Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46

Jūrmalā 2009.gada 11.jūnijā (prot. Nr.13, 56.p.)

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu
Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu  Nr.718 "Par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3"

 

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Ģ.Trencis

 

Ar detālā plānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

27.06.2009