes veids

Pārbaudes rezultāts

Nākamās pārbaudes datums

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Pārbaudes veidu apzīmē ar "P", ja tā ir sākotnējā (periodiskā) pārbaude, un ar "L", ja tā ir hermētiskuma pārbaude (starppārbaude).

 

 

(jauna lapa)

IX. Cisternas reģistrācija

Cisterna reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā ar Nr.

Dokumentā ir ______________________________________ numurētas lapas

Pielikumi uz ___________________________ lapām

Dokumentā kopā ir _________________________________ cauršūtas lapas

Inspicēšanas institūcijas atbildīgās personas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Vieta, datums

 

X. Norādījumi par dokumenta aizpildīšanu un noformēšanu

1. Pielikumā pievieno:

1.1. cisternas funkcionālo shēmu;

1.2. cisternas kopsalikuma rasējumu;

1.3. cisternas materiālu sertifikātus;

1.4. cisternas tehnisko pārbaužu protokolus.

2. Ja nepieciešams, dokumentu papildina ar citām nodaļām.

3. Dokumenta teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Dokumenta izmērs atbilst A4 formāta lapai.";

 

1.20. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

Atbilstības marķējums Π

 Atbilstības marķējuma Π paraugs ir šāds:

KN565_PAGE_11.JPG (20956 bytes)"

 

1.21. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

Atbilstības marķējumi

Atbilstības marķējumi saskaņā ar šo noteikumu 6.1 nodaļu ir šādi:

KN565_PAGE_12.JPG (82531 bytes)

KN565_PAGE_13.JPG (50124 bytes)

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009