Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.12.2012. - 31.05.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.146

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.116, 3.§)
17.03.2009. Rīgas domē pieņemtajā redakcijā (prot. Nr. 123, 16.§)
Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 11.punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
14.1punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Nodeva) uzlikšanas kārtību un atlaižu un atvieglojumu piemērošanu.

2. Nodevas mērķis ir pilsētas infrastruktūras, kas ir tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi, skolas, veselības aizsardzības, kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to izvietojums kādā teritorijā (tajā skaitā inženierinfrastruktūra un visu veidu sociālā un ekonomiskā infrastruktūra), uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšana.

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno Noteikumu 1.pielikumā norādītās būvniecības ieceres, kas paredz jaunas būves būvniecību vai esošas būves rekonstrukciju, izņemot fasādes siltināšanu.

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

4. Nodevas maksājumus kontrolē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments). Veicot Nodevas maksājumu kontroli, Departamentam ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

II. Nodevas aprēķināšanas kārtība

5. Nodevu aprēķina, piemērojot šādas formulas:

(1) Kopējais maksājums (S) = (MC + MV + ML + MP + MS + MK) x PCI

(2) S ≤ K, kur:

maksājums par ceļiem un to infrastruktūru (MC)

= L zemei x P ēkai x P ceļiem x I ceļiem – Atlaide C*) x R x T x A ēkai ≥ 0

* Piemēro tikai gadījumos, ja ielas būvniecība noteikta attiecīgās Rīgas domes institūcijas tehniskajos noteikumos.

maksājums par objekta ietekmi uz vidi (MV)

= (L apbūvei x I kokiem – Jk x Atlaide Jk) x R x T x A ēkai

maksājums par lietus notekūdeņu kanalizāciju (ML)

= (L apbūvei x I lnūk) x R x T x A ēkai

maksājums par pilsētvides attīstību (MP)

= L apbūvei x St x I pilsētvidei x R x T x A ēkai

maksājums par sociālās infrastruktūras attīstību (MS)

= L ēkai x I soc.

maksājuma koordinācija (MK)

= (MC + MV + ML + MP) x 10%

maksājuma ierobežotājs (K)

= % x BI x L ēkai x BCI

Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti

1.tabula

Nr.
p.k.

Maksājuma sastāvdaļa

Paskaidrojumi

Koeficienta apmērs

1.

P ceļiem

Ceļu proporcija Rīgā

0,17

2.

I ceļiem

m2 ceļu izbūves izmaksas

80

3.

Atlaide C

Atlaide par izbūvētajām pilsētas ielām
(L ceļam x I ceļiem)

Mainīgs

4.

I kokiem

m2 zaļās zonas izveides izmaksas

5

5.

Atlaide Jk

Atlaide par katru no jauna iestādīto koku

3

6.

I lnūk

m lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūves izmaksas

2

7.

I pilsētvidei

Proporcionāli attiecinātas izmaksas par pilsētvides uzturēšanu attiecībā pret ēkas lielumu

2

8.

I soc.

Sociālās infrastruktūras izbūves izmaksas

18

9.

BCI

Būvniecības cenu indekss valstī (atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem)

Mainīgs

10.

PCI

Patēriņa cenu indekss valstī (atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem)

Mainīgs

Nodevas aprēķinā izmantojamie apbūves koeficienti

2.tabula

Nr.
p.k.

Maksājuma sastāvdaļa

Paskaidrojumi

Mērvienība

1.

L zemei

Zemesgabala platība (jaunbūvēm) vai

rekonstruējamās platības laukums (rekonstruējamajiem objektiem)

m2

m2

2.

P ēkai

Ēkas (apbūves) proporcija attiecībā pret zemesgabalu
(L apbūvei x St) / L zemei

3.

L apbūvei

Apbūves laukums (jaunbūvēm) vai

rekonstruējamās platības laukums (rekonstruējamajiem objektiem)

m2

m2

4.

L ēkai

Ēkas kopējā platība

m2

5.

St

Stāvu skaits jaubūvējamai ēkai vai

koeficients 1 rekonstrukcijas gadījumā

Stāvu skaits

1

6.

L ceļam

Ārpus zemesgabala robežām izbūvētā ceļa laukums

m2

7.

Jk

Iestādīto jauno koku skaits

gab.

Nodevas aprēķinā izmantojamie ierobežojošie koeficienti

3.tabula

Nr.
p.k.

Maksājuma sastāvdaļa

Paskaidrojumi

Koeficienta apmērs

1.

R

Objekta tips:

 
  

sabiedriskās ēkas

rūpnieciskie objekti

dzīvojamās un biroju ēkas

pakalpojumu un tirdzniecības objekti

0,1

0,3

0,7

0,9

2.

T

Objekta atrašanās vieta pilsētā atbilstoši Noteikumu 2. un 3.pielikumam:

 
  

1.zona

2.zona

3.zona

4.zona

1,5

1,2

1

0,8

3.

A ēkai

Attīstības veids:

 
  

jaunbūve

rekonstrukcija virs 100 m2

rekonstrukcija līdz 100 m2

1

0,8

0,6

4.

%

Procenti:

 
  

jaunbūvēm un rekonstruējamajiem objektiem

5

5.

BI

Būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas:

 
  

jaunbūvēm

rekonstruējamajām būvēm ar rekonstrukcijas platību virs 100 m2

rekonstruējamajām būvēm ar rekonstrukcijas platību līdz 100 m2

500

500

300


(Grozīts ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

6. Būvniecības iecerēm, kas paredz būvei vairākas funkcijas (lietošanas veidus), ierobežojošo koeficientu R piemēro par katru izmantošanas veidu proporcionāli tā platībai.

7. Mainīgo koeficientu – patēriņa cenu indeksu (turpmāk – PCI) un būvniecības cenu indeksu (turpmāk – BCI) apmēru maina katra kalendārā gada sākumā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) sniegtajai informācijai par vispārējā patēriņa cenu izmaiņām (inflācijas/deflācijas apmēru) valstī iepriekšējā statistikas gadā un būvniecības izmaksu izmaiņām (pieaugumu/samazinājumu) valstī iepriekšējā statistikas gadā.

8. Noteikumu pieņemšanas gadā PCI un BCI bāzes lielums ir 1. Katrā nākamajā gadā PCI un BCI veidojas, bāzes lielumam 1 attiecīgi pieskaitot CSP apstiprināto iepriekšējā gada vispārējā patēriņa cenu izmaiņu indeksu (inflācijas/deflācijas apmēru) un būvniecības izmaksu izmaiņu indeksu, kas izteikts koeficienta izteiksmē.

9. (Svītrots ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

10. Nodevas aprēķinā būvniecības iecerei, kura paredz rekonstrukciju:

10.1. maksājumam par objekta ietekmi uz vidi piemēro koeficientu 0,5;

10.2. maksājumam par ceļiem un to infrastruktūru (turpmāk – MC) un maksājumam par lietus notekūdeņu kanalizāciju (turpmāk – ML) piemēro koeficientu 0,5;

10.3. pilnu MC un ML veic tikai gadījumos, kad būvniecības iecere paredz jaunu pieslēgumu kanalizācijai, ūdensvadam, lietus notekūdeņu kanalizācijai vai pilsētas ielu tīklam.

11. Nodevas apmēru nosaka, ievērojot šādus principus:

11.1. ja S ≤ K, tad nodevas apmērs (A) = S;

11.2. ja S > K, tad A = K.

12. Maksājumu par sociālās infrastruktūras attīstību (turpmāk – MS) aprēķina tikai būvniecības iecerēm, kas paredz daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību (atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam būvniecības ieceres ar CC klasifikācijas kodiem 1110, 1121 vai 1122).

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

13. Ja dzīvojamās apbūves būvniecības ieceres (turpmāk – dzīvojamā apbūve) plānošanas un arhitektūras uzdevumā ir noteikts, ka jaunās dzīvojamās apbūves teritorijas jānodrošina ar nepieciešamajām izglītības iestādēm – pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk – PII) 300 m rādiusā no dzīvojamās apbūves:

13.1. pasūtītājs, kurš par saviem līdzekļiem veicis PII ar vismaz 145 vietām būvniecību 300 m rādiusā no dzīvojamās apbūves, tiek pilnībā atbrīvots no Nodevas samaksas;

13.2. pasūtītājam, kurš par saviem līdzekļiem veicis PII ar mazāk nekā 145 vietām būvniecību 300 m rādiusā no dzīvojamās apbūves, Nodevas apmērs (A) tiek samazināts proporcionāli izbūvētajam PII vietu skaitam konkrētajā gadījumā;

13.3. vairākiem pasūtītājiem sadarbojoties PII būvniecībā, ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus, Nodevas apmērs (A) tiek samazināts proporcionāli starp pasūtītājiem.

14. Atlaidi Nodevas aprēķinā par būvniecības ieceres īstenotāja izbūvētajām pilsētas ielām ārpus sava zemesgabala robežām (Atlaide C) piemēro tikai gadījumos, ja ielas būvniecība noteikta attiecīgās institūcijas tehniskajos noteikumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

15. Atlaidi Nodevas aprēķinā par būvniecības ieceres īstenotāja izbūvēto pilsētas lietus notekūdeņu kanalizāciju ārpus sava zemesgabala robežām piemēro, ja pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība ir noteikta attiecīgās institūcijas tehniskajos noteikumos. Šādos gadījumos atlaides apmērs nosakāms atbilstoši šādai formulai:

I lnūk x m izbūvētā lietus notekūdeņu kanalizācija.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole

16. Nodevu aprēķina un maksā šādā kārtībā:

16.1. 80% no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Pirmais maksājums) šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķina pēc būvatļaujas izsniegšanas un maksā Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā, bet atlikušo summu no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Otrais maksājums) šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķina pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un maksā Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā;

16.2. veicot Otrā maksājuma aprēķinu, tiek ņemts vērā faktiskais būves apjoms tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī. Otrā maksājuma apmērs tiek noteikts, atņemot Pirmā maksājuma apmēru no kopējā Nodevas apmēra, kas aprēķināts, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī;

16.3. Noteikumu 14. un 15.punktā noteiktā atlaide piemērojama, aprēķinot Pirmo maksājumu. Ja pamats atlaides piemērošanai ir radies pēc būvatļaujas izsniegšanas, to piemēro, aprēķinot Otro maksājumu. Ja pilsētas infrastruktūras izbūve līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā nav veikta vai ir veikta daļēji, Otrā maksājuma aprēķinā tiek ņemts vērā faktiskais izbūvētās pilsētas infrastruktūras apjoms;

16.4. Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojumu, kurā norādīta Nodevas kopējā summa, Pirmā maksājuma summa, tā samaksas termiņš un maksāšanas grafiks, Departaments sagatavo 30 kalendāra dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas, pamatojoties uz būvniecības ieceres īstenotāja sniegtajām ziņām par būvniecības ieceri, un nosūta to pa pastu Nodevas maksātājam. Pirmais maksājums pilnībā apmaksājams līdz būves nodošanai ekspluatācijā;

16.5. Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumu, kurā norādīta Nodevas kopējā summa, Otrā maksājuma summa un tā samaksas termiņš, Departaments sagatavo 30 kalendāra dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, pamatojoties uz būvniecības ieceres īstenotāja sniegtajām ziņām par būvniecības ieceri, un nosūta to pa pastu Nodevas maksātājam;

16.6. Departaments, saņemot Nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, var izdarīt izmaiņas maksājumu grafikā, ja iesniegumā ir norādīti pamatoti iemesli izmaiņu veikšanai.

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 15.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.149; Rīgas domes 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.195)

17. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā, un tā izlietojums tiek noteikts saskaņā ar Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda nolikumu.

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

18. (Svītrots ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

19. (Svītrots ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

21. Nodevu neiekasē par būvniecības iecerēm, kuras finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

21.1 Departamenta amatpersonu pieņemto lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

22. Līdz 2013.gada 31.decembrim nodeva tiek piemērota 30% apmērā no Nodevas kopējā apmēra.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69; Rīgas domes 15.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.113; Rīgas domes 15.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.149; Rīgas domes 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.195)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 08.07.2008. saistošos noteikumus Nr.124 “Par pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību”.

24. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.69)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
1.pielikums
Rīgas domes 09.12.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.146
Būvniecības ieceres, par kurām maksā Nodevu

(Pielikums Rīgas domes 11.05.2010. saistošo noteikumu Nr.69 redakcijā)

CC klasifikatora kods

Objekta nosaukums

Piezīmes

1110

Viena dzīvokļa mājasDvīņu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts, atsevišķa ieeja

1110

Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1110

Viena dzīvokļa mājasRindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts, atsevišķa ieeja

1121

Divu dzīvokļu mājasVisas

1121

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1122

Triju un vairāku dzīvokļu mājasVisas

1122

Triju un vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1130

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1200

Koplietošanas telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1211

Viesnīcu ēkas;

Viesnīcas telpu grupa

Visas

1212

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;

Citu īslaicīgas apmešanās telpu grupa

Visas

1220

Biroju ēkas;

Biroja telpu grupa

Visas

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas; Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupaVisas

1241

Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupaTikai, ja tiek veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainās būves funkcija, un tā atbilst šim pielikumam

1242

Garāžu ēkas;

Garāžas telpu grupa

Visas

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas;

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

Izņemot 12510103 – katlumājas, 12510104 – elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas, 12510105 – sūkņu un kompresoru staciju ēkas, 12510106 – ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas, 12510107 – slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, 12510108 – gāzes regulēšanas stacijas, 12510109 – gāzes mērīšanas stacijas un 12510110 – gāzes savākšanas punkti

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas;

Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

Visas

1261

Ēkas pašizklaides pasākumiem; Pašizklaides pasākumu telpu grupaVisas

1262

Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupasMuzeji

1262

Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupasMākslas galerijas

1263

Izglītības iestāžu telpu grupaTikai tad, ja tiek veikta rekonstrukcija un tā atbilst šim pielikumam

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

Izņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta

1265

Sporta ēkas;

Sporta telpu grupa

Izņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta

 

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas; Lauku saimniecību nedzīvojamo telpu grupaVisas

1272

Kulta ēkas;

Kulta telpu grupas

Izņemot ar kapsētām saistītas būves

1274

Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

Izņemot 12740101 – soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas

211201

Ielas un ceļiTikai laukumi, kas paredzēti ražošanas un transporta vajadzībām, izņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pilsētas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta

2151

Ostas un kuģojamie kanāliTikai doki, piestātnes un kuģu būvētavas

2301

Ieguves rūpniecības vai iežguves būvesVisas

2303

Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būvesVisas

2304

Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības būvesVisas

2411

Sporta laukumiIzņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta

2412

Citas sporta un atpūtas būvesIzņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta

2420

Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūvesIzņemot būvniecības ieceres, kuras finansē vai līdzfinansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības budžeta vai Latvijas Republikas vai citas valsts budžeta
2.pielikums
Rīgas domes 09.12.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.146
Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai*

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.195)

Koeficients T

1.zona

1,5

2.zona

1,2

3.zona

1

4.zona

0,8

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala–Krišjāņa Valdemāra iela–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Aspazijas bulvāris–13.janvāra iela.

2.zona

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai–Eksporta iela–Hanzas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Alojas iela–Tallinas iela–Aleksandra Čaka iela–Matīsa iela–Avotu iela–Lāčplēša iela–dzelzceļš–Gogoļa iela–Turgeņeva iela–Daugavas krastmala–13.janvāra iela– Aspazijas bulvāris–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela–Spilves iela)–Eksport­osta–dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai–Mazā Matīsa iela–dzelzceļa stacija “Vagonu parks”–dzelzceļš–Slāvu iela–Dienvidu tilta trase–Daugavas krasts–Bieķengrāvis–Mūkusalas ielas gals–Bauskas iela–Kārļa Ulmaņa gatve–Lielirbes iela–Kalnciema iela.

Ja šajās teritorijās esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

2.zonas koeficients tiek piemērots būv­objektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām ielām:

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Skanstes iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Slāvu iela

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

3.zona

Teika

Brīvības gatve–Šmerļa iela–Stāmerienas iela–Stūrīša iela–Dzērbenes iela–Lielvārdes iela–Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts–Aplokciema ielas abas puses–Viestura prospekts–Lēdurgas iela–Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

3.zonas koeficients tiek piemērots būv­objektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām maģistrālajām ielām:

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alises iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela

Vecāķu prospekts

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1. vai 2.zonas teritorijā, tam piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

4.zona

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2. vai 3.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

*Saskaņā ar 3.pielikumu “Karte – Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai”

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
3.pielikums
Rīgas domes 09.12.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.146
Karte – Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai
02.JPG (154970 bytes)
Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
08.12.2012