Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 31.03.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 1999.gada 6.jūlijā (prot. Nr.34 12.§)
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5. un 57.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtību.

2. Sertifikācija tiek veikta atbilstoši Profesiju klasifikatora noteiktajai klasifikācijai, kā arī lai novērtētu farmaceitu zināšanas un prasmi noteiktu profesionālo pienākumu veikšanā.

3. Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāts apliecina farmaceita atbilstību obligātajām profesionālās kvalifikācijas prasībām un tiek izsniegts uz laiku no viena līdz trim gadiem, ievērojot kopējo prakses ilgumu farmaceita profesijā.

II. Sertifikācija un atkārtota sertifikācija

4. Sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju veic Ministru kabineta pilnvarotas sertifikācijas institūcijas izveidota Sertifikācijas komisija, kuras sastāvā iekļaujamas personas ar augstāko farmaceitisko izglītību un Veselības ministrijas pārstāvis. Sertifikācijas komisijas personālsastāvu apstiprina veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

5. Lai iegūtu farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, farmaceitam sertifikācijas institūcijā personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. aizpildīts un personīgi parakstīts pieteikums;

5.2. notariāli apliecināta augstākās farmaceitiskās izglītības dokumenta kopija;

5.3. uzvārda maiņas gadījumā — uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

5.4. dokumenta kopija, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē (uzrādot oriģinālu — darba grāmatiņu vai darba līguma grāmatiņu);

5.5. kvīts, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem;

5.6. farmaceitiem, kuri vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvuši citā, nevis latviešu valodā, — dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Latvijas Republikas Valodu likuma prasībām;

5.7. izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

5.8. pases trešās lappuses kopija;

5.9. divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm).

6. Sertifikācijas institūcija:

6.1. izstrādā ar Veselības ministriju saskaņotas sertifikācijas eksāmenu programmas;

6.2. informē sertificējamo farmaceitu par sertifikācijas prasībām, sertifikācijas eksāmenu programmām, vērtēšanas sistēmu un sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu;

6.3. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas paziņo sertificējamajam farmaceitam par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu;

6.4. organizē sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu;

6.5. organizē sertificēto farmaceitu apliecību-piespraužu izgatavošanu un izsniegšanu;

6.6. veido un aktualizē sertificēto farmaceitu reģistru un iesniedz to Veselības ministrijā;

6.7. iekasē samaksu par šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem;

6.8. nodrošina Sertifikācijas komisijas sēžu protokolēšanu un ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu;

6.9. izsniedz pret parakstu vai nosūta attiecīgajai personai motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai atkārtoti piešķirt sertifikātu, kā arī par sertifikāta anulēšanu ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

7. Atkārtotai sertifikācijai farmaceitam sertifikācijas institūcijā personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1. atkārtoti sertificējamā farmaceita aizpildīts un personīgi parakstīts pieteikums;

7.2. dokumenta kopija, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē (uzrādot oriģinālu — darba grāmatiņu vai darba līguma grāmatiņu);

7.3. kvīts, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem;

7.4. izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

7.5. divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm);

7.6. pēcdiploma apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

8. Farmaceita atkārtotu sertifikāciju bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas veic Sertifikācijas komisija, izskatot sertificētā farmaceita iesniegto dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekšējā sertifikāta derīguma laikā veikto farmaceitisko darbību un pēcdiploma apmācību.

9. Ja Sertifikācijas komisija akceptē šo noteikumu 8.punktā minētās profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus, atkārtoti sertificējamais farmaceits saņem sertifikātu atkārtoti bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

10. Ja Sertifikācijas komisija neakceptē šo noteikumu 8.punktā minētās profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus un atkārtota sertifikācija tiek atteikta, atkārtoti sertificējamais farmaceits kārto sertifikācijas eksāmenu un iegūst sertifikātu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

11. Ja sertifikāta pieprasītājs neierodas uz Sertifikācijas komisijas sēdi, sertifikācijas institūcija uzaicina sertificējamo farmaceitu uz nākamo sēdi.

12. Ja sertifikāta pieprasītājs neierodas uz Sertifikācijas komisijas sēdi atkārtoti, viņam sertifikācija tiek atteikta un nosūtīts rakstisks atteikums.

13. Farmaceita sertifikātu un pieteikumu noformē uz veselības ministra apstiprināta parauga veidlapām.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

14. Sertifikātu paraksta sertifikācijas institūcijas vadītājs un apstiprina ar sertifikācijas institūcijas zīmogu.

15. Sertificētā farmaceita apliecības-piespraudes formu apstiprina veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

16. Sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaude, kā arī sertifikāta un apliecības noformēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par sertificējamās personas līdzekļiem. Minēto pakalpojumu cenrādi pēc sertifikācijas institūcijas priekšlikuma apstiprina veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

17. Ar farmaceitu apmācību saistītie atbilstības novērtēšanas apliecinājuma dokumenti, kuri neatbilst šiem noteikumiem un kuru nosaukumā ir lietots vārds "sertifikāts", netiek atzīti.

III. Sertificējamā farmaceita tiesības un pienākumi

18. Sertificējamais farmaceits ir tiesīgs:

18.1. saņemt sertifikācijas eksāmena programmu, kā arī informāciju par eksāmena noteikumiem;

18.2. kārtot sertifikācijas eksāmenu četru mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;

18.3. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena vietu un laiku ne vēlāk kā divus mēnešus pirms minētā eksāmena;

18.4. sertifikācijas atteikuma gadījumā pēc gada atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu;

18.5. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc eksāmena saņemt informāciju par tā rezultātiem;

18.6. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu un iesniegt Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam argumentētas pretenzijas pret atsevišķu eksāmena komisijas locekļu kandidatūrām;

18.7. iesniegt sertifikācijas institūcijā pretenzijas par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu, kā arī pretenziju par lēmumu anulēt sertifikātu.

19. Sertificētais farmaceits, pildot savus darba pienākumus, nēsā pie apģērba redzamā vietā piestiprinātu apliecību-piespraudi.

20. Farmaceits, kura sertifikāts ir anulēts, triju darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas sertifikācijas institūcijai nodod anulēto sertifikātu un apliecību-piespraudi.

IV. Sertifikāta anulēšana

21. Sertifikātu var anulēt Sertifikācijas komisija pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

22. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja sertificētais farmaceits pārkāpis farmaceitisko darbību reglamentējošos aktus un citus normatīvos aktus.

23. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas institūcijā var iesniegt:

23.1. Veselības ministrija;

23.2. Valsts farmācijas inspekcija;

23.3. Latvijas Farmaceitu biedrība.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

24. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas institūcija rakstiski paziņo:

24.1. farmaceitam, kura sertifikāts ir anulēts;

24.2. Valsts farmācijas inspekcijai;

24.3. Veselības ministrijai.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

25. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs
28.11.2003