Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.09.2013. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 2009.gada 20.februārī (prot. Nr.2, 4.§)
Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta 1.punktu
un Enerģētikas likuma 51.panta 2.punktu

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. centralizētā siltumapgāde – siltum­avota/vairāku siltumavotu, maģistrālo un sadales siltumtīklu un patērētāju iekšējo sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kas nodrošina patērētāju apgādi ar siltumenerģiju noteiktā teritorijā, transportējot siltumenerģiju lielos attālumos;

1.2. robežizmaksas – ražošanas izmaksu palielināšanās, ražošanas apjomam pieaugot par vienu produkcijas vienību.

2. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām15.panta 1.punktu un Enerģētikas likuma 51.panta 2.punktu un nosaka siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā (turpmāk – pilsēta), kas jāievēro plānojot un īstenojot pasākumus siltumapgādes nodrošināšanā, siltumapgādes sistēmu modernizācijā, servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, kā arī energopatēriņa vadības nodrošināšanā.

3. Pilsētas pašvaldība savas administratīvās teritorijas plānošanas ietvaros nosaka šādu ilgtspējīgas siltumapgādes attīstības kārtību:

3.1. galvenais siltumapgādes veids pilsētā ir centralizētā siltumapgāde, kas tiek attīstīta, paaugstinot efektīvas koģenerācijas līmeni, palielinot siltumapgādes drošumu, veidojot racionālu siltumavotu saslēgumu sistēmā, samazinot siltumenerģijas pārvades zudumus, likvidējot centrālos siltuma punktus un modernizējot individuālos siltummezglus, ņemot vērā vides un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, koģenerācijas un vietējo energoresursu izmantošanas iespējas, siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa siltumapgādes robežizmaksas;

3.2. pilsētas administratīvajā teritorijā tiek noteiktas centralizētās siltumapgādes zonas, kas atbilst šo saistošo noteikumu 3.1.punkta prasībām. Zonējums tiek ņemts vērā, izvērtējot būvniecības ieceri jaunbūvei vai rekonstrukcijai pilsētas administratīvajā teritorijā. Zonējuma karte (pielikumā) ir neatņemama šo noteikumu sastāvdaļa;

3.3. jaunu decentralizētu siltumavotu izbūve noteikumu 3.2.punktā minētajās zonās pieļaujama tikai gadījumos, ja siltumavots tiek paredzēts viena dzīvokļa dzīvojamās mājas siltumapgādei, kā arī gadījumos, ja tiek izmantota bez kurināmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija (elektroapkure, saules kolektori, siltumsūkņi u.c.);

3.4. jaunu decentralizētās siltumapgādes avotu attīstība pieļaujama pilsētas teritorijās, kurās tā neliedz ieplānoto atbalstu augsti efektīvas koģenerācijas tehnoloģiju ieviešanai un nerada izmešu emisijas virs apstiprinātajiem robežlielumiem, kā arī nepalielina centrālās siltumapgādes operatora robežizmaksas. Šādos gadījumos siltumenerģijas ražošanai tiek ieteikts veids bez kurināmā sadedzināšanas (elektroapkure, saules kolektori, siltumsūkņi u.c.) vai kurināmā, kas veido minimālu kaitīgo izmešu apjomu – dabasgāzi, koksni u.c. biomasu, izmantošana;

3.5. māju apsaimniekotāji nodrošina māju iekšējo siltumapgādes sistēmu kvalitatīvu apkopi un ieregulēšanu un sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem nodrošina tiem vēlamu apkures un karstā ūdens temperatūras iestādīšanu regulēšanas ierīcēm siltuma mezglā dienas un nakts režīmam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 21.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

4. Saistošo noteikumu izpildi uzrauga Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”.

PĀREJAS NOTEIKUMS

(Liepājas pilsētas domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

Līdz attiecīgajiem grozījumiem Enerģētikas likumā, kas pilsētai paredzēs tiesības savā administratīvajā teritorijā ar saistošajiem noteikumiem noteikt siltumapgādes veidu, nepiemērot šo saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
25.09.2013