Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16) ārvalsts eksperts - ārvalstnieks, kurš nav algas nodokļa maksātājs Latvijas Republikā, bet kurš īsteno attīstības sadarbības projektā paredzētās aktivitātes vai saņem mantisku vai nemantisku labumu no šā projekta īstenošanas;

17) nacionālais eksperts - Latvijas Republikas iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents), kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs Latvijas Republikā un kurš īsteno attīstības sadarbības projektā paredzētās aktivitātes un saņem mantisku vai nemantisku labumu no šā projekta īstenošanas;

18) attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītā persona - projekta administratīvais personāls (projekta vadītājs, projekta koordinators, grāmatvedis vai cita projekta administrēšanā iesaistīta persona), nacionālais eksperts vai ārvalsts eksperts."

2. 8.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ievērojot šā likuma 5.pantā noteiktos apstiprināšanas instrumentus un attīstības sadarbības politikas plānā attiecīgajam gadam noteiktos mērķus, aģentūra var izlietot finanšu līdzekļus jaunu apstiprināšanas instrumentu īstenošanai vai palielināt finansējumu esošajiem apstiprināšanas instrumentiem, ja:

1) ir palikuši neizmantoti apstiprināšanas instrumentu īstenošanai paredzētie finanšu līdzekļi;

2) ir finanšu līdzekļu atlikums pēc starptautiskās palīdzības aktivitātes īstenošanas;

3) ir pieejami finanšu līdzekļi, kas aģentūrai piešķirti kā ziedojums vai dāvinājums.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Ārlietu ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ārlietu ministrijas lēmumu par apstrīdēto aģentūras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Aģentūras lēmuma apstrīdēšana un Ārlietu ministrijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu darbību."

3. 9.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Grantu var saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības. Granta projektu konkursam saņēmējvalstī var pieteikties un grantu saņemt arī fiziskās personas, kuras ir attiecīgās saņēmējvalsts pilsoņi vai kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja saņēmējvalstī.";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "Kārtību, kādā" ar vārdiem "sagatavo un".

4. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Informācijas pieejamība granta projektu konkursā

(1) Granta projektu konkursā iesniegtie projektu iesniegumi ir ierobežotas pieejamības informācija.

(2) Informācija par personām, kuras vērtējušas granta projektu konkursā iesniegtos projektu iesniegumus, ir ierobežotas pieejamības informācija.

(3) Par vispārpieejamu informāciju uzskata šādu informāciju:

1) granta saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) projekta nosaukums;

3) piešķirtā granta apjoms;

4) projekta īstenošanas vieta un laiks;

5) projekta ietvaros veicamo aktivitāšu kopsavilkums;

6) projekta ietvaros sasniegto rezultātu kopsavilkums.

(4) Šā panta trešajā daļā minētā informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par granta piešķiršanu.

(5) Kamēr nav stājies spēkā lēmums par granta piešķiršanu, informāciju par projekta iesnieguma virzību ir tiesības saņemt tikai projekta iesniedzējam.

(6) Projekta iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par granta piešķiršanu."

5. Izteikt 13.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"13.pants. Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālais atlīdzības, dienas naudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmērs un civilā eksperta sociālās garantijas

(1) Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības, dienas naudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru nosaka Ministru kabinets."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.  un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.novembrim izdod šā likuma 9.panta septītajā daļā minētos noteikumus, kas paredz kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu konkursus, īsteno konkursu vadību, izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumi Nr.659 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos noteikumus, kas paredz attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības, dienas naudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 28.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009