Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.20

Rīgā 2009.gada 13.februārī (prot. Nr.6 7.p.)
Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Pārapdrošināšanas likumu, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī finanšu kontu, maksājumu bilances un “EUROSTAT” statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumi nosaka pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu darbības pārskata un ceturkšņa pārskata saturu, formu un iesniegšanas kārtību.

3. Noteikumi nav saistoši dalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. ISIN kods (International Securities Identification Number) – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs;

4.2. kritisko slimību pārapdrošināšana – līgumi, kuros pārapdrošināšanas gadījums, kad pārapdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta vienreizēja maksājuma veidā, ir apdrošinātās personas saslimšana ar kādu no līgumā uzskaitītajām slimībām vai nāve šīs saslimšanas rezultātā. Ja kritisko slimību pārapdrošināšana veikta kopā ar dzīvības pārapdrošināšanu, tad pārskatos informāciju par kritisko slimību pārapdrošināšanu atspoguļo pie atbilstošajiem dzīvības pārapdrošināšanas līgumiem, ja šī pārapdrošināšana tiek iekļauta nedzīvības pārapdrošināšanas līgumos – pie veselības pārapdrošināšanas, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi;

4.3. nākotnes līgumi – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri nosaka saistības pirkt vai pārdot līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu noteiktā datumā. Nodala regulētajā tirgū iekļautos nākotnes līgumus (futures) un pārējos nākotnes līgumus (forwards);

4.4. mijmaiņas līgumi (swaps) – regulētajā tirgū neiekļauti atvasinātie finanšu instrumenti, kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām, kuru lielums atkarīgs no atvasinātā finanšu instrumenta nosacītās pamatvērtības, starp divām līgumslēdzējām pusēm noteiktā periodā;

4.5. iespējas līgumi (options) – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai līguma izpildes datumā (European option);

4.6. īstermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.7. ilgtermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par vienu gadu, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.8. ilgtermiņa prasības (1–2 gadi) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu līdz diviem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.9. ilgtermiņa prasības (ilgāk par 2 gadiem) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu, kurš ilgāks par diviem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.10. ilgtermiņa prasības un saistības (1–5 gadi) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz pieciem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.11. ilgtermiņa prasības un saistības (ilgāk par 5 gadiem) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par pieciem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

4.12. vispārējā valdība – valsts institūcijas, kuras ražo netirgojamas preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, vai valsts institūcijas, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikas valdības institucionālo vienību sarakstu pēc Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo un uztur Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde;

4.13. nefinanšu sabiedrība − saimnieciska vienība, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus, lai gūtu peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu sabiedrību uzskatāms arī individuālais komersants, ja viņš reģistrējis savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

4.14. monetārās finanšu iestādes (tālāk tekstā – MFI) – kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī valstu centrālās bankas. Latvijas Banka izveido un regulāri atjaunina “Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu” (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Normatīvie akti”). Eiropas Centrālā banka savā interneta mājas lapā regulāri publicē Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) valstu MFI sarakstu (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Saites”). Tās centrālās bankas, kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kuras atrodas ārpus ES, šo noteikumu kontekstā jāuzskata par MFI, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

4.15. citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošinātājus, pārapdrošinātājus un privātos pensiju fondus (tālāk tekstā – CFS) – finanšu iestādes, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav valūta, noguldījumi un noguldījumu aizstājēji, pret klientiem, kas nav MFI, vai apdrošināšanas tehniskās rezerves. CFS ir kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations), kā arī citas finanšu iestādes, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

4.16. finanšu palīgsabiedrības – finanšu iestādes, kas iesaistītas galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas neveic finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrības, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestādes, kas uzrauga MFI, finanšu iestādes un finanšu tirgu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) un akciju sabiedrība “NASDAQ OMX Riga” uzskatāmas par finanšu palīgsabiedrībām;

4.17. mājsaimniecības − fiziskās personas vai fizisko personu grupas, kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces un pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

4.18. mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas − institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

4.19. kredītiestāde – kapitālsabiedrība, kas atbilst Kredītiestāžu likuma 1. panta 1. punkta “a” apakšpunkta prasībām;

4.20. citi termini atbilst Pārapdrošināšanas likuma, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma, Komisijas apstiprināto noteikumu par pārapdrošinātāju gada pārskata sagatavošanu un noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas metodēm terminu lietojumam.

II. Pārapdrošināšanas sabiedrību pārskati

5. Pārapdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu veido:

5.1. “Pārapdrošinātāja bilances pārskats” (1. pielikums);

5.2. “Pārapdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķins” (2. pielikums);

5.3. “Pārapdrošinātāja naudas plūsmas pārskats” (3. pielikums);

5.4. “Pārapdrošinātāja pārskats par pārapdrošināšanu” (4. pielikums);

5.5. “Pārapdrošinātāja pārskats par pārapdrošināšanu valstu dalījumā” (5. pielikums);

5.6. “Pārapdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (7. pielikums);

5.7. “Pārapdrošinātāja pārskats par izdevumu struktūru” (8. pielikums);

5.8. “Pārapdrošinātāja pārskats par ieguldījumu vērtību” (9. pielikums);

5.9. “Pārskats par pārapdrošinātāja pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (10. pielikums);

5.10. “Pārapdrošinātāja pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām un darbiniekiem” (11. pielikums);

5.11. “Pārapdrošinātāja pārskats par tā ārvalstu filiāļu darbību pārapdrošināšanā” (12. pielikums);

5.12. “Pārapdrošinātāja pārskats par tā darbību pārapdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs” (13. pielikums).

6. Pārapdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu veido 5.1.–5.6. un 5.9. punktā minētie pielikumi un:

6.1. “Pāpdrošinātāja pārskats par pārapdrošināšanas līgumu veidiem” (6. pielikums);

6.2. “Pārapdrošinātāja pārskats par ārpusbilances saistībām” (14. pielikums);

6.3. “Pārapdrošinātāja pārskats par retrocesijas sadalījumu pa pārapdrošināšanas veidiem” (15. pielikums);

6.4. “Pārapdrošinātāja pārskats par retrocesijas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem” (16. pielikums);

6.5. “Pārapdrošinātāja pārskats par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās pārapdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (17. pielikums);

6.6. “Atsevišķu pārapdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (18. pielikums);

6.7. “Pārapdrošinātāja pārskats par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (19. pielikums).

III. Nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu pārskati

7. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles darbības pārskatu veido 5.1.–5.10. punktā minētie pielikumi.

8. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu veido 5.1.–5.6., 5.9. un 6.1.–6.7. punktā minētie pielikumi.

IV. Paskaidrojumi par pārapdrošinātāja pārskatos atspoguļojamo informāciju

9. Sagatavojot pārskatus, ņem vērā Komisijas apstiprināto normatīvo noteikumu par pārapdrošinātāju gada pārskata sagatavošanu prasības attiecībā uz šiem noteikumiem atbilstošo pārskatu posteņu saturu, ja šajos noteikumos nav dots atsevišķs skaidrojums.

10. Pārapdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle sagatavo darbības pārskatu, pamatojoties uz pēdējo revidēto sabiedrības vai filiāles gada pārskatu.

11. “Pārapdrošinātāja bilances pārskats” (1. pielikums):

11.1. postenī 13410 “Akcijas un citi vērts­papīri ar nefiksētu ienākumu” atspoguļo ieguldījumus sabiedrību pamatkapitālā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros un ieguldījumus citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu. Šeit uzrāda tikai tādu līdzdalību sabiedrību pamatkapitālā, kura saskaņā ar pārapdrošinātāju gada pārskatu sagatavošanas noteikumu prasībām nav jāatspoguļo bilances postenī 13200 “Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās” un postenī 13300 “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās”;

11.2. postenī 13420 “Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu” atspoguļo pārvedamos parāda vērtspapīrus, hipotekārās ķīlu zīmes un citus pārvedamos vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, t.sk. centrālo un vietējo valdību emitētos vērtspapīrus, kredītiestāžu un citu sabiedrību emitētos vērtspapīrus. Vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kā, piemēram, procentu likme starpbanku tirgū, ir uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu;

11.3. postenī 15410 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu;

11.4. postenī 13460 “Termiņnoguldījumi kredītiestādēs” atspoguļo noguldījumus kredītiestādēs, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus, kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu, pat ja tie nes procentu ienākumus, atspoguļo bilances aktīva 15300. postenī;

11.5. postenī 26520 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu;

11.6. postenī 23000 “Tehniskās rezerves” atspoguļo saskaņā ar pārapdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķinātās tehniskās rezerves, ievērojot Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas kārtību prasības. Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves ietver arī tehniskās rezerves, kas izveidotas attiecībā uz pensiju fondu biometrisko risku pārapdrošināšanu. Šajā postenī atspoguļo arī saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķināto retrocesijas daļu tehniskajās rezervēs, ievērojot retrocesijas līgumu nosacījumus;

11.7. pārskata 3.2. daļā “Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas operācijām – starpnieki” un 3.3. daļā “Debitori un kreditori no retrocesijas operācijām” sniedz detalizētu informāciju par darījumiem ar pārapdrošināšanas starpniekiem un pārapdrošinātājiem, kā arī informāciju par samaksāto komisiju tiem pārapdrošināšanas starpniekiem, ar kuriem veiktie darījumi netiek atspoguļoti 1. pielikuma 14120. un/vai 26120. pozīcijā. Pārskata 3.2. daļas “Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas operācijām – starpnieki” ailes “Pārpdrošināšanas starpnieka parakstītās prēmijas” un “Pārapdrošināšanas starp­nieka izmaksātās atlīdzības” aizpildāmas, tikai iesniedzot darbības pārskatu, un tajās atspoguļojama informācija par pārskata periodā parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām visiem pārapdrošināšanas līgumiem, kuru parakstīšanā izmantoti pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumi;

11.8. pārskata 3.4. daļā “Pārējie debitori un citi kreditori” sniedz attiecīgo 1. daļas pozīciju izvērsumu darījumiem, kuru bilances vērtība pārsniedz 7 000 euro;

11.9. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” A ailē “Aktīvi, kuriem izdarīta pārvērtēšana” sniedz to aktīvu uzskaitījumu, kuriem izdarīta pārvērtēšana;

11.10. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” B ailē “Norāde uz bilances posteni” norāda tā bilances posteņa nosaukumu, kurā šādi aktīvi atspoguļoti;

11.11. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 2. ailē “Citi tehniskie ienākumi” un 4. ailē “Citi tehniskie izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Pārapdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi tehniskie ienākumi, neto” un “Citi tehniskie izdevumi, neto”;

11.12. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 3. ailē “Citi ienākumi” un 5. ailē “Citi izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Pārapdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi ienākumi” un “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu”.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

12. “Pārapdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums):

12.1. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcija 12200 “No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (nedzīvības pārapdrošināšanā)” tiek aprēķināta šādi:

12.1.1. pārapdrošinātājs veido tehniskās rezerves sadalījumā pa šādiem pārapdrošināšanas veidiem:

12.1.1.1. dzīvības apdrošināšana, tai skaitā pensiju fondu biometrisko risku pārapdrošināšana,

12.1.1.2. nedzīvības pārapdrošināšana;

12.1.2. ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu daļu, kas attiecas uz katru no 12.1.1. punktā minētajiem pārapdrošināšanas veidiem, nosaka šādi:

12.1.2.1. aprēķina bilances posteņu “Kapitāls un rezerves” un “Tehniskās rezerves” kopsummu,

12.1.2.2. aprēķina procentuālo attiecību starp:

12.1.2.2.1. bilances posteni “Kapitāls un rezerves” un atbilstoši 12.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

12.1.2.2.2. tehniskajām rezervēm (neto), kuras attiecas uz dzīvības pārapdrošināšanu, un atbilstoši 12.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

12.1.2.2.3. tehniskajām rezervēm (neto), kuras attiecas uz nedzīvības pārapdrošināšanu, un atbilstoši 12.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

12.1.2.3. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz bilances posteni “Kapitāls un rezerves”, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 12.1.2.2.1. punktam aprēķināto procentuālo attiecību,

12.1.2.4. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz dzīvības pārapdrošināšanu, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 12.1.2.2.2. punktam aprēķināto procentuālo attiecību,

12.1.2.5. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz nedzīvības pārapdrošināšanu, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 12.1.2.2.3. punktam aprēķināto procentuālo attiecību;

12.1.3. ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu daļu, kas attiecas uz katru no 12.1.1. punktā minētajiem pārapdrošināšanas veidiem, peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļo šādi:

12.1.3.1. ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz bilances posteni “Kapitāls un rezerves” un nedzīvības pārapdrošināšanu, uzrāda pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 120 vai pozīcijā 140,

12.1.3.2. ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz dzīvības pārapdrošināšanu, uzrāda pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 12100 vai pozīcijā 18100;

12.1.4. ieguldījumu darbības rezultātu (ienākumi mīnus izdevumi), kas attiecas uz nedzīvības pārapdrošināšanu, pārnes no netehniskā rezultāta uz tehnisko rezultātu, to atskaitot no pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijas 150 un pieskaitot pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijai 12200;

12.2. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 13000 “Citi tehniskie ienākumi, neto” atspoguļo tos ar pārapdrošināšanas darbību saistītos ienākumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, ienākumus no citu pārapdrošinātāju pārapdrošināšanas produktu izplatīšanas un procentu ienākumus no dalītajiem prēmiju maksājumiem. Šeit uzrāda arī pārapdrošināšanas un retrocesijas operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

12.3. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 19100 “Citi tehniskie izdevumi, neto” atspoguļo tos ar pārapdrošināšanas darbību saistītos izdevumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, procentu maksājumus citam pārapdrošinātājam par tā noguldījumu pie pārapdrošinātāja un samaksu par vairāku pārapdrošinātāju kopīgu pārapdrošināšanas līgumu pārvaldīšanu. Šeit uzrāda arī pārapdrošināšanas un retrocesijas operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās;

12.4. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 17300 “Administratīvie izdevumi” atspoguļotos administratīvos izdevumus, kuri tieši neattiecas uz konkrētu pārapdrošināšanas veidu, sadala, pamatojoties uz parakstītajām prēmijām vai izmaksātajām pārapdrošināšanas atlīdzībām. Pārapdrošinātājs var piemērot citu valdes apstiprinātu administratīvo izdevumu sadalīšanas metodi, ja tā sniedz patiesāku priekšstatu par administratīvo izdevumu apmēru, kas attiecināms uz katru pārapdrošināšanas veidu. Administratīvo izdevumu sadales rakstveida pamatojumu pievieno pārapdrošinātāja darbības pārskatam. Izvēlēto administratīvo izdevumu sadales metodi pielieto konsekventi;

12.5. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 160 “Citi ienākumi” atspoguļo ienākumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības ienākumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības pozitīvās izmaiņas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

12.6. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 170 “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu” atspoguļo izdevumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības izdevumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības negatīvās izmaiņas, kā arī samaksātās soda naudas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās, nemateriālo aktīvu amortizāciju un to vērtības samazināšanās zaudējumus.

13. “Pārapdrošinātāja naudas plūsmas pārskata” (3. pielikums):

13.1. postenī 11000 “Saņemtās bruto prēmijas pārapdrošināšanā” atspoguļo saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas par pārapdrošināšanas līgumiem, kuras ir samazinātas par atmaksāto prēmijas daļu;

13.2. postenī 12100 “Pārējā saņemtā nauda” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, pārapdrošinātājam veicot retrocesiju, t.sk. retrocesijas daļu atlīdzībās un retrocesijas komisijas naudas, kā arī pārējo saņemto naudu, kas attiecas uz pārapdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000. postenī;

13.3. postenī 12200 “Pārējā samaksātā nauda” atspoguļo samaksātās summas, pārapdrošinātājam veicot retrocesiju, t.sk. retrocesijas prēmiju maksājumus, kā arī izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, samaksātos atlīdzību noregulēšanas izdevumus un samaksātās atpirkuma summas. Šo posteni samazina par atgūto zaudējumu summām ar retrocesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī par regresa prasību rezultātā atgūtajām summām. Šajā postenī atspoguļo arī maksājumus Komisijas uzturēšanai, kā arī pārējo samaksāto naudu, kas attiecas uz pārapdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000. postenī;

13.4. postenī 21000 “Ieguldījumu iegāde” atspoguļo attiecīgo ieguldījumu iegādei izlietotos naudas līdzekļus;

13.5. postenī 22000 “Ieguldījumu pārdošana” atspoguļo saņemto naudu no ieguldījumu realizācijas;

13.6. postenī 23000 “Ienākumi no ieguldījumiem” atspoguļo saņemtos ienākumus no procentu maksājumiem, īres maksas un citu veidu ienākumus no attiecīgajiem ieguldījumu veidiem;

13.7. postenī 32000 “Samaksātā nauda” atspoguļo akcionāriem izmaksātās dividendes, t.i., dividendes, kas izmaksātas saskaņā ar iepriekšējo pārskata gadu rezultātiem.

14. “Pārapdrošinātāja pārskatā par pārapdrošināšanu” (4. pielikums) sniedz informāciju par saistībām, kas pieņemtas no apdrošinātāja vai cita pārapdrošinātāja, sadalījumā pa pārapdrošināšanas veidiem. 1. ailē “No pārskata gada sākuma noslēgto pārapdrošināšanas līgumu skaits” par jauniem līgumiem uzskatāmi līgumi, kas noslēgti ar jauniem klientiem (arī tādiem, kuru noslēgto pārapdrošināšanas līgumu termiņš ir pagarināts, veicot atkārtotu riska parakstīšanu) un stājušies spēkā pārskata periodā. 2000. pozīcijā “Kopā” veic līgumu skaita korekciju gadījumā, ja vienā līgumā ietverti vairāki riski un informācija par šo līgumu, atbilstoši sadalot, atspoguļota vairākās vietās.

15. “Pārapdrošinātāja pārskatā par pārapdrošināšanu valstu dalījumā” (5. pielikums) sniedz informāciju par pārapdrošināšanā pieņemtajām saistībām sadalījumā pa valstīm, pamatojoties uz cedējošā apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja reģistrācijas vietu.

16. “Pārapdrošinātāja pārskatā par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (7. pielikums) sniedz informāciju par tehnisko rezervju segumam izmantotajiem aktīviem, ņemot vērā tiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņemot vērā “Pārapdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) aktīvos un pasīvos (pozitīvās un negatīvās izmaiņas) atspoguļoto informāciju. Ja atvasinātais finanšu instruments piesaistīts vienlaikus vairākiem aktīviem, tā uz katru aktīvu attiecināmo vērtību aprēķina proporcionāli aktīvu apmēram:

16.1. pārskata 1. daļā “Kopsavilkums” sniedz informāciju par aktīvu, kurus izmanto tehnisko rezervju segumam, atrašanās, reģistrācijas vietu vai emitenta reģistrācijas valsti. 11. ailē “Citi aktīvi” norāda aktīvus, kas ir attiecināmi uz tehnisko rezervju segumu, ievērojot Pārapdrošināšanas likuma prasības attiecībā uz pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles ieguldījumiem, piemēram, citus “Pārapdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 13000. pozīcijā “Ieguldījumi” iekļautos ieguldījumus, kas nav norādīti pārskata 1.–8. ailē, vai “Pārapdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 15200. pozīcijā “Nauda kasē” iekļautās summas;

16.2. pārskata 2. daļā “Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti” sniedz informāciju par katrā ieguldījumu veidā ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem atvasināto finanšu instrumentu dalījumā, norādot regulētā tirgus (ja instruments ir ietverts regulētajā tirgū), kurā ietverts atvasinātais finanšu instruments, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par šajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem;

16.3. atvasināto finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību nosaka šādi:

16.3.1. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek ārvalstu valūtas pirkšana vai pārdošana par euro, – ārvalstu valūtas daudzums, kuru pārapdrošinātājs pērk vai pārdod;

16.3.2. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek vienas ārvalstu valūtas apmaiņa pret citu ārvalstu valūtu, – tās ārvalstu valūtas daudzums, kuru pārapdrošinātājs saņems,

16.3.3. procentu atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to parāda vērtspapīru vērtība vai nosacītā vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

16.3.4. kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to kapitāla vērtspapīru vai akciju indeksu vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

16.4. pārskata 3. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās”, 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros”, 5. daļā “Tehnisko rezervju segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem” un 6. daļā “Tehnisko rezervju segums ar noguldījumiem kredītiestādēs” norāda atvasinātā finanšu instrumenta bilances vērtību, ja tāds izmantots;

16.5. pārskata 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērts­papīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros” norāda regulētā tirgus, kurā ietverts attiecīgais vērtspapīrs, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par regulētajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem. Ja tehnisko rezervju segumam tiek izmantoti parāda vērtspapīri, kuri nav ietverti regulētajā tirgū, bet tikai reģistrēti attiecīgajā valstī, tad norāda šo vērtspapīru reitingu un reitingu piešķīrušās aģentūras nosaukumu. Ja pārskatā atspoguļotajiem vērtspapīriem ir piesaistīti atvasinātie finanšu instrumenti, sniedz informāciju par regulēto tirgu, kurā ietverts vērtspapīrs, nevis atvasinātais finanšu instruments;

16.6. pārskata 7. daļā “Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām” sniedz informāciju par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām atbilstoši Pārapdrošināšanas likuma prasībām par tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošanu pa valūtām.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

17. “Pārapdrošinātāja pārskatā par izdevumu struktūru” (8. pielikums) sniedz informāciju par visiem ar pārapdrošinātāja darbību saistītajiem izdevumu veidiem:

17.1. atlīdzību noregulēšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības) un izdevumos par pakalpojumiem (maksājumi trešajām pusēm – advokātiem, ekspertiem u.c., kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanā);

17.2. klientu piesaistīšanas izdevumu kopsummu (ņemot vērā izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos) sadala pārapdrošināšanas komisijas naudā un izdevumos par pakalpojumiem (netiešie izdevumi, piemēram, reklāmai);

17.3. administratīvos izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, komandējumu izdevumi) un izdevumos par pakalpojumiem (materiālo aktīvu nolietojums un pārvērtēšana, maksājumi par pakalpojumiem trešajām pusēm);

17.4. citus tehniskos izdevumus sadala komisijas naudā (maksa citiem pārapdrošinātājiem par produktu izplatīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (maksa par kopīgas pārapdrošināšanas līgumu administrēšanu, procentu maksājumi citiem pārapdrošinātājiem par to noguldījumiem pie pārapdrošinātāja);

17.5. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi) un izdevumos par pakalpojumiem (komisijas nauda par ieguldījumu pārvaldi).

18. “Pārapdrošinātāja pārskatā par ieguldījumu vērtību” (9. pielikums) attiecīgos ieguldījumus sadala pēc to bilancē atspoguļotās vērtības (iegādes vērtībā vai patiesajā vērtībā).

19. “Pārskatā par pārapdrošinātāja pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (10. pielikums) pašu līdzekļus un maksātspējas normu aprēķina, garantijas fonda minimālo lielumu nosaka un maksātspējas prasību izpildi nosaka, pamatojoties uz Pārapdrošināšanas likuma, kā arī Komisijas apstiprināto noteikumu par pārapdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu prasībām. Ja pārapdrošinātājs nedzīvības un/vai dzīvības pārapdrošināšanas līgumus piedāvā mazāk nekā trīs gadus, tad pārapdrošinātāja maksātspējas norma nedzīvības un/vai dzīvības pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz nedzīvības un/vai dzīvības pārapdrošināšanas veidos parakstītajām pārapdrošināšanas prēmijām, un pārskata 2.2. daļa “Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām nedzīvības pārapdrošināšanā” un/vai pārskata 3.2. daļa “Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā” nav jāaizpilda.

20. “Pārapdrošinātāja pārskatā par filiālēm, pārstāvniecībām un darbiniekiem” (11. pielikums) nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle aizpilda tikai pozīciju “Pārapdrošinātāja darbinieki”.

21. “Pārapdrošinātāja pārskatā par tā ārvalstu filiāļu darbību pārapdrošināšanā” (12. pielikums) sniedz informāciju par pārapdrošinātāja ārvalstīs izvietotajās filiālēs parakstītajām bruto prēmijām pārapdrošināšanā, piekritušajām bruto atlīdzībām un pārapdrošināšanas komisijas naudas kopsummas (ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos) apmēru pārapdrošināšanas veidu dalījumā.

22. “Pārapdrošinātāja pārskatā par tā darbību pārapdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs” (13. pielikums) sniedz informāciju par pārapdrošinātāja dalībvalstīs, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, parakstītajām bruto prēmijām pārapdrošināšanā, piekritušajām bruto atlīdzībām un pārapdrošināšnas komisijas naudas kopsummas (ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos) apmēru pārapdrošināšanas veidu dalījumā.

23. “Pārapdrošinātāja pārskatā par retrocesijas sadalījumu pa pārapdrošināšanas veidiem” (15. pielikums) sniedz informāciju par visa retrocesijas portfeļa saistību retrocesiju.

24. “Pārapdrošinātāja pārskatā par retrocesijas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem” (16. pielikums) sniedz informāciju par visiem pārapdrošināšanas starpniekiem un retrocedentiem, kam risks nodots retrocesijā. Ja izmantoti pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pakārtoti starpnieka nosaukumam uzskaita arī visus pārapdrošinātājus, pārapdrošināšanas sabiedrībām norādot reitinga aģentūru un tās piešķirto reitingu, kas ir spēkā pārskata datumā. Ja pārapdrošinātājam piešķirti vairāki reitingi, tad norāda zemāko. Par starpniekiem aizpilda tikai A, E, 1. un 2. ailē prasīto informāciju. Ja vienā darījumā izmantoti divu vai vairāk pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pārskatā norāda informāciju par visiem darījumā iesaistītajiem pārapdrošināšanas starpniekiem.

25. “Pārapdrošinātāja pārskatā par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās pārapdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (17. pielikums) atspoguļo informāciju par visām pārapdrošinātājam zināmajām prasībām, kuras ir pieteiktas tiesā. Pārskata E ailē “Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu” pārapdrošinātājs sniedz informāciju par to, kādā stadijā ir prasība.

26. “Pārapdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (19. pielikums) 1. daļā “Nemateriālie un materiālie aktīvi” sniedz “Pārapdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 12000. pozīcijā “Nemateriālie aktīvi” un 15100. pozīcijā “Materiālie aktīvi” ietverto informāciju sīkākā dalījumā. 2. daļā “Tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā” sniedz informāciju, tehniskās rezerves sadalot, pamatojoties uz pārapdrošinātās sabiedrības reģistrācijas vietu.

27. Par pārapdrošināšanas līgumiem, kuros vienā līgumā kopā ir vairāki pārapdrošināšanas veidi, visus rādītājus (prēmijas, atlīdzības utt.) attiecīgi sadala, ievērojot, cik liela daļa ir katram pārapdrošināšanas veidam atsevišķi.

V. Pārskatu iesniegšanas kārtība

28. Pārapdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles darbības pārskatu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

29. Pārapdrošinātāja ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Pārapdrošinātājs pārapdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam.

(Grozīts ar FKTK 07.03.2011. noteikumiem Nr.47)

30. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” noteikto kārtību.

31. Ja Komisija konstatē, ka pārapdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

32. Konsultācijas par pārskatu, izņemot pārskatu “Atsevišķu pārapdrošinātāja bilances pozīciju izvērsums” (18. pielikums) un “Pārapdrošinātāja pārskatu par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (19. pielikums), sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments. Konsultācijas par pārskata “Atsevišķu pārapdrošinātāja bilances pozīciju izvērsums” (18. pielikums) un “Pārapdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (19. pielikums) sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Tautsaimniecības un finanšu statistikas daļa.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām pārapdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar pārapdrošinātāja ceturk­šņa pārskatu par 2009. gada 1. ceturksni.

34. Pārskata “Atsevišķu pārapdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (18. pielikums) pozīcijām “Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu”, “Ilgtermiņa aizdevumi”, “Ilgtermiņa termiņnoguldījumi”, “Ilgtermiņa noguldījumi pie cedenta” un “Ilgtermiņa noguldījumi no pārapdrošinātājiem” termiņdalījuma detalizāciju pārapdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

35. Pārskata “Atsevišķu pārapdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (18. pielikums) sektoru sadalījumu “Vispārējā valdība”, “Nefinanšu sabiedrības”, “MFI”, “CFS un finanšu palīgsabiedrības”, “Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un privātie pensiju fondi”, “Mājsaimniecības” un “Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas” gadījumos, ja valsts kods nav “LV”, pārapdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar pārapdrošinātāja ceturk­šņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības Direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

2. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

3. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

4. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

5. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

6. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

7. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

8. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

9. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

10. pielikums

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Pārapdrošinātājs:

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.20
"Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par pārapdrošinātāja pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

 

....... gada .....ceturksnis

 

(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

1.1. Pārapdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārapdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

115

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

116

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārapdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

117

 
Pārskata perioda zaudējumi

118

 
Pārapdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas

119

 
Nemateriālie aktīvi

120

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros pārapdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

121

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

122

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

123

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

124

 
Kopā ("111"+...+"117"–"118"–"119"–"120"–"121"–"122"–"123"–"124")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls1

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu1

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("9000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

1 Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "8000"; mazākā vērtība).

1.2. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārējās rezerves

111

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

112

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

113

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

114

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārapdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

115

 
Pārskata perioda zaudējumi

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi nedalībvalsts pārapdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās

118

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts pārapdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības

119

 
Pārējie debitori – nedalībvalsts pārapdrošinātājs, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrības

120

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

121

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

122

 
Pašu līdzekļi kopā ("111"+...+"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"120"–"121"–"122")

100

 
Maksātspējas norma ("9000")

200

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("100"–"200")

300

 

2. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības pārapdrošināšanā

2.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1110

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas    
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

1120

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1130

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

1140

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1120"x1.5+"1140")

1150

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1150" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1160

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1130" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1170

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1130"+"1150"+"1160"+"1170", ja "1110"=12, tad "1130"+"1150")

1100

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas    
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

1210

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1220

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

1230

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1210"x1.5+"1230")

1240

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1240" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1250

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1220" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1260

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1220"+"1240"+"1250"+"1260", ja "1110"=12, tad "1220"+"1240")

1200

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1100"–"1130"–"1170"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1150"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1200"–"1220"–"1260", ja "1100"<"1200" un "1020"=12, tad "1240")

1010

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1010":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1010")

1020

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

1021

 
Starprezultāts A (ja "1020">"1021", tad ["1021"x0.18+("1020"–"1021")x0.16]; ja "1020"≤"1021"x, tad "1020"x0.18)

1040

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1130"+"1170"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1130"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1220"+"1260"; ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1220")

1050

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1050":("1110" +12)x12; ja "1110"=12, tad "1050")

1060

 
Starprezultāts B (ja "1060">"1021", tad ["1021"x0.06+("1060"–"1021")x0.04]; ja "1060"≤"1021", tad "1060"x0.06)

1070

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1311"+...+"1314"; ja "1110"=12, tad "1311"+...+"1313")

1310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

1311

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

1312

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1313

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1314

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1321"+...+"1324"; ja "1110"=12, tad "1321"+...+"1323")

1320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1321

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1322

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1323

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1324

 
Koeficients (ja "1310":"1320">0.5, tad "1310":"1320"; ja "1310":"1320"≤0.5, tad 0.5)

1300

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("1040"+"1070")x"1300")

1000

 

2 Aizpilda tikai nepilna pārskata gada gadījumā.

2.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām nedzīvības pārapdrošināšanā3

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķina periods (3 vai 7 pārskata gadi) 4

2010

 
Darbības mēnešu skaits 2010. pozīcijā norādītajā periodā, ja "1110"<12, tad ("2010"x12+"1110"), ja "1110"=12, tad ("2010"x12)

2020

 
2010. pozīcijā minētajos pārskata periodos izmaksātās pārapdrošināšanas bruto atlīdzības3    
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā, kopā (ja "1110"<12, tad ("2111"+...+"2118"), ja "1110"=12, tad ("2111"+...+"2117")

2110

 
Pārskata periodā

2111

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2112

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2113

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2114

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2115

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2116

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2117

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2118

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1110"<12, tad ("2121"+...+"2128"), ja "1110"=12, tad ("2121"+...+"2127")

2120

 
Pārskata periodā

2121

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2122

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2123

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2124

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2125

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2126

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2127

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2128

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1110"<12, tad ("2131"+...+"2138"), ja "1110"=12, tad ("2131"+...+"2137")

2130

 
Pārskata periodā

2131

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2132

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2133

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2134

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2135

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2136

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2137

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2138

 
Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās    
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

2210

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2220

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

2230

 
Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā vai septītā pilnā pārskata gada sākumā atkarībā no 2010. pozīcijā noteiktā aprēķina perioda    
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

2310

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2320

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

2330

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2110"x1.5+"2130"+"2210"x1.5+"2230"–"2310"x1.5–"2330")x12)

2030

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

2031

 
Starprezultāts C (ja "2030">"2031", tad (["2031"x0.26+("2030"–"2031")x0.23]x"1300"); ja "2030"≤"2031", tad ("2030"x0.26x"1300"))

2040

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2120"+"2220"–"2320")x12)

2050

 
Starprezultāts D (ja "2050">"2031", tad [("2031"x0.26):3+(("2050"–"2031")x0.23):3]x"1300"; ja "2050"≤"2031", tad ("2050"x0.26):3x"1300")

2060

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2040"+"2060")

2000

 

3 Ja pārapdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā 2010. pozīcijā noteiktie aprēķina periodi, pārapdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 2020.–2000. pozīcija nav jāaizpilda.

4 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

2.3. Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma ("1000" vai "2000"; lielākā vērtība)

3000

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma

4100

 
Neto atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

4010

 
Neto atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

4020

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4010":"4020"≥1, tad"4100", ja "4010":"4020"<1, tad "4100"x("4010":"4020"))

4000

 
Aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4000"≤"3000", tad "3000", ja "4000">"3000", tad "4000")

5000

 

3. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības pārapdrošināšanā

3.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

6101

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas

6102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā2

6103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "6101"<12, tad"6102"+"6103", ja "6101"=12, tad "6102")

6110

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "6101"<12, tad "6110":("6101"+12)x12; ja "6101"=12, tad "6110")

6120

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

6121

 
1. starprezultāts (ja "6120">"6121", tad ["6121"x0.18+("6120"–"6121")x0.16]; ja "6120"≤"6121", tad "6120"x0.18)

6100

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "6101"<12, tad "6201"+...+"6204", ja "6101"=12, tad "6201"+...+"6203")

6210

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

6201

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

6202

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

6203

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

6204

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "6101"<12, tad "6211"+...+"6214", ja "6101"=12, tad "6211"+...+"6213")

6220

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

6211

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

6212

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

6213

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

6214

 
Koeficients (ja "6210":"6220">0.5, tad "6210":"6220"; ja "6210":"6220"≤0.5, tad 0.5)

6230

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām ("6100"x"6230")

6200

 

2 Aizpilda tikai nepilna pārskata gada gadījumā.

3.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā3

(veselos euro)

Darbības mēnešu skaits4 (ja "6101"<12,tad 3x12+"6101", ja "6101"=12, tad 3x12)

7301

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās pārapdrošināšanas bruto atlīdzības (ja "6101"<12, tad "7311"+...+"7314", ja "6101"=12, tad "7311"+...+"7313")

7302

 
Pārskata periodā

7311

 
Iepriekšējā pārskata gadā

7312

 
Pirms diviem pārskata gadiem

7313

 
Pirms trim pārskata gadiem

7314

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam (1:"7301"x7302x12)

7400

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

7401

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām (ja "7400">"7401", tad (["7401"x0.26+("7400"–"7401")x0.23]x"6230"); ja "7400"≤"7401", tad ("7400"x0.26x"6230"))

7500

 

3 Ja pārapdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, pārapdrošinātāja maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 7301.–7500. pozīcija nav jāaizpilda.

4 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

3.3. Maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Aprēķinātā maksātspējas norma ("6200" vai "7500"; lielākā vērtība)

7600

 

4. Pārapdrošinātāja maksātspējas norma

(veselos euro)

Aprēķinātā maksātspējas norma ("5000"+"7600")

8000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

8001

 
Maksātspējas norma ("8000" vai "8001"; lielākā vērtība)

9000

 

 
Vadītājs    
     

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs    
     

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

11. pielikums
12. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

13. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

14. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

15. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

16. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

17. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

18. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

19. pielikums

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

01.01.2014