Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.10.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 55.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu pirmo līdz astoto kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesnie­gumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.273)

2. Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde:

6.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.1.2. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.2. sadarbības iestāde:

6.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – ko­misija), izstrādā un apstiprina komisijas darbības kārtību;

6.2.2. pirms sākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vēr­tē­šanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas kārtību un projekta īstenošanas līguma paraugu;

6.2.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.2.4. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

6.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstip­rināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.6. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

6.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem normatīvajos aktos Eiropas Savienības struktūrfondu jomā un līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā;

6.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

6.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja projekta progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu un sagatavo maksājumu uzdevumus un izdevumu de­klarācijas;

6.2.11. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par akti­vitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

6.2.12. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitātes un projektu īste­nošanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un pro­jektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

6.2.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; grozījumi 6.2.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.05.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk – finansējums) ir 20 752 808 euro un finansējuma saņēmēju līdzfinansējums – 15 000 000 euro.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.634 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki projekta iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

9. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā tā katru gadu, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu noteiktos termiņus, sadarbības iestādē iesniegs pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas (1.pielikums) attiecīgajā mājā.

10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

10.1. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

10.2. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846);

10.3. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

10.4. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona) saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.5. projekta iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības lī­dzekļiem;

10.6. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona nav ievērojusi vai ir pārkāpusi šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā.

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesnie­gums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nemaina lietošanas veidu vai tā netiek nojaukta.

III. Atbalstāmās darbības

12. Finansējumu piešķir:

12.1. būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš­nieku kop­īpašumā esošajās daļās, nodrošinot energoaudita pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

12.2. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13. Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri. Ja projekta īstenošana ir sākta, izņemot šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās izmaksas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

13.1 Ja projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras vidējais kopējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, projekta iesniedzējs var iesniegt vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Pieņem, ka siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas būs vismaz 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa, ja renovā­cijas projektā tiek plānots veikt vismaz siltumapgādes sistēmas renovāciju un ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, tai skaitā logu maiņu vai renovāciju.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

14. Vienā projekta iesniegumā iekļauj datus par paredzamajiem darbiem vienā daudzdzīvokļu dzī­vojamā mājā. Aktivitātes ietvaros par vienu daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju var saņemt finansējumu ne vairāk kā viena projekta iesnieguma ietvaros.

15. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

16. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Šajā punktā minētā prasība attiecas uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2011.gada 1.aprīļa.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

17. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādāšanas izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.3. būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš­nieku kopīpašumā esošajās daļās:

17.3.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa;

17.3.2. pagraba pārseguma siltināšana;

17.3.3. kāpņu telpas remonts, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāp­ņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.3.4. siltumapgādes sistēmas renovācija;

17.3.5. ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija;

17.3.6. citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi;

17.3.7. ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;

17.4. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta īstenošanā saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.5. neparedzētie izdevumi, kurus var izmantot šo noteikumu 17.3.apakš­punktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.6. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(Grozīts ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.435; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.273)

18. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

19. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 17.punktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

19.2. zaudējumi, kas skar atsevišķa dzīvokļa īpašumu un rodas saistībā ar projektā iekļautajiem būvdarbiem;

19.3. ēkas strukturālo daļu atjaunošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 17.3.7.apakšpunktā minētos gadījumus;

19.4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

19.5. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

19.6. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 17.6.apakšpunktā minētās izmaksas;

19.7. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

19.8. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

20. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo notei­kumu 17. un 19.punktā.

21. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 50 % no kopējām projekta attiecinā­majām izmaksām.

21.1 Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu sadarbības iestādē vis­maz 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts mazno­drošinātas personas statuss, projektam maksimāli pieļaujamo finansējuma inten­sitāti palielina par 10 procentpunktiem.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā; sk. 60. punktu)

22. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms nepārsniedz 50 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.634 redakcijā)

23. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

24. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot septiņas secīgas projektu iesnie­gumu atlases kārtas. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Ja projektu iesniegumu atlases kārtās netiek noslēgti līgumi par visu aktivitātei pieejamo finan­sējumu, sadarbības iestāde izsludina astoto projektu iesniegumu atlases kārtu par visu atlikušo finansējumu. Astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu vērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek kalendāra mēneša ietvaros.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

24.1 Pirmajās septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās papildus attiecīgajā kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem vērtē un kopā ar tiem savstarpēji salīdzina projekta iesniegumu, par kuru iepriekšējā atlases kārtā pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minēto kritēriju. Ja projekta iesniedzējs nevēlas, ka projekta iesniegumu iekļauj nākamajā atlases kārtā, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ iesniedz sadarbības iestādē pieprasījumu neiekļaut attiecīgo projekta iesniegumu nākamajā atlases kārtā.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

25. Par projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamā finansējuma apmēru lemj atbildīgā iestāde.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, iz­sludina:

26.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

26.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; grozījumi 26.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.05.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma datuma, norādot kopējo pieejamo finansējumu, katrā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finan­sējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbil­dīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

28. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadar­bības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

28.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums);

28.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

28.2.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu (protokolus) (kopija), kurā:

28.2.1.1. iekļauts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas reno­vā­ciju. Minēto lēmumu pieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu;

28.2.1.2. norādītas renovācijas darbu izmaksas;

28.2.1.3. norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesnie­gumu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu saistītās darbības;

28.2.2. noslēgto pilnvarojuma līgumu (kopija);

28.2.3. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330);

28.2.4. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846);

28.2.5. būves inventarizācijas lietu (kopija);

28.2.6. ēkas energoaudita pārskatu (kopiju) (energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu) vai vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktu. Sākot ar 2010.gada 1.janvāri saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu veikta ēkas energoaudita pārskatu izstrādā energoauditors, kurš atbilst normatīvajos aktos par energoauditoriem noteiktajām prasībām;

28.2.7. būvvaldē saskaņotu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņotu apliecinājuma karti par projektā veicamajiem darbiem (kopija);

28.2.8. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 “Ēku tehniskā apsekošana” (kopija). Atzinumā jābūt aizpildītām sadaļām par būves daļām, inženiertīkliem un iekārtām, kurās tiek veikti būvdarbi iesniegtā projekta iesnieguma ietvaros;

28.2.9. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330);

28.2.10. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330);

28.2.11. atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumam izstrādātu būvniecības izmaksu tāmi (kopija), secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās.

(Grozīts ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.435; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330)

29. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

30. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

31. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

32. Ja pirmajās septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu atlases kārtas beigu termiņam, bet saņemts sadarbības iestādē vēlāk nekā piecas dienas pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigu termiņa, attiecīgo projekta iesniegumu vērtē kopā ar tās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumiem, kurā projekta iesniegums ir saņemts sadarbības iestādē. Ja astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā kalen­dāra mēnesī, bet saņemts sadarbības iestādē nākamajā mēnesī, projekta iesnie­gumu vērtē kopā ar projektu iesniegumiem, kuri saņemti sadarbības iestādē attiecīgajā kalendāra mēnesī.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

33. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosū­tot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, un rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms pro­jekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

34.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

34.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz elektroniski vienā eksemplārā (DOC datņu formātā, 5.1. un 5.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS dat­ņu formātā), ierakstītu kompaktdiskā;

34.3. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanu­murētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē die­gu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un caur­aukloto lapu skaitu, aplie­cinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

35.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

35.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

35.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

(Grozīts ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1062)

36. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām.

37. Pirmajās septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc projektu atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

38. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

38.1. komisijas sastāvā ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" un Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

38.2. komisijas vadītāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

38.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; grozījumi 38.1.apakšpunktā stājas spēkā 01.05.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

39. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā minē­tajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

40. Kritēriju vērtēšanas secība:

40.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. vai 19.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam;

40.4. šo noteikumu 24.1 punktā minēto projekta iesniegumu vērtē at­kārtoti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam, nemainot vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2., 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. un 28.punktā minētajam kritērijam;

40.5. visus iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektu iesniegumus, ievēro šādus principus:

40.5.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sasniedz augstāku rādītāju, salīdzinot projekta rezultātā iegūto siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

40.5.2. ja vairāki projektu iesniegumi sasniedz vienādu projekta rezultātā iegūto siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret projekta attiecināmajām izmak­sām, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēti energoefektivitātes darbi mājā ar lielāku dzīvokļu skaitu;

40.5.3. ja vairākos projektu iesniegumos paredzēti energoefektivitātes dar­bi mājās, kurās ir vienāds dzīvokļu skaits, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

40.5.4. ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds projekta īsteno­šanas vietas teritorijas attīstības indekss, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sadarbības iestādē ir reģistrēts agrāk;

40.6. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 7.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.273)

41. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnie­guma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

42. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minēto lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc attiecīgās projektu atlases kārtas beigām, kuras ietvaros ir iesniegts projekta iesniegums, vai astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā pēc attiecīgā kalendāra mēneša beigām, kura ietvaros ir iesniegts projekta iesniegums.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846; MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1062)

43. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda papildu vai precizējošo informāciju, kas nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 7.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 29.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

45. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

46. Šo noteikumu 45.punktā minēto nosacījumu izpildei noteikto termiņu nevar pagarināt.

47. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, nosūta pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmumu vai atzinumu parakstīšanas.

48. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās infor­mācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

49. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darb­dienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

50. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu vai sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi parakstīt līgumu par projekta īstenošanu.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

51. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

51.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ne biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

51.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;

51.3. avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra, ja sadarbības iestādei pieejami finanšu resursi.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

51.1 Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam apstiprinātās ERAF finansējuma summas.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

52. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

52.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

52.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

52.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu ir sācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu. Ja pirmo iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu neuzsāk minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

52.4. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

52.5. finansējuma saņēmējs atbalstāmās darbības sācis pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo notei­kumu 17.1.apakš­punktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri. Ja projekta īstenošana ir sākta, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas;

52.6. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē projekta progresa pārskats, maksājuma pieprasījums un ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes mājaslapā internetā;

52.7. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli. Izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

52.8. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un iesniegtās projekta progresa pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.273)

52.1 Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

52.1 1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

52.1 2. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar darbu izpildītāju par vismaz 50 procentiem no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas;

52.1 3. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

52.1 4. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

52.1 5. projekta īstenošanas uzsākšanai Valsts kasē ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

52.2 Ja avansa maksājums pārsniedz ERAF finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā atmaksā pārmaksāto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

53. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt finansējuma summu šādos gadījumos:

53.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

53.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

53.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

53.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

53.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.

53.1 Sadarbības iestāde lemj, vai izbeigt līgumu par projekta īstenošanu līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī ja gada laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 50 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (attiecināms, ja projekta finansēšanai finansējuma saņēmējs izmanto kredītiestādes vai cita finansējuma avota aizdevumu).

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.330 redakcijā)

53.2 Sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu pagarināt šo noteikumu 23. punktā minēto projekta īstenošanas termiņu, vienlaikus ievērojot šo noteikumu 58. punktā minētos nosacījumus.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.315 redakcijā)

54. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma projekta progresa pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

55. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma projekta progresa pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

56. Sadarbības iestāde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja norēķinu kontu Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs visus maksājumus veic no tā konta, uz kuru sadarbības iestāde veic maksājumus.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

57. Starpposma un noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma pabeigšanas.

58. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015. gada 15. oktobri. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. oktobrim, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.315 redakcijā)

59. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegta­jiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu dokumentiem.

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

60. Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2009.gada 20.oktobrī.

61. Projektu iesniegumu iesniegšana astotās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notiek līdz 2011.gada 31.maijam.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.273 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā

Mājas adrese

________________________________________

Pārskatu sagatavoja

________________________________________

(vārds, uzvārds, organizācija, kontakttālrunis)

Datums

________________________________________

1. Informācija par ēku

1.1.

Tipveida projekta numurs, ja nav tipveida projekta numura – konstruktīvais risinājums

1.2.

Stāvu skaits un kāpņu telpu skaits

1.3.

Dzīvokļu skaits ēkā

1.4.

Ekspluatācijā nodošanas gads

1.5.

Kopējā apkurināmā platība (m2)

1.6.

Siltumenerģijas piegādes sistēma (centralizētā vai lokālā)

2. Siltumenerģijas patēriņš ________.gadā (MWh*)

2.1. Apkure (pa mēnešiem)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

MWh

kWh/m2**

2.2. Karstā ūdens sagatavošana (MWh pa mēnešiem)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā


3. Siltumenerģijas patēriņš ________.gadā pirms projekta
īstenošanas (MWh)

3.1. Apkure (pa mēnešiem)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

MWh

kWh/m2**

3.2. Karstā ūdens sagatavošana (MWh pa mēnešiem)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā


Piezīmes.

1. * 1 MWh = 0,86 Gcal = 3,6 GJ.

2. ** Kopējā apkurināmā platība.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1062; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.273)


3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.846)

KN138P3_PAGE_01.JPG (21410 bytes)

KN138P3_PAGE_02.JPG (30986 bytes)

KN138P3_PAGE_03.JPG (75792 bytes)

KN138P3_PAGE_04.JPG (113852 bytes)

KN138P3_PAGE_05.JPG (116015 bytes)

KN138P3_PAGE_06.JPG (106806 bytes)

KN138P3_PAGE_07.JPG (114964 bytes)

KN138P3_PAGE_08.JPG (98949 bytes)

KN138P3_PAGE_09.JPG (105124 bytes)

KN138P3_PAGE_10.JPG (108563 bytes)

KN138P3_PAGE_11.JPG (28524 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330)

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330)

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.435)

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N).

Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmumā noteiktajā termiņā) (apzīmējums – P)

Punktu skaits

Min. – 20 punktu (visu kritēriju kopsumma)

1.

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām (tūkstošos latu):

0–75

(Min. – 11)

1.1.

mazāks par 1

0

1.2.

no 1 līdz 1,49

11

1.3.

no 1,5 līdz 1,99

22

1.4.

no 2 līdz 2,49

33

1.5.

no 2,5 līdz 2,99

44

1.6.

no 3 līdz 3,49

55

1.7.

no 3,5 līdz 3,99

66

1.8.

4 un vairāk

75

2.

Dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

0–15

(Min. – 0)

2.1.

mazāks par 10

0

2.2.

no 10 līdz 24

3

2.3.

no 25 līdz 49

6

2.4.

no 50 līdz 74

9

2.5.

no 75 līdz 99

12

2.6.

100 un vairāk

15

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

3.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

0–10

(Min. – 0)

3.1.

lielāks par 0

0

3.2.

no 0 līdz –0,499

3

3.3.

no –0,500 līdz –0,899

6

3.4.

no –0,900 un mazāk

10

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

4.

Aktivitātes ietvaros finansētie pasākumi nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu

N

5.

Projekta aktivitātes atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

6.

Projekta izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteiktajam

P

7.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

8.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteiktajam apmēram

P

9.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

P

10.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits un projekta iesniegumam ir pievienots energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteiktajām prasībām

N

11.

Projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā par projektā veicamajiem darbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem

N

12.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir ne mazāk kā 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa

N

13.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

P

14.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

15.

Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteiktajām prasībām

N

16.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, ir nodota ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam (ieskaitot)

N

17.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem.

N

18.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības

N

19.

Projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzī­votāju

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

20.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

21.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

22.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

23.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildu iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

24.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formā)

P

25.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” noteikto laika periodu

P

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

P

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

28.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un projektu iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja iesniegts papīra veidā)

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

30.

Ja projekta  iesniegums atbilst 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. un 28.vērtēšanas kritērijam, kā arī vērtējumā par atbilstību 1.vērtēšanas kritērijam ir saņēmis vismaz 11 punktu un vērtējumā par atbilstību 1., 2. un 3.kvalitātes vērtēšanas kritērijam kopā saņēmis vismaz 20 pun­ktu, tad sarindo projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, un pēc projektu iesniegumu sarindošanas projekta iesniegumam izsludinātās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros pietiek pieejamā finansējuma

N

8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138
Vienkāršotais ēkas energoaudita pārskats

(Pielikums MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā)

Īstenojot projektu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumu Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”” 13.1 punktu, tiek nodrošināti visi šajā pielikumā norādītie energoefektivitātes pasākumi:

Mājas adrese: _______________________________________

1.

Fasādes sienu siltināšana

2.

Gala sienu siltināšana

3.

Bēniņu pārseguma vai jumta siltināšana vai remonts

4.

Logu renovācija vai maiņa

5.

Pagraba pārseguma siltināšana

6.

Pagraba sienu siltināšana

7.

Vējtvera renovācija

8.

Siltumapgādes sistēmas renovācija

9.

Ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija

 

 

Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti:

1.

2.

...

...

...

 

Mājas enerģijas patēriņa dati par pēdējiem 5 gadiem (jānorāda dati no mājas siltumpiegādātāja)

1.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš telpu apkurei iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

2.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš karstā ūdens sagatavošanai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

3.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš (3=1+2)

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

4.

Vidējais kopējais siltumenerģijas
patēriņš pēdējos 5 gados, MWh

5.

Mājas apkurināmā platība, m2

 

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums, MWh (vienāds ar 20% no vidējā siltumenerģijas patēriņa pēdējos 5 gados)

9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

(Pielikums MK 28.07.2009. noteikumu Nr.846 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.330)31.10.2014