Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.02.2017. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumus Nr. 598 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.35

Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 11.§)
Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 12.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptau­tiskajā misijā, civilā eksperta dalības nosacījumus, kā arī dalības finansēšanas kārtību.

2. Civilā eksperta dalības nosacījumi starptautiskajā misijā ir noteikti šo noteikumu 3. un 5.punktā.

2.1 Civilā eksperta nepārtrauktas dalības laiks starptautiskajā misijā nav ilgāks par trim gadiem no pirmreizējās nosūtīšanas dienas. Ja civilais eksperts dalības laikā misijā ir paaugstināts amatā, triju gadu termiņu skaita no dienas, kad civilais eksperts paaugstināts amatā, taču kopējais nepārtrauktas dalības laiks misijā nepārsniedz sešus gadus. Termiņu, uz kādu pagarina civilā eksperta dalības laiku misijā, ierosina attiecīgā šo noteikumu 4. punktā minētā institūcija.

(MK 07.02.2017. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

II. Civilā eksperta nosūtīšana

3. Civilais eksperts starptautiskajā misijā piedalās brīvprātīgi.

4. Civilā eksperta kandidatūru dalībai starptautiskajā misijā izvirza šādas institūcijas (turpmāk – izvirzošā institūcija):

4.1. par nozari atbildīgā ministrija – valsts pārvaldes un tiesu varas pārstāvjus;

4.2. Latvijas Republikas Prokuratūra (Ģenerālprokuratūra) – prokuratūras iestāžu pārstāvjus;

4.3. Ārlietu ministrija – tās pārstāvjus, kā arī privātpersonas.

5. Civilo ekspertu dalībai starptautiskajā misijā nosūta, ja viņš atbilst šādām prasībām:

5.1. civilais eksperts atbilstošā līmenī pārvalda dalībai starptautiskajā misijā nepieciešamo svešvalodu;

5.2. ja nepieciešams, civilais eksperts var saņemt attiecīga līmeņa speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātu darbam ar NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju;

5.3. civilā eksperta kvalifikācija atbilst konkrēta amata prasībām dalībai konkrētā starptautiskajā misijā;

5.4. civilā eksperta veselības stāvoklis atbilst dalībai starptautiskajā misi­jā, un to apliecina ārsta izziņa.

6. Ārlietu ministrija sadarbībā ar izvirzošo institūciju sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā.

7. Ministru kabineta rīkojumā par civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā norāda:

7.1. civilā eksperta vārdu, uzvārdu un amatu (specialitāti);

7.2. civilā eksperta piedalīšanās laiku starptautiskajā misijā;

7.3. koeficientu (no 1 līdz 1,8) piemaksas aprēķināšanai par dalību starp­tautiskajā misijā, ja saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu piemaksa ir izmaksājama. Koeficienta apmēru ierosina Ārlietu ministrija sadarbībā ar izvirzošo institūciju, ņemot vērā šādus kritērijus:

7.3.1. terorisma draudu iespēja;

7.3.2. etnisku vai citu veidu bruņotu konfliktu izcelšanās iespēja;

7.3.3. ekoloģiskie apstākļi (piemēram, piesārņojuma līmenis, iespējamais radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, tehnogēno avāriju iespējamais risks);

7.3.4. attiecīgās starptautiskās misijas veids un veicamie pienākumi (piemēram, pārraudzība, atbalsta sniegšana, tiesībaizsardzības iestāžu funkciju pārņemšana);

7.3.5. dzīvošanas un uzturēšanās drošības apstākļi starptautiskās misijas laikā;

7.4. šo noteikumu 16. un 17. punktā noteiktos izdevumus, kuri apmaksājami, ņemot vērā šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193)

8. Ņemot vērā civilā eksperta un izvirzošās institūcijas lūgumu, Ministru kabinets ar atsevišķu rīkojumu var pagarināt civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā.

9. Ja šo noteikumu 7. punktā minētais Ministru kabineta rīkojums nosaka, ka civilajam ekspertam apmaksājami šo noteikumu 15. un 17. punktā paredzētie izdevumi, Ārlietu ministrija sadarbībā ar izvirzošo institūciju, ņemot vērā starptautiskās misijas konkrētās pozīcijas amata aprakstu un kandidāta kvalifikāciju, nosaka civilā eksperta atbilstību vienam no trim amata līmeņiem:

9.1. taktiskais amata līmenis – administratīvi tehnisko un attiecīgās jomas eksperta pienākumu veikšana;

9.2. operacionālais amata līmenis – padomnieka, jaunākā un vidējā līmeņa vadītāja pienākumu veikšana;

9.3. stratēģiskais amata līmenis – augstākās amatpersonas un augstākā līmeņa vadītāja pienākumu veikšana.

(Grozīts ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193)

10. Tiesiskās attiecības starp civilo ekspertu un Ārlietu ministriju nosaka uzņēmuma līgums (turpmāk – līgums), kas tiek noslēgts pēc civilā eksperta kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā. Līgumā nosaka tos izdevumus, kurus sedz Ārlietu ministrija saskaņā ar šo noteikumu 7. punktā minēto Ministru kabineta rīkojumu.

(MK 08.04.2014. noteikumu Nr.193 redakcijā)

11. Ārlietu ministrija sadarbībā ar izvirzošo institūciju pirms nosūtīšanas starptautiskajā misijā civilajam ekspertam nodrošina apmācību atbilstoši misijas un amata specifikai.

III. Civilā eksperta atsaukšana

12. Civilo ekspertu no dalības starptautiskajā misijā pēc Ārlietu ministri­jas vai izvirzošās institūcijas ierosinājuma atsauc Ministru kabinets šādos gadījumos:

12.1. civilais eksperts starptautiskās misijas laikā ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu;

12.2. civilais eksperts starptautiskās misijas laikā ir izdarījis pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā;

12.3. civilā eksperta veselības stāvoklis neatbilst dalības turpināšanai starptautiskajā misijā;

12.4. civilā eksperta atsaukšanu lūdz starptautiskās misijas vadība;

12.5. civilā eksperta atsaukšanu lūdz izvirzošā institūcija;

12.6. citu objektīvu apstākļu dēļ, saskaņojot to ar izvirzošo institūciju un Ārlietu ministriju.

13. Civilais eksperts no turpmākās dalības starptautiskajā misijā var atteikties:

13.1. pēc paša vēlēšanās, brīdinot izvirzošo institūciju un Ārlietu ministriju par to vienu mēnesi iepriekš;

13.2. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā.

IV. Civilā eksperta dalības starptautiskajā misijā finansēšana

14. Izdevumus, kas saistīti ar civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā, finansē no Ārlietu ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā noteiktos izdevumus sedz, ja saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas Republikas pienākums. Ministru kabinets var lemt par šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā noteikto izdevumu pilnu vai daļēju segšanu, ja saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana nav Latvijas Republikas pienākums, tomēr šādā gadījumā nevar segt tos izdevumus, kurus civilajam ekspertam sedz starptautiskā organizācija vai valsts, kura vada starptautisko misiju.

(MK 08.04.2014. noteikumu Nr.193 redakcijā)

15. Civilais eksperts, piedaloties starptautiskajā misijā, saņem piemaksu par papildu izdevumiem, kas rodas starptautiskās misijas laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem). Piemaksu aprēķina, šo noteikumu 1.pielikumā attiecīgajam amata līmenim noteiktās piemaksas apmēru reizinot ar Ministru kabineta rīkojumā par civilā eksperta nosūtīšanu dalībai starptautiskajā misijā noteikto koeficientu.

(Grozīts ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193)

16. Ārlietu ministrija no tās budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem sedz arī šādus ar civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās saistītos izdevumus:

16.1. vīzas noformēšanas izdevumi;

16.2. dzīvības un veselības apdrošināšanas izdevumi, ja nepieciešams, krīzes rajonos paredzot segt izdevumus par augsta riska apdrošināšanu;

16.3. ceļa izdevumi līdz starptautiskās misijas norises vietai un atpakaļ saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja civilais eksperts izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus sedz, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases biļetes cenas apmēru;

16.4. personīgo mantu transportēšana uz misijas norises vietu un atpakaļ;

16.5. izdevumi par aprīkojumu, kas nepieciešams civilā eksperta uzde­vumu veikšanai starptautiskajā misijā;

16.6. izdevumi par iekšzemes transportu, kas nepieciešams civilā eksperta uzdevumu veikšanai starptautiskajā misijā;

16.7. izdevumi par vakcināciju pret tām slimībām, pret kurām nepieciešama vakcinācija teritorijā, kurā paredzēta starptautiskā misija;

16.8. ceļa izdevumi līdz mītnes zemei un atpakaļ atvaļinājuma laikā saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja civilais eksperts izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus sedz, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases biļetes cenas apmēru.

17. Ārlietu ministrija no tās budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem sedz dzīvokļa īres (dzīvojamās telpas) un komunālo pakalpojumu izdevumus. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un komu­nālajiem pakalpojumiem ir mazāki par noteikto izdevumu apmēru, darbiniekam sedz faktiskos izdevumus;

17.2. ja nav iespējams pierādīt faktiskos izdevumus par dzīvokļa (dzīvo­jamās telpas) īri vai komunālajiem pakalpojumiem, minētos izdevumus sedz, pamatojoties uz civilā eksperta ziņojumu, kuru apstiprina Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, bet nepārsniedzot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto izdevumu apmēru;

17.3. (svītrots ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193).

18. Šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām izmaksām tām noteikto apmēru ietvaros ir kompensācijas raksturs, un saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienā­kuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” tās nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tām nav veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193)

19. (Svītrots ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.193)

20. Šo noteikumu 15.punktā minētās piemaksas apmēru un 16. un 17.punktā minēto izmaksu apmēru Ministru kabinets pārskata katru gadu līdz 31.martam.

V. Noslēguma jautājums

21. Izvirzošā institūcija ir tiesīga veikt visas šajos noteikumos minētās Ārlietu ministrijas funkcijas attiecībā uz civilo ekspertu nosūtīšanu starptautiskajās misijās, tai skaitā civilo ekspertu finansēšanu, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.35
Civilajam ekspertam atbilstoši amata līmenim nosakāmais piemaksas apmērs

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.553 redakcijā)

Nr.
p.k.

Amata līmenis

Piemaksas apmērs
(euro gadā)

1.

Taktiskais amata līmenis

25 611,69

2.

Operacionālais amata līmenis

32 441,48

3.

Stratēģiskais amata līmenis

39 271,26

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.35
Dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmērs

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.553 redakcijā)

1. Noteikt šādu dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmēru:

Nr.
p.k.

Amata līmenis

Dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmērs
(euro gadā)

1.1.

Taktiskais amata līmenis

11 895,21

1.2.

Operacionālais amata līmenis

15 793,88

1.3.

Stratēģiskais amata līmenis

23 633,90

2. Ja faktiskie izdevumi pārsniedz šā pielikuma 1.punktā minēto apmēru, Ministru kabinets var palielināt dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmēru.

10.02.2017