Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.33

Rīgā 2009.gada 12.martā

Kredītu reģistra tehniskie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu
un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likuma
51.2 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu

 

1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistra darbības noteikumus;

1.2. kārtību, kādā banka, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība, apdrošinātājs un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (tālāk tekstā - Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs) sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu (tālāk tekstā - ziņas);

1.3. kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas bankai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrībai, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - Komisija);

1.4. bankas, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāja, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un Komisijas maksas par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Ziņu sniegšanas un izsniegšanas vispārīgie noteikumi

2. Kredītu reģistra dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) sniedz visas ziņas, izņemot, ja noteikumi nosaka citādi. Sniedzot ziņu, dalībnieks to norāda, izmantojot latīņu alfabētu, t.sk. latviešu valodas burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm.

3. Dalībnieks var labot visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 3.1.-3.8., 4.17. un 6.7. apakšnodaļā minētās ziņas. Ja Kredītu reģistrā esošā šo noteikumu 3.1.-3.8., 4.17. vai 6.7. apakšnodaļā minētā ziņa mainās vai ir kļūdaina, dalībnieks to anulē.

4. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas, kuras ietilpst tajā ziņu grupā, kurā ietilpst labojamā ziņa. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. personu, kam saskaņā ar līgumu vai spēkā stājušos tiesas nolēmumu par regresa prasības izpildi ir pienākums atlīdzināt apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam summu, kuru apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs samaksājis šīs personas vietā (tālāk tekstā - regresāts), vai regresāta galvinieku, ziņu par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, šo noteikumu 6.11.-6.18. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai šo noteikumu 6.21.-6.24. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, un ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, šo noteikumu 6.11.-6.18. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai šo noteikumu 6.21.-6.24. apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

5. Lai labotu vai anulētu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, dalībnieks sniedz ziņas par visiem aizņēmējiem vai aizņēmēju galviniekiem, t.sk. regresātiem vai regresātu galviniekiem, šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistību ietvaros. Anulējot Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, ziņas par šo aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistībām un to izpildes gaitu automātiski anulējas.

6. Ja dalībnieks konstatē kļūdas tādās Kredītu reģistrā esošajās ziņās par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informācijā, par kurām iepriekš sniegtas ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, un labo tās, sniedzot jaunas ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, dalībnieks atkārtoti sniedz arī pēdējās šo noteikumu 5.1.-5.12. apakšnodaļā minētās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās.

3. Ziņu par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku sniegšanas priekšnosacījumi

3.1. Personas kods

7. Ziņu "Personas kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona.

8. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 88/7, vai tos aizstājošu normatīvo aktu (tālāk tekstā - rezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir nerezidents saskaņā ar minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem (tālāk tekstā - nerezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi šo noteikumu 12. punktā minētā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija.

3.2. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

9. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

10. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta numuru. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.3. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

11. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

12. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi. 1. daļa: Valstu kodi" (tālāk tekstā - LVS EN ISO 3166-1:2007) vai to aizstājošu standartu. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.4. Dzimšanas datums

13. Ziņu "Dzimšanas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

3.5. Vienotās reģistrācijas numurs

14. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona rezidents.

3.6. Reģistrācijas valsts kods

15. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

16. Sniedzot ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda valsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.7. Reģistrācijas numurs

17. Ziņu "Reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.8. Reģistrācijas datums

18. Ziņu "Reģistrācijas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.9. Vārds un uzvārds

19. Ziņu "Vārds un uzvārds" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona.

3.10. Nosaukums

20. Ziņu "Nosaukums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona. Ja aizņēmējs ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda rēķina, ziņā "Nosaukums" ietver gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, gan attiecīgā ieguldījumu fonda nosaukumu un kā šo nosaukumu īpašu atdalīšanas zīmi norāda simbolus "%%" (Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 'XX' %% Atvērtais ieguldījumu fonds 'XX fonds').

3.11. Juridiskā adrese

21. Ziņu "Juridiskā adrese" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.12. Ienākumu apjoms

22. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks pieprasījis aizņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par aizņēmēja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu vai ja dalībnieks ieguvis publiski pieejamo informāciju par aizņēmēja, kas ir valsts amatpersona, ienākumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta piektās daļas 1. punktu.

23. Sniedzot ziņu "Ienākumu apjoms", norāda Valsts ieņēmumu dienesta izziņā par aizņēmēja ienākumiem, satura ziņā līdzvērtīgajā citas valsts nodokļu administrācijas izziņā vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītos aizņēmēja ienākumus iepriekšējā taksācijas gadā pirms līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, noslēgšanas. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz latos.

3.13. Statuss

24. Sniedzot ziņu "Statuss", norāda, vai statuss ir aizņēmējs, regresāts vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks.

3.14. Kategorija

25. Ziņu "Kategorija" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku.

26. Ziņu "Kategorija" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona.

27. Sniedzot ziņu "Kategorija", norāda aizņēmēja kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (1. pielikums).

4. Ziņu par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām sniegšanas priekšnosacījumi

4.1. Aizņēmēja saistību veids

28. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību veids", norāda aizņēmēja saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (2. pielikums).

4.2. Tautsaimniecības nozare

29. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku.

30. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona rezidents, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

31. Ja aizņēmēja saistību beigu datums nav vairāk kā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda aizņēmēja pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā - NACE 2. red. nomenklatūra).

32. Ja aizņēmēja saistību beigu datums ir vairāk nekā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda tautsaimniecības nozari, kuras attīstībai aizņēmējs uzņēmies aizņēmēja saistības, saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru.

4.3. Aizņēmēja saistību sākuma datums

33. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.4. Aizņēmēja saistību beigu datums

34. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto datumu, kad aizņēmēja saistībām jābūt izpildītām (norēķinu karšu kredītiem - norēķinu kartes derīguma termiņa beigu datumu). Ja aizņēmēja saistībām nav noteikts izpildes datums (uz pieprasījumu izpildāmas saistības), ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums" nenorāda. Ja aizņēmēja saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.5. Individuālā aizņēmēja saistībusākuma datums

35. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu), ja tas atšķiras no solidāro aizņēmēju saistību sākuma datuma.

4.6. Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums

36. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto datumu, kad aizņēmēja saistībām jābūt izpildītām, vai aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu, ja tas atšķiras no solidāro aizņēmēju saistību beigu datuma.

4.7. Aizņēmēja saistību apjoms

37. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto aizņēmēja saistību apjomu (norēķinu karšu kredītam - kredīta limita summu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktoringa limita summu u.tml.). Ja izsniegts sindicētais kredīts, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda tās sindicētā kredīta daļas apjomu, kuru izsniedzis dalībnieks.

4.8. Aizņēmēja saistību valūtas kods

38. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2003 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā - LVS ISO 4217:2003) vai to aizstājošu standartu.

4.9. Aizņēmēju skaits

39. Ziņa "Aizņēmēju skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām.

40. Kā ziņu "Aizņēmēju skaits" norāda to aizņēmēju skaitu, kuri solidāri atbild par aizņēmēja saistībām.

4.10. Aizņēmēja galvinieku skaits

41. Ziņa "Aizņēmēja galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām.

42. Kā ziņu "Aizņēmēja galvinieku skaits" norāda to aizņēmēja galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums aizņēmēja saistībām.

4.11. Procentu likmes veids

43. Sniedzot ziņu "Procentu likmes veids", norāda, vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikta fiksētā vai mainīgā procentu likme.

4.12. Norāde par sindicēto kredītu

44. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam sindicēto kredītu.

4.13. Zaudējumu apjoms

45. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks noraksta aizņēmēja saistības, izslēdzot tās no savas bilances.

46. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz latos.

4.14. Nodrošinājuma veids

47. Ziņu "Nodrošinājuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

48. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā nodrošinājuma veidu saskaņā ar klasifikatoru (4. pielikums). Ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, nav noteikts aizņēmēja saistību nodrošinājums, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda, ka aizņēmēja saistībām nav nodrošinājuma.

4.15. Nodrošinājuma vērtība

49. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

50. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi. Ja nodrošinājuma vērtību bieži pārvērtē (aizdevumiem ar vērtspapīra ķīlu), ziņu "Nodrošinājuma vērtība" labo ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī.

51. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā aizņēmēja saistību nodrošinājuma patieso vērtību. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas aizņēmēja saistības, norāda to nodrošinājuma patiesās vērtības daļu, kura saskaņā ar dalībnieka lēmumu nodrošina konkrētās aizņēmēja saistības. Ja izsniegts sindicētais kredīts un dalībnieka izsniegtajai sindicētā kredīta daļai noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas patieso vērtību.

4.16. Nodrošinājuma valūtas kods

52. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

53. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

54. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

4.17. Aizņēmēja saistību identifikators

55. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir aizņēmēja saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par aizņēmēja saistībām var identificēt starp citām šā dalībnieka sniegtajām Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šā dalībnieka aizņēmēju vai aizņēmēju galvinieku saistībām.

4.18. Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

56. Ziņa "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

57. Kā ziņu "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā ziņu par aizņēmēja saistībām reģistrē Kredītu reģistrā.

4.19. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs

58. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

59. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

4.20. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona

60. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

61. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām, pilnvarotās fiziskās personas (tālāk tekstā - lietotājs) vārdu un uzvārdu.

4.21. Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

62. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no aizņēmēja saistību sākuma datuma.

63. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.22. Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

64. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums atšķiras no aizņēmēja saistību beigu datuma.

65. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto datumu, kurā aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas. Ja aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.23. Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

66. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

67. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto aizņēmēja galvinieka saistību apjomu.

4.24. Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

68. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

69. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5. Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās sniegšanas priekšnosacījumi

5.1. Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

70. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms", norāda dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās spēkā esošo aizņēmēja saistību atlikuma apjomu (norēķinu karšu kredītam - faktiski izmaksātā kredīta apjomu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - atlikušo kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummas atlikumu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktiski izmaksāto kredītu u.tml.).

5.2. Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

71. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.3. Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

72. Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

73. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa", norāda aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums), ko nosaka saskaņā ar Komisijas noteikumiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi", kas apstiprināti ar Komisijas padomes 2001. gada 21. decembra lēmumu (tālāk tekstā - Komisijas noteikumi).

5.4. Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai

74. Ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

75. Sniedzot ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda aizņēmēja saistību kredīta pamatsummai saskaņā ar Komisijas noteikumiem izveidoto speciālo uzkrājumu apjomu. Ja nevar nodalīt speciālos uzkrājumus kredīta pamatsummai un procentu summai atsevišķi, kā ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" norāda kopējo speciālo uzkrājumu apjomu.

5.5. Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

76. Ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā vai krājaizdevu sabiedrība.

77. Sniedzot ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.6. Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

78. Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

79. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai aizņēmēja saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai viendabīgo kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar Komisijas noteikumiem.

5.7. Kavējuma periods

80. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

81. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, šīs saistības uzskatāmas par kavētām.

82. Sniedzot ziņu "Kavējuma periods", norāda kavējuma dienu skaitu.

5.8. Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

83. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

84. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums. Ja nevar nodalīt aizņēmēja saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, kā ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" norāda kavēto aizņēmēja saistību kopējo summu.

5.9. Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

85. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

86. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums.

87. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.10. Kavētā procentu summa

88. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

89. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

5.11. Kavētās procentu summas valūtas kods

90. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

91. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

92. Sniedzot ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.12. Kalendārais ceturksnis

93. Sniedzot ziņu "Kalendārais ceturksnis", ar arābu cipariem norāda gadskaitli un ceturkšņa kārtas numuru.

6. Parādnieka informācijas sniegšanas priekšnosacījumi

6.1. Maksājuma kavējuma datums

94. Ziņu "Maksājuma kavējuma datums" sniedz, ja:

94.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

94.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā.

95. Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma datums", norāda datumu, no kura aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu (ziņu "Maksājuma kavējuma datums" nesniedz atkārtoti, kamēr nav sniegta ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums").

6.2. Kavētā maksājuma izpildes datums

96. Ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" sniedz pēc ziņas "Maksājuma kavējuma datums" sniegšanas, ja:

96.1. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktie maksājumi;

96.2. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

97. Sniedzot ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums", norāda datumu, kurā pilnībā samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

6.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums

98. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums" sniedz dalībnieks, kas ir banka, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

99. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums", norāda datumu, kad aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

6.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids

100. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

101. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids", norāda pārkāpto Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību saskaņā ar klasifikatoru (6. pielikums).

6.5. Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

102. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums" sniedz, ja:

102.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

102.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

103. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums", norāda datumu, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

6.6. Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

104. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts" sniedz, ja:

104.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

104.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

105. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts", norāda, kāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasība pārkāpta.

6.7. Parādnieka informācijas identifikators

106. Ja sniedz parādnieka informāciju par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, sniedzot ziņu "Parādnieka informācijas identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir parādnieka informācijai unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), kas parādnieka informāciju vienu aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros ļauj identificēt starp visām Kredītu reģistrā esošajām parādnieku informācijām šo aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros.

6.8. Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

107. Ziņa "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

108. Kā ziņu "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā parādnieka informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.9. Parādnieka informācijas sniedzējs

109. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

110. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz parādnieka informāciju.

6.10. Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona

111. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

112. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz parādnieka informāciju, lietotāja vārdu un uzvārdu.

6.11. Regresāta saistību rašanās pamats

113. Ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats" sniedz, ja:

113.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

113.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

114. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats", norāda, vai regresāta saistības izriet no līguma vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi.

6.12. Regresāta saistību veids

115. Ziņu "Regresāta saistību veids" sniedz, ja:

115.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

115.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

116. Apdrošinātājs, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas polisē, saskaņā ar kuru apdrošinātājs izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību regresāta vietā, norādīto apdrošināšanas veidu saskaņā ar klasifikatoru (7. pielikums). Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas veidu "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana".

6.13. Regresāta saistību sākuma datums

117. Ziņu "Regresāta saistību sākuma datums" sniedz, ja:

117.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

117.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

118. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību sākuma datums", norāda līguma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu) vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu.

6.14. Regresāta saistību beigu datums

119. Ziņu "Regresāta saistību beigu datums" sniedz, ja:

119.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

119.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

120. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību beigu datums", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto datumu, kurā regresāta saistībām jābūt izpildītām. Ja regresāta saistības izbeidzas pirms līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktā datuma, norāda regresāta saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.15. Individuālā regresāta saistību sākuma datums

121. Ziņu "Individuālā regresāta saistību sākuma datums" sniedz, ja:

121.1. regresāts kavē līgumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

121.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

122. Sniedzot ziņu "Individuālā regresāta saistību sākuma datums", norāda līgumā par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu, ja tas atšķiras no solidāro regresātu saistību sākuma datuma.

6.16. Individuālā regresāta saistību beigu datums

123. Ziņu "Individuālā regresāta saistību beigu datums" sniedz, ja:

123.1. regresāts kavē līgumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

123.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

124. Sniedzot ziņu "Individuālā regresāta saistību beigu datums", norāda līgumā par regresa prasības izpildi noteikto datumu, kurā regresāta saistībām jābūt izpildītām vai individuālā regresāta saistību faktisko izbeigšanās datumu, ja tas atšķiras no solidāro regresātu saistību beigu datuma.

6.17. Regresāta saistību apjoms

125. Ziņu "Regresāta saistību apjoms" sniedz, ja:

125.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

125.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

126. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību apjoms", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto regresāta saistību apjomu.

6.18. Regresāta saistību valūtas kods

127. Ziņu "Regresāta saistību valūtas kods" sniedz, ja:

127.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

127.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

128. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

6.19. Regresātu skaits

129. Ziņa "Regresātu skaits" veidojas automātiski brīdī, kad apdrošinātājs sniedz parādnieka informāciju par regresātu.

130. Kā ziņu "Regresātu skaits" norāda to regresātu skaitu, kuri solidāri atbild par regresāta saistībām.

6.20. Regresāta galvinieku skaits

131. Ziņa "Regresāta galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad apdrošinātājs sniedz parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

132. Kā ziņu "Regresāta galvinieku skaits" norāda to regresāta galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums regresāta saistībām.

6.21. Regresāta galvinieka saistību sākuma datums

133. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja:

133.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma;

133.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma.

134. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

6.22. Regresāta galvinieka saistībubeigu datums

135. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja:

135.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma;

135.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma.

136. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto datumu, kad regresāta galvinieka saistības izbeidzas. Ja regresāta galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda regresāta galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.23. Regresāta galvinieka saistību apjoms

137. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja:

137.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

137.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

138. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto regresāta galvinieka saistību apjomu.

6.24. Regresāta galvinieka saistību valūtas kods

139. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja:

139.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

139.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

140. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

7. Informācijas par labotajām vai anulētajām ziņām sniegšanas priekšnosacījumi

7.1. Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

141. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

142. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" norāda datumu, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.2. Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks

143. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

144. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" norāda laiku, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.3. Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu

145. Ziņa "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

146. Kā ziņu "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" norāda, vai dalībnieks Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.4. Labotās vai anulētās ziņas

147. Ziņa "Labotās vai anulētās ziņas" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

148. Kā ziņu "Labotās vai anulētās ziņas" norāda tā dalībnieka laboto vai anulēto ziņu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.5. Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

149. Sniedzot ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums", norāda apstākļus, kuru dēļ dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.6. Ziņu labotājs vai anulētājs

150. Ziņa "Ziņu labotājs vai anulētājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

151. Kā ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.7. Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona

152. Ziņa "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

153. Kā ziņu "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu, lietotāja vārdu un uzvārdu.

8. Informācijas par ziņu pieprasījumiem sniegšanas priekšnosacījumi

8.1. Ziņu pieprasījuma datums

154. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

155. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums" norāda datumu, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.2. Ziņu pieprasījuma laiks

156. Ziņa "Ziņu pieprasījuma laiks" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

157. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma laiks" norāda laiku, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.3. Ziņu pieprasītājs

158. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

159. Kā ziņu "Ziņu pieprasītājs" norāda pieprasītāja nosaukumu.

8.4. Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona

160. Ziņa "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai Komisija pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

161. Kā ziņu "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" norāda pieprasītāja lietotāja vārdu un uzvārdu.

9. Ziņu elektroniskās sagatavošanas, sniegšanas un izsniegšanas vispārīgie noteikumi

162. Dalībnieks sniedz ziņas Latvijas Bankai, dalībnieks vai Komisija pieprasa Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam vai Komisijai (tālāk tekstā - ziņu apmaiņa) elektroniski.

163. Ziņu apmaiņa starp dalībnieku un Latvijas Banku notiek interaktīvi vai failu veidā. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās dalībnieks sniedz tikai failu veidā.

164. Ziņu apmaiņa starp Komisiju un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

165. Latvijas Banka sniedz apkopoto informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām tikai interaktīvi.

166. Ziņu apmaiņa interaktīvi notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv.

167. Ziņu apmaiņa failu veidā notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv vai izmantojot failu apmaiņas servisu, kura interneta adrese ir sftp.bank.lv (tālāk tekstā - failu apmaiņas serviss).

168. Dalībnieka vai Komisijas vārdā ziņu apmaiņu veic dalībnieka vai Komisijas pilnvarota fiziskā persona, kuru dalībnieks vai Komisija reģistrē šo noteikumu 10. nodaļā noteiktajā kārtībā (tālāk tekstā - lietotājs), vai dalībnieka pilnvarota persona, kuru dalībnieks reģistrē šo noteikumu 15. nodaļā noteiktajā kārtībā (tālāk tekstā - failu apmaiņas servisa lietotājs).

169. Lietotājs elektroniski paraksta interaktīvi sniegtās ziņas.

170. Lietotājs šifrē un elektroniski paraksta failu veidā sniegtās ziņas un failu veidā sniegtos Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, izmantojot Latvijas Bankas publiskās atslēgas.

171. Lai elektroniski parakstītu ziņas un Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, dalībnieks vai Komisija un Latvijas Banka rakstiski noslēdz līgumu.

172. Ziņas šifrē un elektroniski paraksta ar AES-256 un RSA-2048 algoritmu.

173. Latvijas Banka šifrē un elektroniski paraksta Kredītu reģistrā esošās ziņas, kuras izsniedz failu veidā, izmantojot to lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir šo noteikumu 178.3. un 178.4. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

174. Ja dalībnieks saņem no Latvijas Bankas Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, kuras nav šifrētas vai elektroniski parakstītas šo noteikumu 172. un 173. punktā minētajā kārtībā, dalībnieks nekavējoties par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

175. Lai lietotu Kredītu reģistru, Latvijas Banka nodod dalībniekam un Komisijai Kredītu reģistra drošības programmatūru un piešķir dalībniekam un Komisijai programmatūras lietošanas tiesības.

176. Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības Komisijas un katra dalībnieka diviem lietotājiem. Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumi saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču pirkumu un tās tehnisko uzturēšanu, kas nepieciešama šiem dalībnieka lietotājiem, ietverti Latvijas Bankas 2009. gada 12. marta noteikumos Nr. 34 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" vai tos aizstājošā normatīvajā aktā minētajā mēneša maksā par Kredītu reģistra izmantošanu.

177. Latvijas Banka pēc dalībnieka vai Komisijas rakstiska pieprasījuma triju mēnešu laikā piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības vienam vai vairākiem dalībnieka vai Komisijas papildu lietotājiem. Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču iegādi un tās tehnisko uzturēšanu dalībnieka vai Komisijas papildu lietotājiem, dalībnieks vai Komisija maksā Latvijas Bankai papildu maksu par Kredītu reģistra izmantošanu šo noteikumu 16. nodaļā minētajā apmērā un kārtībā.

178. Lietotājam var būt šādas Kredītu reģistra lietošanas tiesības:

178.1. tiesības sniegt, t.sk. elektroniski parakstīt, ziņas interaktīvi;

178.2. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas interaktīvi;

178.3. tiesības sniegt, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt, ziņas failu veidā;

178.4. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt pieprasījumu;

178.5. tiesības interaktīvi pieprasīt ziņas par dalībnieka vai Komisijas lietotāju darbībām Kredītu reģistrā;

178.6. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopoto informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

179. Dalībnieks pieprasa šo noteikumu 178.1.-178.5. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem lietotājiem.

180. Dalībnieks var pieprasīt šo noteikumu šo noteikumu 178.3. un 178.4. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības ne vairāk kā 10 lietotājiem.

181. Dalībnieks var pieprasīt failu apmaiņas servisa lietošanas tiesības ne vairāk kā četriem lietotājiem. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaita ierobežojums attiecas uz visiem failu apmaiņas servisa lietotājiem, kuri veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot failu apmaiņas servisu.

182. Dalībnieks un Komisija iesniedz Latvijas Bankai fiziskās personas, kas dalībnieka vai Komisijas vārdā var parakstīt šo noteikumu 183., 190., 197., 201., 204., 221. un 227. punktā noteiktos pieteikumus un protokolus, notariāli apliecinātu paraksta paraugu.

183. Dalībnieks un Komisija paziņo Latvijas Bankai interneta adreses, no kurām dalībnieka vai Komisijas lietotājs interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram vai dalībnieka failu apmaiņas servisa lietotājs pieslēdzas failu apmaiņas servisam, iesniedzot Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu (8. pielikums).

184. Ja mainās šo noteikumu 183. punktā minētā interneta adrese, dalībnieks vai Komisija par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv, norādot visas interneta adreses, vai iesniedz Latvijas Bankai jaunu rakstisku interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu, norādot visas interneta adreses.

185. Dalībnieks un Komisija var veikt ziņu apmaiņu katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

186. Ja ziņu apmaiņu nevar veikt tehnisku iemeslu dēļ Latvijas Bankas darba laikā, Latvijas Banka par to paziņo dalībniekiem un Komisijai.

187. Dalībnieki un Komisija rakstiski paziņo Latvijas Bankai vienu vai vairākas elektroniskā pasta adreses, uz kurām Latvijas Banka nosūta dalībniekiem un Komisijai šo noteikumu 186. punktā minēto paziņojumu un no kurām dalībnieks vai Komisija nosūta Latvijas Bankai šo noteikumu 184. un 188. punktā minēto paziņojumu.

188. Dalībnieki paziņo Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv vienas vai vairāku kontaktpersonu jautājumos par dalībnieka sniegtajām ziņām par aizņēmēju saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

189. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem un Komisijai vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā pilnvarotas parakstīt šo noteikumu 192., 210., 216. un 218. punktā minētos dokumentus un nosūtīt dalībniekiem šo noteikumu 186., 216. un 218. punktā minētos paziņojumus, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

10. Lietotāja reģistrācija

190. Lai reģistrētu lietotāju, dalībnieks vai Komisija iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja reģistrācijas pieteikumu (9. pielikums).

191. Latvijas Banka reģistrē lietotāju vienas darbadienas laikā pēc lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

192. Pēc lietotāja reģistrācijas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai Komisijai lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu (10. pielikums), kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

193. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai Komisijai lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu dalībnieka vai Komisijas vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

194. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt dalībnieku vai Komisiju bez īpaša pilnvarojuma, vai speciālpilnvaru par tiesībām dalībnieka vai Komisijas vārdā saņemt lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu.

195. Dalībnieks vai Komisija ievieš lietotāju Kredītu reģistrā 25 dienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas datuma.

196. Ieviešot lietotāju, Kredītu reģistrā izveidojas lietotāja šifrēšanas un parakstīšanas atslēgas, izmantojot RSA-2048 algoritmu.

197. Pēc lietotāja ieviešanas dalībnieks vai Komisija iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja ieviešanas protokolu (11. pielikums). Lietotāja ieviešanas protokolu dalībnieka vai Komisijas vārdā papildus paraksta lietotājs.

198. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja ieviešanas protokolu.

199. Ja mainās lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētā lietotāja elektroniskā pasta adrese vai tālruņa numurs, lietotājs par to nosūta paziņojumu Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

200. Ja dalībnieks reģistrējis lietotāju citas informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, lai piešķirtu šādam lietotājam Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja reģistrācijas pieteikumu. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

11. Lietotāja tiesību maiņa

201. Lai mainītu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai Komisija iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu (12. pielikums).

202. Jaunās Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību atjaunošanas protokolu.

12. Lietotāja tiesību anulēšana un atjaunošana

203. Dalībnieks vai Komisija anulē lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja mainās lietotāja uzvārds vai pēc savas iniciatīvas.

204. Lai anulētu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai Komisija iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (13. pielikums).

205. Latvijas Banka anulē lietotāja tiesības izmantot Kredītu reģistru vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

206. Latvijas Banka automātiski anulē lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

206.1. dalībnieks vai Komisija nav ieviesis lietotāju šo noteikumu 195. punktā minētajā termiņā;

206.2. lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 215. punktā minētajā termiņā.

207. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības šādos gadījumos:

207.1. Latvijas Banka anulējusi lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 206. punktu;

207.2. lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

207.3. lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

208. Lai atjaunotu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai Komisija iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu.

209. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikuma saņemšanas datuma.

210. Pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai Komisijai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (14. pielikums), kurā norāda atjaunoto lietotāja reģistrācijas kodu. Ja dalībnieks vai Komisija nav ieviesis lietotāju šo noteikumu 195. punktā minētajā termiņā, pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai Komisijai lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

211. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai Komisijai lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu dalībnieka vai Komisijas vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

212. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai šo noteikumu 194. punktā minētos dokumentus.

213. Pēc lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokola vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokola saņemšanas dalībnieks vai Komisija un Latvijas Banka atkārtoti ievieš lietotāju šo noteikumu 195.-197. punktā minētajā kārtībā.

13. Lietotāja atslēgu derīguma termiņš un maiņa

214. Lietotāja atslēgas derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas Kredītu reģistrā.

215. Lai pagarinātu lietotāja atslēgu derīguma termiņu, lietotājs tā atslēgu derīguma termiņa pēdējās 100 dienās interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram, un Kredītu reģistrs automātiski izveido jaunas lietotāja atslēgas.

14. Latvijas Bankas publiskās atslēgas

216. Latvijas Banka Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas elektroniskā veidā un nosūta dalībniekiem un Komisijai publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu (15. pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir šo noteikumu 178.3. un 178.4. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības. Latvijas Banka nosūta publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu arī pēc Latvijas Bankas publisko atslēgu derīguma termiņa atjaunošanas.

217. Dalībnieks vai Komisija var lietot Latvijas Bankas publisko atslēgu, ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma sakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, dalībnieks vai Komisija par to nosūta paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

218. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta dalībniekiem un Komisijai publiskās atslēgas anulēšanas paziņojumu (16. pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir šo noteikumu 178.3. un 178.4. apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

219. Jaunā Latvijas Bankas publiskā atslēga stājas spēkā publiskās atslēgas izmantošanas paziņojuma vai publiskās atslēgas anulēšanas paziņojuma nosūtīšanas brīdī.

15. Failu apmaiņas servisa izmantošana

220. Lai veiktu ziņu apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, dalībnieks izmanto SFTP (FTP over SSH (Secure Shell)) klienta programmatūru, kas ir savietojama ar Latvijas Bankas izmantoto servera programmatūru (Bitvise Limited WinSSHD).

221. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu (17. pielikums).

222. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

223. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu, nosūtot to uz failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minēto elektroniskā pasta adresi.

224. Ieviešot failu apmaiņas servisa lietotāju, dalībnieks veic šādas darbības:

224.1. izveido SSH2 atslēgas un izmanto RSA vai DSA/DSS publisko atslēgu 2 048 bitu algoritmu;

224.2. integritātes nodrošināšanai izmanto hmac-sha1 vai hmac-md5 algoritmu;

224.3. šifrēšanai izmanto aes128/256-cbc vai 3des-cbc algoritmu;

224.4. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un nosūta to Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi sftp@bank.lv no failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētās elektroniskā pasta adreses.

225. Failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra izmantošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem šo noteikumu 224.4. apakšpunktā minēto failu apmaiņas servisa lietotāja publisko atslēgu.

226. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga derīga pastāvīgi.

227. Lai anulētu lietotāja failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (18. pielikums).

228. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

229. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā var nosūtīt dalībniekiem failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu šo noteikumu 223. punktā minētajā kārtībā, vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi.

230. Ja dalībnieks reģistrējis failu apmaiņas servisa lietotāju citas informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, lai piešķirtu šādam failu apmaiņas servisa lietotājam Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

16. Maksas par kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju apmērs un maksāšanas kārtība

231. Maksa par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju sastāv no vienreizējas maksas 50.69 latu apmērā, t.sk. maksa par Kredītu reģistra izmantošanu 41.89 lati un 21% pievienotās vērtības nodoklis 8.80 latu (tālāk tekstā - vienreizējā maksa), un gada maksas 11.86 latu apmērā, t.sk. gada maksa 9.80 latu un 21% pievienotās vērtības nodoklis - 2.06 lati (tālāk tekstā - gada maksa).

232. Dalībnieks vai Komisija samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai Komisijas papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības.

233. Dalībnieks vai Komisija samaksā Latvijas Bankai gada maksu līdz kārtējā gada 15. janvārim par kārtējo kalendāro gadu.

234. Ja dalībnieks vai Komisija reģistrē papildu lietotāju pēc kārtējā gada 1. janvāra, gada maksu par kārtējā gada atlikušo periodu pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai Komisijas papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības, aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kalendāro gadu un dalībnieks vai Komisija samaksā šo gada maksas daļu piecu darbadienu laikā pēc papildu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību stāšanās spēkā.

235. Vienreizējo maksu un gada maksu iemaksā Latvijas Bankas kontā Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

236. Vienreizējo maksu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju dalībnieks vai Komisija nemaksā, ja papildu lietotāju aizstāj ar citu papildu lietotāju.

237. Vienreizējo maksu un gada maksu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju dalībnieks vai Komisija nemaksā, ja papildu lietotājs ir šo noteikumu 200. punktā minētais lietotājs.

17. Ziņu apmaiņa failu veidā

238. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, dalībnieks sagatavo ziņu sniegšanas failu.

239. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, dalībnieks sagatavo saistību atlikumu failu.

240. Lai paziņotu par ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

241. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas, dalībnieks sagatavo pieprasījumu failu, norādot, vai šīs ziņas izsniedzamas apkopotā vai izvērstā pārskatā.

242. Lai pēc pieprasījumu faila apstrādes izsniegtu Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ziņu saņemšanas failu.

243. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, kuras sniedzis dalībnieks, nesaņemot ziņas par pašu aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku un parādnieka informāciju, dalībnieks sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

244. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes izsniegtu Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

245. Šo noteikumu 238.-244. punktā minēto failu formāti un struktūra noteikta šo noteikumu 19. pielikumā.

246. Dalībnieks piešķir failam unikālu nosaukumu, kura formāts noteikts šo noteikumu 19. pielikumā.

247. Dalībnieks un Latvijas Banka ziņas norāda šo noteikumu 238.-244. punktā minētajā failā šo noteikumu 19. pielikumā noteiktajā formātā.

18. Noslēguma jautājumi

248. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 28 "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 12).

249. Noteikumi stājas spēkā 2009. gada 1. aprīlī.

250. Dalībnieks līdz 2009. gada 30. aprīlim pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Aizņēmēja saistību veids" atbilstību šo noteikumu 28. punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

251. Dalībnieks līdz 2009. gada 30. aprīlim pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Tautsaimniecības nozare" atbilstību šo noteikumu 31. un 32. punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

252. Dalībnieks līdz 2009. gada 30. jūnijam pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja saistībām bez noteikta izpildes datuma (uz pieprasījumu izpildāmas saistības) atbilstību šo noteikumu 34. punkta nosacījumiem un neatbilstības gadījumā tās labo.

253. Apdrošinātājs līdz 2009. gada 30. aprīlim pārbauda Kredītu reģistrā esošo ziņu atbilstību šo noteikumu 45. un 46. punkta nosacījumiem un neatbilstības gadījumā tās labo.

254. Dalībnieks līdz 2009. gada 30. jūnijam pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu atbilstību šo noteikumu 35., 36. un 121.-124. punkta nosacījumiem un neatbilstības gadījumā tās labo.

255. Dalībnieks līdz 2009. gada 30. jūnijam pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Nodrošinājuma veids" atbilstību šo noteikumu 47. un 48. punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

Latvijas Bankas
prezidents I. Rimšēvičs

 


 

1.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Kategoriju klasifikators

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu) vai finanšu palīgsabiedrība

31

Fiziskās personas apkalpojoša bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 10; gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 50; gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 250; gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā lielāks par 250; gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

41

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs


 

 

2.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Aizņēmēja saistību veidu klasifikators

Aizņēmēja saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), nefinanšu sabiedrības vai finanšu iestādes darba kapitāla finansēšanai, izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu karšu kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums, kas izsniegts nefinanšu sabiedrībai, finanšu iestādei vai mājsaimniecības apkalpojošai bezpeļņas institūcijai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai hipotēku kredīts)

20

Reverse repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus aizņēmēja vietā trešajai personai. Šeit jāuzrāda arī akceptētie klientu vekseļi, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu karšu kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Cits kredīts patēriņa preču iegādei (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts mājsaimniecībai tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kas nav uzrādīts kā norēķinu karšu kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku

80

Hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku, izņemot mājsaimniecībai izsniegtu kredītu mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam

81

Cits kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas nav hipotēku kredīts

85

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti

95

Operatīvais līzings

110

Pārējās saistības

100

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

3.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Tautsaimniecības nozaru klasifikators

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

4.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Nodrošinājuma veidu klasifikators

Nodrošinājuma veids

Kods

Pirmā mājokļa hipotēka

10

Pirmā komercīpašuma hipotēka

20

Pirmā zemes gabala hipotēka

30

Cita hipotēka

40

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

51

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

52

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

61

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

62

Komercķīla

70

Cits galvojums vai garantija

80

Valsts galvojums vai garantija

81

Noguldījums

90

Cits

100

Bez nodrošinājuma

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

5.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu klasifikators

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

6.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumu klasifikators

Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpums

Kods

Nav sniegta pilna informācija par savu finansiālo stāvokli

V1

Nav sniegta pilna informācija par savu īpašumu

V2

Nav sniegta pilna informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V3

Nav sniegta patiesa informācija par savu finansiālo stāvokli

V4

Nav sniegta patiesa informācija par savu īpašumu

V5

Nav sniegta patiesa informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V6

Nav sniegta cita informācija, kas nepieciešama, lai dalībnieks varētu pārliecināties, vai aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks saistīts ar dalībnieku vai veido dalībniekam savstarpēji saistītu klientu grupu

V7

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

7.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Apdrošināšanas veidu klasifikators

Apdrošināšanas veids

Kods

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

210

Veselības apdrošināšana

220

Sauszemes transporta apdrošināšana

230

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

240

Gaisakuģu apdrošināšana

250

Kuģu apdrošināšana

260

Kravu apdrošināšana

270

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

280

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

290

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

300

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

310

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

320

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

330

Kredītu apdrošināšana

340

Galvojumu apdrošināšana

350

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

360

Juridisko izdevumu apdrošināšana

370

Palīdzības apdrošināšana

380

Dzīvības apdrošināšana

390

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs


 

8.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Interneta adrešu reģistrācijas pieteikums

LB08.JPG (17766 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs


 

9.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja reģistrācijas pieteikums

LB09.JPG (43296 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs


 

10.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokols

LB10.JPG (15667 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

11.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja ieviešanas protokols

LB11.JPG (17568 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

12.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikums

LB12.JPG (47339 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

13.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja tiesību anulēšanas pieteikums

LB13.JPG (12692 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

14.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokols

LB14.JPG (16066 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

15.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Publiskās atslēgas izmantošanas paziņojums

LB15.JPG (10624 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

16.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Publiskās atslēgas anulēšanas paziņojums

LB16.JPG (10616 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

17.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikums

LB17.JPG (14278 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

18.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.33

Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikums

LB18.JPG (13834 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

19.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 12.marta noteikumiem Nr.333

Failu formāti un struktūra

1. Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums

Skaidrojums

N

Vērtība ir pozitīvs skaitlis

C

Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir '0'-'9', 'A'-'Z', 'a'-'z', latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (Space) simbols, '-', '+', '.', ',', '&', '*', '_', '(', ')', ''', ':', '%', ';' un '/'

Cn

Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli

Nm

Vērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli

GGGG-MM-DD

Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:

GGGG - četrciparu gadskaitlis;

MM - divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);

DD - divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH.MM:SS

Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:

HH - stundas (no 00 līdz 23);

MM - minūtes (no 00 līdz 59);

SS - sekundes (no 00 līdz 59)

Cn vai Nn

Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

01.04.2009