Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.12.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.539

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 18.§)
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu cisternvagonu cisternām, noņemamām cisternām, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām un citām cisternām (turpmāk – cisternas), vidējas kravnesības konteineriem (turpmāk – IBC konteineri) un beztaras pārvadājumiem paredzētiem konteineriem (turpmāk – konteineri), kas izmantojami Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem” pielikumā (turpmāk – RID noteikumi) noteikto 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu, kā arī institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. RID noteikumos noteikto 2.klases bīstamo kravu pārvadāšanai paredzētām cisternām, daudzelementu gāzes konteineriem, baterijvagoniem, spiedientvertnēm un aerosolu izsmidzinātājiem;

2.2. cisternām, daudzelementu gāzes konteineriem, baterijvagoniem un spiedientvertnēm, kas paredzētas to vielu pārvadāšanai, kuras saskaņā ar RID noteikumos noteikto Apvienoto Nāciju Organizācijas identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790;

2.3. ritošā sastāva motora barošanas sistēmu tvertnēm un tvertnēm, kas paredzētas ritošā sastāva autonomo apsildes (dzesēšanas) sistēmu darbības nodrošināšanai.

3. Cisternu, IBC konteineru un konteineru konstrukcijai, iekārtai un marķējumam piemēro RID noteikumu prasības.

4. To cisternu konstrukcijai, iekārtai un marķējumam, kuras izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām, piemēro Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pieli­kuma “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” (turpmāk – SMGS 2.pielikums) prasības.

5. Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr. 338 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 774)

6. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 774 redakcijā)

7. Cisternu, IBC konteineru un konteineru atļauts piedāvāt Latvijas iekšējā tirgū – pārdot, dāvināt vai nodot ekspluatācijā –, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām.

8. Cisternu, IBC konteineru un konteineru atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un atbilstoši šo noteikumu 9. punktā noteiktajai kārtībai.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 774 redakcijā)

9. Cisternu, IBC konteineru un konteineru atbilstību novērtē šādi:

9.1. sertificēšanas institūcija veic cisternu, IBC konteineru un konteineru tipa apstiprināšanu atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļai vai lietotu cisternu atbilstības novērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļai;

9.2. inspicēšanas institūcija veic cisternu, IBC konteineru un konteineru inspicēšanu atbilstoši šo noteikumu 4. nodaļai.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 774 redakcijā)

10. Atļauts ekspluatēt tikai tādas cisternas, IBC konteinerus un konteinerus, kuri RID noteikumos noteiktajos gadījumos un termiņos ir inspicēti šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā un inspicēšanas rezultāts ir pozitīvs.

11. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu cisternas, IBC konteinera un konteinera tipa apstiprinājuma sertifikātu (turpmāk – tipa apstiprinājuma sertifikāts) un inspicēšanas protokolu atzīst, ja tajā iekļautā informācija apliecina, ka tipa apstiprināšana vai inspicēšana veikta atbilstoši RID noteikumu prasībām.

12. Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtā cisternvagona cisternas tipa apstiprinājuma sertifikātā vai sākotnējās inspicēšanas protokolā nav norādīta cisternvagona savietoja­mība ar 1520 mm platuma sliežu ceļu sistēmu, atbilstības novērtēšanas institūcija cisternvagona atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

13. Ja cisternvagona cisternas tipa apstiprinājuma sertifikātu ir izsniegusi Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) dalībvalsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atbilstības novērtēšanas institūcija cisternvagona atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

14. Cisternas, IBC konteinera vai konteinera ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs (turpmāk – ražotājs) un cisternas, IBC konteinera vai konteinera īpašnieks, tā pilnvarotais pārstāvis vai lietotājs (turpmāk – valdītājs) glabā atbilstības novērtēšanas sertifikātus un protokolus visu cisternas, IBC konteinera vai konteinera ekspluatācijas laiku, bet cisternām arī 15 mē­nešus pēc ekspluatācijas izbeigšanas (norakstīšanas).

15. Cisternvagona valdītājs, kurš Latvijā uzsāk cisternvagona eksplua­tāciju, katrai cisternvagona cisternai noformē cisternvagona cisternas pasi (pielikums) valsts valodā. Noformējot pasi, cisternvagona valdītājs izmanto atbilstības novērtēšanas institūciju izdotajos sertifikātos un protokolos iekļauto informāciju.

16. Cisternvagona valdītājs papildina cisternvagona cisternas pasi ar aktualizētu informāciju par veiktajiem cisternas remontiem un inspicēšanu. Cisternvagona valdītājs cisternvagona cisternas pasi glabā visu cisternas ekspluatācijas laiku un 15 mēnešus pēc cisternvagona ekspluatācijas izbeigšanas (norakstīšanas).

17. Valdītājs cisternvagonu cisternu atbilstību šo noteikumu, RID noteikumu un SMGS 2.pielikuma prasībām reģistrē Valsts dzelzceļa administrācijā, uzrādot cisternvagona cisternas pasi.

18. Mainoties cisternvagona valdītājam, cisternvagona cisternas pasi nodod valdītājam, kas veic cisternvagona pārreģistrāciju normatīvajos aktos par ritošā sastāva reģistrācijas kārtību noteiktajā kārtībā.

19. Ja valdītājs Valsts dzelzceļa administrācijai nevar uzrādīt cisternvagona cisternas pasi, kā arī Valsts dzelzceļa administrācijā nav informācijas par cisternvagona cisternas atbilstību šo noteikumu prasībām, valdītājs nodrošina cisternvagona cisternas atbilstības novērtēšanu šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

20. Valdītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu cisternu, IBC konteineru un konteineru atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina šādu prasību izpildi:

20.1. cisternu, IBC konteineru un konteineru izmanto tikai atbilstoši izgatavotāja noteiktajam mērķim;

20.2. cisternu, IBC konteineru un konteineru uzpilda atbilstoši izgatavotāja instrukcijām un normatīvajos aktos par bīstamo kravu pārvadājumiem noteiktajām prasībām;

20.3. cisterna, IBC konteiners un konteiners ir apkopts un atbilstoši uzturēts (arī krāsojums).

21. Valdītājs atbilstības novērtēšanas institūcijām un iestādei, kas saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļu un citiem normatīvajiem aktiem uzrauga un kontrolē cisternas, IBC konteinerus un konteinerus (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde), nodrošina pieeju šajos noteikumos minētajiem sertifikātiem un protokoliem, kā arī RID noteikumos un SMGS 2.pielikumā norādītajiem dokumentiem.

2. Jaunu cisternu, IBC konteineru un konteineru tipa apstiprināšanas procedūra

22. Pirms piedāvāt tirgū cisternu, IBC konteineru vai konteineru, ražotājs nodrošina katras cisternas, IBC konteinera vai konteinera tipa apstiprināšanu.

23. Cisternas, IBC konteinera vai konteinera tipu apstiprina, veicot cisternas, IBC konteinera vai konteinera parauga pārbaudi.

24. Parauga pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā atbilstības novērtēšanas institūcija pārliecinās, ka izraudzītais paraugs atbilst šajos noteikumos un RID noteikumos (ja pieprasa ražotājs, arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām.

25. Parauga pārbaudei ražotājs izvēlas vienu no atbilstības novērtēšanas institūcijām un iesniedz tajā šādus dokumentus:

25.1. iesniegumu, kurā minēts ražotāja nosaukums un adrese (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, – arī tā nosaukums un adrese);

25.2. šo noteikumu 26.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju.

26. Lai novērtētu attiecīgās cisternas, IBC konteinera vai konteinera atbilstību šajos noteikumos un RID noteikumos (ja pieprasa ražotājs, arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā šādu informāciju par cisternas, IBC konteinera vai konteinera projektēšanu, izgatavošanu un ekspluatāciju:

26.1. cisternas, IBC konteinera vai konteinera vispārīgu aprakstu;

26.2. cisternas, IBC konteinera vai konteinera konstrukcijas kopsalikuma rasējumu, nepieciešamos sastāvdaļu rasējumus un darbības shēmas, kā arī to aprakstus;

26.3. to risinājumu aprakstus, kuri lietoti, lai izpildītu RID noteikumos vai SMGS 2.pielikumā noteiktās prasības;

26.4. projektēšanas aprēķinus;

26.5. ziņas par izgatavošanas laikā veiktajām pārbaudēm;

26.6. ziņas par cisternas, IBC konteinera vai konteinera izgatavošanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un kvalifikācijas apliecinājumus.

27. Ražotājs nodod atbilstības novērtēšanas institūcijas rīcībā cisternas, IBC konteinera vai konteinera raksturīgu paraugu. Atbilstības novērtēšanas institūcija pieprasa papildu paraugus, ja tas ir paredzēts RID noteikumos noteiktajā atbilstības novērtēšanas programmā.

28. Atbilstības novērtēšanas institūcija, iepriekš vienojoties ar ražotāju par pārbaudes veikšanas laiku un vietu:

28.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju;

28.2. identificē elementus, kas projektēti atbilstoši RID noteikumos vai SMGS 2.pielikumā noteiktajām prasībām;

28.3. pārbauda, vai paraugs ir izgatavots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

28.4. pārbauda, vai netiek lietoti neatbilstoši materiāli, kā arī pārbauda materiālu ražotāja izsniegtos materiālu sertifikātus;

28.5. pārbauda, vai personāls, kurš veic metināšanu un nesagraujošas pārbaudes, atbilst normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtību reglamentētajā sfērā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

28.6. veic atbilstošas tehniskās pārbaudes un nepieciešamos izmēģinājumus, lai konstatētu, vai ražotāja izvēlētais risinājums atbilst RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām.

29. Ja paraugs atbilst RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām, atbilstības novērtēšanas institūcija to apstiprina un izsniedz ražotājam tipa apstiprinājuma sertifikātu.

30. Tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu un RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteikto informāciju.

31. Tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno pārbaudīto tehnisko dokumentāciju. Tehniskās dokumentācijas dokumentu kopijas atbilstības novērtēšanas institūcija uzglabā vismaz 10 gadu pēc pēdējās attiecīgās cisternas, IBC konteinera vai konteinera izgatavošanas.

32. Ja atbilstības novērtēšanas institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt tipa apstiprinājuma sertifikātu, tā izsniedz ražotājam rakstisku atteikumu.

33. Ražotājs ražo cisternas, IBC konteinerus un konteinerus atbilstoši tipa apstiprinājuma sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā norādītajiem nosacījumiem. Ražotājs rakstiski apliecina katra izgatavotā cisternas eksemplāra atbilstību izsniegtajam tipa apstiprinājuma sertifikātam.

34. Par visām izmaiņām, kas ir veiktas, ražojot cisternas, IBC konteinerus vai konteinerus atbilstoši izsniegtajam tipa apstiprinājuma sertifikātam, ražotājs informē atbilstības novērtēšanas institūciju, kura veikusi tipa apstiprināšanu. Ja minētās izmaiņas ietekmē cisternas, IBC konteinera vai konteinera atbilstību RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām vai maina ekspluatācijas nosacījumus, ražotāja pienākums ir saņemt no atbilstības novērtēšanas institūcijas papildu apliecinājumu. To izsniedz kā papildinājumu tipa apstiprinājuma sertifikātam.

35. Atbilstības novērtēšanas institūcija informē tirgus uzraudzības iestādi (pēc tās pieprasījuma) par izsniegtajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem un to papildinājumiem.

36. Ražotājs nodod tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā papildinājumu kopijas katras atbilstoši šim tipa apstiprinājuma sertifikātam ražotas cisternas, IBC konteinera vai konteinera valdītājam.

37. Ražotājs tirgus uzraudzības iestādei nodrošina pieeju tehniskajai dokumentācijai, tipa apstiprinājuma sertifikātam un tā papildinājumiem vismaz 10 gadu pēc pēdējās atbilstošās cisternas, IBC konteinera vai konteinera izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, tehniskās dokumentācijas, tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā papildinājumu kopijas glabā persona, kura cisternu, IBC konteineru vai konteineru piedāvā tirgū.

3. Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanas procedūra

38. Ņemot vērā šo noteikumu 78.punkta nosacījumus, to cisternu valdītājs, kuras ir bijušas ekspluatācijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nodrošina katra cisternas eksemplāra drošības līmeņa atbilstības novērtēšanu RID noteikumos, kā arī SMGS 2.pielikumā (ja cisternu izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām) noteiktajam drošības līmenim.

39. Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanas procedūru izmanto arī šo noteikumu 12., 13. un 19.punktā minētajos gadījumos.

40. Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanu veic valdītāja izvēlēta atbilstības novērtēšanas institūcija.

41. Cisternas valdītājs atbilstības novērtēšanas institūcijai nodrošina pieeju lietotās cisternas dokumentācijai, lai varētu precīzi noteikt cisternas izcelsmi un atbilstību RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām. Valdītājs paziņo arī par jebkuriem cisternas ekspluatācijas ierobežojumiem un nodrošina atbilstības novērtēšanas institūcijai informāciju par iepriekšējo cisternas ekspluatāciju un veiktajiem remontiem.

42. Atbilstības novērtēšanas institūcija pārbauda un novērtē, vai cisterna nodrošina tādu pašu drošības līmeni, kāds nepieciešams cisternām atbilstoši RID noteikumiem (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumam). Novēr­tējumu veic, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minēto dokumentāciju un atbilstoši prasībām, kas šo noteikumu 4.nodaļā noteiktas pārbaudēm, ko veic cisternas ekspluatācijas laikā.

43. Ja cisternas atbilst šo noteikumu 42.punktā noteiktajām prasībām, atbilstības novērtēšanas institūcija izsniedz valdītājam lietotas cisternas atbilstības novērtēšanas sertifikātu.

44. Ja informācija, ko valdītājs iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 41.punktam, ir nepietiekama novērtējuma veikšanai vai cisterna nenodrošina vismaz tādu pašu drošības līmeni, kāds nepieciešams cisternām atbilstoši RID noteikumiem (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumam), atbilstības novērtēšanas institūcija pieņem lēmumu neizsniegt lietotas cisternas atbilstības novērtēšanas sertifikātu.

45. Ja atbilstības novērtēšanas institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt lietotas cisternas atbilstības novērtēšanas sertifikātu, tā izsniedz valdītājam rakstisku atteikumu.

46. Atbilstības novērtēšanas institūcija rakstiski paziņo tirgus uzraudzības iestādei par atteikumu izsniegt lietotas cisternas atbilstības novērtēšanas sertifikātu.

4. Cisternu, IBC konteineru un konteineru inspicēšana
4.1. Cisternas sākotnējā inspicēšana

47. Cisternas sākotnējā inspicēšana ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā pirms katras jaunas cisternas nonākšanas ekspluatācijā ražotājs nodrošina un atbilstības novērtēšanas institūcija apliecina cisternas atbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā aprakstītajai cisternai un RID noteikumos, kā arī SMGS 2.pielikumā (ja cisternu izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām) noteiktajām konstruktīvajām, tehniskajām un drošības prasībām.

48. Sākotnējās inspicēšanas veikšanai cisternas ražotājs vai valdītājs uzrāda cisternu izvēlētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par inspicēšanas laiku un vietu.

49. Ražotājs vai valdītājs iesniedz izvēlētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā:

49.1. iesniegumu cisternas sākotnējās inspicēšanas veikšanai;

49.2. tipa apstiprinājuma sertifikāta, tā papildinājumu un ar to izsniegšanu saistītās tehniskās dokumentācijas kopijas;

49.3. šo noteikumu 33.punktā minēto apliecinājumu.

50. Atbilstības novērtēšanas institūcija pārbauda katru cisternas eksemplāru, lai novērtētu tā atbilstību šajos noteikumos un RID noteikumos (ja pieprasa ražotājs, arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām, un:

50.1. pārbauda, vai cisterna ir izgatavota saskaņā ar tipa apstiprinājumu;

50.2. pārbauda, vai izmantotie materiāli un ražotāju izsniegtie sertifikāti atbilst tipa apstiprinājumā norādītajiem;

50.3. veic RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cister­nām – arī SMGS 2.pielikumā) norādītās tehniskās pārbaudes;

50.4. veic galīgo novērtējumu par atbilstību RID noteikumos (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumā) noteiktajām prasībām.

51. Sākotnējās inspicēšanas rezultātus atbilstības novērtēšanas institūcija neatkarīgi no vērtējuma apkopo protokolā. Protokolu noformē divos eksemplāros. Vienu tā eksemplāru atbilstības novērtēšanas institūcija nodod cisternas ražotājam vai valdītājam, bet otru uzglabā vismaz 10 gadu.

52. Ja sākotnējās inspicēšanas laikā konstatē trūkumus, cisternas ražotājs vai valdītājs tos novērš un veic atkārtotu inspicēšanu atbilstības novērtēšanas institūcijā.

4.2. Cisternas hermētiskuma inspicēšana (starpposma inspicēšana)

53. Cisternas hermētiskuma inspicēšanu (starpposma inspicēšanu) veic, lai tās ekspluatācijas laikā pārliecinātos par cisternas atbilstību RID noteikumos, kā arī SMGS 2.pielikumā (ja cisternu izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām) noteiktajām prasībām attiecībā uz hermētiskumu un iekārtu apmierinošu darbību.

54. Cisternas hermētiskuma inspicēšanas (starpposma inspicēšanas) apjoma, nosacījumu un biežuma noteikšanai piemēro RID noteikumus (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumu).

55. Hermētiskuma inspicēšanas (starpposma inspicēšanas) veikšanai cisternas valdītājs uzrāda cisternu izvēlētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par inspicēšanas laiku un vietu.

56. Hermētiskuma inspicēšanas (starpposma inspicēšanas) rezultātus atbilstības novērtēšanas institūcija neatkarīgi no vērtējuma apkopo protokolā. Protokolu noformē divos eksemplāros. Vienu tā eksemplāru atbilstības novērtēšanas institūcija nodod cisternas valdītājam, bet otru uzglabā vismaz 10 gadu.

57. Ja hermētiskuma inspicēšanas (starpposma inspicēšanas) laikā konstatē trūkumus, cisternas valdītājs tos novērš un atbilstības novērtēšanas institūcijā veic atkārtotu inspicēšanu.

4.3. Cisternas periodiskā inspicēšana

58. Cisternas periodisko inspicēšanu veic, lai pārliecinātos par katras cisternas atbilstību RID noteikumos, kā arī SMGS 2.pielikumā (ja cisternu izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām) noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām.

59. Periodiskās inspicēšanas apjoma, nosacījumu un biežuma noteikšanai piemēro RID noteikumus (šo noteikumu 4.punktā minētajām cisternām – arī SMGS 2.pielikumu).

60. Cisternas periodiskās inspicēšanas veikšanai cisternas valdītājs uzrāda cisternu izvēlētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par inspicēšanas laiku un vietu.

61. Cisternas periodiskās inspicēšanas rezultātus atbilstības novērtēšanas institūcija neatkarīgi no vērtējuma apkopo protokolā. Protokolu noformē divos eksemplāros. Vienu tā eksemplāru atbilstības novērtēšanas institūcija nodod cisternas valdītājam, bet otru uzglabā vismaz 10 gadu.

62. Ja periodiskās inspicēšanas laikā konstatē trūkumus, cisternas valdītājs tos novērš un veic atkārtotu inspicēšanu atbilstības novērtēšanas institūcijā.

4.4. Cisternas ārpuskārtas inspicēšana

63. Cisternas ārpuskārtas inspicēšanu veic, lai pārliecinātos par cisternas atbilstību RID noteikumos, kā arī SMGS 2.pielikumā (ja cisternu izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstīm vai no tām) noteiktajām prasībām šādos gadījumos:

63.1. cisterna cietusi dzelzceļa ritošā sastāva sadursmē vai nobraucot no sliedēm;

63.2. veikti cisternas remontdarbi, kas ietver cisternas korpusa (katla) apstrādi ar griešanu, termisko apstrādi vai metināšanu, vai iekārtas elementu nomaiņu ar cita veida iekārtas elementiem;

63.3. tirgus uzraudzības iestādei ir pamatotas aizdomas, ka attiecīgā cisterna neatbilst RID noteikumos vai SMGS 2.pielikumā noteiktajām tehniskajām vai drošības prasībām.

64. Cisternas valdītāja pienākums ir nodrošināt ārpuskārtas inspicēšanu šo noteikumu 63.punktā minētajos gadījumos.

65. Cisternas ārpuskārtas inspicēšanas apjomu nosaka atbilstības novērtēšanas institūcija atkarībā no cisternas bojājumiem vai veiktajiem remontdarbiem.

66. Cisternas ārpuskārtas inspicēšanas veikšanai cisternas valdītājs uzrāda cisternu izvēlētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā, iepriekš vienojoties par inspicēšanas laiku un vietu.

67. Cisternas ārpuskārtas inspicēšanas rezultātus atbilstības novērtēšanas institūcija neatkarīgi no vērtējuma apkopo protokolā. Protokolu noformē divos eksemplāros. Vienu tā eksemplāru atbilstības novērtēšanas institūcija nodod cisternas valdītājam, bet otru uzglabā vismaz 10 gadu.

68. Ja ārpuskārtas inspicēšanas laikā konstatē trūkumus, cisternas valdītājs tos novērš un veic atkārtotu inspicēšanu atbilstības novērtēšanas institūcijā.

69. Ja ārpuskārtas inspicēšana veikta pēc šo noteikumu 75.punktā minētā tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma, atbilstības novērtēšanas institūcija ārpuskārtas inspicēšanas rezultātus rakstiski paziņo tirgus uzraudzības iestādei.

4.5. IBC konteineru un konteineru inspicēšana

70. Konteineru inspicēšanas nosacījumu noteikšanai piemēro papildināto 1972.gada Starptautisko konvenciju par drošiem konteineriem.

71. IBC konteineru inspicēšanas apjoma, nosacījumu un biežuma noteikšanai piemēro RID noteikumus.

72. IBC konteineru inspicēšanu veic atbilstoši RID noteikumos noteiktajam inspicēšanas apjomam, piemērojot inspicēšanas kārtību atbilstoši:

72.1. šo noteikumu 4.1.apakšnodaļā minētajai sākotnējai inspicēšanai, ja RID noteikumos ir noteikta inspicēšana pirms IBC konteinera ekspluatācijas uzsākšanas (tostarp pēc IBC konteinera atjaunošanas);

72.2. šo noteikumu 4.2.apakšnodaļā minētajai hermētiskuma inspicēšanai (starpposma inspicēšanai), ja RID noteikumos ir noteikta inspicēšana pēc katriem divarpus gadiem;

72.3. šo noteikumu 4.3.apakšnodaļā minētajai periodiskajai inspicēšanai, ja RID noteikumos ir noteikta inspicēšana pēc katriem pieciem gadiem.

5. Tirgus uzraudzība

73. Cisternu, IBC konteineru un konteineru tirgus uzraudzības iestādes funkcijas pilda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

74. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veic nepiecie­šamos pasākumus, lai tirgū un ekspluatācijā būtu tikai tādas cisternas, IBC konteineri un konteineri, kas, atbilstoši izgatavoti, uzturēti un ekspluatēti, neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi.

75. Šo noteikumu 63.punktā minētajos gadījumos Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai valdītājs nodrošina cisternas ārpuskārtas inspicēšanu.

6. Noslēguma jautājumi

76. To cisternu, IBC konteineru un konteineru atbilstību, kurus pirmo reizi piedāvā tirgū pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 2. un 4.nodaļu.

77. To cisternu atbilstību, kuras ir bijušas ekspluatācijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.nodaļu.

78. Šo noteikumu 3.nodaļā minēto lietoto cisternu atbilstību novērtē līdz kārtējās inspicēšanas dienai, bet ne vēlāk par 2010.gada 31.decembri. To cisternu atbilstību, kuru ekspluatācija tiek veikta tikai Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) dalībvalstu teritorijās ārpus Eiropas Savienības, novērtē atbilstoši termiņiem, kas noteikti SMGS 2.pielikuma 1.6.3.18.apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.338)

79. Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

80. Cisternu pases, kas izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, ir derīgas līdz attiecīgā cisternvagona ekspluatācijas beigām.

81. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.539
Cisternvagona cisternas pases paraugs

(pases vāks)

CISTERNVAGONA CISTERNAS PASE

Cisternvagona numurs

Cisternas ražotāja nosaukums

Valsts, kurā cisterna izgatavota

Cisternas nosaukums, tips, modelis

 

(pirmā lapa)

 

I. Vispārīgas ziņas un cisternas raksturojums

1. Cisternas ražotāja adrese

2. Cisternas ražotāja pilnvarotā pārstāvja vai importētāja adrese

3. Cisternas izgatavošanas gads, mēnesis

4. Cisternas ražotāja piešķirtais cisternas numurs

5. Tipa apstiprinājuma numurs

6. Cisternas kods

7. Īpašie nosacījumi, kuri ievēroti cisternas izgatavošanas procesā:

7.1. attiecībā uz konstrukciju (TC)

7.2. attiecībā uz iekārtu (TE)

7.3. attiecībā uz tipa apstiprināšanu (TA)

8. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

9. Pārbaudes spiediens (manometriskais) (bar)

10. Ārējais aprēķinu spiediens (bar)

11. Cisternas nodalījumu un kopējā ietilpība (litri)

12. Ekspluatācijas temperatūra (tikai tad, ja augstāka par 50 ºC vai zemāka par –20 ºC) (ºC)

13. Sākotnējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs

14. Pēdējās inspicēšanas datums, vieta un inspicēšanas veicējs

15. Cisternas korpusa un aizsargapšuvuma (ja izmantots) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

16. Maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar), ja cisterna uzpildāma vai iztukšojama ar spiedienu

 

(jauna lapa)

 

II. Valdītāja darbinieks, kas atbildīgs par cisternas tehnisko stāvokli

Valdītāja nosaukums, reģistrācijas numurs
un juridiskā adrese

Attiecīgā rīkojuma datums un numurs

Atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds un amats

Atbildīgā darbinieka paraksts

    
    

 

Šai nodaļai paredz vismaz 2 lapas.

 

(jauna lapa)

 

III. Ziņas par cisternas remontdarbiem vai ierīču nomaiņu

Datums

Veiktās darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

   
   

Šai nodaļai paredz vismaz 5 lapas.

Pasei pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā vai materiālos.

 

(jauna lapa)

 

IV. Ziņas par cisternas inspicēšanu

Inspicēšanas datums

Protokola datums un numurs

Inspicēšanas veids

Inspicēšanas rezultāts

Nākamās inspicēšanas datums

     
     

 

Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

Inspicēšanas veidu apzīmē ar “P”, ja tā ir sākotnējā vai periodiskā inspicēšana, un ar “L”, ja tā ir hermētiskuma inspicēšana.

 

(jauna lapa)

 

V. Cisternas reģistrācija

Pasi sastādīja cisternas valdītājs

Pases sastādīšanas datums

Pases sastādītājs (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Cisternas valdītāja atbildīgā amatpersona (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Cisterna reģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksa Nr.

Pasē ir ______________________________________ numurētas un cauršūtas lapas

Pasei ir ___ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums

 

(jauna lapa)

 

VI. Cisternas pārreģistrācija citam valdītājam

Cisterna pārreģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksa Nr.

Cisternas valdītājs ir

Pasei ir ____ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Datums

 

Piezīme.

Pasē sākotnēji paredz vietu vienai pārreģistrācijai. Ja pasi pārreģistrē vairākkārt, šajā nodaļā minēto informāciju atkārtoti ieraksta Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona.

 

Norādījumi cisternvagona cisternas pases aizpildīšanai un noformēšanai

1. Cisternvagona cisternas pasei pievieno:

1.1. cisternas tipa apstiprinājuma sertifikāta (ja tāds ir) un ar to saistītās dokumentācijas kopijas;

1.2. lietotas cisternas atbilstības novērtēšanas sertifikātu (ja tāds ir);

1.3. cisternas inspicēšanas protokolus.

2. Pasi var papildināt ar citu drošības nodrošināšanai svarīgu informāciju.

3. Pases teksta daļu noformē kā datorizdruku.

4. Pases formāts ir A4.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
14.12.2018