Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Rēzeknē 2009.gada 27.martā (prot. Nr.7, 1.p.)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

 

I
Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk tekstā - Licence), kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci (paraugs 1.pielikumā) izsniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija).

3. Komisiju izveido Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvalde ar priekšnieka rīkojumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti pieci kvalificēti nozares speciālisti.

4. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē.

II
Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs - juridiska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 2.pielikumā);

5.2. Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.3. dokumenta kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas īstenošanai;

5.4. saskaņojumu ar attiecīgā sporta veida federāciju (savienību, asociāciju), ja licencējamā programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

5.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra reģistrācijas apliecības un statūtu kopiju;

5.6. izglītības iestādes nolikuma kopiju;

5.7. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par valsts nodokļu nomaksu. Izziņa derīga 1 mēnesi no izdošanas datuma;

5.8. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu;

5.9. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

5.10. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

6. Licences pieprasītājs - fiziska persona Komisijai iesniedz:

6.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3.pielikumā);

6.2. Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikācijas komisijas izsniegtā privātprakses sertifikāta kopiju;

6.3. Valsts ieņēmuma dienesta izziņas par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē kopiju vai Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

6.4. dokumenta kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas īstenošanai;

6.5. saskaņojumu ar attiecīgā sporta veida federāciju (savienību, asociāciju), ja licencējamā interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

6.6. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu;

6.7. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

III
Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

9. Atkārtoti jautājumu par licences izsniegšanu izskata 30 dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.

10. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

11.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

11.2. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie kadri un finansiālie resursi nenodrošina programmas īstenošanu;

11.4. sniegtas nepatiesas ziņas;

11.5. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

12.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

12.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

12.4. izglītības iestāde tiek izslēgta no izglītības iestāžu reģistra vai juridiskā persona tiek likvidēta;

12.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot:

13.1. iepriekš izsniegtās licences kopiju;

13.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;

13.3. Programmas realizācijai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, ja ir izmaiņas programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu sarakstā;

13.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par valsts nodokļu nomaksu. Izziņa derīga vienu mēnesi no izdošanas datuma.

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

15. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieprasītāju informē rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

16. Informācija par pieaugušo neformālās vai interešu izglītības licences anulēšanu tiek publicēta Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

17. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

18. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

19. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

20. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

21. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā valsts nodevu saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumiem Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" šādā apmērā:

21.1. par licences izsniegšanu - Ls 50,00;

21.2. par licences pārreģistrāciju - Ls 5,00.

22. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc kvīts par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas.

23. Pieņemot lēmumu par licences anulēšanu, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.

24. Ja licencējamās programmas mērķ­auditorija ir bērni no trūcīgām ģimenēm, bērni bāreņi vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, komisija ar attiecīgu lēmumu samazina par 50% nodevas likmi par licences izsniegšanu.

IV
Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

26. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

09.05.2009