Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.29

Rīgā 2009.gada 15.janvārī

Kredītu reģistra dalībnieku maksas par kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

 

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta ceturto daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta piekto daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta piekto daļu un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma
51.2 panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka bankas, bankas meitas sabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus (tālāk tekstā - bankas meitas sabiedrība), krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāja un biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (tālāk tekstā - LTAB) maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Kredītu reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

3. Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru katram Kredītu reģistra dalībniekam, izņemot LTAB, nosaka atsevišķi kalendārā pusgada beigās saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam vai spēkā esošo saistību, kuras izriet no līguma par regresa prasības izpildi vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi, summai (tālāk tekstā - regresa prasību kopsumma) Kredītu reģistrā iepriekšējā kalendārā ceturkšņa beigās. Ja Kredītu reģistra dalībniekam Kredītu reģistrā ir gan aizņēmēja saistību atlikums, gan regresa prasību kopsumma, tad, nosakot maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru, ņem vērā lielāko no tām.

4. Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru Kredītu reģistra dalībniekam, kas ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu pēc kārtējā gada 31. decembra, nosaka saskaņā ar noteikumu 5. punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam vai regresa prasību kopsummai Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Ja Kredītu reģistra dalībniekam ir gan aizņēmēju saistību atlikums, gan regresa prasību kopsumma, tad, nosakot maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru, ņem vērā lielāko no tām. Par šo saistību atlikuma apmēru vai regresa prasību kopsummas apmēru Kredītu reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc mēneša, kurā Kredītu reģistra dalībnieks ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu.

5. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs ir šāds.

Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikums vai regresa prasību kopsumma

Mēneša maksa (latos)

Bez PVN

PVN (21%)

Ar PVN

No 0.01 lata līdz 30 000.00 latu

5.00

1.05

6.05

No 30 000.01 lata līdz 50 000.00 latu

10.00

2.10

12.10

No 50 000.01 lata 1īdz 100 000.00 latu

15.00

3.15

18.15

No 100 000.01 lata 1īdz 1 000 000.00 latu

20.00

4.20

24.20

No 1 000 000.01 lata līdz 10 000 000 latu

50.00

10.50

60.50

No 10 000 000.01 lata līdz 50 000 000.00 latu

140.00

29.40

169.40

No 50 000 000.01 lata līdz 100 000 000.00 latu

180.00

37.80

217.80

No 100 000 000.01 lata līdz 500 000 000.00 latu

400.00

84.00

484.00

No 500 000 000.01 lata līdz 1 000 000 000.00 latu

620.00

130.20

750.20

Virs 1 000 000 000.01 lata

700.00

147.00

847.00

6. LTAB maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu 18.15 latu apmērā, t.sk. mēneša maksa 15.00 latu un 21% pievienotās vērtības nodoklis 3.15 latu.

7. Kredītu reģistra dalībnieks tā maksātnespējas procesa laikā, kā arī pēc tā likvidācijas uzsākšanas nemaksā maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

8. Kredītu reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu līdz katra mēneša 15. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Maksu par Kredītu reģistra izmantošanu iemaksā Latvijas Bankas kontā LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

 9. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2007.gada 13.septembra noteikumus Nr.9 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.151; 2007, Nr.192).

 10.  Noteikumi stājas spēkā 2009.gada. 1.februārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.02.2009